Miljøretlig Forskningsportal, årgang 2023

MRF 2023.1
Vandkraftværkers krav om betaling af dobbelttarif i 2006-2008 på grundlag af dagældende lettisk lov skulle vurderes som en mulig ny statsstøtte og kunne ikke bedømmes som krav på erstatning.

EU-Domstolens dom af 12. januar 2023, Store Afdeling, forenede sager C-702/20 og C-17/21, DOBELES HES m.fl.


MRF 2023.2
Forordningen om markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter er til hinder for særlige nationale regler om annoncer til fagfolk, men hindrer ikke forbud mod annoncer rettet til den brede offentlighed. Sidstnævnte forbud og forbud mod særlige rabatter og lignende er i overensstemmelse med TEUF art. 34 og 36, når forbuddene er begrundet i hensyn til beskyttelse af menneskers sundhed og miljø og ikke går videre end nødvendigt.

EU-Domstolens dom af 19. januar 2023, 3. afd., sag C-147/21, CIHEF m.fl.


MRF 2023.3
Den særlige undtagelse i forordningen om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, hvorefter en medlemsstat midlertidigt kan tillade plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, som ikke er tilladt af EU, kan ikke anvendes, når Kommissionen i særlige gennemførelsesforordninger har forbudt anvendelse af de pågældende plantebeskyttelsesmidler på frø.

EU-Domstolens dom af 19. januar 2023, 1. afd., sag C-162/21, Pesticide Action Network Europe m.fl.


MRF 2023.4
Genmodificerede ændringer af planter opnået ved laboratoriefremstilling og efterfølgende anvendt på marker kan være omfattet af undtagelsen i GMO-direktivets art. 3(1) for mutagenese teknikker, hvis teknikken gennem lang tid har vist sig sikker for mennesker og miljø.

EU-Domstolens dom af 7. februar 2023, Store Afdeling, sag C-688/21, Confédération paysanne m.fl. (Mutagenèse aléatoire in vitro)


MRF 2023.5
Undtagelsen for tilbagebetalingskrav af støtte miljøvenlig landbrugsdrift, der ikke kan opfylde vilkårene for støtte, gælder, hvis opfyldelsen af støttevilkår hindres som følge af jordfordeling eller myndigheders indgreb som led i fysisk planlægning, mens undtagelsen for force majeure og usædvanlige omstændigheder forudsætter, at hindringen skyldes omstændigheder, der er usædvanlige og uforudsigelige og omstændigheder uden for støttemodtagerens vilje.

EU-Domstolens dom af 16. februar 2023, 8. afd., sag C-343/21, Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond "Zemedelie"


MRF 2023.5/2
Screening af kumuleret miljøvirkning af VVM-direktivets bilag II projekter kan ikke begrænses til forbundne projekter.

EU-Domstolens kendelse af 28. februar 2023, 7. afd., sag C-596/22, Kreis Gütersloh


MRF 2023.6
Polens skovforvaltningsplan var i modstrid med habitatdirektivets art. 6, stk. 1 og 2, samt art. 12 og 13 grundet uklarhed, og NGO’ers manglende mulighed for at prøve lovligheden var i modstrid med Århus-konventionens art. 9(2).

EU-Domstolens dom af 2. marts 2023, 2. afd., sag C-432/21, Kommissionen mod Polen (Gestion et bonne pratique forestières)


MRF 2023.7
Ikke grundlag for at underkende Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) klassificering af bispenol A, der anvendes i plastindustrien, som hormonforstyrrende, bl.a. fordi det ikke var i modstrid med forsigtighedsprincippet, at klassificeringen ikke var baseret på standardstudier.

EU-Domstolens dom af 9. marts 2023, 4. afd., sag C-119/21 P, PlasticsEurope mod ECHA


MRF 2023.8
Der kan ikke fastsættes mindre strenge emissionsgrænseværdier for luftforurenende stoffer fra IE-anlæg, end hvad der følger af BAT, når udledningen kan bidrage til overskridelse af luftrammedirektivets grænseværdier eller modvirke foranstaltninger i en luftkvalitetsplan.

EU-Domstolens dom af 9. marts 2023, 2. afd., sag C-375/21, Sdruzhenie "Za Zemyata - dostap do pravosadie" m.fl.


MRF 2023.9
En portugisisk regel fra 2012, der forpligter erhvervsdrivende til, at brændstof til vejtransport er iblandet en bestemt procentdel biobrændsel, udgør ’andre krav’ omfattet af i notifikations- og stand still-proceduren i informationsproceduredirektivet og kan ikke gøres gældende over for private, når direktivets procedurekrav ikke er fulgt, uden at det gjorde en forskel, at reglen var vedtaget som led i Portugals opfyldelse af VE-direktivets regler om fremme af vedvarende energi.

EU-Domstolens dom af 9. marts 2023, 3. afd., sag C-604/21, Vapo Atlantic


MRF 2023.10
SMV-direktivet om miljøvurdering af planer omfatter ikke rent vejledende planer, men forudsætter, at planen er bindende for den kompetente myndighed og begrænser myndighedens skøn. SMV-direktivet omfatter også planer, der er udarbejdet i samarbejde mellem en myndighed og en bygherre, når planen er vedtaget af myndigheden på grundlag af en lov, og planen indeholder en udviklingsplanlægning, der adskiller sig fra andre planer.

EU-Domstolens dom af 9. marts 2023, 7. afd., sag C-9/22, An Bord Pleanála m.fl. (Site de St Teresa’s Gardens)


MRF 2023.11
Afvist Kommissionens krav om bøde og tvangsbøder mod Bulgarien efter TEUF art. 260(2) for ikke at opfylde tidligere traktatbrudsdom i sag C-488/15, da Kommissionen ikke entydigt havde godtgjort, hvilke bestemte dele af den tidligere dom, der ikke var opfyldt, og det ikke påhvilede Bulgarien at dokumentere opfyldelsen af dommen.

EU-Domstolens dom af 16. marts 2023, 3. afd., sag C-174/21, Kommissionen mod Bulgarien (Double manquement - Pollution par les PM10)


MRF 2023.11/2
Køberen af en bil med ulovlig manipulation af udstødning har efter EU-retten krav på passende erstatning fra bilfabrikanten, når anordningen har påført køberen en skade, idet erstatningsbetingelserne fastsættes i national ret under overholdelse af effektivitetsprincippet. EU-retten er ikke til hinder for, at erstatningen fastsættes, så der undgås en ugrundet berigelse af køberen.

