Miljøretlig Forskningsportal, årgang 2021

MRF 2021.1
Landzonetilladelse til etablering af ridebane stadfæstet, men landzonetilladelse til etablering af 6 meter høje lysmaster ændret til afslag, da anlægget ville medføre en ikke ubetydelig visuel påvirkning af omgivelserne.

Planklagenævnets afgørelse af 4. januar 2021 (j.nr. 20/02555).


MRF 2021.2
Ophævet landzonetilladelse til opførelse af en 20 m høj skiltepylon, da pylonen ville virke dominerende og fremmed i landskabet og modvirkede en klar grænse mellem by og land.

Planklagenævnets afgørelse af 5. januar 2021 (j.nr. 19/07778).


MRF 2021.3
Ikke medhold i klage over påbud efter planlovens § 43 om lovliggørelse af udsigtstårn, da udkigstårnet måtte anses for en bygning omfattet af servitut, og da der ikke var tale om usaglig forskelsbehandling.

Planklagenævnets afgørelse af 5. januar 2021 (j.nr. 19/06722).


MRF 2021.4
Ikke grundlag for at tilsidesætte screeningsafgørelse om, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for boliger, da der var tale om et mindre område på lokalt plan, og da planerne ikke ville få væsentlig indvirkning på miljøet, navnlig henset til en løsning på afvikling af trafik, uden det kunne tillægges betydning.

Planklagenævnets afgørelse af 5. januar 2021 (j.nr. 19/06205).


MRF 2021.5
Afslag på udarbejdelse af ny lokalplan ophævet og hjemvist, da etablering af en multifunktionsbakke i overensstemmelse med kommuneplan var lokalplanpligtig. Kommunen var derfor forpligtet til at udarbejde forslag til lokalplan efter planlovens § 13, stk. 3.

Planklagenævnets afgørelse af 7. januar 2021 (j.nr. 20/02893).


MRF 2021.6
Ikke grundlag for at tilsidesætte kommuneplantillæg og lokalplan, da kravet om forudgående offentlighed var opfyldt, og kommunen ikke havde inddraget usaglige hensyn ved håndtering af indsigelser mod planforslaget.

Planklagenævnets afgørelse af 8. januar 2021 (j.nr. 20/00421 og 20/00422).


MRF 2021.7
Ikke grundlag for at tilsidesætte afgørelse om, at en ombygning af en varmecentral til et klubhus krævede landzonetilladelse, da der var tale om en væsentlig ombygning, der måtte sidestilles med nyopførelse, men påbud om lovliggørelse ophævet og hjemvist, da påbuddet alene var varslet og udstedt til ejeren af ejendommen, men ikke til brugere af ejendommen.

Planklagenævnets afgørelse af 11. januar 2021 (j.nr. 19/07471).


MRF 2021.8
Odense Kommunes tilbagekaldelse af byggetilladelse, fordi kommunen opdagede, at byggeriets placering var i modstrid med landsplandirektiv for kommende gasledning, kunne ikke påklages af bygherre, da Planklagenævnet fandt, at kommunen ikke havde truffet afgørelse efter planloven.

Planklagenævnets afgørelse af 11. januar 2021 (j.nr. 20/14338).


MRF 2021.9
Ikke grundlag for at tilsidesætte afgørelse om, at opførelse af en digital storskærm på en biografbygning var i overensstemmelse med lokalplan, da lokalplanen ikke havde til formål at forbyde opsætning af digitale skilte. Ikke krav om naboorientering, da opførelsen ikke krævede dispensation fra lokalplanen.

Planklagenævnets afgørelse af 12. januar 2021 (j.nr. 20/14656).


MRF 2021.10
Ophævet og hjemvist afgørelse om, at byggeri i fem etager var i overensstemmelse med lokalplan, da tagetagen uanset anvendelsen havde en visuel påvirkning af omgivelserne, der gjorde, at byggeriet fremstod som mere end fem etager.

Planklagenævnets afgørelse af 13. januar 2021 (j.nr. 20/09280).


MRF 2021.11
Forbud efter planlovens § 43 om udstykning af grund til parcelhusbebyggelse ophævet og hjemvist, da der ikke var sket partshøring. Ikke grundlag for at tilsidesætte vurdering af, at udstykningen var i strid med servitut.

Planklagenævnets afgørelse af 13. januar 2021 (j.nr. 19/06323).


MRF 2021.12
Forbud efter planlovens § 43 mod opførelse af carport med tilhørende skur var ikke udtryk for usaglig forskelsbehandling, men forbud ophævet og hjemvist, da der ikke var sket partshøring.

Planklagenævnets afgørelse af 14. januar 2021 (j.nr. 19/07938).


MRF 2021.13
Ikke medhold i klage over Odsherred Kommunes vedtagelse af lokalplan, da officialprincippet ikke var tilsidesat, og der ikke var grundlag for at tilsidesætte miljøscreening efter miljøvurderingsloven.

Planklagenævnets afgørelse af 15. januar 2021 (j.nr. 19/08574).


MRF 2021.14
Ophævet dispensation fra lokalplan til opførelse af en 42 m høj telemast i et sommerhusområde, da dispensationen var i strid med lokalplanens principper. Dispensation fra lokalplan ift. telemastens højde var derimod unødvendig, da en telemast ikke kunne anses som en bygning.

Planklagenævnets afgørelse af 15. januar 2021 (j.nr. 20/05567 og 20/05482).


MRF 2021.15
Undtagelsen fra kravet om landzonetilladelse for til- og ombygninger af helårshuse i planlovens § 36, stk. 1, nr. 10, finder alene anvendelse på et fritliggende helårshus med én boligenhed, hvorfor der ikke uden landzonetilladelse kan etableres en ekstra bolig i en tilbygning.

Planklagenævnets afgørelse af 18. januar 2021 (j.nr. 19/08230).


MRF 2021.16
Afvisning af klage som for sent indgivet, selvom klageren samme dag som meddelelsen af påbuddet fejlagtigt havde indgivet klage til Byggeklageenheden, som først efter to måneder oversendte klagen til Planklagenævnet.

Planklagenævnets afgørelse af 18. januar 2021 (j.nr. 20/13368).


MRF 2021.17
Ophævet og hjemvist lovliggørende landzonetilladelse til en ridebane grundet indrettelseshensyn.

Planklagenævnets afgørelse af 19. januar 2021 (j.nr. 20/08462).


MRF 2021.18
En kommune har ikke kompetence til at tilbagekalde eller genoptage en afgørelse, når denne er påklaget til Planklagenævnet, før klagenævnet har truffet afgørelse.

Planklagenævnets afgørelse af 22. januar 2021 (j.nr. 20/14837).


MRF 2021.19
Ikke medhold i klage over kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøllepark 1,2 km fra Natura 2000-område, bl.a. fordi en screening af planens påvirkning fandtes tilstrækkelig, fordi skadevirkning på damflagermus kunne undgås ved de i VVM-tilladelsen påbudte afværgeforanstaltninger, der var ledsaget af et overvågningsprogram.

Planklagenævnets afgørelse af 22. januar 2021 (j.nr. 18/05771, 18/06444, 18/06750, 18/06752, 18/06751, 18/06775, 18/06777, 18/06776 og 18/06488).


MRF 2021.20
Afvist klage over dispensation fra lokalplan til overskridelse af grundareal for et biogasanlæg meddelt uden naboorientering efter planlovens § 20, da projektet ikke ville medføre gener for klager, der var bosiddende ca. 1,1 km fra ejendommen.

Planklagenævnets afgørelse af 26. januar 2021 (j.nr. 20/14746).


MRF 2021.21
Ikke medhold i klage over vedtagelse af lokalplan, da der bl.a. ikke var grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn om, at det var tilstrækkeligt at underrette de til lokalplanområdet direkte tilstødende naboejendomme, og da uoverensstemmelse med byggelovgivningen ikke påvirkede gyldigheden af lokalplanen.

Planklagenævnets afgørelse af 27. januar 2021 (j.nr. 20/08029).


MRF 2021.22
Opførelse af 10 Skanlux sommerhuse på 182 m2-242 m2 med 10-14 sengepladser var i modstrid med lokalplan, da bebyggelsen langt oversteg det forventelige i et feriecenter og ikke fremstod som sammenhængende med den eksisterende bebyggelse, hvorfor kommunens indirekte afgørelse om, at opførelse af 10 sommerhuse var i overensstemmelse med lokalplan, blev ophævet.

Planklagenævnets afgørelse af 28. januar 2021 (j.nr. 20/04764, 20/04691, 20/10104, 20/10103, 20/10101, 20/10100, 20/10099, 20/10098, 20/10097, 20/08608 og 20/08505).


MRF 2021.23
Ikke medhold i klage over forbud efter planlovens § 14 mod nedrivning af beboelsesbygning, da ejer ikke ved tidligere forespørgsler havde fået bindende forhåndstilsagn, og kommunen ikke havde udvist passivitet ved ikke tidligere at have udpeget bebyggelsen som bevaringsværdig.

Planklagenævnets afgørelse af 1. februar 2021 (j.nr. 20/12006).


MRF 2021.24
Ikke medhold i klage over screeningafgørelse efter miljøvurderingsloven om, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af et lokalplanforslag for havneområde ved Anholt tæt på marint Natura 2000-område, da det var et mindre område, og planen ikke kunne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planklagenævnets afgørelse af 3. februar 2021 (j.nr. 20/03087).


MRF 2021.25
Ophævet afslag på lovliggørende landzonetilladelse til ændret anvendelse af et socialpædagogisk opholdssted, da ændring af målgruppen ikke var en planlægningsmæssigt relevant ændring, der krævede landzonetilladelse.

Planklagenævnets afgørelse af 4. februar 2021 (j.nr. 19/08363).


MRF 2021.26
Ophævet afgørelse om, at et lovliggørelsespåbud af en terrænregulering kun var delvist opfyldt, da afgørelsen indeholdt en skærpelse af lovliggørelsespåbuddet, hvilket måtte bero på misforståelse af, hvad der tidligere var påbudt.

Planklagenævnets afgørelse af 4. februar 2021 (j.nr. 19/06543).


MRF 2021.27
Ophævet lokalplan for boligområde, da der ikke var foretaget en vurdering af påvirkningen af et Natura 2000-område, der efter habitatbekendtgørelsen fra 2018 var tættere på lokalplanområdet og også omfattede stor vandsalamander.

Planklagenævnets afgørelse af 10. februar 2021 (j.nr. 18/07259 og 19/05296).


MRF 2021.28
Krav om, at en NGO skal have deltaget i den forudgående beslutningsprocedure for at være søgsmålsberettiget om gyldigheden af en tilladelse til et projekt omfattet af Århus-konventionens art. 6, er i strid med Århus-konventionens art. 9(2), men kan være forenelig med art. 9(3). Art. 9(2) hjemler ikke en generel prøvelsesadgang for offentligheden (actio popularis).

EU-Domstolens dom af 14. januar 2021, 1. afd., sag C-826/18, Stichting Varkens in Nood m.fl.


