Miljøretlig Forskningsportal, årgang 2021

MRF 2021.1
Landzonetilladelse til etablering af ridebane stadfæstet, men landzonetilladelse til etablering af 6 meter høje lysmaster ændret til afslag, da anlægget ville medføre en ikke ubetydelig visuel påvirkning af omgivelserne.

Planklagenævnets afgørelse af 4. januar 2021 (j.nr. 20/02555).


MRF 2021.2
Ophævet landzonetilladelse til opførelse af en 20 m høj skiltepylon, da pylonen ville virke dominerende og fremmed i landskabet og modvirkede en klar grænse mellem by og land.

Planklagenævnets afgørelse af 5. januar 2021 (j.nr. 19/07778).


MRF 2021.3
Ikke medhold i klage over påbud efter planlovens § 43 om lovliggørelse af udsigtstårn, da udkigstårnet måtte anses for en bygning omfattet af servitut, og da der ikke var tale om usaglig forskelsbehandling.

Planklagenævnets afgørelse af 5. januar 2021 (j.nr. 19/06722).


MRF 2021.4
Ikke grundlag for at tilsidesætte screeningsafgørelse om, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for boliger, da der var tale om et mindre område på lokalt plan, og da planerne ikke ville få væsentlig indvirkning på miljøet, navnlig henset til en løsning på afvikling af trafik, uden det kunne tillægges betydning.

Planklagenævnets afgørelse af 5. januar 2021 (j.nr. 19/06205).


MRF 2021.5
Afslag på udarbejdelse af ny lokalplan ophævet og hjemvist, da etablering af en multifunktionsbakke i overensstemmelse med kommuneplan var lokalplanpligtig. Kommunen var derfor forpligtet til at udarbejde forslag til lokalplan efter planlovens § 13, stk. 3.

Planklagenævnets afgørelse af 7. januar 2021 (j.nr. 20/02893).


MRF 2021.6
Ikke grundlag for at tilsidesætte kommuneplantillæg og lokalplan, da kravet om forudgående offentlighed var opfyldt, og kommunen ikke havde inddraget usaglige hensyn ved håndtering af indsigelser mod planforslaget.

Planklagenævnets afgørelse af 8. januar 2021 (j.nr. 20/00421 og 20/00422).


MRF 2021.7
Ikke grundlag for at tilsidesætte afgørelse om, at en ombygning af en varmecentral til et klubhus krævede landzonetilladelse, da der var tale om en væsentlig ombygning, der måtte sidestilles med nyopførelse, men påbud om lovliggørelse ophævet og hjemvist, da påbuddet alene var varslet og udstedt til ejeren af ejendommen, men ikke til brugere af ejendommen.

Planklagenævnets afgørelse af 11. januar 2021 (j.nr. 19/07471).


MRF 2021.8
Odense Kommunes tilbagekaldelse af byggetilladelse, fordi kommunen opdagede, at byggeriets placering var i modstrid med landsplandirektiv for kommende gasledning, kunne ikke påklages af bygherre, da Planklagenævnet fandt, at kommunen ikke havde truffet afgørelse efter planloven.

Planklagenævnets afgørelse af 11. januar 2021 (j.nr. 20/14338).


MRF 2021.9
Ikke grundlag for at tilsidesætte afgørelse om, at opførelse af en digital storskærm på en biografbygning var i overensstemmelse med lokalplan, da lokalplanen ikke havde til formål at forbyde opsætning af digitale skilte. Ikke krav om naboorientering, da opførelsen ikke krævede dispensation fra lokalplanen.

Planklagenævnets afgørelse af 12. januar 2021 (j.nr. 20/14656).


MRF 2021.10
Ophævet og hjemvist afgørelse om, at byggeri i fem etager var i overensstemmelse med lokalplan, da tagetagen uanset anvendelsen havde en visuel påvirkning af omgivelserne, der gjorde, at byggeriet fremstod som mere end fem etager.

Planklagenævnets afgørelse af 13. januar 2021 (j.nr. 20/09280).


MRF 2021.11
Forbud efter planlovens § 43 om udstykning af grund til parcelhusbebyggelse ophævet og hjemvist, da der ikke var sket partshøring. Ikke grundlag for at tilsidesætte vurdering af, at udstykningen var i strid med servitut.