EU-Domstolens dom af 21. marts 2023, Store Afdeling, sag C-100/21, Mercedes-Benz Group


MRF 2023.12
Annulleret bestemmelse i Kommissionens forordning om HFC-registeret, hvorefter to virksomheder med samme ejer ikke kan optages i registret, da reglen er i modstrid med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 517/2014 om handel med HFC-kvoter.

Rettens dom af 22. marts 2023, 1. udvidede afdeling, de forenede sager T-825/19 og T-826/19, Tazzetti mod Kommissionen


MRF 2023.13
Sag om gyldigheden af Nyborg Kommunes udpegning af områder til Grønt Danmarkskort i kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017 skulle ikke behandles af landsretten som første instans.

Højesterets kendelse af 13. januar 2023, sag BS-18450/2022-HJR


MRF 2023.14
Tre villaejere havde ikke vundet ejendomshævd over kommunalt ejet beplantningsbælte, som de i over 40 år havde inddraget i deres private haver med indhegning mv., da de var vidende om, at det var kommunens ejendom, og ikke fandtes at have føje til at tro, at kommunen ville opgive ejendomsretten.

Højesterets dom af 3. februar 2023, 1. afd., sag BS-49483/2021-HJR


MRF 2023.15
Afvist forhøjelse af erstatning ved ekspropriation af areal til etablering af støjvold langs motorvej for indtægt ved jordmodtagelse, da ejeren havde afvist kommunens udformning af støjvolden, og ejeren ikke tidligere havde haft indtægt ved jordmodtagelse, hvorfor årsagsbetingelsen for tab ikke var opfyldt.

Højesterets dom af 14. februar 2023, 1. afd., sag BS-44692/2021-HJR


MRF 2023.16
Frist for eksisterende husdyrbrugs overholdelse af totaldepositionskrav til kategori 1-natur skulle beregnes fra staldanlæggenes etableringstidspunkt i hhv. 1972 og 1992-93. Frist på 1 år fra klagenævnets afgørelse til at overholde kravet var ikke uproportionalt eller uforudsigeligt.

Højesterets dom af 19. april 2023, 2. afd., sag BS-26317/2022-HJR


MRF 2023.17
Bøder på hhv. 50.000 kr., 75.000 kr. og 100.000 kr. for overtrædelse af kystbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven ved uden tilladelse at have udført kystbeskyttelsesforanstaltninger og tilstandsændring af klitfredede arealer. Ej straffrihed pga. nødret, grundlovens § 73 eller EMRK. Afvist præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen, da sagen ikke rejste spørgsmål om EU-retten.

Vestre Landsrets dom af 17. januar 2023, 8. afd., sag S-0553-20


MRF 2023.18
Søgsmål til prøvelse af tillæg til byggetilladelse afvist, da søgsmålsfristen var overskredet. Ikke retlig interesse i prøvelse af den oprindelige byggetilladelse, der for så vidt angik de anfægtede forhold var blevet afløst af det senere tillæg.

Vestre Landsrets dom af 18. januar 2023, 5. afd., sag BS-4262/2022-VLR


MRF 2023.19
Bøder på 2.500 kr. og ugentlige tvangsbøder for ikke at efterkomme påbud fra 2016 efter planlovens § 51 om fjernelse af ulovligt oplag af maskiner, byggematerialer og miljøfarligt affald i landzone.

Vestre Landsrets dom af 27. januar 2023, 1. afd., sag S-0721-22


MRF 2023.20
Kvotevirksomhed idømt bøde på 60.000 kr. for manglende indberetning til Energistyrelsen af verificerede CO2-udledninger for 2019 og 2020. De danske kvoteregler var ikke i strid med proportionalitetsprincippet.

Vestre Landsrets dom af 31. januar 2023, 10. afd., sag S-1389-22


MRF 2023.21
Ikke krav på genoptagelse af afvisning af klage over afslag på lovliggørende tilladelse til to tilbygninger i fredskov pga. overskridelse af klagefrist. Afslag på ophævelse af fredskovspligten og udstykning af boligparcellen på arealet, da formålet reelt var at lovliggøre de ulovlige tilbygninger, hvilket ikke vejede tungere end hensynet til fredskoven.

Vestre Landsrets dom af 13. februar 2023, 5. afd., sag BS-44846/2021-VLR


MRF 2023.21/2
Ejer af nedlagt landbrugsejendom idømt bøde på 5.000 kr. og månedlige tvangsbøder for ikke at efterkomme påbud efter vandforsyningslovens § 36 om at sløjfe ubenyttet tilladt vandboring, uden det kunne tillægges betydning, at nabos oppløjning til skel havde umuliggjort adgang med lastbil, som var nødvendig for at sløjfe boringen.

Vestre Landsrets dom af 6. marts 2023, 16. afd., sag S-0960-22


MRF 2023.21/3
T1, T2 og A I/S idømt bøder og tvangsbøder for at overtræde naturbeskyttelseslovens § 89 ved at grave grøfter og etablere samlebrønd og pumpe i § 3-beskyttet mose og eng samt for at overtræde § 26 a ved nedlæggelse af sti. Delvis frifindelse for flere af kommunens lovliggørelsespåbud efter naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5, da påbuddene ikke var meddelt alle de tiltalte.

Vestre Landsrets dom af 8. marts 2023, 15. afd., sag S-0191-22


MRF 2023.21/4
Tvangsbøder pålagt i 2019 for manglende efterkommelse af påbud om lovliggørelse af tagterrasse i strid med lokalplan forhøjet fra 2.000 kr. til 5.000 kr. månedligt.

Vestre Landsrets dom af 20. marts 2023, 1. afd., sag S-1045-22


MRF 2023.22
Kommune var ikke erstatningsansvarlig for det tab, som lovliggørelsespåbud i 2012 om at fjerne energipil på to marker havde påført landmand, uanset at påbuddet vedrørende den ene mark var ophævet af klagenævn i 2013, og klagenævnets stadfæstelse af det andet påbud var ophævet af byretten i MAD 2016.280 B, idet kommunen ikke i 2012 var i besiddelse af de oplysninger, som ved den efterfølgende klagenævns- og domstolsbehandlingen var tillagt væsentlig betydning.