MRF 2021.29
Miljøoplysningsdirektivets mulighed for efter en konkret afvejning at undtage ”interne meddelelser” fra retten til aktindsigt omfatter alle oplysninger, der ikke bevæger sig uden for en offentlig myndigheds interne sfære, også selvom oplysningen hidrører fra en ekstern kilde, når oplysningen ikke tidligere har været offentligt tilgængelig.

EU-Domstolens dom af 20. januar 2021, 1. afd., sag C-619/19, Land Baden-Württemberg (Communications internes)


MRF 2021.30
En erklæring fra ECHA til den franske regering om, at en fransk virksomheds oplysninger om et bestemt kemikalie var utilstrækkelige og kan gøres til genstand for sanktioner udgjorde en retsakt, som den franske virksomhed kunne indbringe for EU-Domstolen. Erklæringen blev herefter annulleret som ugyldig.

EU-Domstolens dom af 21. januar 2021, 3. afd., sag C-471/18 P, Tyskland mod Esso Raffinage og Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)


MRF 2021.31
Kommissionens afgørelse 2017/1442 om BAT-regler for store fyringsanlæg annulleret, da den var vedtaget på grundlag af forkerte regler om kvalificeret flertal. Retsvirkningerne opretholdtes dog mid-lertidigt i op til 12 måneder, indtil en ny afgørelse trådte i kraft. [Dommen er anket til Domstolen, se sag C-207/21 P.]

Rettens dom af 27. januar 2021, 3. afd., sag T-699/17, Polen mod Kommissionen


MRF 2021.32
Den Europæiske Investeringsbank var forpligtet til at foretage intern prøvelse i henhold til Århusforordningens art. 10 af bankens godkendelse af at yde et lån til opførelsen af et biomassekraftværk i Spanien, der bidrog til opfyldelse nationale og europæiske mål for vedvarende energi, da godkendelsen måtte anses for en forvaltningsakt som defineret i forordningens art. 2(1)(g). [Dommen er anket til Domstolen, se sag C-212/21 P.]

Rettens dom af 27. januar 2021, 2. afd., sag T-9/19, ClientEarth mod EIB


MRF 2021.33
National regel om obligatorisk konfiskation af fangst og fiskeredskaber ved overtrædelse af fiskerilovgivningen var ikke i modstrid med det EU-retlige proportionalitetsprincip.

EU-Domstolens dom af 11. februar 2021, 6. afd., sag C-77/20, K. M. (Sanctions infligées au capitaine de navire)


MRF 2021.34
Ikke grundlag for at underkende, at Retten i sag T-837/16, ophævede Kommissionens tilladelse fra 2015 til at markedsføre og anvende to bestemte blychromater i maling, bl.a. fordi der ikke var foretaget tilstrækkelige undersøgelser af muligheden for substitution med andre mindre farlige stoffer. Derimod blev Rettens afvisning af midlertidigt at opretholde tilladelsen afvist med henvisning til REACH-forordningen art. 56 og 58, men tilladelsen udløb i maj 2019.

EU-Domstolens dom af 25. februar 2021, 1. afd., sag C-389/19 P, Kommissionen mod Sverige


MRF 2021.35
Forbuddet mod forsætligt at forstyrre bilag IV-arter og mod uagtsomt at skade bilag IV-arters levesteder i habitatdirektivets art. 12 gælder uanset artens bevaringsstatus og omfatter også skovdrift. Derimod er artens bevaringsstatus relevant, hvis de nationale myndigheder vil benytte undtagelsen i habitatdirektivets art. 16, hvor der skal ske en vurdering af, om fravigelsen af beskyttelsen efter art. 12 påvirker den berørte dyrearts gunstige bevaringsstatus.

EU-Domstolens dom af 4. marts 2021, 2. afd., de forenede sager C-473/19 og C-474/19, Föreningen Skydda Skogen


MRF 2021.36
Ophævet Odense Kommunes miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til motorsportsanlæg ved Kærby Mose, da plangrundlaget for motorsportsanlægget var blevet ophævet i december 2020 grundet mangelfuld miljøvurdering af bilag IV-arten stor vandsalamander.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 5. januar 2021, j.nr. 18/05536, 18/05619 og 18/05620


MRF 2021.37
Stadfæstet Assens Kommunes miljøgodkendelse til udvidelse af et husdyrbrug med den ændring, at der på husdyrbruget skulle foretages effektiv fluebekæmpelse efter nærmere fastsatte retningslinjer, og at støj fra et erhvervsmæssigt hønsehold ikke måtte være til væsentlig gene for naboer.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 25. januar 2021, j.nr. 19/05023


MRF 2021.38
Ophævet screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt for etablering af et NORM-dekontamineringsanlæg for lavradioaktivt affald, da projektet ikke ønskedes gennemført, hvormed screeningsafgørelsen var uaktuel.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. januar 2021, j.nr. 18/05238


MRF 2021.39
Ophævet og hjemvist screeningsafgørelse om, at tilladelse til råstofindvinding ikke krævede miljøvurdering, da afgørelsen byggede på vurderinger, der var lagt til grund i en forudgående tilladelse til grundvandssænkning efter vandforsyningsloven, som Miljø- og Fødevareklagenævnet havde ophævet i september 2020 grundet manglende vurdering af påvirkning af vandstanden i nærtliggende å.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. januar 2021, j.nr. 19/05056


MRF 2021.40
Ophævet Sorø Kommunes afslag i 2017 på genoptagelse af VVM-screeningsafgørelse fra 2016 om, at skovrejsningsprojekt ikke krævede VVM, da kommunen i afslag på genoptagelse som følge af manglende partshøring af nabo fejlagtigt havde lagt til grund, at naboen ikke var part.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2021, j.nr. 18/04981


MRF 2021.41
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede uden strategisk miljøvurdering fredning af Stevns Klint, der for en del er udlagt som Natura 2000-område med ændringer i bl.a. stiforløb og fredningens afgrænsning bl.a. begrundet med områdets enestående natur i form af den prioriterede naturtype kalkoverdrev. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2021, j.nr. 18/05549


MRF 2021.42
Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrede erstatning for fredningen af Stevns Klint således, at lodsejere blev tilkendt tillægserstatninger på 200.000 kr. pr. ha. for den sprøjte- og dyrkningsfri bræmme, klagenævnet havde tilføjet til fredningen i MRF 2021.41, mens der ikke fandtes grundlag for i tillæg til et grundbeløb for stianlæg at tilkende yderligere ulempeerstatning mv.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2021, j.nr. 18/05549


MRF 2021.43
Stadfæstet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af 12 ferieboliger på en delvist nedbrændt ejendom, da det ansøgte havde samme placering og størrelse som det tidligere byggeri, og da der var tale om ferieboliger med en mindre belastningen af området. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2021, j.nr. 20/06403


MRF 2021.44
Ophævet og hjemvist afslag på miljøtilladelse til ændring af kvægbrug, da kommunens vurdering af opfyldelse af BAT-kravet var sket på et forkert grundlag.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2021, j.nr. 20/10326


MRF 2021.45
Stadfæstet dispensation til jordafgravning og blotlægning af mineraljord inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen med den ændring, at der skulle tilføjes vilkår om arkæologisk undersøgelse af arealet. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 31. januar 2021 j.nr. 19/06459


MRF 2021.46
Stadfæstet dispensation til opførelse af en vindmølle inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, da projektet havde samfundsmæssig nytteværdi og alene ville indebære en begrænset forringelse af oplevelsen af fortidsmindet, der var en rundhøj fra oldtiden. Klageret anerkendt, selv om klage var indgivet 8 uger efter afgørelsen, da dispensationen burde være bekendtgjort, og den klagende forening først kendte til afgørelsen, 7 uger efter den var truffet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 1. februar 2021, j.nr. 18/05070


MRF 2021.47
Ophævet og hjemvist kommunes afslag på ansøgning om ændret kravværdi for kobber i spildevand, da der ikke var foretaget en konkret vurdering af, om der var fremkommet væsentlige nye faktiske eller retlige oplysninger af betydning for sagen, som kunne berettige kommunen til at omgøre Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 2. februar 2021, j.nr. 18/05107


MRF 2021.48
Ophævet dispensation til etablering af minivådområde inden for søbeskyttelseslinjen, da afgørelsen ikke indeholdt tilstrækkelig begrundelse for projektets udformning og beliggenhed.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 2. februar 2021, j.nr. 20/00419


MRF 2021.49
Ophævet og hjemvist kommunes afslag på ansøgning om lempelse i krav til egenkontrol af spildevand, da der ikke var foretaget en konkret vurdering af, om der var fremkommet væsentlige nye faktiske eller retlige oplysninger af betydning for sagen, som kunne berettige kommunen til at omgøre Natur- og Miljøklagenævnets tidligere afgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 2. februar 2021, j.nr. 20/00602


MRF 2021.50
Ophævet tilladelse til bypass med op til ca. 24.000 m3 rent oprensningssediment, da projektet var omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, hvorfor manglende VVM-screening medførte, at tilladelsen var ugyldig.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 3. februar 2021, j.nr. 20/14462


MRF 2021.51
Afgørelse om, at et offentlig vandløb var vedligeholdt i overensstemmelse med vandløbsregulativerne, ændret, da kommunen ikke kunne dokumenteret, at dette var tilfældet, da kommunen ikke havde kontrolleret vandføringsevnen i vandløbet efter den i regulativet foreskrevne metode.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 5. februar 2021, j.nr. 19/03902, 20/03368 og 20/07641


MRF 2021.52
Silkeborg Kommunes afgørelse efter vandløbsloven om ikke at standse grødeskæring af Gudenåen, fordi grødeskæring var i overensstemmelse med en udtalelse fra miljø- og fødevareministeren, ophævet og hjemvist med henvisning til mangelfuld begrundelse og med bemærkning om, at ekstraordinær grødeskæring kan kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og afgørelse efter habitatbekendtgørelsens § 6.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 11. februar 2021, j.nr. 20/12190


MRF 2021.53
Ophævet og hjemvist screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt for projekt om åbning af rørlagt vandløb, da kommunen ikke havde foretaget en indledende vurdering af, om projektområdet var levested for bilag IV-arter.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. februar 2021, j.nr. 18/04810


MRF 2021.54
Ophævet og hjemvist tilladelse til etablering af jollehavn efter kystbeskyttelsesloven, da VVM-screening var forældet med henvisning til kontinuitetsbrudsprincippet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. februar 2021, j.nr. 20/06822


MRF 2021.55
Stadfæstet afslag på dispensation fra klitfredningslinjen til midlertidig opsætning af yderligere pallekasser til opsamling af marint affald i sommerhalvåret, da der ikke var tale om særlige forhold, der kunne gå forud for hensynet til beskyttelsen af kystlandskabet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 15. februar 2021, j.nr. 20/07542


MRF 2021.56
Stadfæstet VVM-tilladelse til opstilling af seks vindmøller ved Handest Hede, da VVM-redegørelse i tilstrækkeligt omfang redegjorde for projektets virkninger på miljøet og opfyldte mindstekravene til en VVM-redegørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 16. februar 2021, j.nr. 18/04730 og 18/05735


