Om Miljøretlig Forskningsportal

Baggrund og formål

Der afsiges hvert år et meget betydeligt antal afgørelser af miljøretlig relevans. Afgørelserne afsiges af såvel danske og internationale domstole som af en række offentlige myndigheder og omfatter en bred vifte af emner.

Miljøretlig Forskningsportal er en database for systematisk offentliggørelse af udvalgte afgørelser og domme af miljøretlig relevans og sammendrag heraf. På databasen offentliggøres videre teoretiske bidrag til miljøretten i form af bl.a. videnskabelige artikler og specialeafhandlinger.

Det er formålet med Miljøretlig Forskningsportal

 • at give praktikere, forskere og studerende, der beskæftiger sig med miljøretlige problemstillinger, et dækkende, ajourført og lettilgængeligt overblik over miljøretlig praksis, og
 • at give mulighed for offentliggørelse af miljøretlige artikler, specialeafhandlinger mv. af høj faglig kvalitet til gavn for forskning, praksis og undervisning.

Materialet på Miljøretlig Forskningsportal er tilgængelig for enhver uden pålagt betaling. Driften af Miljøretlig Forskningsportal er knyttet til Center for Erhvervsret og Offentlig Regulering (CEO) på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Redaktionen og samarbejdsaftaler

Miljøretlig Forskningsportal er etableret og drives af en redaktion, hvis opgaver navnlig omfatter udvælgelse af de afgørelser og domme, der optages i Miljøretlig Forskningsportal, affattelse af resuméer til og kategorisering af de enkelte afgørelser og domme samt redaktionelt arbejde i forbindelse med offentliggørelse af litterære bidrag.

Redaktionen består af professor, dr.jur. Peter Pagh (hovedredaktør), ph.d.-stipendiat Thomas Haugsted og lektor, dr.jur. Rasmus Grønved Nielsen, alle ansat på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Redaktionen har indgået samarbejdsaftaler med følgende virksomheder mv., der bidrager med en medarbejder, som bistår redaktionen med udarbejdelse af resuméer af miljøretlige domme og afgørelser:

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab: Advokat og partner Jacob Schall Holberg
 • Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab: Advokat Betina Wichmann
 • COWI A/S: Sektionsleder Majbritt Bonde Hallkvist og cand.jur. Jens Henrik Larsen
 • DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab: Advokat og partner Line Marie Pedersen
 • HOFOR A/S: Advokat Niels Søe Christiansen
 • Kromann Reumert I/S: Advokat Mikkel Vindfeldt
 • Advokat Anders Thomas Hessner, VILTOFT Advokatfirma

Redaktionen bistås endvidere af stud.jur. Lucas Skafte Ehlers.

Kontaktoplysninger på redaktionen kan findes i menupunktet ’Kontakt’ til venstre herfor.

Forskningsportalens indhold

Miljøretlig Forskningsportal er opdelt i en afdeling for afgørelser og domme henholdsvis en litterær afdeling. Forskningsportalen findes alene i elektronisk form på www.mrf.dk og https://jura.ku.dk/miljoeretlig-forskningsportal/.

For nuværende optager forskningsportalen afgørelser og domme fra følgende instanser:

 • Danske domstole
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Planklagenævnet
 • EU-Domstolen

Forskningsportalen omfatter afgørelser og domme afsagt fra og med 1. januar 2021. Når portalen også omfatter 2020, gælder det alene EU-Domstolens domme af miljøretlig relevans og enkelte domme fra de danske domstole. Alle afgørelser forsynes med et resumé udarbejdet af forskningsportalens redaktion, som består af Peter Pagh, Thomas Haugsted og Rasmus Grønved Nielsen. En del afgørelser er forsynet med en kommentar, der er et resultat af drøftelser mellem redaktionens medlemmer.

I tillæg hertil udarbejder professor Peter Pagh kvartalsvist en analyse af og kommentar til udvalgte afgørelser og domme afsagt i de tre forudgående måneder.

Det forventes, at forskningsportalens indhold på længere sigt vil blive udvidet til også at omfatte andre afgørelser og domme af miljøretlig relevans, herunder afgørelser fra Vejdirektoratet og Byggeklageenheden ved Nævnenes hus, afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), kommunaltilsynets udtalelser samt kendelser afsagt af taksationskommissioner.

I den litterære afdeling optages videnskabelige artikler og specialeafhandlinger af høj kvalitet, der behandler miljøretlige emner. Såfremt du ønsker at bidrage til Miljøretlig Forskningsportal, kan du finde oplysninger om indholds- og formkrav samt fremgangsmåde i manuskriptvejledningen (kan fås ved henvendelse til redaktionen).

Opdateringsfrekvens

Afgørelser fra Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggøres regelmæssigt med et resumé af den enkelte afgørelse. Der offentliggøres afgørelser fra en tomåneders periode ad gangen. Offentliggørelsestidspunktet vil sædvanligvis ligge ca. ½-1 måned efter udløbet af den pågældende periode for udvælgelse af afgørelserne.

Den respektive periode for udvælgelse af afgørelser fra de tre klagenævn sker forskudt, således at der hver måned offentliggøres afgørelser fra mindst én instans.

Henset til det relativt set begrænsede antal afgørelser af miljøretlig relevans, der afsiges af EU-Domstolen, offentliggøres disse løbende så hurtigt som muligt efter afsigelsen heraf.

Opdateringsfrekvensen for litterære bidrag er ikke regelmæssig, men sker i det omfang, redaktionen modtager antagelige litterære bidrag til forskningsportalen.

Henvisningsform

Materialet lægges på forskningsportalen fortløbende og tildeles i den forbindelse et løbenummer.

Ved henvisning til afgørelser og domme optaget i Miljøretlig Forskningsportal henvises til årstal og løbenummer på samme måde som til andre juridiske tidsskrifter.

Hvis en afgørelse fra Planklagenævnet eksempelvis er optaget med løbenummer 54 i Miljøretlig Forskningsportal, årgang 2021, henvises på følgende måde til afgørelsen: MRF 2021.54 Pkn.

Ved henvisning til videnskabelige artikler mv. (undtagen specialeafhandlinger) optaget i den litterære afdeling i Miljøretlig Forskningsportal indsættes et ”B” mellem årstal og løbenummer.

Ved henvisning til specialeafhandlinger tilføjes et ”C” mellem årstal og løbenummer

Hvis en videnskabelig artikel eksempelvis er optaget i Miljøretlig Forskningsportal med løbenummer 1 i årgang 2021, henvises på følgende måde til afhandlingen: MRF 2021B.1. Ved en specialeafhandling ville henvisningen være: MRF 2021C.1.

Finansiering af forskningsportalen

Alt indhold på Miljøretlig Forskningsportal er tilgængeligt for alle og enhver uden betaling og kan benyttes af alle med angivelse af kilde.

Forskningsportalen finansieres af midler fra Center for Erhvervsret og Offentlig Regulering (CEO) på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.