Vestre Landsrets dom af 22. marts 2023, 6. afd., sag BS-47309/2021-VLR


MRF 2023.22/2
T I/S fundet skyldig i udvidelse og ændring af svinebesætning på to svinebrug uden at have indhentet ny miljøgodkendelse i flere planperioder mellem 2012 og 2019, men frifundet for tre planperioder, da besætningen ikke oversteg antallet af dyreenheder. Strafansvar forældet for en planperiode. Landsretten nedsatte herefter byrettens bøde fra 750.000 kr. til 175.000 kr. og det konfiskerede beløb fra 3 mio. kr. til 1,3 mio. kr.

Vestre Landsrets dom af 30. marts 2023, 5. afd., sag S-0747-22


MRF 2023.23
Påbud om retablering af oprindelige terræn- og afvandingsforhold på ejendom opretholdt, idet ejendommen uden tilladelse efter vandløbslovens § 6 var blevet befæstet ved påfyldning med knust beton og murbrokker, hvilket ifølge en indhentet skønserklæring medførte en forøget afstrømning af vand til lavereliggende områder.

Vestre Landsrets dom af 20. april 2023, 7. afd., sag BS-18561/2022-VLR


MRF 2023.24
Naboer ikke anset for klageberettiget over manglende partshøring af byggetilladelse til sommerhusejers ombygning og tilbygning, uanset byggeriet medførte udsigtsgener og værditab for naboer og fraveg kommuneplanrammerne, da byggeriet foregik på modsat side af vejen, og udsigtsgener ikke er blandt de hensyn, som varetages efter byggeloven. Byggeklageenhedens afvisning af naboers klage over byggetilladelse fandtes derfor berettiget.

Østre Landsrets dom af 25. januar 2023, 16. afd., sag BS-40423/2021-OLR


MRF 2023.25
Sommerhusejer i første række til vandet pålagt at reducere plankeværk opført i 2017 på egen grund fra 2,06 m til 1,5 m, da plankeværket i forhold til naboen i anden række overskred den naboretlige tålegrænse under hensyn til placeringen i naturskønt område og ifølge skønserklæring reducerede værdien af naboens ejendom med 300.000 kr., og da plankeværket ikke havde nævneværdi betydning for indbliksgener.

Østre Landsrets dom af 20. februar 2023, 12. afd., sag BS-36313/2021-OLR


MRF 2023.26
Dispensation til etablering af vejadgang via en i lokalplanen udlagt sti var ikke i strid med lokalplanens principper, selvom ”retningslinjer for fastlæggelse af placering og dimensionering af vej- og stiarealer” var angivet i lokalplanens formålsbestemmelse. Ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn om, at naboorientering efter planlovens § 20 var af underordnet betydning.

Østre Landsrets dom af 21. februar 2023, 18. afd., sag BS-6143/2022-OLR


MRF 2023.27
Tiltrådt Planklagenævnets ophævelse af Greve Kommunes indirekte afgørelse om, at byggetilladelse til etagebyggeri ikke var i modstrid med lokalplanens bestemmelser om etageantal og tagkonstruktion.

Østre Landsrets dom af 24. februar 2023, 23. afd., sag BS-14638/2022-OLR


MRF 2023.28
Tinglyst servitut fra 1987 om 6 meters vejadgang over A og B’s ejendom til C’s ejendom skulle fortolkes på grundlag af en tilhørende skitse og formål samt historik, hvorfor ejer af herskende ejendom ikke havde krav på udvidelse af de nuværende ca. 4 meters bredde, der tillige vil kræve, at A og B fjernede raftehegn. Hegnssyn havde ikke haft kompetence til at afgøre tvisten, der oprindeligt drejede sig om raftehegnet.

Østre Landsrets dom af 8. marts 2023, 12. afd., sag BS-845/2022-OLR


MRF 2023.29
Lokalplanbestemmelse om maksimal højde på 1,80 m for hegn i skel mod vej omfattede også 2 m høj hegnsmur placeret 8 cm fra skel, som var opført for at begrænse væsentlige indbliksgener. Kommunens afslag på lovliggørende dispensation, der var tiltrådt af Planklagenævnet, var berettiget. Rette sagsøgte.

Østre Landsrets dom af 9. marts 2023, 17. afd., sag BS-5193/2022-OLR


MRF 2023.30
Ikke hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 30 til at håndhæve vilkår om CE-mærket bundfældningstank i tilladelse til pilerenseanlæg efter miljøbeskyttelseslovens § 19, da der ikke forelå oplysninger om, at anlægget kunne skade en recipient.

Østre Landsrets dom af 15. marts 2023, 10. afd., sagerne S-2747-21 og S-1570-22


MRF 2023.31
Selvom faktisk placering af sti afveg med nogle meter fra tinglyst rids over placering af sti i servitut fra 2015 om færdselsret over H og J’s sommerhusgrund for de til enhver tid værende ejere af 12 andre sommerhusgrunde, fandtes afvigelsen ikke retligt relevant, da servituttens formål om at sikre adgang mellem to veje kunne opfyldes. Byretten afviste hævd, da servitutten fra 2015 måtte anses at gøre op med evt. hævd.

Østre Landsrets dom af 28. marts 2023, 3. afd., sag BS-27942/2021-OLR


MRF 2023.32
Kommune var ikke forpligtet til at dække udgifter til privat kystsikring på grundlag af en servitut fra 1959, hvorefter kommunen skulle afholde halvdelen af udgifterne til kystsikring, som var rekvireret af sognerådet eller en bestemt grundejerforening.

Østre Landsrets dom af 31. marts 2023, 12. afd., sag BS-17687/2021-OLR


MRF 2023.32/2
Lodsejer havde ikke krav på yderligere ekspropriationserstatning som følge af fradrag for fordele, idet vejanlæg i sammenhæng med en lokalplan muliggjorde udstykning til erhvervsformål og dermed en stigning i arealets handelsværdi.

Østre Landsrets dom af 5. april 2023, 22. afd., sag BS-8764/2022-OLR


MRF 2023.33
Påbud om lovliggørelse af lokalplanstridige hegn og skilte på havnepromenaden på Christianshavn ikke ugyldigt, uanset det ikke fremgik, om kommunen havde overvejet retlig lovliggørelse, da det måtte have været klart, at kommunen ikke ville dispensere fra lokalplanen. Anbringender om myndighedspassivitet, lighedsgrundsætning og skøn under regel kunne ikke gøres gældende over for Planklagenævnet, da spørgsmålene ikke var gjort gældende i klagesagen.

