Juridiske monografier efter titel

A

A Nordic draft code, a draft code for Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, 1963.
A.S. Ørsteds Formularbog, indeholdende formularer til de vigtigste i det borgerlige liv forefaldende kontrakter og andre dokumenter .. F.B. Soldenfeldt, 1855.
AB92 § 46, og 400 sager om sagkyndig beslutning, 2004.
ABService 2003 med kommentarer, 2004
Adhæsionsproces, 1969.
Administrativ frihedsberøvelse indenfor den offentlige forsorg og beslægtede områder, 1948
Administrativt Tilsyn med Kommunalforvaltningen, En Studie indenfor den offentlige Ret, 1940.
Advokatgerningen som Liberalt Erhverv, 1986.
Advokatretten, 2005.
Advokatretten, 2022.
Advokatsalærer, 1985.
Af mit Livs og Tids Historie [A. Ørsted], 1851.
Afbestillingsret, 1971
Afskedigelsesret, 1984.
Aftalefunktioner, 1983.
Aftaler om Detailprisen, Reverssystemets Retsbeskyttelse overfor Tredjemand, 1934.
Aftaler på formuerettens omraade, 1930
Aftaler paa formuerettens omraade, 1945.
Aftaler paa Formuerettens Omraade, 1950.
Aktieoptionsloven med kommentarer, 2005
Aktieselskabers likvidation og konkurs, 1975.
Aktieselskabsret, 1970.
Aktionæren i Fare, Aktionærens Retsstilling og hans Forhold til Selskabskreditorer, Statsmagt m. m., 1935.
Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866, 1902
Almindelige Borgerlig Straffelov af 10. februar 1866 med henvisninger og domsoversigter, 1902.
Almindelige leveringsbetingelser for maskiner, materiel m.v., 1965.
Den amerikanske neger og forfatningen, 1966.
Anders Sandøe Ørsted - Hans liv og arbejde, 1933.
Anders Sandøe Ørsted - Juristen og Politikeren, 1957.
Anders Sandøe Ørsted - Strafferetlige skrifter i udvalg: Første afdeling, 1931.
Anders Sandøe Ørsted - Strafferetlige skrifter i udvalg: Anden afdeling, 1931.
Anders Sandøe Ørsted - Skrifter i udvalg. 1933.
Anders Sandøe Ørsted som dommer. 1928
Anders Sandøe Ørsted som Retslærd, 1884.
Anders Sandøe Ørsted som Retslærd, 1927
Anpartsselskaber efter loven af 1996, 1998.
Ansatte, alt i en bog - funktionær og andre, 2007.
Ansvarsfraskrivelse: med særligt henblik på aftaler om befordring, forvaring og bearbejdelse, 1957
Ansvarsregulering i overdragelsesaftaler, vilkår om ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning i aftaler om overdragelse af fast ejendom, 2007.
Arbejdets og Kapitalens Organisationer, retslig bedømt, 1913.
Arbejdsret for revisorer,2007.
Arbejdsretlige dokumenter, 1997.
Arbejdsretlige Funktioner, 1979. 
Arkitektkontrakten, 1966.
Art and law, the copyright debate, 2005.
Arv og legat, lærebog i arveret, 1961.
Arv og skifte (6. udgave, af Erik Werlauf, 2006.
Arv og skifte, med nye arveregler fra 2008, 2007.
Arvefaldet,1949.
Arveret, 1965.
18 Aar af Højesterets Historie, 1947
Auktioner, 1980.
Automobilforhandlerkontrakter, en analyse,1970.

B

Bank- og sparekasseloven – med kommentarer, 1996. 
Bank og særlige indlån, 2008.
Bankbogen og det der ligner, 1995
Bankrembourser, 1929.
Bankretlige Emner, Klager over Pengeinstitutter , 2005.
Bankvæsenets oprindelse, 30 essays om renter, handel, penge og kredit, 1976.
Begrebet Vis maior i romersk og nordisk Ret med særligt Hensyn til Reders Ansvar for Ladning, 1891.
Begunstigelse i bankpension, 2008.
Begunstigelse i pension og forsikring, lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter, Forsikringsaftalelovens §§ 102-118, 2004.
Behandling af og forsøg på fostre, 1989.
Beskatning af international erhvervsindkomst, 2000.
Beskatning ved familieoverdragelse, 1979.
Beskyttelse af forbrugeroplysninger, 2003
Beskyttelsesomfanget i dansk patentret, 2002.
Beslutning og samtykke, studier over approbationsinstituttet i den kommunale styrelseslovgivning, 1974
Betalingskorrektioner - Condictio indebiti og efterbetaling i dansk teori og retspraksis, 2001.
Betingede straffedomme, en kritisk vurdering af dansk rets regler, 1948. 
Bevis. 1986.
Bevis i kontraktsforhold, 1945.
Bidrag til Højesterets Historie, 1939
Bidrag til Læren om Berigelsesforbrydelserne. Kjøbenhavn,1909.
Bidrag til Læren om kollektive Enheders pønale Ansvar, 1933.
Bilateral Studies in Private International Law, 1957
Billedkunsten i retlig betydning, 1944
Bioteknologi Og Patentret, 1990.
Birketing i Gl. Københavns Amt 1521-1965, 1968.
Bod - bidrag til læren om retshaandhævelsens midler,1933.
Borgerlig straffelov af 15. april 1930 og lov af s.d. om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m., 1931.
Borgerlig Straffelov af 15. april 1930, 1947.
Brandforsikringsretten, 1905.
Bristende Forudsætninger, Bidrag til Læren om formueretlige Tilsagn, 1918.
Brugeligt pant, 1981.
Brugeligt pant, 1994.
Byggeriets retlige og økonomiske organisation,1964.
Byggeritransporter og anden sikkerhedsstillelse i byggeriforhold, 1979.
Bygherrens ændringsret, 1999.
Børn, 1916.
Båndlæggelsesinstituttet i dansk ret, 1958.

C

C.B. Henriques, en rettens tjener, 1957.
Certepartifortolkning, i nordisk og engelsk ret, 2007.
Changing international law to meet new challenges, interpretation, modification and the use of force, 2006.
Checkloven: med kommentarer med vekselretligt perspektiv, 1999.
Checkret, 1998.
Civilprocessens almindelige Deel, 1887.
The conflict of laws of contracts – General principles, 1985.
Conformity of Goods in International Sales, 2005.
Consequential Damages in Comparative Context, 1989.
Constitution of the United Nations: Analysis of structure and function, 1950.
Controls and Sanctions in the EU law, 2001.
Contested Takeovers in Danish law, 1991
Cyberspace & International Law on Jurisdiction, 2004.