Planklagenævnets afgørelse af 13. januar 2021 (j.nr. 19/06323).


MRF 2021.12
Forbud efter planlovens § 43 mod opførelse af carport med tilhørende skur var ikke udtryk for usaglig forskelsbehandling, men forbud ophævet og hjemvist, da der ikke var sket partshøring.

Planklagenævnets afgørelse af 14. januar 2021 (j.nr. 19/07938).


MRF 2021.13
Ikke medhold i klage over Odsherred Kommunes vedtagelse af lokalplan, da officialprincippet ikke var tilsidesat, og der ikke var grundlag for at tilsidesætte miljøscreening efter miljøvurderingsloven.

Planklagenævnets afgørelse af 15. januar 2021 (j.nr. 19/08574).


MRF 2021.14
Ophævet dispensation fra lokalplan til opførelse af en 42 m høj telemast i et sommerhusområde, da dispensationen var i strid med lokalplanens principper. Dispensation fra lokalplan ift. telemastens højde var derimod unødvendig, da en telemast ikke kunne anses som en bygning.

Planklagenævnets afgørelse af 15. januar 2021 (j.nr. 20/05567 og 20/05482).


MRF 2021.15
Undtagelsen fra kravet om landzonetilladelse for til- og ombygninger af helårshuse i planlovens § 36, stk. 1, nr. 10, finder alene anvendelse på et fritliggende helårshus med én boligenhed, hvorfor der ikke uden landzonetilladelse kan etableres en ekstra bolig i en tilbygning.

Planklagenævnets afgørelse af 18. januar 2021 (j.nr. 19/08230).


MRF 2021.16
Afvisning af klage som for sent indgivet, selvom klageren samme dag som meddelelsen af påbuddet fejlagtigt havde indgivet klage til Byggeklageenheden, som først efter to måneder oversendte klagen til Planklagenævnet.

Planklagenævnets afgørelse af 18. januar 2021 (j.nr. 20/13368).


MRF 2021.17
Ophævet og hjemvist lovliggørende landzonetilladelse til en ridebane grundet indrettelseshensyn.

Planklagenævnets afgørelse af 19. januar 2021 (j.nr. 20/08462).


MRF 2021.18
En kommune har ikke kompetence til at tilbagekalde eller genoptage en afgørelse, når denne er påklaget til Planklagenævnet, før klagenævnet har truffet afgørelse.

Planklagenævnets afgørelse af 22. januar 2021 (j.nr. 20/14837).


MRF 2021.19
Ikke medhold i klage over kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøllepark 1,2 km fra Natura 2000-område, bl.a. fordi en screening af planens påvirkning fandtes tilstrækkelig, fordi skadevirkning på damflagermus kunne undgås ved de i VVM-tilladelsen påbudte afværgeforanstaltninger, der var ledsaget af et overvågningsprogram.

Planklagenævnets afgørelse af 22. januar 2021 (j.nr. 18/05771, 18/06444, 18/06750, 18/06752, 18/06751, 18/06775, 18/06777, 18/06776 og 18/06488).


MRF 2021.20
Afvist klage over dispensation fra lokalplan til overskridelse af grundareal for et biogasanlæg meddelt uden naboorientering efter planlovens § 20, da projektet ikke ville medføre gener for klager, der var bosiddende ca. 1,1 km fra ejendommen.

Planklagenævnets afgørelse af 26. januar 2021 (j.nr. 20/14746).


MRF 2021.21
Ikke medhold i klage over vedtagelse af lokalplan, da der bl.a. ikke var grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn om, at det var tilstrækkeligt at underrette de til lokalplanområdet direkte tilstødende naboejendomme, og da uoverensstemmelse med byggelovgivningen ikke påvirkede gyldigheden af lokalplanen.

Planklagenævnets afgørelse af 27. januar 2021 (j.nr. 20/08029).


MRF 2021.22
Opførelse af 10 Skanlux sommerhuse på 182 m2-242 m2 med 10-14 sengepladser var i modstrid med lokalplan, da bebyggelsen langt oversteg det forventelige i et feriecenter og ikke fremstod som sammenhængende med den eksisterende bebyggelse, hvorfor kommunens indirekte afgørelse om, at opførelse af 10 sommerhuse var i overensstemmelse med lokalplan, blev ophævet.