Østre Landsrets dom af 17. april 2023, 21. afd., sag BS-45294/2021-OLR


MRF 2023.34
Ikke grundlag for at underkende Planklagenævnets stadfæstelse af afslag på lovliggørende dispensation fra lokalplan til kvist opført uden byggetilladelse i efteråret 2000, mens lokalplanforslag var sendt i offentlig høring.

Østre Landsrets dom af 28. april 2023, 16. afd., sag BS-44677/2021-OLR


MRF 2023.35
Ikke grundlag for at tilsidesætte påbud om retablering af § 3-beskyttet offentligt vandløb, som var opgravet i strid med vandløbslovens § 17 og naturbeskyttelseslovens § 3. Ejerens synspunkter om, at kommunens vedligeholdelse af vandløbet havde været mangelfuld, og at retablering ville medføre forøget vandstand, kunne ikke føre til at andet resultat.

Retten i Randers’ dom af 3. januar 2023, sag BS-46391/2021-RAN


MRF 2023.36
Stadfæstet dispensation fra bevarende lokalplan til nedrivning af sommerhus i ringe stand og opførelse af nyt sommerhus, da lokalplanen indeholdt hjemmel til at give dispensation til nedrivning og genopførelse efter ”stormskade, brand eller lignende”, og da skader på sommerhusets fundament forårsaget ved oversvømmelse var omfattet af dispensationsadgangen. Ikke tillagt betydning, at ejendommens forfald også skyldtes manglende vedligeholdelse.

Retten i Svenborgs dom af 3. januar 2023, sag BS-12077/2021-SVE


MRF 2023.37
Salg af selskab som ejer af projektejendom, hvor der efterfølgende blev konstateret forurening, gav ikke køber ret til at tilbageholde dele af købesummen, da overdragelsesaftalens bestemmelser ikke kunne fortolkes som en indeståelse for et fuldstændigt fravær af forurening, og forureningen ikke havde givet anledning til myndighedskrav.

Retten i Københavns dom af 4. januar 2023, sag BS-41234/2021-KBH


MRF 2023.37/2
A, der i 2015 erhvervede en ejendom, havde ikke godtgjort, at naboejendoms ikke-tinglyste vejret over E’s ejendom var bortfaldet, da vejen fremgik af matrikelkort og vejadgangen var væsentlig for naboejendommen, jf. § 1 i lov om private vejrettigheder.

Retten i Helsingørs dom af 4. januar 2023, sag BS-17071/2021-HEL


MRF 2023.38
Ikke grundlag for at tilsidesætte Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om, at undtagelsesbestemmelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 5 (fravigelse af BAT-krav) og § 33, stk. 1 (50 %-reglen) kunne anvendes til at meddele miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b til et eksisterende malkekvæghold, hvorved kvægholdet overgik til regulering efter stipladsmodellen.

Retten i Holstebros dom af 19. januar 2023, sag BS-44947/2021-HOL


MRF 2023.39
Afvist, at Vejdirektoratets stadfæstelse af kommunal ekspropriation efter vejloven til cykelsti var ugyldig, bl.a. fordi ekspropriationen ikke var i modstrid med habitatdirektivets beskyttelse af bilag IV-arter, da de sagsøgende sommerhusejere ikke havde godtgjort, at undersøgelser forud for indgrebet eller afgørelsen var truffet på utilstrækkeligt grundlag.

Retten på Frederiksbergs dom af 26. januar 2023, sag BS-15295/2020-FRB


MRF 2023.40
Ejer af havecenter idømt bøde på 10.000 kr. for at sælge to gødningsmidler, der er omfattet af EU’s forordning 2019/1148 om markedsføring af eksplosive stoffer, uden at iagttage forordningens regler om bl.a. orientering af ansatte og erhvervsmæssige købere om indberetningspligt af mistænkelig transaktioner, men frifindelse for overtrædelse af bekendtgørelse, da der ikke var meddelt påbud til T. Formildende omstændighed, at T, der var ubekendt med reglerne, straks efterlevede reglerne, og at Sikkerhedsstyrelsen ikke have besvaret henvendelse om reglernes indhold.

Retten på Bornholms dom af 3. februar 2023, sag 1-6/2023


MRF 2023.41
Ikke krav på genoptagelse af Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af Kystdirektoratets afslag på lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til en strandtrappe, idet der ikke var fremkommet nye faktiske oplysninger, der kunne begrunde genoptagelse.

Retten i Lyngbys dom af 7. februar 2023, sag BS-9400/2022-LYN


MRF 2023.42
Forholdsmæssigt afslag til køber af olieforurenet boligejendom fastsat til 250.000 kr., hvor købers udgifter til undersøgelse og fjernelse af forureningen havde været over 1,6 mio. kr., da det ikke var godtgjort, at de af køber afholdte udgifter var nødvendige, og den værdiforringende mangel for en del beroede på et psykologisk aspekt.

Retten i Aarhus’ dom af 14. februar 2023, sag BS-17505/2020-ARH


MRF 2023.43
Ikke grundlag for helt eller delvist at tilsidesætte Miljøstyrelsens afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 69 om reduktion af en åbeskyttelseslinje, uanset afgørelsen ikke fuldt ud imødekom kommunens ansøgning. Der var hverken godtgjort fejl eller mangler ved afgørelsen, ligesom der ikke var tilbragt grundlag for at tilsidesætte styrelsens skønsmæssige afvejning.

Retten i Aalborgs dom af 17. februar 2023, sag BS-22595/2021-ALB


MRF 2023.44
Grundejerforenings vedligeholdelsespligt af et fælles drænsystem omfattede hverken en pligt til at vedligeholde et privat sidedræn eller en pligt til at forny og udvide drænsystemet.

Retten i Holbæks dom af 27. februar 2023, sag BS-31685/2021-HBK


MRF 2023.44/2
Ejerforening havde vundet ejendomshævd på areal med garageanlæg beliggende på andelsforenings matrikulerede areal, da ejerforeningen havde udøvet ejers råden i over 20 år og ikke fandtes i ond tro om skellets beliggenhed.