MRF 2021.57
Stadfæstet kommunes afgørelse om registrering af beskyttet sø efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, da søen ikke havde været af temporær karakter, dækkede et areal på mere end 100 m2, og på tidspunktet for dens opfyldningen havde et for søer naturligt og karakteristisk dyre- og planteliv.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 18. februar 2021, j.nr. 18/04784


MRF 2021.58
Afvist opsættende virkning af klage over miljøgodkendelse til udvidelse af biogasanlæg til afgasning af 30.000 tons biomasse pr. år, bl.a. fordi kommunen i væsentlighedsvurdering havde anført, at der var truffet de nødvendige afværgeforanstaltninger for at sikre det nærliggende Natura 2000-område.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 22. februar 2021, j.nr. 21/00900


MRF 2021.59
Ophævet og hjemvist Kystdirektoratets screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt ved etablering af 25 pælebårne huse på søterritoriet som led i projekt Feriebyen Sukkerfabrikken Møn, da der ikke var gennemført en VVM-proces for det samlede projekt, hvor de landbaserede dele i november 2015 var tilladt af staten efter den særlige forsøgsordning i planlovens § 5. Tilladelse til de 25 pælebårne huse på søterritoriet blev ophævet og hjemvist, men klagenævnet gav ikke medhold i klage over, at der ikke var udarbejdet en habitatvurdering af projektet efter habitatbekendtgørelsen for søterritoriet § 3.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 25. februar 2021, j.nr. 20/09473, 20/09433, 20/09452 og 20/09462


MRF 2021.60
Byretten ophævede og hjemviste Planklagenævnets ophævelse af landzonetilladelse til opførelse af bolig på byggegrund ud til Præstø Fjord på lavbundsareal, bl.a. fordi kommunen ikke har pligt til at udarbejde lokalplan, og tilladelsen var i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke ville tilsidesætte planlægningsmæssige eller landskabelige interesser.

Retten i Nykøbing Falsters dom af 13. januar 2021, sag BS-16570/2020-NYK


MRF 2021.61
Ikke grundlag for at underkende Planklagenævnets afvisning af klage indgivet to år efter lokalplans vedtagelse, da kommunens manglende naboorientering af klager forud for lokalplanens vedtagelse ikke kunne føre til, at der skulle bortses fra klagefristen.

Retten i Lyngbys dom af 27. januar 2021, sag BS-30571/2020-LYN


MRF 2021.62
Ikke grundlag for at tilsidesætte screeningsafgørelse om, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for udvikling af nyt boligområde 1,5 km fra Natura 2000-område, da der var tale om et mindre område på lokalt plan, og planerne ikke kunne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planklagenævnets afgørelse af 17. februar 2021, j.nr. 19/08888


MRF 2021.63
Ikke medhold i klage over kommuneplantillæg og lokalplan for lystbådehavn, da uoverensstemmende planbestemmelser ikke påvirkede gyldigheden af planvedtagelsen. Lokalplanens afgrænsning ændret, da der ikke i planloven er hjemmel til uden for byomdannelsesområder at fastsætte bestemmelser for søterritoriet.

Planklagenævnets afgørelse af 25. februar 2021, j.nr. 19/07029 og 19/08930


MRF 2021.64
Kommunes afslag på dispensation fra byplanvedtægt ophævet og hjemvist med henvisning til lighedsgrundsætningen.

Planklagenævnets afgørelse af 5. marts 2021, j.nr. 19/08266


MRF 2021.65
Ophævet kommuneplantillæg og lokalplan for Danmarks største landbaserede vindmøllepark på Thorup-Sletten i Nordjylland, da påvirkningen af nærliggende Natura 2000-område ikke var tilstrækkeligt belyst i habitatvurderingen og bl.a. ikke omfattede barriereeffekt for fugle til nærliggende fuglebeskyttelsesområder.

Planklagenævnets afgørelse af 9. marts 2021, j.nr. 19/00752, 19/00751, 19/00747 og 19/09917


MRF 2021.66
Ikke grundlag for at tilsidesætte screeningsafgørelse om, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslag og kommuneplantillæg for etageboligbyggeri, da der var tale om et mindre område på lokalt plan, der ikke kunne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planklagenævnets afgørelse af 11. marts 2021, j.nr. 18/09765


MRF 2021.67
Etablering af en 9 m lang og 2,5 m bred betonbro krævede ikke landzonetilladelse, da broen, grundet sin placering, funktion og udformning, lå under bagatelgrænsen for, hvad der kræver landzonetilladelse, hvorfor kommunens landzonetilladelse blev ophævet.

Planklagenævnets afgørelse af 15. marts 2021, j.nr. 19/07765


MRF 2021.68
Lokalplan for nyt boligområde på et areal belastet af støj fra motorvej ophævet, da der alene var henvist til de lempede støjgrænser i en situation, der ikke var omfattet af planlovens § 15, stk. 2, nr. 26.

Planklagenævnets afgørelse af 15. marts 2021, j.nr. 19/08877 og 19/09391


MRF 2021.69
Landzonetilladelse til en ca. 700 m2 udstykning af en ejendom inden for landsbyafgrænsningen stadfæstet, da udstykningen var i overensstemmelse med kommuneplanen, og den fremtidige anvendelse som bolig kunne sikres mod støjgener.

Planklagenævnets afgørelse af 16. marts 2021, j.nr. 20/00726


MRF 2021.70
Ophævet påbud om fysisk lovliggørelse af et skur, da en tidligere meddelt byggetilladelse havde givet ejeren en berettiget forventning om, at kommunen havde foretaget en vurdering af skurets overensstemmelse med lokalplanen, hvormed kommunen var afskåret fra at meddele et påbud.

Planklagenævnets afgørelse af 16. marts 2021, j.nr. 20/07858


MRF 2021.71
Etablering af et ca. 600 m langt stiforløb på et tidligere dyrket areal var ikke en ændret anvendelse, der krævede landzonetilladelse.

Planklagenævnets afgørelse af 19. marts 2021, j.nr. 20/03820


MRF 2021.72
Efter byretten i januar 2021 (MRF 2021.60) ophævede og hjemviste Planklagenævnets ophævelse af kommunens landzonetilladelse til opførelse af en bolig på byggegrund ud til Præstø Fjord på lavbundsareal, genoptog Planklagenævnet sagen og ændrede det tidligere afslag til en stadfæstelse af kommunens landzonetilladelse.

Planklagenævnets afgørelse af 23. marts 2021, j.nr. 21/02046


MRF 2021.73
Ophævet og hjemvist afslag på lovliggørende landzonetilladelse til et socialpædagogisk bosted grundet utilstrækkelig oplysning af sagen med bemærkning om, at udlevering af medicin til de anbragte ikke i sig selv udgør en planlægningsmæssigt relevant ændring af ejendommens anvendelse som socialpædagogisk bosted.

Planklagenævnets afgørelse af 23. marts 2021, j.nr. 20/02641


MRF 2021.74
Ikke grundlag for at tilsidesætte Lyngby-Taarbæk Kommunes kommuneplantillæg og lokalplan for Bakken med tilhørende miljørapport og væsentlighedsvurdering af Natura 2000-område, som går ind i lokalplanområdet. Der kunne ikke kræves miljøvurdering af ændret åbningstid, som reguleres ved miljøgodkendelse og kræver VVM-screening. Henset til sagens særlige forhistorie kunne i miljørapporten anføres afhjælpningsforanstaltninger i nabokommune. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 25. marts 2021, j.nr. 19/07963, 19/02840, 19/07965, 19/01373, 19/03651 og 19/00974


MRF 2021.75
Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan for Aalborg Universitetshospital delvist ophævet, da nødvendighedskravet ikke var opfyldt ved ekspropriationen af arealer til arbejdsvej og ledningstracéer, da en tinglyst ledningsservitut fandtes at være tilstrækkelig til at virkeliggøre lokalplanens formål. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 25. marts 2021, j.nr. 20/13983 og 20/13985


MRF 2021.76
Stadfæstet landzonetilladelse til etablering af et vandhul på 580 m2 ved oprensning af mose, da vandhullet ikke havde en negativ påvirkning af området eller forekomsten bilag IV-arter, men suppleret med vilkår om, at der ikke måtte udsættes fisk og ænder i vandhullet.

Planklagenævnets afgørelse af 25. marts 2021, j.nr. 20/14578


MRF 2021.77
Ekspropriation til vejareal i forbindelse med virkeliggørelse af lokalplan for etablering af biogasanlæg ophævet, da nødvendigheden af vejforbindelsens placering og ekspropriationens omfang ikke fandtes godtgjort.

Planklagenævnets afgørelse af 25. marts 2021, j.nr. 20/14706 og 20/14707


MRF 2021.78
Landzonetilladelse til opførelse af 12 ferieboliger med tilhørende fælleshus stadfæstet, da der var tale om genopførelse af nedbrændte bygninger, og da ejeren havde en berettiget forventning herom. Lokalplanpligt afvist.

Planklagenævnets afgørelse af 26. marts 2021, j.nr. 20/09757


MRF 2021.79
Afslag på genoptagelse af Planklagenævnets ophævelse i november 2020 af kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller med tilhørende miljørapport, da der ikke var fremkommet nye væsentlige oplysninger, og nævnet ikke havde kompetence til at fastsætte afværgeforanstaltninger, uanset vindmøllerne var opført, efter at Planklagenævnet i oktober 2018 havde afvist opsættende virkning af klage.

Planklagenævnets afgørelse af 30. marts 2021, j.nr. 18/06074, 18/08834, 18/06873 og 18/06761


MRF 2021.80
Ikke medhold i klage over lovliggørelsespåbud om lokalplanstridig anvendelse af lokale, da meddelt byggetilladelse til ombygning af eksisterende legeland ikke gav brugeren en berettiget forventning om tilladelse til afholdelse af større arrangementer med spisende gæster.

Planklagenævnets afgørelse af 7. april 2021, j.nr. 20/03510


MRF 2021.81
Afgørelse om, at etablering af legeplads var i overensstemmelse med lokalplan, ophævet og hjemvist, da legepladsens placering var i strid med lokalplanens kortbilag, der havde bindende virkning, hvorfor etablering af legepladsen krævede dispensation efter planlovens § 19.

Planklagenævnets afgørelse af 7. april 2021, j.nr. 20/06717


MRF 2021.82
Landzonetilladelse til etablering af en bakke af overskudsjord med en højde på 6-9 m over terræn til udendørsaktiviteter stadfæstet med præcisering af vilkår om fjernelse af bakken ved ændret anvendelse af ejendommen. Afvist lokalplanligt.

Planklagenævnets afgørelse af 8. april 2021, j.nr. 19/09208 og 19/09209


MRF 2021.83
Ikke medhold i klage over, at terrænregulering med tilførsel af 81.000 m3 jord på 9,5 ha landbrugsareal i et område med risiko for oversvømmelser ikke krævede landzonetilladelse, da det i tilstrækkelig grad var sandsynliggjort, at det ansøgte var nødvendigt for forbedring af landbrugsdriften.

Planklagenævnets afgørelse af 9. april 2021, j.nr. 19/06608


MRF 2021.84
Landzonetilladelse til modelflyveplads ophævet, da tilladelsen på de angivne vilkår kunne medføre betydelige støjgener, og der ikke var fastsat egentlige begrænsninger for flyvetider.