Planklagenævnets afgørelse af 28. januar 2021 (j.nr. 20/04764, 20/04691, 20/10104, 20/10103, 20/10101, 20/10100, 20/10099, 20/10098, 20/10097, 20/08608 og 20/08505).


MRF 2021.23
Ikke medhold i klage over forbud efter planlovens § 14 mod nedrivning af beboelsesbygning, da ejer ikke ved tidligere forespørgsler havde fået bindende forhåndstilsagn, og kommunen ikke havde udvist passivitet ved ikke tidligere at have udpeget bebyggelsen som bevaringsværdig.

Planklagenævnets afgørelse af 1. februar 2021 (j.nr. 20/12006).


MRF 2021.24
Ikke medhold i klage over screeningafgørelse efter miljøvurderingsloven om, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af et lokalplanforslag for havneområde ved Anholt tæt på marint Natura 2000-område, da det var et mindre område, og planen ikke kunne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planklagenævnets afgørelse af 3. februar 2021 (j.nr. 20/03087).


MRF 2021.25
Ophævet afslag på lovliggørende landzonetilladelse til ændret anvendelse af et socialpædagogisk opholdssted, da ændring af målgruppen ikke var en planlægningsmæssigt relevant ændring, der krævede landzonetilladelse.

Planklagenævnets afgørelse af 4. februar 2021 (j.nr. 19/08363).


MRF 2021.26
Ophævet afgørelse om, at et lovliggørelsespåbud af en terrænregulering kun var delvist opfyldt, da afgørelsen indeholdt en skærpelse af lovliggørelsespåbuddet, hvilket måtte bero på misforståelse af, hvad der tidligere var påbudt.

Planklagenævnets afgørelse af 4. februar 2021 (j.nr. 19/06543).


MRF 2021.27
Ophævet lokalplan for boligområde, da der ikke var foretaget en vurdering af påvirkningen af et Natura 2000-område, der efter habitatbekendtgørelsen fra 2018 var tættere på lokalplanområdet og også omfattede stor vandsalamander.

Planklagenævnets afgørelse af 10. februar 2021 (j.nr. 18/07259 og 19/05296).


MRF 2021.28
Krav om, at en NGO skal have deltaget i den forudgående beslutningsprocedure for at være søgsmålsberettiget om gyldigheden af en tilladelse til et projekt omfattet af Århus-konventionens art. 6, er i strid med Århus-konventionens art. 9(2), men kan være forenelig med art. 9(3). Art. 9(2) hjemler ikke en generel prøvelsesadgang for offentligheden (actio popularis).

EU-Domstolens dom af 14. januar 2021, 1. afd., sag C-826/18, Stichting Varkens in Nood m.fl.


MRF 2021.29
Miljøoplysningsdirektivets mulighed for efter en konkret afvejning at undtage ”interne meddelelser” fra retten til aktindsigt omfatter alle oplysninger, der ikke bevæger sig uden for en offentlig myndigheds interne sfære, også selvom oplysningen hidrører fra en ekstern kilde, når oplysningen ikke tidligere har været offentligt tilgængelig.

EU-Domstolens dom af 20. januar 2021, 1. afd., sag C-619/19, Land Baden-Württemberg (Communications internes)


MRF 2021.30
En erklæring fra ECHA til den franske regering om, at en fransk virksomheds oplysninger om et bestemt kemikalie var utilstrækkelige og kan gøres til genstand for sanktioner udgjorde en retsakt, som den franske virksomhed kunne indbringe for EU-Domstolen. Erklæringen blev herefter annulleret som ugyldig.

EU-Domstolens dom af 21. januar 2021, 3. afd., sag C-471/18 P, Tyskland mod Esso Raffinage og Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)


MRF 2021.31
Kommissionens afgørelse 2017/1442 om BAT-regler for store fyringsanlæg annulleret, da den var vedtaget på grundlag af forkerte regler om kvalificeret flertal. Retsvirkningerne opretholdtes dog mid-lertidigt i op til 12 måneder, indtil en ny afgørelse trådte i kraft.