Retten i Roskildes dom af 22. marts 2023, sag BS-37378/2019-ROS


 

MRF 2023.45
Advokatfirma, der ejede en varebil fra 2000, havde ikke krav på midlertidig dispensation fra miljøbeskyttelseslovens regler om partikelfilter i miljøzoner. Miljøstyrelsen frifundet for påstand om frafald af fem bødeforelæg for ulovlig kørsel med varebilen i miljøzone.

Retten på Frederiksbergs dom af 24. marts 2023, sag BS-41375/2021-FRB


MRF 2023.46
Ikke grundlag for at underkende Planklagenævnets stadfæstelse af afslag på lovliggørende landzonetilladelse til mindre hytte og småbygninger opført mellem 2002 og 2004, idet der ikke under en retssag mod Planklagenævnet kunne tages stilling til bygningernes erhvervsmæssige nødvendighed, når dette ikke var gjort gældende i klagesagen over for nævnet.

Retten i Nykøbing Falsters dom af 26. april 2023, sag BS-35437/2022-NYK


MRF 2023.46/2
Bøder på 5.000 kr. for at have overtrådt affaldsbekendtgørelsen ved ikke rettidigt at have anmeldt nedrivning af stuehus fra 1933 og for ikke at have screenet for problematiske stoffer. Månedlige tvangsbøder på 2.000 kr., indtil der var sket screening af den resterende del af bygningen.

Retten i Aalborgs dom af 28. april 2023, sag 18-7443/2022


MRF 2023.47
Ophævet afslag på dispensation fra lokalplan til udstykning af en ejendom, så bebyggelsen ville være mindre end 5 meter fra skel, da lokalplanbestemmelsen alene gjaldt ved opførelse af ny bebyggelse.

Planklagenævnets afgørelse af 3. januar 2023, j.nr. 22/08467


MRF 2023.48
Ikke medhold i klage over lokalplan for etageboligbyggeri, da kommunen havde foretaget en tilstrækkelig vurdering af indbliks- og skyggegener og derved overholdt miljøvurderingslovens minimumskrav til indholdet af en miljørapport.

Planklagenævnets afgørelse af 5. januar 2023, j.nr. 21/07162


MRF 2023.49
Hjemmel i planlovens § 15, stk. 2, til at forbyde helårsbeboelse i område i byzone, der er udlagt til boliger, hvorfor Nordfyns Kommunes tilladelse til helårsbeboelse i område udlagt til ferieboliger blev ophævet.

Planklagenævnets afgørelse af 19. januar 2023, j.nr. 22/11499


MRF 2023.50
Ophævet lokalplan og kommuneplantillæg for to ejendomme i genoptaget sag som følge af et byrådsmedlems inhabilitet, uanset den endelige planvedtagelse var sket uden vedkommendes deltagelse, da byrådsmedlemmets søster var ansat i den virksomhed, der drev den ene ejendom i planområdet, og byrådsmedlemmets svoger var formand i den forening, der ejede den anden ejendom. Screeningsafgørelse ophævet som uaktuel.

Planklagenævnets afgørelse af 25. januar 2023, j.nr. 23/00281


MRF 2023.51
Ikke medhold i klage over lokalplan, da der var tale om et eksisterende byområde udlagt til blandede byfunktioner, hvorfor de lempede støjgrænser kunne anvendes i planlægningen, jf. planlovens § 15 a, uanset arealet havde henligget ubenyttet, og der ikke var taget højde for støj fra adgangsvej til boligområdet.

Planklagenævnets afgørelse af 16. februar 2023, j.nr. 22/08944


MRF 2023.52
Ophævet forbud efter planlovens § 14 mod nedrivning af en bygning som følge af passivitet, da der var gået ca. 10 måneder fra ansøgningen til varslingen af forbuddet og herefter ca. 2,5 måned til meddelelsen af selve påbuddet.

Planklagenævnets afgørelse af 20. februar 2023, j.nr. 22/15875


MRF 2023.53
Ophævet kommuneplantillæg for vindmøllepark, da der ikke var sket offentlig høring af en supplerende miljøvurdering, der til forskel fra miljørapporten indeholdt konkrete vurderinger af den sandsynlige indvirkning på bilag IV-arter og Natura 2000-områder af en sådan karakter, at disse var en forudsætning for en hensigtsmæssig og effektiv inddragelse af offentligheden og dermed skulle have været i høring, jf. miljøvurderingslovens § 32, stk. 1-4.

Planklagenævnets afgørelse af 22. februar 2023, j.nr. 22/09335 og 22/09336


MRF 2023.54
Afslag på lovliggørende landzonetilladelse til husstandsvindmølle, der var opført på vilkår om, at møllen skulle nedtages i 2016, da vindmøllen var opført omkring 45 meter fra eksisterende bebyggelse og ikke var i umiddelbar tilknytning hertil.

Planklagenævnets afgørelse af 22. februar 2023, j.nr. 22/11091


MRF 2023.55
Ophævet lokalplan og kommuneplantillæg for 60 ha stort solcelleanlæg, da der ikke var foretaget tilstrækkelige undersøgelser i relation til planernes påvirkning af bilag IV-arten spidssnudet frø, hvorfor miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljøvurdering tilsvarende ikke var opfyldt. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 23. februar 2023, j.nr. 22/08959, 22/10495, 22/10578 og 22/10579


MRF 2023.56
Ophævet forbud efter planlovens § 14 mod anvendelse af en ejendom til erhverv, da der ikke var fastsat en konkret gyldighedsperiode, hvilket udgjorde en væsentlig retlig mangel.

Planklagenævnets afgørelse af 3. marts 2023, j.nr. 22/16420


MRF 2023.57
Ikke medhold i klage over § 14-forbud mod etablering af tankstation med vaskehal, da det var sagligt og planlægningsmæssigt relevant at lægge vægt på genevirkningerne for området, uden at det blev tillagt betydning, at Planklagenævnet i august 2022 havde ophævet kommunens afgørelse om, at anlægget var i modstrid med lokalplanen.

Planklagenævnets afgørelse af 6. marts 2023, j.nr. 23/00824


MRF 2023.58
Ophævet lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende discgolfbane og landzonetilladelse til en ny discgolfbane og en sø, da det ansøgte ville ændre ejendommens karakter i en sådan grad, at det udløste lokalplanpligtig, jf. planlovens § 13, stk. 2.