D

Danmark og EF (Historie og samfund. Kilder og tal), 1972.
Danmark-Norges Højesteret 1790-1814, 1930.
Danmarks kongemagt og dens fødsel, 1987.
Dansk andelsret, 1990.
Dansk arkivret, 1980.
Dansk forbrugerret, 1986.
Dansk foreningsret, 1950.
Dansk Forsikringsret: Første del, 1948.
Dansk Forsikringsret. Andel del, 1941.
Dansk Forvaltningsret, 1969.
Dansk Forvaltningsret : almindelige, 1963.
Dansk international privat- og procesret, 1976.
Dansk Miljøret – Bind 1: Almindelig del, 1978.
Dansk Miljøret - Bind 2: Bygge- og planlovgivning, 1977.
Dansk Miljøret - Bind 3: Miljøværn, 1977.
Dansk Miljøret – Bind 4: Ekspropriation og andre emner, 1978.
Dansk Miljøret – Bind 5: Registerbind, 1978.
Dansk Obligationsret – Speciel Del: Enkelte kontrakter, 1946.
Dansk Obligationsret, almindelig del, 1946.
Dansk Obligationsret, Fortsættelse, heri § 31. Vexler m.m, 1883.
Dansk og international koncernret og koncernskatteret, 2005.
Dansk presseret, 1939.
Dansk Retshistorie, Retskildernes og Forfatningsrettens Historie indtil sidste Halvdel af det 17 århundrede, 1940.
Dansk retspleje i praksis – Civil- og straffeprocessuelle dokumenter, 1993.
Dansk Selskabsret, I og III, 1949.
Dansk Selskabsret II, 1930.
Dansk Selskabsret III,1932.
Dansk Selskabsret IV,1933.
Dansk servitutret, 1992.
Dansk Statsborgerret, 1928.
Dansk Statsforfatningsret, 1964.
Dansk Statsforfatningsret II, Lærebog udarbejdet med Benyttelse af Afsnit fra Knud Berlins Den danske Statsforfatningsret 1 og 2, 1948.
Dansk strafferet – Fra reformationen til Danske Lov, 2007.
Dansk Søforsikrings-Konvention af 2. April 1934, vedtaget af Dansk Dampskibsrederiforening, Foreningen af danske Søassurandører og Grosserer-Societetets Komité, med Noter og Sagregister, 1935.
Dansk Søret, 1936.
Dansk tillidsmandsret med særligt henblik på jernindustriens tillidsmandsregler,1959
Dansk Tingsret, (2. Opl. ed.), 1875.
Dansk Tingsret, 1976.
Danske Forfatningslove og Forfatningsudkast, 1932.
Danske Kongers Haandfæstninger, Indledende Undersøgelser (Indbydelsesskrift til Kjøbehavns Universitets Aarsfest til Erindring om Kirkens Reformation), 1889.
Danske Lov, 1949
Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002.
De forenede Nationer: fred og fremskridt, 1968.
De kommunale opgaver – Kommunalfuldmagten, 1965.
Delegation i kommunestyret, 1985.
Deltid, 2002. 
Demokrati, magt og ret, indlæg i dagens debat, 1974.
Demokratiets dilemma, 1981.
Den borgerlige ret i hovedtræk, 1970.
Den danske Arveret, 1921.
Den danske Arveret, 1931.
Den danske Civilproces i Hovedtræk, 1.-2, 1908.
Den danske Familieret, 1882.
Den danske Familieret, 1911.
Den Danske Kriminal-Proces, 1888.
Den danske kriminalret, almindelig del, 1971.
Den danske kriminalret. Speciel del, 1970.
Den Danske og Norske private Rets første Grunde, 2016.
Den danske Retspleje, Første del, 1923.
Den danske Retspleje, Tredje del, 1924.
Den danske retspleje, 3. udgave, 1937.
Den danske Rigsdag - 1849-1949, 1949.
Den danske selskabsret,1919.
Den danske Skifteret, 1885.
Den danske statsforfatningsret, 1869.
Den danske statsforfatningsret, 1916.
Den danske Strafferets almindelige Del, 1905.
Den danske strafferetspleje, 1959.
Den Dansk-Norske Høiesterets Historie under enevælden fra 1661 indtil 1790, 1888
Den digitale signatur, ansvarsspørgsmål, 2002.
Den kollektive arbejdsret, 1964
Den kommunale interesse, 1993.
Den legale Medicins Grundsætninger og Resultater, nærmest til Brug for praktiske Jurister, 1835.
Den offentlige mening, 1990
Den ordinaire civile Procesmaade. 4. gjennemsete og forøgede Udgave, 1893.
Den provisoriske lovgivning i Danmark, 1948
Den stille krig, 2001
Det almindelige præstedømme og det folkekirkelige demokrati, 1996.
Det danske advokatsamfund 1919-1969. 1969
Det danske menneskerettigheds-projekt, 1986.
Det internationale Handelskammers udvalg, 1969
Det offentliges virksomhed, forvaltningens indretning, forvaltningens virkemidler, 1973
Directives and norms (International library of philosophy and scientific method), 1968
Direktøren, 1974
Dit testamente - Kan det give tryghed for dig og din familie?, 2003.
Domme og ombudsmandsudtalelser til forvaltningsret, 2006
Dommertilkendegivelser,1987.
Drømmen Om Tryghed, Tusind års Dansk Forsikring, 2007.
Dødsbobeskatningen. 5. reviderede udgave, 1987
Dømt, 1980.