Planklagenævnets afgørelse af 15. april 2021, j.nr. 19/06899


MRF 2021.85
Indfangning af fugle er ikke selektiv, selvom der alene forekommer bifangster i ringe omfang og i en begrænset periode, når arterne, der indfanges som bifangster, påføres mere end ubetydelig skade.

EU-Domstolens dom af 17. marts, 1. afd., sag C-900/19, One Voice og Ligue pour la protection des oiseaux


MRF 2021.86
Private borgere og en forening havde ikke søgsmålskompetence til anfægtelse af EU’s ”klimalovgivningspakke” fra 2018, der havde til formål at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 40 % i 2030.

EU-Domstolens dom af 25. marts 2021, 6. afd., sag C-565/19 P, Carvalho m.fl. mod Parlamentet og Rådet


MRF 2021.87
VE-direktivet og princippet om beskyttelse af berettigede forventninger var ikke til hinder for en italiensk lovændring, der forringede en italiensk støtteordning for solcelleanlæg og el-virksomheders aftaler indgået med et statsligt selskab, bl.a. fordi ordningen indeholdt et forbehold for tilpasninger og ensidige ændringer, og ændringen kun fandt anvendelse på ikke forfaldne incitamenter. Energichartertraktaten kunne ikke påberåbes af investorerne over for deres egen medlemsstat.

EU-Domstolens dom af 15. april 2021, 5. afd., forenede sager C-798/18 og C-799/18, Anie m.fl.


MRF 2021.88
Domstole og organer, der er underlagt domstolenes kontrol og har tæt forbindelse til disse, udgør ikke offentlige myndigheder omfattet af miljøoplysningsdirektivets regler. Dette gælder, uanset om sagsakterne indgår i verserende eller afsluttede retssager.

EU-Domstolens dom af 15. april 2021, 1. afd., sag C-470/19, Friends of the Irish Environment


MRF 2021.89
Lettisk landbrugs overtrædelse af lettiske regler for miljøvenlig landbrugsdrift, hvortil der var betalt støtte fra EU’s landbrugsmidler, medførte krydsoverensstemmelsessanktion for den del, der vedrører miljøvenlig drift efter art. 18 i forordning 65/2011, men hjemler ikke sanktioner efter forordningens art. 16(5), da et og samme krav ikke både kan udgøre en betingelse for støtte til miljøvenligt landbrug og et obligatorisk minimumskrav for landbrugs- og miljømæssig stand efter EU’s regler om krydsoverensstemmelse.

EU-Domstolens dom af 15. april 2021, 6. afd., sag C-736/19, Plaukti


MRF 2021.90
Fødevarevirksomhed havde krav på at få sin drivhusgasemissionstilladelse ajourført efter overdragelse af kraftvarmeenhed til specialiseret energivirksomhed, da kraftvarmeenheden og fødevarevirksomhedens termiske kraftværk ikke kunne anses for ét samlet anlæg efter kvotedirektivets art. 3, litra e), og parternes energiforsyningsaftale ikke betød, at fødevarevirksomheden var driftsleder som defineret i art. 3, litra f). Forholdet var hverken en omgåelse af reglerne om sammenlægning i direktivets bilag I eller omfattet af princippet om forbud mod svig og retsmisbrug.

EU-Domstolens dom af 29. april 2021, 5. afd., sag C-617/19, Granarolo


MRF 2021.91
Grundejerforening havde ikke vejret til en del af en privat fællesvej, der befandt sig i en anden kommune, og var derfor ikke forpligtet til at betale vedligeholdelsesudgifter. Faktisk benyttelse af vejen kan ikke i sig selv statuere vejret, og det fandtes ikke bevist, at der var indgået en stiltiende aftale herom.

Højesterets dom af 15. januar 2021, sag BS-13147/2020-HJR


MRF 2021.92
Klage over kommunes påbud om nedrivning efter byfornyelsesloven skulle realitetsbehandles på trods af en overskridelse af klagefristen på tre dage, bl.a. fordi klagen inden fristens udløb var sendt til kommunen, der ikke havde videresendt klagen til byfornyelsesnævnet på trods af klagers anmodning herom.

Vestre Landsrets dom af 2. februar 2021, sag BS-29722/2020-VLR


MRF 2021.93
P havde som ledningsejer ikke pligt til for tiden at fjerne en nedlagt spildevandsledning på K’s ejendom, idet dette ikke var nødvendiggjort af K’s benyttelse af ejendommen. Gæsteprincippet fortrængte en ekstinktionsindsigelse.

Vestre Landsrets dom af 19. februar 2021, sag BS-31937/2020-VLR


MRF 2021.94
Afvist naboretligt ansvar for gener som støj og lugt fra slagteri, da generne ikke oversteg de i miljøgodkendelsen fastsatte grænseværdier for disse gener, og der herefter ikke var ført bevis for, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at den naboretlige tålegrænse var overskredet. Slagteriet blev dog ved byretten pålagt at bringe natlige nabogener fra lastparkering uden for slagteriet til ophør, da disse gener ikke var omfattet af miljøgodkendelsen.

Vestre Landsrets dom af 10. marts 2021, sag BS-3242/2017-VLR


MRF 2021.95
Da afslag på lovliggørende dispensation fra lokalplan ikke var påklaget rettidigt, var spørgsmålet om, hvorvidt der var tale om et ulovligt forhold, og om der kunne meddeles dispensation, retskraftigt afgjort under efterfølgende klagesag vedr. påbud om fysisk lovliggørelse.

Vestre Landsrets dom af 26. marts 2021, sag BS-16229/2020-VLR


MRF 2021.96
En uhjemlet ekspropriation efter vejloven med henblik på etablering af jordankre til en parkeringskælder kunne ”lovliggøres” ved efterfølgende ekspropriation efter planloven.

Vestre Landsrets dom af 29. marts 2021, sag BS-9265/2020-VLR


MRF 2021.97
Afslag på godkendelse af husdyrbrug med henvisning til det generelle beskyttelsesniveau for kvælstof var ikke ugyldigt, selvom den tidligere husdyrgodkendelsesbekendtgørelse i strid med SMV-direktivet ikke var blevet undergivet strategisk miljøvurdering.

Vestre Landsrets dom af 22. april 2021, sag BS-58974/2019-VLR


MRF 2021.98
Præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen, om habitatdirektivets art. 6, stk. 3, finder anvendelse ved miljøgodkendelse af fortsættelse af eksisterende havbrug, der blev etableret på grundlag af tilladelse efter fiskeriloven efter en forudgående VVM-screening og habitatscreening på grundlag af de frem til 2007 gældende danske regler.

Østre Landsrets kendelse af 8. februar 2021, sag BS-4438/2019-OLR


MRF 2021.99
Støttemur i skel mellem O’s og M’s ejendomme udgjorde ikke et hegn i hegnslovens forstand, hvorfor hegnssyn ikke havde saglig kompetence til at påbyde muren retableret efter hegnsloven. M forpligtet til fysisk lovliggørelse af støttemuren, da den var opført i strid med lokalplan og uden dispensation, og da O ikke havde samtykket til eller accepteret støttemurens placering.

Østre Landsrets dom af 9. marts 2021, 15. afd., sag BS-38252/2019-OLR


MRF 2021.100
Tinglyst vilkår om tillægskøbesum havde ikke ensidig karakter, idet det afhang af etableringen af en nærliggende metrostation, og var derfor ikke en ulovlig grundbyrde.

Østre Landsrets dom af 6. april 2021, 24. afd., sag BS-11845/2020-OLR


MRF 2021.101
Miljø- og Fødevareklagenævnet havde pligt til at realitetsbehandle en klage over et påbud om kystsikring, som var blevet opfyldt, idet adressaten havde en væsentlig, individuel interesse heri som følge af et potentielt erstatningskrav mod kommunen.

Retten i Lyngbys dom af 2. februar 2021, sag BS-15524/2020-LYN


MRF 2021.102
Afslag på landzonetilladelse til udstykning af parcel med ældre, bevaringsværdigt stuehus fra en ejendom med et nyere stuehus beliggende i kystnærhedszone.

Retten i Aarhus’ dom af 19. marts 2021, sag BS-26214/2019-ARH


MRF 2021.103
Byggearbejder på ældre udestue, hvorved alene fundamentet blev bevaret, mens der opførtes nye mure, ændret tagkonstruktion mv., var så væsentlige, at der var tale om nyopførelse i strid med lokalplan. Kommune var forpligtet til at påbyde fysisk lovliggørelse af udestuen efter byggelovens § 16 C. Kommunen var ikke rette sagsøgte for påstande, der vedrørte en vurdering af byggeriet efter planlovens regler.

Københavns Byrets dom af 15. april 2021, sag BS-15287/2020-KBH og BS-16479/2020-KBH


MRF 2021.104
Ikke grundlag for at tilkende yderligere erstatning til vognmandsvirksomhed ved nedlæggelse af jernbaneoverkørsel, da det ikke var godtgjort, at den nye adgangsvej ikke var en teknisk forsvarlig løsning i forhold til virksomheden, jf. princippet i den dagældende vejlovs § 69. Ikke krav på yderligere godtgørelse for sagkyndig bistand.

Retten i Esbjergs dom af 19. april 2021, sag BS-42621/2018-ESB


MRF 2021.105
Ophævet afslag på byggetilladelse til delvis indretning af bolig i kælderlejlighed, da kommunen havde fejlfortolket indholdet af en tidligere byggetilladelse vedr. ejendommen, hvilket Byggeklageenheden burde have prøvet. Sagen hjemvist til fornyet behandling i kommunen.