Planklagenævnets afgørelse af 13. marts 2023, j.nr. 22/07988


MRF 2023.59
Ophævet afgørelse om, at en midlertidig dispensation til helårsbeboelse i et sommerhus var bortfaldet, jf. planlovens § 40, stk. 2, fordi ejeren ikke reelt havde opgivet helårsanvendelsen af boligen, da ejeren alene havde haft en midlertidig ansættelse i udlandet og fortsat var skattepligtig i Danmark.

Planklagenævnets afgørelse af 13. marts 2023, j.nr. 22/16227


MRF 2023.60
Ophævet afslag på lovliggørende landzonetilladelse til tre medarbejderboliger til svinebesætning med 10 ansatte, da to af boligerne var omfattet af undtagelsen for erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri i planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, og én bolig var omfattet af undtagelsen for overflødiggjorte landbrugsbygninger i § 37. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 20. marts 2023, j.nr. 22/05835


MRF 2023.61
Efter genoptagelse af MRF 2022.245 Pkn fastholdt Planklagenævnet ophævelse af ekspropriation til udvidelse af en erhvervsvirksomhed, selvom en mindre indgribende foranstaltning ikke var mulig, og ekspropriationen var nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse, da de almene samfundsinteresser i udvidelsen ikke kunne fortrænge ejerens interesse i fortsat at kunne råde over arealet, hvorfor ekspropriationen ikke fandtes rimelig. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 20. marts 2023, j.nr. 22/16354


MRF 2023.62
Ophævet afslag på landzonetilladelse til en nedgravet garage på 49,7 m2 med nedkørsel, da garagen henset til dens omfang og placering var omfattet af planlovens § 36, stk. 1, nr. 8, og da nedkørslen ikke udgjorde en sådan ændret anvendelse, at den krævede landzonetilladelse.

Planklagenævnets afgørelse af 20. marts 2023, j.nr. 23/01114


MRF 2023.63
Ophævet kommuneplantillæg og lokalplan for nyt bydelscenter og dagligvarebutik, da centret i strid med planlovens § 5 m, stk. 1, ville betjene samme opland som et eksisterende bydelscenter.

Planklagenævnets afgørelse af 22. marts 2023, j.nr. 22/11256 og 22/11987


MRF 2023.64
Ikke medhold i klage over lokalplan for biogasanlæg, selv om det ikke var vurderet, hvorvidt planlægningen var omfattet af bekendtgørelsen om planlægning for risikovirksomheder, da afstandskravene alene fandtes at være vejledende, og klassifikationen ikke fandtes at angå de miljøkrav, der kan stilles til virksomheden, da dette fastsættes i miljøgodkendelsen, hvorfor Planklagenævnet ikke havde kompetence til at tage stilling til spørgsmålet.

Planklagenævnets afgørelse af 31. marts 2023, j.nr. 21/04134 og 23/02044


MRF 2023.65
Afvist, at Viborg Kommunes klimaplan 2022-2050 var omfattet af miljøvurderingslovens regler om miljøvurdering af planer, da klimaplanen ikke fastsatte rammer for anlægstilladelser eller indeholdt specifik regulering af arealanvendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 5. januar 2023, j.nr. 22/07343


MRF 2023.66
Afvist klage over Viborg byråds beslutning om prioriteret behandling af ansøgning om projekt for vedvarende energi ved Tjele Langsø, da beslutningen ikke havde karakter af en afgørelse og derfor ikke kunne påklages.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 5. januar 2023, j.nr. 22/11646


MRF 2023.67
Ophævet Miljøstyrelsens påbud efter jordforureningslovens § 40 til kemisk listevirksomhed om at foretage undersøgelse af forurening af jord med opløsningsmidlet butylacetat og spildolie på baggrund af mørke plamager konstateret på befæstede arealer i form af SF-sten samt kraftig lugt, da tørreanlæg havde undertryk og skabte neddryppende kondens, og da afgørelsen ikke indeholdt nærmere beskrivelse af egenskaberne for befæstede arealer.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. januar 2023, j.nr. 22/00733


MRF 2023.67/2
Ophævet og hjemvist afslag på dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af parkeringsplads på eng, da afgørelsen var truffet på utilstrækkeligt oplyst grundlag, idet det ikke fremgik, om det alene var den vejledende registrering, der var lagt til grund, eller om der konkret var foretaget en vurdering af arealets beskyttelsesstatus, og da der tillige var begrundelsesmangler.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 16. januar 2023 (berigtiget 24. februar 2023), j.nr. 22/01865


MRF 2023.68
Ophævet og hjemvist screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-VVM-pligt for etablering af 62 ferieboliger grundet mangelfuld vurdering af, om projektet kunne beskadige eller ødelægge levested for bilag IV-arten markfirben. Ved fornyet screening skulle muligvis indgå kystbeskyttelsesprojekt og spildevandsløsning for ferieboligerne.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 18. januar 2023, j.nr. 20/13806, 20/13807 og 20/13808


MRF 2023.69
Ophævet og hjemvist miljøgodkendelse til etablering af svinebrug med 11.043 stipladser, da vurderingen af påvirkningen af den økologiske funktionalitet for bilag IV-arters yngle- og rasteområder var mangelfuld. Ophævelsen af godkendelsen udsat med 1 år.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 1. februar 2023, j.nr. 21/08685 og 21/08687


MRF 2023.70
Afvist klage fra ejer over kommunes registrering af § 3-mose, da klagen var indgivet 29 dage efter modtagelsen den 2. marts 2021, uden det blev tillagt betydning, at afgørelsen var dateret den 3. marts 2021.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 3. februar 2023, j.nr. 21/05718


MRF 2023.71
Ikke medhold i klage over ikke at meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 for at imødegå støj- og vibrationsgener fra Nærumbanen, da miljøbeskyttelseslovens § 42 ikke omfatter forurening forårsaget af jernbanenettets almindelige benyttelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. februar 2023, j.nr. 22/11975


MRF 2023.72
Grundejerforening ikke anset for klageberettiget over dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 med henblik på boligbyggeri i § 3-beskyttet mose, som klagenævnet havde stadfæstet i MRF 2022.294, hvorfor anmodning om genoptagelse af tidligere afvisning af foreningens klage blev afslået.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. februar 2023, j.nr. 23/01349