E

Edb Og Ansvar, Studier I Edb-erstatningsrettens Beskrivelsesproblematik, 1989.
Edb og jura: Håndbog for beslutningstagere i kommunerne, 1991
Edb-ret – lovgivning, retsafgørelser, kontrakter, 1991.
Edb-ret for brugere, 1987.
Edb-rettigheder, 1998. 
EDB-strafferet, 1986.
EF - IP I, Lovvalget i kontraktforhold, 1982. Kbh.: Juristforbundet.
EF - IP II, Værneting - tvangsfuldbyrdelse af fremmede retsafgørelser, 1986.
EF. Funktion og regler, 1972.
EF-konkurrenceret, 1993.
EF Miljøret, 1990.
Efterretning om Forligelseskommissionernes Oprindelse og Indretning i den Danske Stat, 2013.
Ejendomsbestanddele Og Tilbehørspant, 1986.
Ejendomsforbehold,1946.
Ejendomsmæglerens og Ejendomshandlerens Retlige Stilling, 1964
Ejendomsret og Ejendomsovergang, med særligt Henblik paa dansk Retspraksis, 1935.
Ejendomsretten, første bind, 1945,
Ejendomsretten, andet bind, 1945.
Ejendomsretten, første bind, 1951.
Ejendomsretten, andet bind, 1951.
Ejendomsretten, tredje bind, 1951.
Tillæg til ejendomsretten bind I, II, III, 1951,
Ejendomsretten i støbeskeen, 1951.
Ejerlejligheder i praksis. 1997
Ejerpantebreve og skadesløsbreve, 1990.
Elektronisk aftale- og bevisret, 1992.
Elektronisk aftaleret, 2004.
Elementær Forvaltningsret. 3. rev. udgave, 1975
Elementær Statsforvaltningsret, 1986.
En advokats erindringer, 1981
En fondsbestyrelses arbejde, 2006.
Enerettigheder og vederlagsrettigheder: Håndhævelse af immaterialrettigheder i økonomisk perspektiv, 2005.
Eneudredning om tavshedspligt og partsbegreb i den finansielle tilsynslovgivning, 1996.
Engroshandel i grundtræk, 1968.
Enten & eller – studier i suverænitetsbegreber, 1995.
Entreprise, bygge- og anlægsarbejder, 1952.
Entreprenør Transporter, 1959
Erhvervs- Og Produktansvarsforsikring, 1987. [Denne pdf er ikke søgbar].
Erhvervsdrivende selvejende institutioner, 1968. 
Erhvervsdrivende selvejende institutioner: Bidrag til belysning af deres stilling i dansk ret (3. udgave), 1973.
Erhvervsjuras basisbog, 2007.
Erhvervslejekontrakten, 2000.
Erhvervslivets kriminalitet - Studier i det objektive strafansvar, 1983.
Erhvervslivets lånoptagelse, 2006.
Erkendelse og Vurdering, Erkendelseslærens og Etikkens Grundproblem, 1942.
Erkendelseslæren og naturvidenskabens grundbegreber, 1960
Erkenntnis und Wertung, Das Grundproblem der Erkenntnislehre und der Ethik, 1960.
Erstatning for ophavsretlige krænkelser, 2005.
Erstatning for personskade og tab af forsørger, 1972.
Erstatningsansvar for miljøskader, 1990.
Erstatningsfastsættelse ved ekspropriation, 1943.
Erstatningsret, 1962.
Erstatningsret, 1976.
Erstatningsretten, 1989.
Essays om almindelig retslære, 1935
Et galt spektakel, professor, dr.jur. Stig Jørgensens erindringer og betragtninger efter et halvt århundrede ved Aarhus Universitet, 2003.
Et Perspektiv, 1981.
Etableringskontoloven Med Kommentarer, 2007.
EU og den danske grundlov, 1998.
EU-IP, europæisk international privat- og procesret, 1994.
EU-miljøret, 1996.
EU-ret i grundtræk – grundlove, institutioner og lovgivere i EU og Danmark, 2008.
EF-rettens umiddelbare anvendelighed, 1977.
Eunomia: Eller Samling af afhandlinger, henhørende till moralphilosphien, statsphilosphien, og den dansk-norske lovkyndighed. A. Seidelin, 1815.
Europa-Parlamentet og Europæisk Integration, 1983.
Europæisering af arbejdstiden, et casestudie af samspillet mellem Arbejdstidsdirektivet og arbejdsmarkedssystemerne i fem EU-medlemslande, 2007.
Europæisk retshistorie, 1998.
Europæiske menneskerettigheder, en praktisk indføring. 2006.
De europæiske fællesskaber, 1969.
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - og dansk ret, 2006.
Det europæiske selskab, 2007.

F

Faces of truth, 2000.
Faderskab, 1996.
Faglige organisationers konfliktret overfor enkeltarbejdsgivere, 2002
Familiebegrebet i lovgivningen, 1998.
Familieformueretten, 1993.
Familieret, Lærebog, 1971.
Familieretten, fremstillet efter den danske Lovgivning. 2. Udg., 1878.
Farlig kørsel og frakendelse, 1992.
Fast Ejendom, Bestanddele og Tilbehør, 1948
Fast ejendom: Rådighed og regulering, 2003.
Fast ejendoms regulering og beskatning, Bd. 1, Fast ejendoms regulering, 1967.
Fideikommissarisk substitution, 1934
Finansielle kriser, 2008.
Fire obligationsretlige afhandlinger, Naturaleksekution, forudsætning og mange, aftalelov og acceptfrist, misligholdelse, 1965.
Flygtningeret, 1984.
FN-styrker i retlig belysning, 1965.
Fod på bolden, en bog om fodboldkontrakter, klubskifter og transfersummer, 1986.
Fogedret, 1960.
Fogedret, 1997.
Folkekirkens styrelse, 1990.
Folkeret: De internationale retsforhold, 2003
Fondsbeskatning, 2005.
Fondsbørsen – Aspekter af en fondsbørsretlig forudsætning, 1999.
For den danske Stats Opretholdelse i dens Heelhed, en historisk statsretlig Undersøgelse, 1850.
Forbrugerbeskyttelse, 2004.
Forbrugerbeskyttelse ved køb og salg af fast ejendom, en håndbog, 1996.
Forbrugerkredit - retligt og retspolitisk,2010.
Forbrugerret, køb, kredit, rejser og dørsalg m.m., 1999.
Forbrydelse og straf, analytiske og reformatoriske bidrag til kriminalrettens almindelige del, 1974.
Forelæsninger over almindelig formueret,1967.
Forelæsninger over den danske Retshistorie, 1893.
Forelæsninger over den danske Retshistorie, Indledning, Retskilder, 1897.
Forelæsninger over den danske Søret, 1893.
Forelæsninger over den danske Tingsret , 1891.
Forelæsninger over hovedlinier i europæisk retsudvikling fra romerretten til nutiden, 1970.
Forelæsninger over den positive Folkeret, 1900.
Forelæsninger over norsk selskabsret I, 1906.
Forelæsninger over norsk Selskabsret II, 1911.
Foreningsfrihedsloven i kontekst, organisationsret, organisationsfrihed, alternativ organisering, 2006.
Forfaldsklausuler i pantebreve, 1954.
Forfatning og Sædvane, Studier over nogle af Forfatningsrettens Hovedspørgsmål, 1947.
Forfatterret, 1957
Forholdet mellem erstatningsregler i og uden for kontraktsforhold, 1958.
Forkyndelsesfrihed i retlig belysning,1984.
Forkøbsret og koncession, 1961.
Forlagsretten, 1951.
Folkeret, 1971.
Folketingets stående udvalg, 1985.
Formuebeskatning, 1984.
Formueforholdet mellem ægtefæller, 1955.
Formueret, 1991.
Forsikring af bestyrelsesansvar, 2001.
Forsikring for fremmed regning,1919.
Forsikringskontraktens forudsætninger,1919.
Forsikringssøgendes pligt til at give risikooplysninger, 1919.
Forsøg til en rigtig Fortolkning og Bedømmelse over Forordningen om Trykkefrihedens Grændser, dateret 27. September 1799, 1. Deel, 1799.
Forsøg til den siette Bogs Fortolkning i Christian den femtes Danske og Norske Lov samt Straffene, 1792.
Forsøg til en Ledetraad ved Forelæsninger over Folke-Retten, 2021. 
Fortrolighed i sundhedsretten, et patientretligt perspektiv, 2005.
Fortsatte Betragtninger over den menneskelige Frihed og Sædelærens Grundbegreber, i Anledning af Hr. Prof. Howitz's nye Skrift, 1824.
Forvaltningens retlige afhængighed, 1971.
Forvaltningspersonellet - Tjenestemænd og overenskomstansatte, 2000.
Forvaltningsret, 1967.
Forvaltningsret, 1994.
Forvaltningsret, retssikkerhed, proces, sagsbehandling, 2006.
Forvaltningsretlige perspektiver, 2006.
Fra Jean Bodin og Lessing til Wrede, træk af bibelkritikens udvikling, 1993.
Fra juraens overdrev, studier, 1953.
Fra »lovkyndighed« til »retsvidenskab«, 1976.
Fra tale til data, studier i det juridiske informationssystem, 1989.
Fra stiftelse til fond, 2002.
Fragments of legal cognition, 1988.
Franz von Liszt, 1919
Frederik VI og Anders Sandøe Ørsted i 1826, en aktmæssig Fremstilling, 1929.
Frikendt, 1986.
Frivillig Voldgift, 1937.
Funksjonæropfinnelsen, 1928.
Fælleseuropæisk procesret – Europaretlige krav til dansk retspleje, 1997
Fællesmarkedets kartel- og monopolret, 1974.
Fællig og hovedlod, 1940