Rettens dom af 27. januar 2021, 3. afd., sag T-699/17, Polen mod Kommissionen


MRF 2021.32
Den Europæiske Investeringsbank var forpligtet til at foretage intern prøvelse i henhold til Århusforordningens art. 10 af bankens godkendelse af at yde et lån til opførelsen af et biomassekraftværk i Spanien, der bidrog til opfyldelse nationale og europæiske mål for vedvarende energi, da godkendelsen måtte anses for en forvaltningsakt som defineret i forordningens art. 2(1)(g).

Rettens dom af 27. januar 2021, 2. afd., sag T-9/19, ClientEarth mod EIB


MRF 2021.33
National regel om obligatorisk konfiskation af fangst og fiskeredskaber ved overtrædelse af fiskerilovgivningen var ikke i modstrid med det EU-retlige proportionalitetsprincip.

EU-Domstolens dom af 11. februar 2021, 6. afd., sag C-77/20, K. M. (Sanctions infligées au capitaine de navire)


MRF 2021.34
Ikke grundlag for at underkende, at Retten i sag T-837/16, ophævede Kommissionens tilladelse fra 2015 til at markedsføre og anvende to bestemte blychromater i maling, bl.a. fordi der ikke var foretaget tilstrækkelige undersøgelser af muligheden for substitution med andre mindre farlige stoffer. Derimod blev Rettens afvisning af midlertidigt at opretholde tilladelsen afvist med henvisning til REACH-forordningen art. 56 og 58, men tilladelsen udløb i maj 2019.

EU-Domstolens dom af 25. februar 2021, 1. afd., sag C-389/19 P, Kommissionen mod Sverige


MRF 2021.35
Forbuddet mod forsætligt at forstyrre bilag IV-arter og mod uagtsomt at skade bilag IV-arters levesteder i habitatdirektivets art. 12 gælder uanset artens bevaringsstatus og omfatter også skovdrift. Derimod er artens bevaringsstatus relevant, hvis de nationale myndigheder vil benytte undtagelsen i habitatdirektivets art. 16, hvor der skal ske en vurdering af, om fravigelsen af beskyttelsen efter art. 12 påvirker den berørte dyrearts gunstige bevaringsstatus.

EU-Domstolens dom af 4. marts 2021, 2. afd., de forenede sager C-473/19 og C-474/19, Föreningen Skydda Skogen


MRF 2021.36
Ophævet Odense Kommunes miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til motorsportsanlæg ved Kærby Mose, da plangrundlaget for motorsportsanlægget var blevet ophævet i december 2020 grundet mangelfuld miljøvurdering af bilag IV-arten stor vandsalamander.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 5. januar 2021, j.nr. 18/05536, 18/05619 og 18/05620


MRF 2021.37
Stadfæstet Assens Kommunes miljøgodkendelse til udvidelse af et husdyrbrug med den ændring, at der på husdyrbruget skulle foretages effektiv fluebekæmpelse efter nærmere fastsatte retningslinjer, og at støj fra et erhvervsmæssigt hønsehold ikke måtte være til væsentlig gene for naboer.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 25. januar 2021, j.nr. 19/05023


MRF 2021.38
Ophævet screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt for etablering af et NORM-dekontamineringsanlæg for lavradioaktivt affald, da projektet ikke ønskedes gennemført, hvormed screeningsafgørelsen var uaktuel.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. januar 2021, j.nr. 18/05238


MRF 2021.39
Ophævet og hjemvist screeningsafgørelse om, at tilladelse til råstofindvinding ikke krævede miljøvurdering, da afgørelsen byggede på vurderinger, der var lagt til grund i en forudgående tilladelse til grundvandssænkning efter vandforsyningsloven, som Miljø- og Fødevareklagenævnet havde ophævet i september 2020 grundet manglende vurdering af påvirkning af vandstanden i nærtliggende å.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. januar 2021, j.nr. 19/05056


MRF 2021.40
Ophævet Sorø Kommunes afslag i 2017 på genoptagelse af VVM-screeningsafgørelse fra 2016 om, at skovrejsningsprojekt ikke krævede VVM, da kommunen i afslag på genoptagelse som følge af manglende partshøring af nabo fejlagtigt havde lagt til grund, at naboen ikke var part.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2021, j.nr. 18/04981


MRF 2021.41
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede uden strategisk miljøvurdering fredning af Stevns Klint, der for en del er udlagt som Natura 2000-område med ændringer i bl.a. stiforløb og fredningens afgrænsning bl.a. begrundet med områdets enestående natur i form af den prioriterede naturtype kalkoverdrev. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2021, j.nr. 18/05549