Københavns Byrets dom af 29. april 2021, sag BS-14896/2020-KBH


MRF 2021.106
Efter klage fra vandforsyningsselskab blev påbud efter jordforureningslovens § 41 vedrørende en i 2007 konstateret forurening ophævet og hjemvist, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst i forhold til forureningens udbredelse og afgrænsning, hvorfor kommunen ikke havde haft det fornødne grundlag for at vurdere, om den påbudte afværgemetode var egnet til at oprense forureningen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 2. februar 2021 (j.nr. 18/05196)


MRF 2021.107
Ophævet og hjemvist screeningsafgørelse om, at tilladelse til råstofindvinding ikke krævede miljøvurdering, da der ikke var foretaget en tilstrækkelig indledende vurdering af, om projektet kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. februar 2021 (j.nr. 18/06077, 18/06786, 18/96784 og 18/06785)


MRF 2021.108
Genoptagelse af nævnets ophævelse af afslag på tilladelse til placering af husdyrgødningscontainer med den præcisering, at forholdet var omfattet af husdyrbrugloven, og dispensation efter husdyrbruglovens § 9 ikke var nødvendig.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 18. februar 2021 (j.nr. 21/00450)


MRF 2021.109
Ophævet og hjemvist miljøgodkendelse af husdyrbrug, da kommunens vurdering af, om husdyrbruget kunne drives på stedet uden at påvirke omgivelserne, var mangelfuld.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 24. februar 2021 (j.nr. 18/05099 og 18/05100)


MRF 2021.110
Miljøgodkendelse til årlig forbrænding af op til 16.000 tons metalimprægneret træ stadfæstet med den ændring, at der kun kunne ske indfyring i den ene af anlæggets ovne, da betydningen af manglende støttebrændere ikke var tilstrækkeligt belyst.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 26. februar 2021 (j.nr. 19/06634)


MRF 2021.111
Stadfæstet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af et besøgscenter, da der var tale om en tilbygning til en i forvejen markant bygning, hvorfor der ikke ville ske en markant ændring af bygningens påvirkning af kystlandskabet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 26. februar 2021 (j.nr. 20/08709)


MRF 2021.112
Undersøgelsespåbud efter jordforureningslovens § 40 til ejer af lastbil ophævet, da forureningen hverken hidrørte fra lastbilen eller ejerens uforsvarlige adfærd, hvorfor ejeren af lastbilen ikke kunne anses for forurener efter jordforureningslovens § 41, stk. 3, nr. 1 eller 2.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 1. marts 2021 (j.nr. 20/00549)


MRF 2021.113
Miljø- og Fødevareklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle klage over uklarhed i miljøgodkendelse om håndtering af radioaktivt NORM-affald, da radioaktiv stråling og radioaktivt affald ikke er omfattet af miljøbeskyttelseslovens forureningsbegreb.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 2. marts 2021 (j.nr. 18/05049)


MRF 2021.114
Ikke opsættende virkning af klage over afgørelse om, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2020/2021, da klager over afgørelser efter miljøvurderingslovens § 10 ikke kan tillægges opsættende virkning med hjemmel i miljøvurderingslovens § 53 eller på andet retligt grundlag.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 2. marts 2021 (j.nr. 20/10318)


MRF 2021.115
Ophævet og hjemvist tilladelse til skråningsbeskyttelse efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, da tilladelsen indeholdt vilkår om fjernelse af en ældre betonhøfde, der ikke havde sammenhæng med den tilladte skråningsbeskyttelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 3. marts 2021 (j.nr. 20/11873)


MRF 2021.116
Stadfæstet Fødevarestyrelsens afgørelse af 2. oktober 2020 om offentligt tilsyn af en minkbesætning som følge af mistanke om smitte med COVID-19 hos pelsdyr, da afgørelsen var i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og en mundtlig orientering samme dag som påbud om undersøgelser under de givne omstændigheder ikke var i modstrid med forvaltningslovens krav til partshøring.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 4. marts 2021 (j.nr. 20/11933)


MRF 2021.117
Stadfæstet Fødevarestyrelsens påbud af 13. oktober 2020 om aflivning af mink på minkfarm grundet konstateret smitte med COVID-19 i nogle af besætningens dyr, da afgørelsen ikke fandtes i modstrid med proportionalitetsprincippet og mangler i angivelse af hjemlen ikke fandtes væsentlige.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 4. marts 2021 (j.nr. 20/11900)


MRF 2021.118
Miljøgodkendelse til kapacitetsudvidelse på affaldsforbrændingsanlæg ophævet og hjemvist, da godkendelsesmyndigheden ikke havde modtaget en basistilstandsrapport som krævet efter IE-direktivets art. 22, stk. 2, forud for godkendelsen, uanset der ikke var klaget over denne mangel.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 5. marts 2021 (j.nr. 20/00881)


MRF 2021.119
Ophævet og hjemvist tillæg til miljøgodkendelse af affaldsforbrændingsanlæg til forbrænding af metalimprægneret træ, da miljøgodkendelse var meddelt, før godkendelsesmyndigheden havde modtaget den i miljøbeskyttelseslovens § 35 c krævede basistilstandsrapport. Der kunne bortses fra klagefristoverskridelsen, da klageportalen havde været ude af drift.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 5. marts 2021 (j.nr. 18/05140)


MRF 2021.120
Stadfæstet Miljøstyrelsens tilladelse efter skovlovens § 6, stk. 1 til ophævelse af fredskovspligt på 6,85 ha til etablering af boligområde med vilkår om erstatningsskov på 13,7 ha, uden at der var sket forudgående miljøvurdering.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 5. marts 2021 (j.nr. 20/05065)


MRF 2021.121
Ophævet og hjemvist VVM-tilladelser til opstilling af Danmarks største landbaserede vindmøllepark på Thorup-sletten i Nordjylland, da den gennemførte vurdering af vindmølleparkens påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ikke opfyldte de krav, som stilles ifølge EU-Domstolens dom i sag C-461/17.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 9. marts 2021 (j.nr. 19/00745, 19/00746 og 18/09916)


MRF 2021.122
Ophævet og hjemvist kommunes miljøgodkendelse af udvidelse af svinebrug, da miljøvurderingen af udvidelsen ikke omfattede en konkret vurdering af tålegrænseintervallet for en nærtliggende ammoniakfølsom skov (kategori 3-natur).

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 10. marts 2021 (j.nr. 20/01103 og 20/1104)


MRF 2021.123
Afvist realitetsbehandling af klage over hegnssyns afgørelse om reetablering af levende hegn som fælleshegn inden for strandbeskyttelseslinjen, da afgørelser efter hegnsloven ligger uden for Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetencer.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 10. marts 2021 (j.nr. 21/01036)


MRF 2021.124
Ophævet ekspropriation til etablering af regnvandsbassin og spildevandsledning i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58, da det ikke fremgik af spildevandsplanen, at ejeren vil blive pålagt en ledningsservitut, hvorfor spildevandsplanen var for upræcis til at danne grundlag for ekspropriation, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 5, sk. 1, nr. 10.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 10. marts 2021 (j.nr. 19/05823)


MRF 2021.125
Ikke medhold i klage over manglende VVM-redegørelse for miljøgodkendelse til udvidelse af plads til kompostering, neddeling og sortering af haveaffald for affaldsenergianlæg i Næstved, da Miljø-og Fødevareklagenævnet i en særskilt klagesag ikke havde givet medhold i, at projektet var VVM-pligtigt.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. marts 2021 (j.nr. 18/05719)


MRF 2021.126
Påbud om målinger af støj fra vindmøller ophævet, da der ikke var sket ændringer af vindmøllernes støj, og da støjbelastningen ikke oversteg vindmøllebekendtgørelses støjgrænser.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. marts 2021 (j.nr. 18/05064)


MRF 2021.127
Ophævet og hjemvist Landbrugsstyrelsens nedsættelse af landbrugsstøtte ved overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav, da de faktiske omstændigheder, som var lagt til grund for nedsættelse, ikke fremgik tilstrækkeligt klart af begrundelsen for afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 15. marts 2021 (j.nr. 18/02216)


MRF 2021.128
Ikke medhold i klage over afgørelse om, at kapacitetsudvidelse af et affaldsenergianlæg ikke var VVM-pligtigt, da nævnet efter en samlet vurdering af sagens oplysninger og klagen ikke fandt grundlag for at tilsidesætte Miljøstyrelsens vurdering af, at kapacitetsudvidelsen ikke vil medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 17. marts 2021 (j.nr. 19/05683)


MRF 2021.129
Påbud efter jordforureningslovens § 40 om undersøgelse af olieforurening ophævet, da lastbilens ejer ikke var rette påbudsadressat, fordi forureningen var opstået pga. hærværk, hvorfor lastbilens ejer ikke senere ville kunne mødes med et oprensningspåbud, jf. jordforureningslovens § 41, stk. 2, 2. pkt.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 18. marts 2021 (j.nr. 18/05058)


MRF 2021.130
Stadfæstet dispensation til etablering af en trappe inden for klitfredningslinjen i Natura 2000-området Råbjerg Mile, hvor hvid klit er en del af udpegningsgrundlaget, da trappen ville forbedre offentlighedens adgangsmuligheder til stranden og kunne medvirke til at mindske slid på klitterne. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 19. marts 2021 (j.nr. 20/02522)


MRF 2021.131
Genoptaget klage over Miljøstyrelsens afgørelse efter vandløbslovens § 37 a til Tangeværket, hvor værket blev påbudt årlig udsætning af 101.300 ørreder i Gudenåen. Miljøstyrelsens afgørelse blev herefter ophævet og hjemvist, da den påbudte udsætningsmængde var i modstrid med de gældende plejeplaner, der forudsatte en væsentligt mindre årlig udsætning af ørreder. Afvist, at udsætning af fiskeyngel var omfattet af den ophævede lov om udnyttelse af vandkraften i Gudenåen, indtil der er meddelt de fornødne tilladelser.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 22. marts 2021 (j.nr. 20/00997)


MRF 2021.132
Ophævet dispensation til etablering af bro i § 3-beskyttet sø og mose, da hensyn til offentlighedens adgang, som vil forstyrre fuglelivet, ikke var en særlig omstændighed. Som følge heraf ophævede nævnet også godkendelse af broen i henhold til vandløbsloven § 47, stk. 1.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 22. marts 2021 (j.nr. 18/04746 og 18/06633)


MRF 2021.133
Vordingborg Forsyningsservice A/S’ afgørelse om delvist afslag på aktindsigt i korrespondance med Horten Advokatpartnerselskab ændret til fuld aktindsigt, da dokumenterne ikke kunne undtages med henvisning til offentlighedsloven § 27, nr. 4.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. marts 2021 (j.nr. 19/06034)


MRF 2021.134
Dispensation til etablering af et minivådområde inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen ændret til et afslag, da minivådområdet ville forringe oplevelsen af fortidsmindet, og da det ikke var begrundet, hvorfor minivådområdet ikke kunne placeres et andet sted. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. marts 2021 (j.nr. 19/07884)


MRF 2021.135
Ophævet og hjemvist screeningsafgørelse om, at tilladelse til råstofindvinding ikke krævede miljøvurdering, da der ikke var redegjort tilstrækkeligt for, at projektet ikke kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for flagermusarter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 25. marts 2021 (j.nr. 19/09167, 19/09171, 19/09173, 19/09187 og 19/09193)


MRF 2021.136
Tilladelse til klapning af 10.000 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale i Limfjorden stadfæstet, da der var foretaget en tilstrækkelig vurdering af nyttiggørelsesmulighederne, og da dumpningen ikke ville påvirke havmiljøet væsentligt eller medføre en forringelse af vandområdets økologiske tilstand. Tilladelsens gyldighedsperiode forlænget, da klagen havde haft opsættende virkning.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 26. marts 2021 (j.nr. 18/09940)


MRF 2021.137
Stadfæstet tilladelse til klapning i Smålandsfarvandet mellem Lolland og Sjælland af 30.000 m3 oprensningsmateriale fra Stigsnæs Gulfhavn og olieterminal med den begrundelse, at klappladsen var beliggende i et strømfuldt farvand, hvorfor oprensningsmaterialets indhold af bariumforbindelser ville fortyndes og dermed ikke tilføre sedimentet barium i væsentligt omfang.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 26. marts 2021 (j.nr. 20/10316)


MRF 2021.138
Miljøgodkendelse til forbrænding af efterbehandlet shredderaffald ophævet og hjemvist, da det ikke i tilstrækkelig grad var belyst, hvorledes anlægget kunne sikre en effektiv håndtering af skadelige stoffer, og da anlæggets støttebrændere ikke havde tilstrækkelig effekt i overensstemmelse med affaldsforbrændingsbekendtgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 26. marts 2021 (j.nr. 20/04876)


MRF 2021.139
Den manglende identificering af overforbrug af grundvand i Natura 2000-området Doñana udgjorde en overtrædelse af vandrammedirektivets art. 5 om basisanalyser af grundvand, og den manglende habitatvurdering af overforbrugets indvirkning på Natura-2000-området udgjorde en overtrædelse af habitatdirektivets art. 6(2) og af vandrammedirektivets art. 11.