G

Garanti- og kreditforsikring, 2004
Garantier, forbrugerbeskyttelse og forbrugerproblemer i de nordiske lande,1985.
Gavebegrebet, gavereglerne og deres anvendelsesområde, 1988.
Generalforsamling og beslutning, en aktieretlig studie i generalforsamlingsbeslutningers indhold, tilblivelse og anfægtelse, 1983.
Glistrup om Glistrupsagen, 1983.
God Advokatskik – en håndbog, 1997.
Grundlag for Forelæsninger over den danske Privatrets almindelige Deel tildeels som Indledning til den danske Retsvidenskab, 1850.
Grundloven og Folkets Selvstyrelse, 1873.
Grundlovens § 3, retssikkerhed eller demokrati, 1977.
Grundrettigheder, 2000.
Grundrids af den danske Lovhistorie: til Brug ved Forelæsninger / 1-2 Deel, 1823.
Grundrids af den danske Retshistorie: til Brug ved Forelæsninger. 2. aldeles omarbeidede Udg., 1832.
Grundrids af den danske Politiret, til Brug ved Forelæsninger, 1825.
Grundrids af den romerske formueret, 1944.
Grundrids af den romerske privatret, 1940
Grundtvig som Rigsdagsmand og andre Afhandlinger, 1940.
Gruppesøgsmål, 2007.
Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten, 1996
Gældsbrevslovene, 1938.

H

Hammerslag - en håndbog om tvangsauktioner, 1997.
Handel med fast ejendom, 1998.
Handicappede og ældre med kommunikationsproblemer, 1992.
Handlinger Paa Fremmed Formueretsomraade I Romersk Og Dansk Ret, Et Bidrag Til Læren Om Retsforhold, Der I Almindelighed Betegnes Som Hverken Udspringende Af Retshandel Eller Af Retsbrud, 1880.
Hans Egede Schack som jurist og politiker, dokumentation og dokumenter, 1978.
Harmonisering og konvergens – på realkreditområdet, 2009.
Henry Ussing 60 Aar, 1946.
Hensiktens betydning for grensen mellem rett och urett, 1921.
Holdingselskaber, 1998.
Hostile Takeovers, 1989..
Hovedpunkter af den danske retsvidenskabs historie,1937
Husbukke- og svampeangreb i retlig, biologisk og teknisk belysning. 1964
Hvad er retfærdighed?, 1983.
Hvad må jeg? – en håndbog om ophavsret, 2003
Hvor går lånerne hen?, 1994
Højesteret fra 1790 til Grundloven, 1950
Højesteret fra grundloven til retsreformen, 1951.
Højesteret og retsplejen, 1999.
Håndbog for dirigenter. 2. udgave, 1951.
Håndbog for dirigenter, mødeledelse, afstemninger, 1998.
Håndbog i arbejdsret, 1987.
Håndbog i Dansk Aktieret, 1954
Haandbog i den danske arveret. Gyldendalske boghandling, 1855,
Haandbog i den danske Kirkeret, 1891.
Haandbog i den danske Kriminalret , 2019.
Haandbog i den danske Landvæsensret, 2019.
Haandbog i den danske Veksel- og Checklovgivning, 1928.
Haandbog i Obligationsretten, almindelig Del, 1908.
Haandbog I Obligationsretten, speciel Del, 1897.
Håndbog med særligt henblik på medarbejderrepræsentanter i aktie- og anpartsselskabsbestyrelser, 1974.
Haandbog over den danske og norske lovkyndighed med stadigt Hensyn til Hurtigkarls Lærebog, 1822.
Håndbog i reklameret, 1997.
Håndbog i tvangsauktioner over fast ejendom, 1979
Håndværksret og laugsreformer 1700-1862. Udsnit af Håndværkets Kulturhistorie, 1983.

I

I Justitias Tjeneste: Erindringer, 1954.
Idræt & Jura, 1997.
Immaterialretsaftaler: fra kontrakt til status i kontraktsretten, 2001
Incoterms. 1990
Indgåelse og opfyldelse af traktater, 1970.
Individuel arbejdsret – en gennemgang i hovedtræk, 1977
Indledning til Advokatgerningen, 1962.
Indledning til Advokatgerningen II, 1963.
Indledning til retsstudiet, 1974.
Informationsmisbrug – En analyse af de centrale bestemmelser i børsrettens informationsregime, 2001. 
De Informationsretlige Grundsætninger - Studier i Informationsretten, 2009.
Informationsydelsen, 2002.
Introduktion til WTOs konflikthåndteringssystem, 2006
Informations- og samrådsloven, med kommentarer, 2005.
Ingen Censur I Danmark, Et Flyveskrift, Et Bidrag Til Kundskab Om Trykkefrihedsforfatningen I Danmark Til Brug for Lovkyndige Og Videnskabsmænd, 1834.
Insiderhandel, et obligationsretligt studium, 2004.
Integration i teori og praksis – en studie af folketingets EF-tiltrædelsesdebat og samarbejdets udvikling siden, 1985.
International Arbejdsret, 1998.
International Formueret. 2000.
International fusion og spaltning, særligt om medbestemmelse, 2007.
International købelov – De Forenede Nationers Konvention om Internationale Køb, 1990.
International person-, familie- og arveret, 1990.
International privat- og procesret, 1997.
Internationale aspekter af insolvens- og tingsretten, 2002.
Internationale organisationer EF, GATT, OECD m.fl: Statsret, forvaltningsret og materielle regler, 1985.
Internationale stræder – en folkeretlig undersøgelse I, 1939.
Internationale stræder – en folkeretlig undersøgelse II, 1940.
Intet over og intet ved siden af, 2013
IT-retten , 2005.