MRF 2021.42
Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrede erstatning for fredningen af Stevns Klint således, at lodsejere blev tilkendt tillægserstatninger på 200.000 kr. pr. ha. for den sprøjte- og dyrkningsfri bræmme, klagenævnet havde tilføjet til fredningen i MRF 2021.41, mens der ikke fandtes grundlag for i tillæg til et grundbeløb for stianlæg at tilkende yderligere ulempeerstatning mv.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2021, j.nr. 18/05549


MRF 2021.43
Stadfæstet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af 12 ferieboliger på en delvist nedbrændt ejendom, da det ansøgte havde samme placering og størrelse som det tidligere byggeri, og da der var tale om ferieboliger med en mindre belastningen af området. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2021, j.nr. 20/06403


MRF 2021.44
Ophævet og hjemvist afslag på miljøtilladelse til ændring af kvægbrug, da kommunens vurdering af opfyldelse af BAT-kravet var sket på et forkert grundlag.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2021, j.nr. 20/10326


MRF 2021.45
Stadfæstet dispensation til jordafgravning og blotlægning af mineraljord inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen med den ændring, at der skulle tilføjes vilkår om arkæologisk undersøgelse af arealet. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 31. januar 2021 j.nr. 19/06459


MRF 2021.46
Stadfæstet dispensation til opførelse af en vindmølle inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, da projektet havde samfundsmæssig nytteværdi og alene ville indebære en begrænset forringelse af oplevelsen af fortidsmindet, der var en rundhøj fra oldtiden. Klageret anerkendt, selv om klage var indgivet 8 uger efter afgørelsen, da dispensationen burde være bekendtgjort, og den klagende forening først kendte til afgørelsen, 7 uger efter den var truffet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 1. februar 2021, j.nr. 18/05070


MRF 2021.47
Ophævet og hjemvist kommunes afslag på ansøgning om ændret kravværdi for kobber i spildevand, da der ikke var foretaget en konkret vurdering af, om der var fremkommet væsentlige nye faktiske eller retlige oplysninger af betydning for sagen, som kunne berettige kommunen til at omgøre Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 2. februar 2021, j.nr. 18/05107


MRF 2021.48
Ophævet dispensation til etablering af minivådområde inden for søbeskyttelseslinjen, da afgørelsen ikke indeholdt tilstrækkelig begrundelse for projektets udformning og beliggenhed.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 2. februar 2021, j.nr. 20/00419


MRF 2021.49
Ophævet og hjemvist kommunes afslag på ansøgning om lempelse i krav til egenkontrol af spildevand, da der ikke var foretaget en konkret vurdering af, om der var fremkommet væsentlige nye faktiske eller retlige oplysninger af betydning for sagen, som kunne berettige kommunen til at omgøre Natur- og Miljøklagenævnets tidligere afgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 2. februar 2021, j.nr. 20/00602


MRF 2021.50
Ophævet tilladelse til bypass med op til ca. 24.000 m3 rent oprensningssediment, da projektet var omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, hvorfor manglende VVM-screening medførte, at tilladelsen var ugyldig.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 3. februar 2021, j.nr. 20/14462


MRF 2021.51
Afgørelse om, at et offentlig vandløb var vedligeholdt i overensstemmelse med vandløbsregulativerne, ændret, da kommunen ikke kunne dokumenteret, at dette var tilfældet, da kommunen ikke havde kontrolleret vandføringsevnen i vandløbet efter den i regulativet foreskrevne metode.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 5. februar 2021, j.nr. 19/03902, 20/03368 og 20/07641


MRF 2021.52
Silkeborg Kommunes afgørelse efter vandløbsloven om ikke at standse grødeskæring af Gudenåen, fordi grødeskæring var i overensstemmelse med en udtalelse fra miljø- og fødevareministeren, ophævet og hjemvist med henvisning til mangelfuld begrundelse og med bemærkning om, at ekstraordinær grødeskæring kan kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og afgørelse efter habitatbekendtgørelsens § 6.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 11. februar 2021, j.nr. 20/12190