EU-Domstolens dom af 24. juni 2021, 1. afd., sag C-559/19, Kommissionen mod Spanien (Détérioration de l’espace naturel de Doñana)


MRF 2021.140
By & Havn havde hjemmel i metrolovens § 15 til at etablere og drive parkeringsanlæg i Ørestad, og de høje takster for beboerlicenser kunne ikke anfægtes med henvisning til forvaltningsretlige grundsætninger. Anerkendelsespåstande afvist. Præklusion.

København Byrets dom af 26. maj 2021, sagerne BS-21441/2019-KBH og BS-14345/2020-KBH


MRF 2021.141
Afslag på dispensation til opførelse af et byggeri i stedet for en nedbrændt kro i et fredet område ikke tilsidesat, selvom fredningsbestemmelserne skulle fortolkes dynamisk og til ejerens fordel med den begrundelse, at der var tale om en frivillig fredning.

Retten i Roskildes dom af 2. juni 2021, sag BS-5965/2020-ROS


MRF 2021.142
E’s erstatningskrav mod N for privat fælles vejs dårlige stand efter N’s omlægning af vejen afvist, da kommunen havde godkendt omlægning og vejens stand efter privatvejsloven, hvilket ikke var påklaget af E, og en prøvelse af kommunens afgørelser efter privatvejsloven kun kan ske, når administrativ rekurs er udnyttet.

Retten i Næstveds deldom af 11. juni 2021, sag BS-42009/2020-NAE


MRF 2021.143
Ikke medhold i klage over Vesthimmerlands Kommunes beslutning om ikke at igangsætte en planlægningsproces for ansøgning om opstilling af 4 vindmøller efter planlovens § 13, stk. 3, da vindmøllerne ønskedes placeret i et område, der ikke i kommuneplanen var udlagt til vindmøller. Manglende klagevejledning og henvisning til lovgrundlag i begrundelsen var ikke konkret væsentlige mangler.

Planklagenævnets afgørelse af 21. april 2021 (j.nr. 20/12965)


MRF 2021.144
Kommunes påbud om fysisk lovliggørelse af udendørs oplag og terrænændringer på ejendom i landzone delvist ophævet, da der ikke var det fornødne retlige grundlag for et påbud.

Planklagenævnets afgørelse af 23. april 2021 (j.nr. 20/00349)


MRF 2021.145
Screeningsafgørelse om, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af et lokalplanforslag og kommuneplantillæg for et nyt etageboligområde belastet af støj fra motorvej, ophævet, da der alene var henvist til de lempede støjgrænser i en situation, der ikke var omfattet af planlovens § 15, stk. 2, nr. 26. Lokalplansforslag og kommuneplantillæg var ugyldige som følge heraf.

Planklagenævnets afgørelse af 4. maj 2021 (j.nr. 19/03416)


MRF 2021.146
Ikke medhold i klage over kommunes vedtagelse efter planlovens § 24 om at sende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljørapport i offentlig høring, da kommuneplantillæg var i overensstemmelse med planlovens § 11 e, stk. 1, nr. 15, og miljøvurderingen først kan prøves, når planforslaget er endelig vedtaget.

Planklagenævnets afgørelse af 4. maj 2021 (j.nr. 21/02909 og 21/02907)


MRF 2021.147
Ikke medhold i klage over afgørelse om, at nedrivningen af en beboelsesejendom og opførelsen af et nyt etagebyggeri, ikke var lokalplanpligtigt. Anpartsforening kunne ikke anses for part i sagen, da foreningens interesse alene vedrørte indholdet af en eventuel lokalplan og ikke selve afgørelsen om lokalplanpligt.

Planklagenævnets afgørelse af 7. maj 2021 (j.nr. 20/13033, 20/02628 og 20/02625)


MRF 2021.148
Genoptagelse og ændring af Planklagenævnets ophævelse af lokalplanbestemmelse, så der i tilknytning til en offentlig genbrugsplads kunne etableres en genbrugsbutik, da et genbrugscenters aktivitet efter praksisændring i nævnet må sidestilles med, at en traditionel produktionsvirksomhed sælger sine egne produkter og derfor kan være omfattet af planlovens § 5 n, stk. 1, nr. 4.

Planklagenævnets afgørelse af 7. maj 2021 (j.nr. 20/14648)


MRF 2021.149
Ombygning af en kontorbygning til 188 studieboliger var ikke lokalplanpligtig, da ombygningen ikke medførte en udvidelse af bygningen eller ændrede områdets karakter. Kommunen havde ikke pligt til at håndhæve servitutbestemmelse om, at bygningen kun måtte anvendes til kontorbyggeri. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 10. maj 2021 (j.nr. 19/09420 og 19/09422)


MRF 2021.150
Terrænregulering ved etablering af en 15 meter høj bakke ved et militærhistorisk museum var ikke omfattet af bonuslokalplan for museet, men kommunens landzonetilladelse til bakken blev ændret til et afslag, da bakken ville fremstå dominerende i landskabet, mens lokalplanpligt blev afvist. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 12. maj 2021 (j.nr. 19/07937)


MRF 2021.151
Ophævet kommuneplantillæg og lokalplan for jollehavn og strand, da det ikke var godtgjort, at der forelå den fornødne planlægningsmæssige og turistpolitiske begrundelse for jollehavnens placering jf. planlovens § 5 b stk. 1, nr. 1, 2 og 4. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 12. maj 2021 (j.nr. 19/09357, 19/09399, 20/00616, 20/06622, 20/00933, 20/04617 og 20/02440)


MRF 2021.152
Ophævet og hjemvist kommunes afgørelse om udlejningstilladelse til vintercampering efter campingreglementet, da nabo ca. 20 m fra området ikke var blevet partshørt.

Planklagenævnets afgørelse af 12. maj 2021 (j.nr. 20/11454)


MRF 2021.153
Ophævet og hjemvist afslag på landzonetilladelse til opførelse af en hal til bl.a. foderopbevaring og fårehold, da kommunen ikke havde haft tilstrækkelige oplysninger til at fastslå, om hallen var omfattet af planlovens landzonebestemmelser eller husdyrbrugloven.

Planklagenævnets afgørelse af 17. maj 2021 (j.nr. 20/03062)


MRF 2021.154
Afslag på genoptagelse af Naturklagenævnets stadfæstelse i 2009 af ekspropriation af to ejendomme til brug for udvidelse af Skejby Hospital, da der hverken var påvist væsentlige mangler ved den tidligere afgørelse eller fremkommet væsentlige nye faktiske oplysninger i sagen. Det forhold, at arealerne efterfølgende ikke var anvendt til ekspropriationsformålet inden for kommuneplanens 12-års periode, havde ikke betydning for ekspropriationens gyldighed.

Planklagenævnets afgørelse af 17. maj 2021 (j.nr. 20/10541 og 20/10372)


MRF 2021.155
Påbud om ophør af en vognmandsvirksomhed på en ejendom ophævet, da påbuddet hverken var varslet eller udstedt til ejeren af ejendommen, men alene til partsrepræsentanten for brugeren af ejendommen.

Planklagenævnets afgørelse af 17. maj 2021 (j.nr. 21/00070)


MRF 2021.156
Ophævet landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til opførelse af 25 boliger, et væksthus og etablering af et regnvandsbassin i landsby, da det ansøgte projekt var lokalplanpligtigt.

Planklagenævnets afgørelse af 20. maj 2021 (j.nr. 19/06404)


MRF 2021.157
Ophævet og hjemvist (indirekte) afgørelse om, at etablering af fire affaldsbeholdere var i overensstemmelse med lokalplan, da affaldsbeholderne ikke kunne anses for at være omfattet af begrebet ”bygning” i planlovens forstand.

Planklagenævnets afgørelse af 31. maj 2021 (j.nr. 18/08636)


MRF 2021.158
Ophævet lovliggørelsespåbud efter planlovens § 51 til ejer om at fjerne uindregistreret campingvogn på ejendom i landzone, da kommunen ikke havde vurderet, om undtagelsen i planlovens § 36, stk. 1, nr. 7, kunne anvendes, efter campingvognen var ombygget og hjul og træktøj afmonteret.

Planklagenævnets afgørelse af 1. juni 2021 (j.nr. 20/02854)


MRF 2021.159
Ophævet ”afslag på bibeholdelsesdispensation” af opført udhus i strid med tinglyst servitut, da kommunen ikke havde parthørt ejer i form af et varsel om påbud efter planlovens § 43.

Planklagenævnets afgørelse af 9. juni 2021 (j.nr. 20/01094)


MRF 2021.160
Ophævet forbud efter planlovens § 14 grundet kommunens passivitet, da der var gået 9 måneder, fra kommunen modtog ansøgning om byggeri, til kommunen varslede forbud, hvilket i denne sag oversteg en rimelig undersøgelses- og overvejelsestid.

Planklagenævnets afgørelse af 14. juni 2021 (j.nr. 21/03870)


MRF 2021.161
Ophævet afgørelse om, at et periodisk tilbagevendende kalkoplag på en landbrugsejendom i landzone ikke krævede landzonetilladelse, da afgørelsen hvilede på en forkert retsopfattelse.

Planklagenævnets afgørelse af 15. juni 2021 (j.nr. 20/02629)


MRF 2021.162
Ophævet kommuneplantillæg, som fastlagde en samlet bebyggelsesprocent for to rammeområder, der var udlagt til henholdsvis boligformål og fritidsformål, da der ikke forelå den fornødne planlægningsmæssige begrundelse. Lokalplan ophævet som ugyldig, da lokalplanen fastsatte en højere bebyggelsesprocent end kommuneplanens rammebestemmelser, der fortsat var gældende som følge af det ugyldige kommuneplantillæg.

Planklagenævnets afgørelse af 15. juni 2021 (j.nr. 20/08916 og 20/10944)


MRF 2021.163
Klage indsendt til Byggeklageenheden, fordi Planklagenævnets klageportal ikke fungerede, ikke anset for en undskyldelig overskridelse af klagefrist, da klager ikke havde oplyst, at klagen skulle indgives til Planklagenævnet, og der ikke forelå undskyldelige grunde for, at klagen var indgivet til fejlagtig klageinstans.

Planklagenævnets afgørelse af 16. juni 2021 (j.nr. 21/06155)


MRF 2021.164
Kommunes håndhævelse af privatretlig servitut vedrørende stuegulvshøjde ophævet, da påbud efter planlovens § 43 skal overholde forvaltningslovens regler om partshøring og forvarsling.