J

Jordlovgivning, 1997.
Jura på Frue Plads, 2005.
Jura er ikke nok, 1997.
Juridisk Bibliotek 1944-2004, 2004
Juridisk grundbog, Bind 1, Retskilderne, 1991.
Juridisk Grundbog – Bind 2: Loven, 1989.
Juridisk Grundbog – Bind 4: Forvaltningen, 1989.
Juridisk Grundbog. Bind II. Dommen – Kontrakten. Juridisk Stil og Sprogbrug, 1975.
Juridisk Grundbog. Bind III. Retskilder, 1975.
Juridisk ideologi, 1999
Juridisk risikostyring i kommuner, 2007.
Juridiske litteraturhenvisninger, 1950.
Juridiske profiler, essays, 1920
Juridiske rids og udkast, 1944.
Den juridiske virksomhed,1987.

K

Kapitalmarkedet 1969-79,1979.
Karnovs historie, 1996.
Kaution, 1965.
Kaution (Haandbog i obligationsretten Speciel del), 1928.
Kend din menneskeret, 1999.
Kernevåbenfri stræder?, 1986.
Kildeskatteloven - pligt og ansvar, 1984.
Kirkeret i grundtræk, 2000
Kirkeret. Alm. del, 1999.
Kjøbenhavns Universitets Retshistorie 1479-1879 efter Konsistoriums Opfordring, 1879.
Klager over Pengeinstitutter, 1991
Det kommende Samfund. 1. bind, 1944.
Det kommende samfund. 2. bind, 1944.
Kodifikation eller kompilation?, 1954
Kommentar til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., 1996.
Kommunal bevillingsret, 1987.
De kommunale beslutninger, Del 1, 1970.
De kommunale beslutninger, Del 2, 1973.
Kommunalret, 1991.
Kommunalret i grundtræk, 2010.
Kommunalret: Om afgrænsning af de kommunale opgaver og statslig styring af kommunernes forvaltning, 1972.
Kommune og demokrati, 1970.
Kommunens styrelse, 1969.
Kommunestyre og kommunedemokrati, 1976
Kompensation for personskade – Bind 1, 1983.
Kompensation for personskade I – Bind 2, 1983.
Komponistrettighederne 1926-2001, 2001.
Koncernskatteretlige neutralitetsstudier, 1999.
Konflikt, tvist og mægling, 1997.
Konfliktmægling, 2004.
Kong Christian den Femtes Danske Lov, 1750.
Kong Christian den femtis lov (1929). Udgave af 1911.
Kongens Retterting 1537-1660 Bind I, 2003.
Kongens Retterting 1537-1660 Bind II, 2003.
Konger, krigere og andet godtfolk – Ti historiske retssager, 2004.
Kongelige Instructioner for Høieste-Ret i Dannemark og Norge, 1754.
Konkurrenceret og EF, Fællesmarkedets monopolregler, 1980.
Konkursregulering, 2000.
Konkurssurrogater, En retssammenlignende Undersøgelse, 1932.
Det kontradiktoriske princip i forvaltningsprocessen, 1968.
Kontrakten – Hvordan og hvornår?, 1999
Kontraktsret - 1. bind Aftaler, 1971.
Kontraktsret - 2. bind, 1972.
Kontraktstatuttet – Danske og fremmede lovvalgsregler om kontrakter, 1981
Kontraktstatuttet – Hovedpunkter af den internationale kontraktrets almindelige del, 1962
Kontrol og sanktioner i EF-retten, bekæmpelse af uregelmæssigheder over for EF's budget, 1998.
Kort fremstilling af forfatterretten. 1918
Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn. Festskrift i Anledning af Foreningens 150 Aars Jubilæum, 1947 
Kreditretlige Emner, 1997.
Kriminalitet i erhvervslivet: Forelæsninger over økonomisk kriminalitet, 1989.
Det kriminelle forsæt, 1957.
Kriminologi, Bind I, 1968.
Kriminologi, Bind II, 1971.
Kvalifikationsproblemet i den internationale privatret, 1954.
Kætterprocessen mod lægen Michael Servet, kildekritiske studier, 1990.
Køb ved A. Vinding Kruse, 1967.
Købekoner og konkurrence, 1978.
Købet komparativt, en oversigt over retsreglerne om løsørekøb i en række vestlige lande, 1967.
Købsaftale. 2002

L

Landbrugs forpagtning, 1999
Landbrugsloven. Landbrugets retsforhold II, 2011.
Landinspektørloven, med kommentarer, 2013.
Leasingkontrakter. 1974
Ledelse og aktionærer, 1992.
Legal Research Methods in a Modern World: A Coursebook, 2011.
Legal Research Methods in the U.S. & Europe, 2009.
Legal risk management, 2004.
Legal risk management in electronic commerce, managing the risk of cross-border law enforcement, 2005.
Legalitetskravet ved beskatning, 2003.
Legater og stiftelser, med særligt henblik på fundatsers oprettelse og ændring, 1962.
Legender i evangelierne, 1989.
Lejeret 1: Lejelovgivningens anvendelsesområde, lejeretlige grundbegreber og grundregler, elementært lejeretligt leksikon, lejeretlig lov- og regelsamling, 1989.
Lejeret 2: Vilkårsændringer i lejeforhold, principperne for lejeforhøjelse, nedsættelse af misforholdsleje, særregler for erhvervslejemål, fysiske ændringer af det lejede, 1989.
Liberale samvirker, 1965.
Licensaftalen. Udenrigstjenestens eksportinformation, 1981.
Licitation, 1955.
Ligebehandlingsprincippet i EU’s udbudsregler, 2000.
Ligeløn for job af samme værdi, 2005.
Lighedskravet for etniske minoriteter på arbejdsmarkedet – Et menneskeretligt perspektiv, 2000.
Lokalaftaler, 2007.
Lov Nr. 155 Om Skadeforsikringsvirksomhed, 1934.
Lov nr. 258 af 28. juni 1920 om indførelse af dansk personret, familieret og arveret i de sønderjydske landsdele med noter og sagsregister, 1920.
Lov og Ret, 1945.
Lov og ret i Danmark, 1969
Lov om Aktieselskaber af 29. September 1917 : Kommenteret Udgave med Formularsamling og Sagregister, 1917.
Lov om arbejdstageres opfindelser, med kommentarer, 1995.
Lov om forsikringsvirksomhed nr. 147 af 13 maj 1959, 1960.
Lov om juridisk rådgivning, 2006.
Lov om Køb af 6. April 1906, med forklaringer og alfabetisk register, 1906.
Lov om menighedsråd, 1998.
Lovgivningens Stilling til Pressens Behandling af Retssager, 1937.
Lovkommentar til Lov om opfindelser ved offentlige forsknings-institutioner, 2001.
Lovkonflikter – Lærebog i International Privatret, 1957
Lovkyndighed og vederhæftighed, sjællandske byfogeder 1682-1801, 2001.
Lovmål og dom, Retsteoretiske afhandlinger, 1975.
Loyalitetspligt og erhvervsforbud, 1991.
Lærebog i folkeret, introduktion til den almindelige folkeret i fredstid (5. rev. udg., ved Ole Stig Andersen ... [et al.] ed.), 1976.
Lærebog i international privatret. Almindelig del og formueret, 1989.
Lærebog i Miljørettens almindelige del. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006.
Lærebog i Obligationsret I – Ydelsen Beføjelser, 2010.
Lærebog i Obligationsrettens specielle Del, 1931.
Lærebog i romersk Privatret, 1937.
Lærebog i Strafferetspleje, 1978
Løftet og dets causa, formueretlige studier, 1896.
Lønmodtagerbeskyttelse i dansk arbejdsret, 1997.
Løsørekøb, kommentar til lov om køb af 6. april 1906, I-II, 1949.
Lånefest?, 2009.