MRF 2021.53
Ophævet og hjemvist screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt for projekt om åbning af rørlagt vandløb, da kommunen ikke havde foretaget en indledende vurdering af, om projektområdet var levested for bilag IV-arter.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. februar 2021, j.nr. 18/04810


MRF 2021.54
Ophævet og hjemvist tilladelse til etablering af jollehavn efter kystbeskyttelsesloven, da VVM-screening var forældet med henvisning til kontinuitetsbrudsprincippet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. februar 2021, j.nr. 20/06822


MRF 2021.55
Stadfæstet afslag på dispensation fra klitfredningslinjen til midlertidig opsætning af yderligere pallekasser til opsamling af marint affald i sommerhalvåret, da der ikke var tale om særlige forhold, der kunne gå forud for hensynet til beskyttelsen af kystlandskabet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 15. februar 2021, j.nr. 20/07542


MRF 2021.56
Stadfæstet VVM-tilladelse til opstilling af seks vindmøller ved Handest Hede, da VVM-redegørelse i tilstrækkeligt omfang redegjorde for projektets virkninger på miljøet og opfyldte mindstekravene til en VVM-redegørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 16. februar 2021, j.nr. 18/04730 og 18/05735


MRF 2021.57
Stadfæstet kommunes afgørelse om registrering af beskyttet sø efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, da søen ikke havde været af temporær karakter, dækkede et areal på mere end 100 m2, og på tidspunktet for dens opfyldningen havde et for søer naturligt og karakteristisk dyre- og planteliv.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 18. februar 2021, j.nr. 18/04784


MRF 2021.58
Afvist opsættende virkning af klage over miljøgodkendelse til udvidelse af biogasanlæg til afgasning af 30.000 tons biomasse pr. år, bl.a. fordi kommunen i væsentlighedsvurdering havde anført, at der var truffet de nødvendige afværgeforanstaltninger for at sikre det nærliggende Natura 2000-område.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 22. februar 2021, j.nr. 21/00900


MRF 2021.59
Ophævet og hjemvist Kystdirektoratets screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt ved etablering af 25 pælebårne huse på søterritoriet som led i projekt Feriebyen Sukkerfabrikken Møn, da der ikke var gennemført en VVM-proces for det samlede projekt, hvor de landbaserede dele i november 2015 var tilladt af staten efter den særlige forsøgsordning i planlovens § 5. Tilladelse til de 25 pælebårne huse på søterritoriet blev ophævet og hjemvist, men klagenævnet gav ikke medhold i klage over, at der ikke var udarbejdet en habitatvurdering af projektet efter habitatbekendtgørelsen for søterritoriet § 3.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 25. februar 2021, j.nr. 20/09473, 20/09433, 20/09452 og 20/09462


MRF 2021.60
Byretten ophævede og hjemviste Planklagenævnets ophævelse af landzonetilladelse til opførelse af bolig på byggegrund ud til Præstø Fjord på lavbundsareal, bl.a. fordi kommunen ikke har pligt til at udarbejde lokalplan, og tilladelsen var i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke ville tilsidesætte planlægningsmæssige eller landskabelige interesser.

Retten i Nykøbing Falsters dom af 13. januar 2021, sag BS-16570/2020-NYK


MRF 2021.61
Ikke grundlag for at underkende Planklagenævnets afvisning af klage indgivet to år efter lokalplans vedtagelse, da kommunens manglende naboorientering af klager forud for lokalplanens vedtagelse ikke kunne føre til, at der skulle bortses fra klagefristen.

Retten i Lyngbys dom af 27. januar 2021, sag BS-30571/2020-LYN


MRF 2021.62
Ikke grundlag for at tilsidesætte screeningsafgørelse om, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for udvikling af nyt boligområde 1,5 km fra Natura 2000-område, da der var tale om et mindre område på lokalt plan, og planerne ikke kunne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planklagenævnets afgørelse af 17. februar 2021, j.nr. 19/08888


MRF 2021.63
Ikke medhold i klage over kommuneplantillæg og lokalplan for lystbådehavn, da uoverensstemmende planbestemmelser ikke påvirkede gyldigheden af planvedtagelsen. Lokalplanens afgrænsning ændret, da der ikke i planloven er hjemmel til uden for byomdannelsesområder at fastsætte bestemmelser for søterritoriet.

