MRF 2021.27

Planklagenævnets afgørelse af 10. februar 2021 j.nr. 18/07259 og 19/05296

Ophævet lokalplan for boligområde, da der ikke var foretaget en vurdering af påvirkningen af et Natura 2000-område, der efter habitatbekendtgørelsen fra 2018 var tættere på lokalplanområdet og også omfattede stor vandsalamander.

Aabenraa Kommune vedtog den 27. juni 2018 forslag til lokalplan for et boligområde og traf samtidig afgørelse om, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af forslaget. Lokalplanområdet, der var beliggende i landzone, omfattede et areal på ca. 3,9 ha og bestod hovedsageligt af marker, der anvendtes til afgræsning. Uden for lokalplanområdet få meter fra skoven lå en mindre sø, der var beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Lokalplanen udlagde området til boliger og grønt område og muliggjorde opførelse af ca. 17 enfamilieshuse. Området var omkranset af skov mod nord, syd og vest og var mod øst afgrænset af skov og af eksisterende by. Nærmeste Natura 2000-område var Bolderslev Skov ca. 2,5 km sydvest for planområdet, der var levested for stor vandsalamander. Udpegningerne af Natura 2000-områder blev imidlertid justeret pr. 1. november 2018, hvorved Natura 2000-området N96, habitatområde H85 blev udvidet til at omfatte skoven rundt om lokalplanområdet. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet omfattede bl.a. stor vandsalamander. Det fremgik af kommunens screeningsafgørelse, at planerne ikke ville få væsentlig indvirkning på miljøet bl.a. med henvisning til, at der ikke fandtes internationale naturbeskyttelsesområder i lokalplanområdet, at det nærmeste Natura 2000-område lå ca. 2,5 km væk, og at planens realisering ikke ville påvirke dette område. Herefter vedtog kommunen den 24. april 2019 endeligt lokalplanen. Screeningafgørelsen og den endelige vedtagelse af lokalplanen blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening, der bl.a. anførte, at kommunen i strid med planhabitatbekendtgørelsen ikke havde redegjort for lokalplanens mulige påvirkning af det nærliggende Natura 2000-område, at miljøscreeningen var mangelfuld og at lokalplanen var i strid med flere af planlovens bestemmelser. Planklagenævnet (formanden) lagde til grund, at også forslag om ændringer af udpegningsgrundlag er omfattet af habitatbekendtgørelsens regler om konsekvensvurdering, selv om ændringer af udpegningsgrundlaget endnu ikke formelt er godkendt af Kommissionen, og at dette ligeledes gælder, når der sker en offentliggørelse af forslag om udvidelse af et eksisterende habitatområde. Nævnet bemærkede med henvisning til sag C-142/16, Moorburg, at habitatdirektivets krav om væsentligheds- og konsekvensvurdering også gælder for en plan eller et projekt uden for Natura 2000-området, når disse kan påvirke arter på udpegningsgrundlaget væsentligt. Nævnet lagde endvidere til grund, at selv om der kun var foretaget kortlægning af stor vandsalamander i Bolderslev Skov, som udgjorde den sydligste del af Natura 2000-området, måtte udpegningen henset til søen, der lå umiddelbart op ad lokalplanområdet og tæt på skoven, forstås således, at udpegningen for stor vandsalamander gjaldt Natura 2000-området som helhed. Da kommunen ikke havde foretaget en væsentlighedsvurdering af lokalplanens mulige påvirkninger af det omkringliggende Natura 2000-område, herunder stor vandsalamander, selv om planen først blev endelig vedtaget ca. 5 måneder efter, at udvidelsen af Natura 2000-området blev offentliggjort i habitatbekendtgørelsen, fandt nævnet, at lokalplanen led af en væsentlig retlig mangel i henhold til planhabitatbekendtgørelsens § 3. Lokalplanen var som følge heraf ugyldig, og nævnet fandt herefter ikke grundlag for at tage stilling til de øvrige klagepunkter i forhold til screeningsafgørelsen og lokalplanen. Planklagenævnet ophævede herefter lokalplanen og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Link til afgørelsen.