M

M. G. Birckners efterladte Skrifter, 1797.
M. G. Birckners Samlede Skrifter, 1798.
M. G. Birckners efterladte Skrifter,1799.
M. G. Birckners efterladte Skrifter, 1800.
Magtfordeling, en analyse af magtfordelingslæren med særligt henblik på den lovgivende magt, 2010.
Magtfordrejning - Et begreb under forvandling, 1999.
Mainstreaming i juridisk perspektiv, 2007.
Manddrabsforbrydelsen i den skaanske Ret fra Valdemarstiden, 1922.
Markedsføringsret, 1978.
Markedsføringstiltag for advokater, råd og vink, 1996.
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. 2004.
Mellem fortid og fremtid – en konservativ debat, 2003.
Det menneskelige ansvar, artikler og foredrag,1963.
Menneskeret, 1990.
Menneskerettigheder – viden og handling, 1987.
Menneskerettighedskonventionens anvendelse mellem private, 2004.
Middelalderens renteforbud, papirdoktrin eller realitet?, 1975.
Miljøansvar, 1997.
Miljøansvar, en ret for hvem?, 1998.
Mindeværdige retssager, 2003.
Miraklet i Danmark, jødernes redning, 1943-1945, 2007.
Misligholdelse af ejendomskøb (2. omarbejdede udgave ed.), 1962.
Misligholdelse af funktionærkontrakter, 2005.
Mod kulturforfaldet, 1956.
Moderne Erstatningsret, 2002.
Moderne retsvidenskab, bidrag til den nordiske debat om retsstat, legalstrategier og juridisk metode, 2001.
Modregning i Konkurs, en kritisk Undersøgelse under Hensyntagen til dansk og fremmed Ret, 1934.
Monopolret og marked, studier i EF-konkurrenceretten med US-amerikansk antitrustret som sammenligningsgrundlag og med støtte i markedsøkonomisk grundteori, 1985.
Monopoler og priser 1,1980.
Monopoler og priser 2,1980.
Myter og realiteter, 1997.

N

Naboretlige studier, 1950.
Nationalbanken og forvaltningsret, 1985.
Nationalisering af fremmed ejendom, 1961.
Nationalization, a study in the protection of alien property in international law, 1957.
Nationalization and Compensation, 1964.
Naturens og Folke-Rettens Kundskab, bygget paa de fornemste Juristers Principiis, illustrered med Exempler af de Nordiske Historier og Conferered med disse Rigers saa vel gamle som nye Love / 1.-2. Part. 5. Ed., 1752.
Nordisk Børneret II, 2004.
Nordisk Demokrati, 1949.
En nordisk lovbog, udkast til en fælles borgerlig lovbog for Danmark, Finland, Island, Norge og Sverrig med motiver, 1962.
Nordisk rettspragmatisme, Savigny, Ørsted og Schweigaard, om vitenskap og metode, 2014
De nordiske juristmøder 1872-1972, nordisk retsvirke gennem 100 år, 1972.
Norsk arverett, 1929.
Noter til Obligationsretten, 1966
Nullitet Og Anfægtelighed, 1899.
Den nye EU-konkurrenceret i nordisk perspektiv, 2005.
Nye Adriadnetråde, 2008.
Nyere tendenser i dansk forvaltningsretlig teori – systemhensyn eller retssikkerhed, 1992.
Nævn og råd, 1958.
Nævninger, en almenfattelig Oversigt, 1919.
Nødvendig behandling af personoplysninger, 2007.

O

Obligationsret, 1. Afdeling, Obligationsrettens alm. Del (2. uforandrede Opl. ed.), 1878.
Obligationsret. Almene emner. 1. hefte. Naturalopfyldelse, 1971.
Obligationsret. Almene emner. 2. hefte. Kravene til ydelsen, 1973.
Obligationsretlige spørgsmål, til gruppeorganiseret undervisning eller selvstudier på jurastudiets 4. årsprøve, 1985.
Obligationsretten, 1920.
Offentlig administration og folkestyre, 1968.
Offentlige kontrakter og EF-retten, 1992.
Offentligretligt erstatningsansvar, 1938.
Om adækvanslæren i erstatningsretten, 2011.
Om Bevisbyrden, 1904.
Om dansk Indfødsrets Erhvervelse, Fortabelse og Gjenerhvervelse i Følge Lov 19. Marts 1898, 1898.
Om de gamle Danskes Retssædvaner og Autonomie, 1827.
Om det juridiske bevis, 1976.
Om ejerpant og panteprioritet, 1974.
Om Forløfte, En Sammenligning Og Vurdering Af De Nordiske Landes Regler Om Forløfte Med Henblik Paa Nordisk Fælleslovgivning, 1945.
Rentereglerne i Tingslysningslovens § 40, 1983.
Om ret og retfærdighed, 1966.
Om saglig kommunalforvaltning og kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet.
Om Straffen, Afsnit af den danske Strafferets almindelige Del, 1894.
Om straffens begrundelse og formål, 1889.
Om sø- og anden transportforsikring af varer, 1949.
Om Søassurandørens Ansvar, 1952.
Om ugyldige forvaltningsakter, 1924.
Om vitterligheden i den ældre danske proces, 1885.
Om ændring af administrative afgørelser.
Omgåelse af Retsregler, 1966.
Omsorg for retfærdighed, 2003
Omsætning af fast ejendom, 2001.
Omsætningsformue som kreditsikring – En analyse af retlige elementer ved belåning af skiftende formuemasser, 1973.
On guilt, responsibility and punishment, 1975.
On law and policy in the European Court of Justice, 1986.
Opfindelser, patenter, licenser, 2000.
Opgørelse af den skattepligtige indkomst, 1993
Opgøret med indvandringspolitikken – en personlig beretning, 2003
Ophavsret, kommenteret udgave af lovene af 31. maj 1961 om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker og retten til fotografiske billeder, 1961.
Ophavsret for begyndere - En bog til ikke-jurister, 2010.
Ophavsretlig beskyttelse af musikværker. 1996.
Ophavsretsloven med kommentarer, 2003.
Ophavsretten, 1941.
Ophavsrettens Stedbørn, 1987.
Ordre public og Territorialitet, Bind I, 1946.
Ordre public og Territorialitet, Bind II, 1946.
Overdragelse af ophavsrettigheder : rettighedsoverdragelsen og dens fortolkning, 1987
Overdragelser til Fyldestgørelse, Nogle Studier i Spørgsmaalet om Ejendomsrettens Overgang, 1935.