MRF 2023.72/2
Støj fra kølebiler på en lastbilparkeringsplads hørende til A/S Storebæltsforbindelsens anlæg anset for støj fra vejanlæg og ikke virksomhedsstøj. Påbud i medfør af miljøbeskyttelsesloven § 42 derfor anset for uhjemlet. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviste at realitetsbehandle klagen, da ulemper fra trafik på arealer omfattet af vej- og færdselslovgivningen ikke er omfattet af nævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 8. februar 2023, j.nr. 21/11638


MRF 2023.73
Ikke medhold i klage over miljøvurdering af bekendtgørelse om planlægning for tilladelse til opstilling af vindmøller, da der ikke var grundlag for at tilsidesætte Erhvervsstyrelsens miljøvurdering under hensyn til bekendtgørelsens karakter af en overordnet plan og trin i planhierarkiet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 9. februar 2023, j.nr. 19/07994


MRF 2023.74
Afvist opsættende virkning af klage over VVM-tilladelse til etablering af feriecenter ved Stege, da der ikke var gjort forhold gældende, som gjorde det overvejende sandsynligt, at der forelå en væsentlig overtrædelse af miljøvurderingsloven eller anden lovgivning, og at der ville ske uoprettelig skade.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 13. februar 2023, j.nr. 22/10066


MRF 2023.75
Afvist opsættende virkning af klage over VVM-tilladelse til regulering af det offentlige vandløb Svanholmgrøften, da der ikke var gjort forhold gældende, som gjorde det overvejende sandsynligt, at der forelå en væsentlig overtrædelse af miljøvurderingsloven eller anden lovgivning, og at der ville ske uoprettelig skade.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 13. februar 2023, j.nr. 22/12073


MRF 2023.76
Ophævet midlertidig tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, til at tilslutte oplagsplads for 25.000 m3 træflis til offentlig kloak med udledning til recipient som følge af uaktualitet, da der under klagesagen var meddelt ny tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til en ændret afledning til nedsivning og vejgrøft.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 15. februar 2023, j.nr. 22/11627


MRF 2023.77
Ophævet opsættende virkning af klage over råstoftilladelse fra oktober 2022, hvor klagenævnet i maj 2022 havde ophævet den tidligere tilladelse grundet mangelfuld miljøvurdering mht. støj, bl.a. fordi udnyttelse af råstoftilladelsen ikke fandtes at medføre uoprettelig skade.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 21. februar 2023, j.nr. 22/16180


MRF 2023.78
Ophævet VVM-tilladelse til etablering af vej, der passerede gennem ådal ca. 50 m fra Natura 2000-område og krydsede to målsatte vandløb, da projektet som følge af mertilførsel af kobber ville medføre forringelse af den økologiske tilstand i det ene vandløb i modstrid med vandrammedirektivet, og da der manglede vurdering af, om støj fra nedramning af spuns ville påvirke yngle- og rasteområder for flagermus. Ej interessekonflikt i strid med miljøvurderingslovens § 40. Dissens ad flere spørgsmål.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. februar 2023, j.nr. 22/02461


MRF 2023.79
Ikke medhold i landmands klage over screeningsafgørelse, hvorefter genåbning af 70 m rørlagt forløb som led i opfyldelse af indsatsbekendtgørelsen ikke krævede miljøvurdering, da en screeningsafgørelse ikke skal inddrage alternativer, og reduktion af det dyrkbare areal med 0,24 ha ikke udgjorde en væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. februar 2023, j.nr. 20/07545


MRF 2023.80
Ophævet og hjemvist Holbæk Kommunes afgørelse om § 3-registrering af 4,4 ha som biologisk overdrev, uanset arealet var registreret som biologisk overdrev på Miljøportalen, da det ikke kunne udelukkes, at der havde været ekstensiv drift frem til 2011, og der derfor ikke var sikkerhed for, at der på hele arealet havde indfundet sig en sammenhængende og veludviklet overdrevsvegetation.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. februar 2023, j.nr. 21/11323


MRF 2023.81
Ophævet afslag på dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af minivådområde med et omfang på 1,5 ha i en afstand på 10 m fra Lindenborg Å, da forbuddet ikke omfatter foranstaltninger, der er meddelt tilladelse for efter vandløbsloven, jf. § 16, stk. 2, nr. 1, og dette gælder, selvom der endnu ikke er meddelt tilladelse efter vandløbsloven.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. februar 2023, j.nr. 21/12350


MRF 2023.81/2
Stadfæstet lovliggørelsespåbud om retablering af fortidsminde fra jernalderen, da Sønderborg Kommune som ejer af ejendommen ikke havde godtgjort, at beskadigelsen ikke skyldtes kommunens fejl eller forsømmelse, jf. museumslovens § 29 q, stk. 4.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 3. marts 2023, j.nr. 21/00635


MRF 2023.81/3
Afslag på dispensation efter museumslovens § 29 j til etablering af to broer ved det fredede fortidsminde Fredericia Vold ændret til en dispensation, da broerne var reversible og en del af et revitaliseringsprojekt for at fremme formidlingen af det historiske fæstningsværk.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 3. marts 2023, j.nr. 21/12429


MRF 2023.82
Ophævet og hjemvist miljøgodkendelse til ombygning af og udvidelse af åbningstiden for kommunal genbrugsplads, da kørsel med truck med et omfang på 15 min. om dagen ikke var inddraget for støjberegningen, og støjbidraget ikke kunne anses for uvæsentligt. Klage over lysgener afvist, da disse ikke kan reguleres i miljøgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 2.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 9. marts 2023, j.nr. 19/07067


MRF 2023.83
Ikke medhold i klage over Miljøstyrelsens afgørelse om, at havbrugs tidsbegrænsede placeringstilladelse var udløbet, da havbruget ikke havde en berettiget forventning om at kunne fortsætte driften efter tilladelsens udløb.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 9. marts 2023, j.nr. 21/05343


MRF 2023.84
Stadfæstet Miljøstyrelsens afvisning i maj 2021 af, at bygherre på Amager Fælled havde forvoldt en miljøskade på beskyttet natur omfattet af miljøskadelovens § 7 i de 4 uger mellem VVM-tilladelse til projektet og Miljøstyrelsens dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen den 11. marts 2021.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 13. marts 2023, j.nr. 21/08109