Planklagenævnets afgørelse af 25. februar 2021, j.nr. 19/07029 og 19/08930


MRF 2021.64
Kommunes afslag på dispensation fra byplanvedtægt ophævet og hjemvist med henvisning til lighedsgrundsætningen.

Planklagenævnets afgørelse af 5. marts 2021, j.nr. 19/08266


MRF 2021.65
Ophævet kommuneplantillæg og lokalplan for Danmarks største landbaserede vindmøllepark på Thorup-Sletten i Nordjylland, da påvirkningen af nærliggende Natura 2000-område ikke var tilstrækkeligt belyst i habitatvurderingen og bl.a. ikke omfattede barriereeffekt for fugle til nærliggende fuglebeskyttelsesområder.

Planklagenævnets afgørelse af 9. marts 2021, j.nr. 19/00752, 19/00751, 19/00747 og 19/09917


MRF 2021.66
Ikke grundlag for at tilsidesætte screeningsafgørelse om, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslag og kommuneplantillæg for etageboligbyggeri, da der var tale om et mindre område på lokalt plan, der ikke kunne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planklagenævnets afgørelse af 11. marts 2021, j.nr. 18/09765


MRF 2021.67
Etablering af en 9 m lang og 2,5 m bred betonbro krævede ikke landzonetilladelse, da broen, grundet sin placering, funktion og udformning, lå under bagatelgrænsen for, hvad der kræver landzonetilladelse, hvorfor kommunens landzonetilladelse blev ophævet.

Planklagenævnets afgørelse af 15. marts 2021, j.nr. 19/07765


MRF 2021.68
Lokalplan for nyt boligområde på et areal belastet af støj fra motorvej ophævet, da der alene var henvist til de lempede støjgrænser i en situation, der ikke var omfattet af planlovens § 15, stk. 2, nr. 26.

Planklagenævnets afgørelse af 15. marts 2021, j.nr. 19/08877 og 19/09391


MRF 2021.69
Landzonetilladelse til en ca. 700 m2 udstykning af en ejendom inden for landsbyafgrænsningen stadfæstet, da udstykningen var i overensstemmelse med kommuneplanen, og den fremtidige anvendelse som bolig kunne sikres mod støjgener.

Planklagenævnets afgørelse af 16. marts 2021, j.nr. 20/00726


MRF 2021.70
Ophævet påbud om fysisk lovliggørelse af et skur, da en tidligere meddelt byggetilladelse havde givet ejeren en berettiget forventning om, at kommunen havde foretaget en vurdering af skurets overensstemmelse med lokalplanen, hvormed kommunen var afskåret fra at meddele et påbud.

Planklagenævnets afgørelse af 16. marts 2021, j.nr. 20/07858


MRF 2021.71
Etablering af et ca. 600 m langt stiforløb på et tidligere dyrket areal var ikke en ændret anvendelse, der krævede landzonetilladelse.

Planklagenævnets afgørelse af 19. marts 2021, j.nr. 20/03820


MRF 2021.72
Efter byretten i januar 2021 (MRF 2021.60) ophævede og hjemviste Planklagenævnets ophævelse af kommunens landzonetilladelse til opførelse af en bolig på byggegrund ud til Præstø Fjord på lavbundsareal, genoptog Planklagenævnet sagen og ændrede det tidligere afslag til en stadfæstelse af kommunens landzonetilladelse.

Planklagenævnets afgørelse af 23. marts 2021, j.nr. 21/02046


MRF 2021.73
Ophævet og hjemvist afslag på lovliggørende landzonetilladelse til et socialpædagogisk bosted grundet utilstrækkelig oplysning af sagen med bemærkning om, at udlevering af medicin til de anbragte ikke i sig selv udgør en planlægningsmæssigt relevant ændring af ejendommens anvendelse som socialpædagogisk bosted.