P

Panterettigheder, 1971.
Panterettigheder, 1980.
Panterettigheder, 1987.
Papirløse Samlivsforhold, 1976
Passivitet, 2002.
Patienters retsstilling, 2000.
Patientforsikring, 1993
Pengeforsyning og betalingsformidling, 2002.
Pensionsbeskatningsloven, 2005.
Personalstatutet efter Dansk og Fremmed Ret, 1927
Persondatabeskyttelse i den private sektor, retspolitiske overvejelser, 1995.
Persondataloven og sagsbehandling i praksis, 2006.
Personret, 1977.
Personret, som indledning til formueretten, lærebog, 1966.
Personretten, 1916.
Personretten, 1953
Pilestræde under pres: de berlingske blade 1933-45, 1999.
Planer og forvaltningsret, 1986.
Planlægning og styring i den offentlige forvaltning, 1980.
Pluralis juris, towards a relativistic theory of law, 1982.
Politi 1682-2007, 2012.
Politi- og domstolsreformen,2014.
Politiet 1938-47, bekæmpelse af spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed, 1992.
Politiets brug af skydevåben, juridiske aspekter, 2003.
Politiret, 2007.
Prioritetsstillinger i fast ejendom, 1984.
Pris og kvalitet på pengeinstitutområdet, 1994.
Privat kaution for banklån. 2003
Privat pension og social forsikring, 1969.
Privatrettens almindelige del. Første bind, 1865.
Privatrettens almindelige del. Andet bind, 1866.
Proceskumulation: Straffe- og Civilprocessuelle studier med særligt henblik på påkendelse af erstatningskrav under straffesager, 1970.
Presseretten, 1951.
Produktansvar, 1973.
Produktansvarets begrundelser og udvikling. Fællesmarkedets direktiv om produktansvar, 1985.
Profiler af den Nordiske Arbejdsrets Historie. 2000
Proportionalitetsprincippet i EF-retlig belysning, 1990
Præsteløftet, 2008
Prøvelse af de Rigsforsamlingen forelagte Udkast til en Grundlov og en Valglov, 1849.
Prøvelse af forvaltningsakter II, 1972.
Prøvelse af forvaltningskontrakter I.
Public International Computer Network Law Issues, 2006.

R

Race og Ligebehandling, 1995.
Reagensglasbørn og anden form for kunstig befrugtning, 1988.
Reason and reality, 1986.
Redaktører og andre stridsmænd – Ti historiske retssager, 2009.
Refusion, 2003.
Refusionsopgørelser, 1954
Ren förmögenhetsskada, särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, 1987. 
Respekt for mennesket, Kriminalistiske kronikker og foredrag, 1951.
Restitutioner, et bidrag til undersøgelsen af berigelsesgrundsætningen i dansk og fremmed ret, 1950.
Ret og digital forvaltning, 2005.
Ret Og Metode, 2002.
Ret og samfundsdebat, Kroniksamling, 1972.
Ret og skel, kronik og debat, 1981.
Ret og vrang, artikler om retten i samfundet, 1988.
Ret som teknik, kunst og videnskab, og andre essays, Alf Ross 1899-1999 (1. udgave, 1. oplag ed.), 1999.
Retfærdighed og ret I.
Retfærdighed og ret II, 1991.
Retlig regulering af internationale persondataoverførsler, med særligt henblik på den private sektor, 2006
Retlige aspekter af finansiel virksomhed – marked, forbrug og konkurrence, 2006.
Retsbeskyttelse af edb-programmer, 1998.
Retsbrudet og reaktionen derimod i gammeldansk og germansk ret, 1934.
Retsforholdet mellem politikere og embedsmænd, 1983.
Retshistorie, 2002.
Retshåndhævelse ved forbrugerklager. 2005.
Retsinformationssamfundet, edb-retlige essays, 1986.
Retsliv og retspleje i England, 1949.
Retslæren, 1. Bog, Almindelig Del, 1943.
Retslæren, 2 bog, retslærens særlige dele, 1963.
Retsmisbrug i formueretten, 2001.
Retsplejeloven gennem 50 år, 1969.
Retspsykiatri, 1996.
Retspsykiatri og strafferet i historiens lys, 1997.
Retsreformen med Hensyn til vor Strafferetspleje, 1902.
Retssammenlignende Studier over Entreprenørens Omsætningsbeskyttelse, 1932.
Retsstillingen for ugifte samlevende, 1988.
Retstridighed, strejflys over nordisk retslære, 1949.
Rette indkomstmodtager, allokering og fiksering,2005.
Retten, magten og moralen, 1996.
Rettens kilder, 1999
Rettens veje og vildveje, et bidrag til retsteorien,2007.
Rettighedsproblemer i forskningssamarbejder. 1998
Rettslige standarder, særlig grunnlovens § 97, 1939.
Revisors stilling i retlig belysning, 1979
Ringstedforsøget, livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet, 2005.
Risiko & skyld i erstatningspraxis. 2. reviderede og forøgede udgave, 1969
Roman law and European legal history, 1997.
Romerret, 1980.
Romerske Retskilder, 1930.
Rådgiveransvaret, 1993.
Rådgivning I – det professionelle erstatningsansvar, 2004
Rådgivning II – det strafferetlige medvirkensansvar, 2007