Planklagenævnets afgørelse af 17. juni 2021 (j.nr. 20/06038)


MRF 2021.165
Ophævet kommuneplantillæg og lokalplan, der muliggjorde etablering af en bilsamling inden for kystnærhedszonen, da kommunen ikke havde redegjort tilstrækkeligt for, at der var den fornødne særlige planlægningsmæssige begrundelse for kystnær lokalisering.

Planklagenævnets afgørelse af 21. juni 2021 (j.nr. 21/02817, 21/05763, 21/03327, 21/05764 og 21/05765)


MRF 2021.166
Københavns Kommunes afgørelse om, at en ejer skulle fjerne drivhus opført i strid med privatretlig servitut, anset for et påbud efter planlovens § 43, men afgørelsen ophævet, da ejeren ikke forudgående var blevet partshørt og varslet. Afvist, at kommunen i planloven har hjemmel til at afslå servitutstridig indretning uden at meddele påbud efter planlovens § 43.

Planklagenævnets afgørelse af 22. juni 2021 (j.nr. 20/03145)


MRF 2021.167
Ophævet og hjemvist afslag på lovliggørende dispensation fra lokalplan til tilbygning, der var opført i kolonihave, inden lokalplanen udlagde arealet til helårsbebyggelse, da tilbygningen måtte anses for forsat udnyttelse til kolonihaveformål, hvorfor afslaget ikke kunne begrundes med lokalplanens anvendelsesbestemmelse. Lovliggørelsespåbud ligeledes ophævet.

Planklagenævnets afgørelse af 22. juni 2021 (j.nr. 20/04209)


MRF 2021.168
Ophævet Ballerup Kommunes indirekte afgørelse efter planloven om, at en tilbygning på en ejendom var i overensstemmelse med lokalplanen, da tilbygningen krævede dispensation fra lokalplanen, og det ikke fremgik tydeligt af kommunens afgørelse, at der var meddelt dispensation efter planloven § 19.

Planklagenævnets afgørelse af 22. juni 2021 (j.nr. 20/07101)


MRF 2021.169
Landzonetilladelse til etablering af vandværk stadfæstet, da hverken planlægningsmæssige eller landskabelige hensyn talte imod tilladelsen, og klagende naboer ikke havde partsstatus.

Planklagenævnets afgørelse af 22. juni 2021 (j.nr. 21/01570)


MRF 2021.170
Ophævet lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøllepark 700 meter fra Natura 2000-område for bl.a. trækfugle, da påvirkningen af taigasædgæs ikke var tilstrækkeligt belyst, idet habitatvurderingen var baseret på erfaringer med andre typer af gæs og ikke forholdt sig til taigasædgæssenes særlige stedtrofasthed og flyvemønstre.

Planklagenævnets afgørelse af 25. juni 2021 (j.nr. 20/05489, 20/05490, 20/5491, 20/06605, 20/07477 og 20/07926)


MRF 2021.171
Ophævet kommuneplantillæg for centerområde med butikker med overførsel af et areal på ca. 1,2 ha fra landzone til byzone, da kommunen ikke havde redegjort for behovet for inddragelse af nye arealer til byzone i en situation, hvor der ikke var sket omfordeling af eksisterende udlagte arealer til byvækst, jf. planlovens § 11 a, stk. 6.

Planklagenævnets afgørelse af 1. juli 2021 (j.nr. 20/04107)


MRF 2021.172
Klage over Københavns Kommune kommuneplantillæg og lokalplan for byudviklingsprojekt på Amager Fælled tillagt opsættende virkning, da planerne med en vis sandsynlighed ville kunne medføre uoprettelig skade for rasteområder for bilag IV-arten stor vandsalamander i modstrid med planhabitatbekendtgørelsen.

Planklagenævnets afgørelse af 7. juli 2021 (j.nr. 21/03705, 21/03706, 21/03708 og 21/03709)


MRF 2021.173
Ophævet afslag på dispensation til etablering af minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen, da minivådområdet ikke ville være synligt fra kysten og havde en stor effekt i forhold til kvælstofreduktion. Sagen hjemvist, da Kystdirektoratet hverken havde foretaget en VVM-screening eller en vurdering af projekts påvirkning af Natura 2000-område og bilag IV-arter. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. april 2021 (j.nr. 20/06118)


MRF 2021.174
Stadfæstet afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af minivådområde, da den miljøforbedrende effekt af projektet ikke kunne opveje påvirkningen af de landskabelige forhold. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. april 2021 (j.nr. 20/06120)


MRF 2021.175
Ophævet afslag på dispensation til etablering af minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen, da projektets samfundsmæssige værdi og miljøforbedrende effekt opvejede den begrænsede påvirkning af den visuelle oplevelse af kystlandskabet. Sagen hjemvist, da Kystdirektoratet hverken havde foretaget en VVM-screening eller en vurdering af projekts påvirkning af bilag IV-arter.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. april 2021 (j.nr. 20/06121)


MRF 2021.176
Afvist klage over Miljøstyrelsens tilladelse til klapning af 36.000 m3 oprensningsmaterialer i Køge Bugt, idet nævnet afviste, at projektet krævede VVM-screening med henvisning til, at klapning ikke er oplistet på miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 8. april 2021 (j.nr. 18/05061)


MRF 2021.177
Ikke medhold i klage over kommunes afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning af offentligt vandløb, da det ville være regulering i medfør af vandløbslovens § 17. Ophævet og hjemvist afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning på en anden strækning af vandløbet, da der ikke var foretaget en tilstrækkelig vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 2, og der opstrøms var konstateret odder.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 9. april 2021 (j.nr. 18/05714 og 18/05736)


MRF 2021.178
Ikke grundlag for at underkende Kalundborg og Odsherred Kommuners vedtagelse i 2017 af kommunal Natura 2000-handleplan, da kommunen både havde ret og pligt til at fastsætte konkrete mål for indsatsen, der var i overensstemmelse med den statslige Natura 2000-plan, og da det fremgik af handleplanen, at den i videst muligt omfang skulle gennemføres ved frivillige aftaler med lodsejere.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. april 2021 (j.nr. 18/05531)


MRF 2021.179
Afvist opsættende virkning af klage over miljøgodkendelse til udvidelse af et svinebrug, da opførelse af bebyggelsen skete i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, og der ikke var fare for, at en udnyttelse af godkendelsen kunne medføre uoprettelig skade.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 19. april 2021 (j.nr. 21/03580)


MRF 2021.180
Afvist opsættende virkning af klage over tilladelse til anvendelse af gummigranulat på udendørs ridebane, da anvendelse af gummigranulat bl.a. ikke gav anledning til forurening, og der i afgørelsen var fastsat vilkår til sikring mod spredning af gummigranulat, hvorfor der ikke var grundlag for at fravige hovedreglen i miljøbeskyttelseslovens § 96, stk. 1.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 21. april 2021 (j.nr. 21/01726)


MRF 2021.181
Ophævet og hjemvist tilladelse til kystbeskyttelsesanlæg samt væsentlighedsvurdering af Natura 2000-påvirkning og VVM-screeningsafgørelse af projektet, da væsentlighedsvurderingen var utilstrækkelig, og sagen var utilstrækkeligt oplyst til at udelukke, at projektet i strid med habitatdirektivets art. 12, stk. 1, litra d, kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arten markfirben.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. maj 2021 (j.nr. 20/13693, 20/13694, 20/13695 og 20/13697)


MRF 2021.182
Ophævet påbud om fjernelse af kystbeskyttelsesanlæg efter kystbeskyttelseslovens § 19, stk. 5, da høfderne var tilladt, hvorfor der ikke var tale om et ulovligt forhold, som kommunen kunne påbyde fjernet med hjemmel i kystbeskyttelseslovens § 19, stk. 5.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. maj 2021 (j.nr. 20/13698 og 20/13699)


MRF 2021.183
Ophævet og hjemvist VVM-tilladelse fra januar 2017 til etablering af landanlæg til Vesterhav Syd Havmøllepark, da det ikke var tilstrækkeligt med en screening (væsentlighedsvurdering) af projektets påvirkning af Natura 2000-områder, når der var pålagt afværgeforanstaltninger i form af underboring af vandløb for at undgå skade på Skjern Å, der er udlagt som Natura 2000-område.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 31. maj 2021 (j.nr. 18/05486, 18/08574, 18/08575, 18/08576 og 18/08578)


MRF 2021.184
Ophævet og hjemvist VVM-tilladelse til Baltic Pipe-projektet, der skal forsyne Polen med naturgas fra Norge, da de i VVM-tilladelsen fastsatte afværgeforanstaltninger af hensyn til levesteder for bilag IV-arterne birkemus, hasselmus og flagermus ikke fandtes tilstrækkelige.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 31. maj 2021 (j.nr. 19/06805)


MRF 2021.185
Klagesag genoptaget, da vandløbsmyndigheds udtalelse om ikke at foretage vandløbsvedligeholdelse af offentligt vandløb udgjorde en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. Afgørelse om, at vandløbet var vedligeholdt i overensstemmelse med vandløbsregulativ, ændret, da regulativet var i strid med vandløbslovens § 12, stk. 1, nr. 1, hvorefter det ikke kunne dokumenteres, at vedligeholdelse var sket i overensstemmelse med vandløbslovens § 27, stk. 1.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 31. maj 2021 (j.nr. 20/08928)


MRF 2021.186
Ophævet ekspropriation af rettighed til etablering af vandledning i medfør af vandforsyningslovens § 37, jf. § 40, da afgørelsen fandtes i modstrid med proportionalitetsprincippet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 1. juni 2021 (j.nr. 19/07746)


MRF 2021.187
Ændret Silkeborg Kommunes afgørelse om, at kommunen havde vedligeholdt Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø i overensstemmelse med vandløbsregulativet, da kommunen ikke havde kontrolleret vandføringsevnen efter regulativets metode og gennemført den i regulativet krævede grødeskæring. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 10. juni 2021 (j.nr. 18/09944)


MRF 2021.188
Ophævet og hjemvist miljøgodkendelse til effektforøgelse på kraftvarmeværk uden forudgående VVM-screening, da Miljø- og Fødevareklagenævnet tidligere havde ophævet Miljøstyrelsens afgørelse om, at projektet ikke var omfattet af kravet om VVM-screening.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 11. juni 2021 (j.nr. 18/05716)


MRF 2021.189
Ophævet og hjemvist kommunes miljøgodkendelse til udvidelse af fjerkræbrug efter den dagældende husdyrbruglovs § 12 pga. manglende beskrivelse af alternative løsninger og kommunens manglende vurdering heraf, jf. husdyrbruglovens § 24.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. juni 2021 (j.nr. 18/04955)


MRF 2021.190
Afslag på anmodning om ikke at tillægge klage over påbud om oprensning af jord- og grundvandsforurening opsættende virkning, da forureningen ikke gav anledning til akut sundhedsfare eller væsentlige og vanskeligt genoprettelige miljøproblemer.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 15. juni 2021 (j.nr. 20/13040)


MRF 2021.191
Efter genoptagelse ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet tidligere afslag på lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til Grønsund Havbrugs opbevaring af havbrugsringe, da havbrugsringene kun skulle opbevares på land i vintermånederne, og da den kystnære placering havde en naturlig sammenhæng med driften af havbruget. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 15. juni 2021 (j.nr. 21/03024)