Planklagenævnets afgørelse af 23. marts 2021, j.nr. 20/02641


MRF 2021.74
Ikke grundlag for at tilsidesætte Lyngby-Taarbæk Kommunes kommuneplantillæg og lokalplan for Bakken med tilhørende miljørapport og væsentlighedsvurdering af Natura 2000-område, som går ind i lokalplanområdet. Der kunne ikke kræves miljøvurdering af ændret åbningstid, som reguleres ved miljøgodkendelse og kræver VVM-screening. Henset til sagens særlige forhistorie kunne i miljørapporten anføres afhjælpningsforanstaltninger i nabokommune. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 25. marts 2021, j.nr. 19/07963, 19/02840, 19/07965, 19/01373, 19/03651 og 19/00974


MRF 2021.75
Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan for Aalborg Universitetshospital delvist ophævet, da nødvendighedskravet ikke var opfyldt ved ekspropriationen af arealer til arbejdsvej og ledningstracéer, da en tinglyst ledningsservitut fandtes at være tilstrækkelig til at virkeliggøre lokalplanens formål. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 25. marts 2021, j.nr. 20/13983 og 20/13985


MRF 2021.76
Stadfæstet landzonetilladelse til etablering af et vandhul på 580 m2 ved oprensning af mose, da vandhullet ikke havde en negativ påvirkning af området eller forekomsten bilag IV-arter, men suppleret med vilkår om, at der ikke måtte udsættes fisk og ænder i vandhullet.

Planklagenævnets afgørelse af 25. marts 2021, j.nr. 20/14578


MRF 2021.77
Ekspropriation til vejareal i forbindelse med virkeliggørelse af lokalplan for etablering af biogasanlæg ophævet, da nødvendigheden af vejforbindelsens placering og ekspropriationens omfang ikke fandtes godtgjort.

Planklagenævnets afgørelse af 25. marts 2021, j.nr. 20/14706 og 20/14707


MRF 2021.78
Landzonetilladelse til opførelse af 12 ferieboliger med tilhørende fælleshus stadfæstet, da der var tale om genopførelse af nedbrændte bygninger, og da ejeren havde en berettiget forventning herom. Lokalplanpligt afvist.

Planklagenævnets afgørelse af 26. marts 2021, j.nr. 20/09757


MRF 2021.79
Afslag på genoptagelse af Planklagenævnets ophævelse i november 2020 af kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller med tilhørende miljørapport, da der ikke var fremkommet nye væsentlige oplysninger, og nævnet ikke havde kompetence til at fastsætte afværgeforanstaltninger, uanset vindmøllerne var opført, efter at Planklagenævnet i oktober 2018 havde afvist opsættende virkning af klage.

Planklagenævnets afgørelse af 30. marts 2021, j.nr. 18/06074, 18/08834, 18/06873 og 18/06761


MRF 2021.80
Ikke medhold i klage over lovliggørelsespåbud om lokalplanstridig anvendelse af lokale, da meddelt byggetilladelse til ombygning af eksisterende legeland ikke gav brugeren en berettiget forventning om tilladelse til afholdelse af større arrangementer med spisende gæster.

Planklagenævnets afgørelse af 7. april 2021, j.nr. 20/03510


MRF 2021.81
Afgørelse om, at etablering af legeplads var i overensstemmelse med lokalplan, ophævet og hjemvist, da legepladsens placering var i strid med lokalplanens kortbilag, der havde bindende virkning, hvorfor etablering af legepladsen krævede dispensation efter planlovens § 19.

Planklagenævnets afgørelse af 7. april 2021, j.nr. 20/06717


MRF 2021.82
Landzonetilladelse til etablering af en bakke af overskudsjord med en højde på 6-9 m over terræn til udendørsaktiviteter stadfæstet med præcisering af vilkår om fjernelse af bakken ved ændret anvendelse af ejendommen. Afvist lokalplanligt.

Planklagenævnets afgørelse af 8. april 2021, j.nr. 19/09208 og 19/09209


MRF 2021.83
Ikke medhold i klage over, at terrænregulering med tilførsel af 81.000 m3 jord på 9,5 ha landbrugsareal i et område med risiko for oversvømmelser ikke krævede landzonetilladelse, da det i tilstrækkelig grad var sandsynliggjort, at det ansøgte var nødvendigt for forbedring af landbrugsdriften.

Planklagenævnets afgørelse af 9. april 2021, j.nr. 19/06608


MRF 2021.84
Landzonetilladelse til modelflyveplads ophævet, da tilladelsen på de angivne vilkår kunne medføre betydelige støjgener, og der ikke var fastsat egentlige begrænsninger for flyvetider.

Planklagenævnets afgørelse af 15. april 2021, j.nr. 19/06899