S

Sagførersalærer, en håndbog, 1958.
Samarbejde og ansvar i selskaber og koncerner, 1997.
Samfundsloddet, 2004.
Samfundstjeneste - virker det?, 2007.
Selskabers kapital – Nye tendenser i skandinavisk selskabsret (3), 1999.
Selskabsmasken - loyalitetspligt og generalklausul i selskabsretten, 1991.
Servitutter,1943.
Servitutter og Lokalplaner, 1984
Shawlaw: Af et hundredårigt advokatkontors historie, 1978.
Skabelse, udvikling og samfund, en forelæsningsrække, 1985.
Skat ved gældseftergivelse. 1999.
Skattemæssig succession, 2006.
Skatteret, 1957.
Skatteret & civilret, 2006.
Skatteudviklingen og EF - Den europæiske udfordring til den nordiske skattemodel, 1992.
Skifteloven, nr. 155 af 30. november 1874 som ændret senest ved lov nr. 412 af 18. december 1963, 1964.
Skifteret – Dødsboer, 1989.
Skifteretten, 1956.
Skilsmissesagen – skandinaviske synsvinkler, 1989.
Skolestyrelsesloven, 1987.
Skuespillerkunst og skuespillerret, 1980.
Skyld, ansvar og straf, 1970.
Skyld og ansvar, 1967.
Skyld og Skade, Bør Erstatningspligt udenfor Kontraktsforhold være betinget af Culpa?, 1914.
Skyldforhold, obligationsrettens grundbegreber, 2007.
Skyldnerens Mora, behandlet efter Sagens Natur og dansk Ret, 1870.
Slet og ret, Kroniksamling, 1974.
Slutafregning, 2005
Slægtens funktion i nordisk højmiddelalderret, 2005.
Social retfærdighed, udkast til en retslære for socialt arbejde, 2006.
Den sociale styrelseslov, 1985.
Socialforvaltningsret ,2006.
Socialret, tilbagebetaling, forældelse, modregning, inddrivelse, 2000.
Start og drift af advokatvirksomhed, 1995.
Statsforvaltning, 1988
Statsrepræsentanters immunitet, 2005.
Statsselskaber, redegørelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen , Industriministeriet om statslige aktieselskaber, analyse og forslag, 1993.
Statsretlige studier (1. udgave, 2. oplag ed.), 1959.
Stiltiende aftaler, 2006.
Straffeloven & straffuldbyrdelsesloven m.v., med henvisninger og sagregister, 2012.
Straffene, 1996.
Straffeproces i praksis, 1970.
Straffeprocessuelle tvangsindgreb: Retspolitiske studier, 1981
Strafferettens ansvarslære, 1987.
Straffrihedsgrunde og Strafophørsgrunde, Afsnit af den danske Strafferets almindelige Del, 1898.
Straffuldbyrdelsesloven med kommentarer, 2003.
Strafudmåling, 1950
Strandingsloven af 10 april 1895 samt Anordning af 1 juli 1895 Angaaende Politiets Pligter i Strandingstilfælde med anmærkninger og et alfabetisk register, 1897.
Strejflys over enevældens retsliv, 1949.
Strøtanker. 1997
Studier i dansk koncernret, 1997.
Studier i den danske straffeproces, 1976.
Studier i den internationale selskabsrets teori, 1961.
Studier i erhvervsfinansieringsret, 2003.
Studier i færdselsstrafferet, 1979.
Studier i retspolitisk argumentation, 1974. 
Studier over amerikansk miljøret, til belysning af dansk miljøret og EF miljøret, 1994.
Studier over ældre dansk formueretspraksis, Et bidrag til dansk privatrets historie i tiden efter Chr. d. V's danske lov, 1951.
Støtteerklæringer, 1994.
Succession, 2001.
Svie og smerte, 1960.
Syv Måneder Uden Politi, 1945.
Sø- og handelsretten 1862-1926, 1927.
Sø- og Handelsretten gennem 100 år, 1962
Sø- og handelsretten gennem 125 år, 1986.
Søloven med kommentarer, 2001.
Søretlige lovkonflikter = Conflict of laws in maritime matters, 1965.
Sådan får du en sponsor, kort og kontant om fonds- og sponsorstøtte, 1995.

Teknikeraftalen, 1977
Temaer uden variation, 1992.
The Scandinavian Conventions on Private International Law, 1959
Thi kendes for ret, retsopgøret efter besættelsen,1968.
Thule, fangerfolk og militæranlæg, en retlig-historisk undersøgelse af Thule basens anlæggelse, Thules flytning og befolkningens erstatningskrav, 1987.
Til Belysning af den nyeste Tids skandinaviske Politik, 1857
Til Belysning af Fæstesagen med særdeles Hensyn til den paa sidste Rigsdag angaaende Samme tagne Beslutning, 1856.
Til det almindelige bedste, 2006.
Tillidsmandsret, 1999.
Tillæg til ejendomsretten bind I, II, III, 1951,
Tillæg til Erstatning for personskade og tab af forsørger, 1966.
Tillæg til H. Munch-Petersen: Den danske Retspleje Bd. I og II, 1936.
Tilvirkningskøbet, 1996. 
Timeshare, 1998.
Tinglysning, 1994.
Tinglysning samt nogle Spørgsmaal i vor Realkredit, 1923.
Tinglysningsloven, Kommentar, 1952.
To debatindlæg: Arbejdsretsudviklingen og Afskedigelsesretten, 1980
To skæbner,1950.
Transportaftaler, 1991.
Tre professorer: Goos, Nellemann, Matzen, 1958
Trusts, 2002.
Træk af juraens udvikling I,1970.
Træk af juraens udvikling II,1973.
Træk af privatrettens udvikling og systematik, 1966.
TV-programmedarbejderes ophavsrettigheder, 1989.
Tvangsfuldbyrdelse og foreløbige retsmidler, 1948
Tynd kapitalisering, en skatteretlig fremstilling, 2000

Udbetaling i afbetaling, en retlig fremstilling og vurdering af udbetalingskravet og dets sanktionering, 1980.
Uddrag af Højesterets voteringsprotokoller, Retspraksis paa formuerettens omraade i det 18. aarhundrede, 1951.
Udfordringer, 1977.
Udkast til lov om oprettelse af Sø- og Handelsretter.
Udlicitering og medarbejdere, ret og pligt i forhold til medarbejderne ved offentlig udlicitering og privat outsourcing, 2006.
Udsigt over den danske Retshistorie, 1913.
Udvalgte Afhandlinger, 1924
Udviklingsbistand, 1970
Ulykkesforsikring og sygeforsikring, 1942.

V

Values in law, ideas, principles and rules, 1978.
Varemærkeretten i konkurrenceretlig belysning, 1948
Varetægtsfængsling, 1976.
Vedligeholdelse af udlejningsejendomme – skatteretlige aspekter. 1993
Vekselloven med kommentarer, 1985.
Vekselloven og Checkloven af 1932, 1932
Videnskabens Begrundelse, De beskrivende og de eksperimentale Videnskaber, 1943.
Vidnebeviset, 1986.
Vildfarelser, forudsætninger og billighed, aftalerisikoen i historisk og komparativ belysning, 1981.
Vilje Og Erklæring Ved Afgivelse Af Formueretlige Tilsagn, 1905.
Virkelighed og gyldighed i retslæren, 1934.
Værdipapirhandelsloven med kommentarer, 2006.
Værkslæren i ophavsretten, 2001.

W

Werlauff’s kommenterede Aktieselskabslov, 2008.

Y

Æ

Ændrede forholds betydning for kontraktsforhold: Om hardship og hardshipklausuler, 1998
Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning, 2007.
Ægtepagter, 1997
Ægteskabsret 1, 1954.
Ægteskabsret 2, 1956.

Ø

ØK's H. N. Andersen og Danmark under verdenskrigen 1914-18, 2016.
De Ørstedske Straffelove, 1948.
Øvrighedsmyndighedens Grænser. 1969.

Å

Åger, 2010
Åndsretten, 1936.