MRF 2021.192
Stadfæstet tilladelse til klapning af 200.000 m3 oprensningsmateriale i Esbjerg Havn med den ændring, at der alene måtte ske klapning på den vestlige halvdel af klappladsen, da det dermed kunne udelukkes, at der ville ske en væsentlig påvirkning af hjertemuslinger i nærliggende Natura 2000-område, hvorfor Miljøstyrelsens screening efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, fandtes tilstrækkelig.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 25. juni 2021 (j.nr. 19/03134)


MRF 2021.193
Lovliggørende dispensation til driftsmateriel til havbrugsvirksomhed inden for strandbeskyttelseslinjen stadfæstet, da der var tale om anlæg, som måtte anses for at være driftsmæssigt nødvendige for virksomheden, og som var afhængig af en kystnær placering. Containere, paller og cementblokke krævede ikke dispensation, da disse var opstillet forud for den udvidede strandbeskyttelseslinjes ikrafttræden.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. juni 2021 (j.nr. 20/13124)


MRF 2021.194
Ophævet og hjemvist afgørelse om lokalplans bonusvirkning for opsætning af en vindmølle inden for skovbyggelinjen, da der var tale om et lokalplanpligtigt byggeri i landzone, hvor der fortsat er krav om dispensation fra skovbyggelinjen efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, eller ansøgning hos Naturstyrelsen, jf. § 69.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. juni 2021 (j.nr. 21/02911)


MRF 2021.195
Opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes VVM- tilladelse til byudviklingsprojekt på Amager Fælled, da projektet med de anførte afværgeforanstaltninger ikke gav sikkerhed for, at der ikke skete uoprettelig skade på rasteområder for bilag IV-arten stor vandsalamander i modstrid med habitatdirektivet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 7. juli 2021 (j.nr. 21/05337 og 21/05338)


MRF 2021.196
Opsættende virkning af traktatbrudssøgsmål anlagt af Tjekkiet mod Polen om forlængelse af driften af en polsk brunkulsmine uden forudgående VVM-procedure, da den fortsatte minedrift kunne medføre uoprettelig skade på grundvandet på tjekkisk område og true drikkevandsforsyningen.

EU-Domstolens vicepræsidents kendelse af 21. maj 2021, sag C-121/21 R, Tjekkiet mod Polen


MRF 2021.197
Polen idømt daglige tvangsbøder à 500.000 euro for ikke at efterkomme EU-Domstolens kendelse fra maj 2021 (MRF 2021.196) om opsættende virkning af et traktatbrudssøgsmål vedrørende minedrift, hvis koncession var blevet forlænget med seks år uden forudgående VVM-procedure.

EU-Domstolens vicepræsidents kendelse af 20. september 2021, sag C-121/21 R, Tjekkiet mod Polen


MRF 2021.198
Den geografiske udstrækning af beskyttelsen af bilag IV-arters yngleområder efter habitatdirektivets art. 12(1)(d) omfatter også omgivelserne omkring et yngleområde og er tidsmæssigt ikke begrænset til selve yngleperioden. Forbuddet mod beskadigelse af yngleområder omfatter en nedsættelse områdets økologiske funktionalitet som yngle- eller rasteområde.

EU-Domstolens dom af 28. oktober 2021, 2. afd., sag C-357/20, Magistrat der Stadt Wien (Grand hamster - II)


MRF 2021.199
Forbud mod, at E i forbindelse med anlægsarbejder på sin ejendom kunne afbryde levering af strøm fra grundejerforenings fællesledninger, der ikke fandtes omfattet af gæsteprincippet.

Højesterets kendelse af 4. maj 2021, 1. afd., sag BS-33546/2020-HJR


MRF 2021.200
Ikke grundlag for at underkende Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af Thisted Kommunes påbud efter vandløbslovens § 54 om, at E havde gennemført en ulovlig oprensning af Gundtoft Å, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det var korrekt, at klagenævnet havde begrænset prøvelsen til, om den af A gennemførte oprensning af vandløbet var ulovlig og ikke havde prøvet nærmere vilkår for lovliggørelsen.

Højesterets dom af 19. maj 2021, 1. afd., sag BS-27971/2020-HJR


MRF 2021.201
Forsyningsselskab forpligtet til at forsyne boligejendomme udstykket fra en allerede tilsluttet erhvervsejendom, hvorfor forsyningsselskabet skulle godtgøre værdien af et spildevandsanlæg etableret af et udviklingsselskab ved anlæggets overtagelse.

Højesterets kendelse af 13. august 2021, 1. afd., sag BS-19454/2020-HJR


MRF 2021.202
Bøde på 10.000 kr. og tvangsbøder for ikke at efterkomme påbud fra december 2015 efter planlovens § 50 om at fjerne bygninger, der var opført uden landzonetilladelse, og hvor der blev rejst tiltale i juli 2018. Forældelse af strafansvar afvist med henvisning til, at T havde påklaget afslag på landzonetilladelse og lovliggørelsespåbud, men at afgørelsen var stadfæstet af Planklagenævnet i august 2017, og at klage over landzonetilladelse som udgangspunkt har opsættende virkning.

Vestre Landsrets dom af 27. januar 2021, 11. afd., sag S-0404-20


MRF 2021.203
Færdsel til virksomhed ad privat fællesvej i henhold til vejret skulle tåles, da trafikken ikke var ændret eller forøget i et sådant omfang, at den tjenende ejendom blev pålagt en væsentligt større byrde ved udøvelse af vejretten.

Vestre Landsrets dom af 10. februar 2021, 12. afd., sag BS-10886/2019-VLR


MRF 2021.204
Vejdirektoratets ophævelse af påbud om fjernelse af hæk fra privat fællesvej gyldigt, idet kommunen ikke i tilstrækkelig grad havde undersøgt, om hækken var plantet på det ibrugtagne vejareal. Ejeren af vejarealet var ikke rette sagsøgte for påstand om ophævelse af Vejdirektoratets afgørelse.

Vestre Landsrets dom af 12. februar 2021, 12. afd., sag BS-2701/2020-VLR


MRF 2021.205
Ikke hævd på vejret for ubebygget grund til privat fællesvej, da færdslen på vejen ikke havde været til den ubebyggede grund. Da der var nødvendig forbindelse med offentlig vej, var betingelserne for stiftelse af vejret i medfør af vejrettighedslovens § 2, stk. 2, ikke opfyldt.

Vestre Landsrets dom af 3. marts 2021, 15. afd., sag BS-7025/2019-VLR og BS-4964/2019-VLR


MRF 2021.206
Ikke påvist grundlag for vejret over privat fællesvej.

Vestre Landsrets dom af 12. april 2021, 6. afd., sag BS-38784/2020-VLR


MRF 2021.207
Servituthævd vundet på gående færdsel. Hævden ikke ekstingveret, da ejer af den forpligtede ejendom ikke anset i god tro om den hævdvundne ret ved erhvervelsen.

Vestre Landsrets dom af 12. april 2021, 4. afd., sag BS-50215/2020-VLR


MRF 2021.208
Afslag på lovliggørende dispensation til nedlæggelse af fire særligt kulturhistorisk værdifulde diger ikke ugyldigt. Ikke godtgjort, at der var indgået en ”handel” med Naturstyrelsen om digernes nedlæggelse i forbindelse med gennemførelsen af et naturgenopretningsprojekt.

Vestre Landsrets dom af 29. juni 2021, 14. afd., sag BS-43226/2020-VLR


MRF 2021.209
Spildevandsselskab havde forsyningspligt for 30 boligejendomme, der var udstykket fra en allerede tilsluttet erhvervsejendom, med pligt til at føre stikledninger frem til de enkelte ejendommes grundgrænse og til at overtage og drive det af bygherren etablerede regn- og spildevandslæg samt betale for tinglysning af ledningsservitutter med fravigelse af gæsteprincippet på de berørte ejendomme.

Østre Landsrets dom af 23. februar 2021, 9. afd., sag BS-51504/2019-OLR


MRF 2021.210
Ikke servituthævd til fri og uhindret færdsels- og gennemkørselsret gennem en port til naboejendom, da færdslen som følge af ejerens accept ikke havde været uretmæssig i alderstid.

Østre Landsrets dom af 6. maj 2021, 4. afd., sag BS-19215/2019-OLR


MRF 2021.211
Landmand idømt bøde på 8.000 kr. for ikke at retablere beskyttet dige, der var delvist fjernet i 2003 eller 2004. Frifindelse for tvangsbøder, da omfanget af retableringspligten ikke kunne angives præcist, og en nærmere præcisering tilkom Slots- og Kulturstyrelsen.

Østre Landsrets dom af 15. juni 2021, 13. afd., sag S-481-21


MRF 2021.212
Bøde på 20.000 kr. til udlejer af ejendom med en i 1986 nedlagt olietank på 20.000 liter og en olietank på 8.000 liter i drift for ikke at efterkomme undersøgelsespåbud efter jordforureningslovens § 40, jf. § 41, stk. 3, nr. 2, da udlejer fandtes omfattet af det objektive ansvar i miljøskadeerstatningslovens § 3. Det kunne ikke tillægges betydning, at forureningen stammede fra den nedlagte olietank, da kommunen havde grund til at tro, at forureningen stammede fra olietanken i drift ved meddelelse af undersøgelsespåbuddet.

Østre Landsrets dom af 19. august 2021, 20. afd., sag S-3104-20


MRF 2021.213
DTU og Erhvervsstyrelsen tilpligtet at fremme ekspropriation af A’s ejendom henset til usikkerheden om tidshorisonten for den fremtidige ekspropriation, som de facto indebar en indskrænkning i A’s råden over ejendommen.

Østre Landsrets dom af 19. august 2021, 20. afd., sag BS-45127/2020-OLR


MRF 2021.214
Frifindelse for overtrædelse af lokalplanbestemmelse om forbud mod vinduer og døre i plast, da retten fandt, at kommunens afslag dispensation fra lokalplanen ikke indeholdt en tilstrækkelig konkret begrundelse og derfor var ugyldigt, uanset Natur- og Miljøklagenævnet i 2015 havde stadfæstet afslaget.

Retten i Hjørrings dom af 21. juni 2021, sag ALIC-3968/2020


MRF 2021.215
Indbliks- og udsigtsgener ved opførelse af fire punkthuse i 4-5 etager på ejendom, hvor der tidligere var fabriksbygninger i 3-4 etager, oversteg ikke den naboretlige tålegrænse, uanset at byggeriet medførte en af skønsmand anslået værdiforringelse på 240.000 kr. af naboens ejendom.

Retten i Sønderborgs dom af 14. juli 2021, sag BS-29105/2020-SON


MRF 2021.216
Vejdirektoratets stadfæstelse af afgørelse om vedligeholdelse af privat fællesvej ikke ugyldig, ligesom naboer fandtes at have vejret. Vejdirektoratet ikke rette sagsøgte mht. spørgsmål om vejret.

Retten i Holstebros dom af 2. august 2021, sag BS-39359/2020-HOL