MRF 2023.85
Ophævet miljøgodkendelse af oplag af spildevandsslam og husdyrgødning i tre eksisterende plansiloer og to eksisterende gylletanke, der frem til 2019 havde været anvendt af større kvægbrug, da Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke kunne overholdes på den del af privat fællesvej, der alene tjente som adgangsvej til virksomheden ved de ca. 660 årlige transporter med til- og frakørsel af spildevandsslam og gylle.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 16. marts 2023, j.nr. 21/03915


MRF 2023.86
Ophævet og hjemvist VVM-tilladelse til etablering af 60 ha solcelleanlæg ved Skibstrup, da Planklagenævnet i MRF 2023.55 Pkn havde ophævet lokalplan samt kommuneplantillæg for projektet grundet utilstrækkelige undersøgelser af planernes påvirkning af bilag IV-arter.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 16. marts 2023, j.nr. 22/11294


MRF 2023.86/2
Stadfæstet Bornholm Kommunes afgørelse om biologisk overdrev på landmands ejendom med tilretning af afgrænsningen, da luftfotos sandsynliggjorde, at der fra 1999 til 2014 ikke var drevet intensiv landbrug, uden det kunne tillægges betydning, at arealet var drevet ekstensivt som bl.a. økologisk landbrug.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 22. marts 2023, j.nr. 21/09676


MRF 2023.87
Ophævet og hjemvist Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af anlæg for genindvinding af kulbrintedampe (VOC) på havneterminal for udskibning af rå- og fuelolie med virkning 1 år fra nævnets afgørelse, da den beregningsmæssige usikkerhed ikke skal inddrages ved vurdering af maksimalt støjbidrag fra virksomheden, og beregninger af luftemission var mangelfulde.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. marts 2023, j.nr. 19/00717


MRF 2023.88
Stadfæstet påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, til medicinvirksomhed om at undersøge muligheden for og omkostninger ved at nedbringe indhold af organisk stof i processpildevand inden for en frist på 4 måneder, da et indhold af organisk stof på 6.500-7.200 mg/l måtte anses for usædvanlig højt og krav om forrensning for at undgå emission til luften og korrosion fremgår af BAT-referencedokument for den kemiske sektor.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. marts 2023, j.nr. 19/08701


MRF 2023.89
Ophævet og hjemvist Miljøstyrelsens revurdering af miljøgodkendelse af olieraffinaderi og havneterminal, da lempede støjvilkår ikke kan fastsættes ved påbud efter § 41 i forbindelse med revurdering, men skal meddeles ved miljøgodkendelse. Beregningsmæssig usikkerhed kan ikke inddrages ved vurdering af maksimalt støjbidrag fra virksomheden. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. marts 2023, j.nr. 21/12674, 21/12672, 21/12675 og 21/12913


MRF 2023.90
Afvist grundejers klage over lovliggørelsespåbud om retablering af § 3-beskyttet natur, da kommunens tidligere afgørelse om § 3-registering ikke var påklaget til nævnet, og påbuddet derfor var en tilsynsafgørelse omfattet af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1, 2. pkt.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. marts 2023, j.nr. 22/05264


MRF 2023.91
Stadsfæstet krydsoverensstemmelsessanktion for fjernelse af plantevækst ved tilgroet vandhul, der ikke var omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, da der var sket en overtrædelse af krydsoverensstemmelsesbekendtgørelsens forbud mod at fjerne ”et landskabselement” inden for to meter fra vandhuller, men således at nedsættelsen af landbrugsstøtte blev forhøjet fra 3 % til 5 %.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. marts 2023, j.nr. 23/01950


MRF 2023.92
Supplerende fredning af Store Åmose beliggende i et Natura 2000-område krævede ikke væsentlighedsvurdering efter habitatdirektivets art. 6, stk. 3, da fredningen var direkte forbundet med Natura 2000-områdets forvaltning.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 31. marts 2023, j.nr. 19/00491


MRF 2023.93
Afvist klage fra lokal lystfiskerforening over Miljøstyrelsens tilladelse efter havmiljølovens § 26 til klapning af 64.000 m3 oprensningsmateriale fra Vejle Erhvervshavn på klapplads i Nordlige Lillebælt, da lokalforeningen ikke havde anmodet om forudgående underretning om tilladelsen efter havmiljølovens § 52, stk. 3.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 31. marts 2023, j.nr. 23/02308


MRF 2023.94
Kommissionens tilladelse til bestemte begrænsede anvendelser af det kræftfremkaldende stof chromtrioxid annulleret for nogle anvendelser, da afvejningen af fordele ved de tilladte anvendelser var baseret på en utilstrækkelig risikovurdering og mangelfulde oplysninger om alternative stoffer i strid med REACH-forordningens art. 60(4). Annullationens retsvirkning udsat et år, da der ellers manglede regulering af anvendelse af chromtrioxid.

EU-Domstolens dom af 20. april 2023, 4. afd., sag C-144/21, Parlamentet mod Kommissionen


MRF 2023.95
VE-direktivets regler om prioriteret adgang til at levere elforsyning fra vedvarende energikilder til el-nettet omfatter også anlæg, hvor elektricitet produceres fra både vedvarende og konventionelle kilder som affaldsforbrændingsanlæg, der afbrænder bionedbrydeligt affald, men den prioriterede adgang omfatter kun den del, der produceres fra vedvarende energikilder, hvilket fastlægges af medlemsstaterne under hensyn til nettets pålidelighed.

EU-Domstolens dom af 20. april 2023, 5. afd., sag C-580/21, EEW Energi from Waste


MRF 2023.96
I åbenbar modstrid med VVM-direktivet at meddele byggetilladelse til enkelte byggearbejder, der udgør en del af et større projekt vedrørende anlægsarbejder i byzone. VVM-direktivets art. 4(2)-(3) om medlemsstaternes mulighed for at fastsætte tærskelværdier for anlægsarbejder i byzone hindrer nationale regler, som gør miljøvurdering betinget af et bruttoareal på mindst 150.000 m2, men reglerne hindrer ikke, at screening foretages af en ret, der har kompetence til at meddele tilladelse, men kræver i så fald, at berørte offentlighed har prøvelsesadgang.

EU-Domstolens dom af 25. maj 2023, 2. afd., sag C-575/21, WertInvest Hotelbetriebs


MRF 2023.97
I en habitatscreening kan inddrages foranstaltninger, der reducerer projektets negative virkning på Natura 2000-området, hvis de udgør ”standardkendetegn for alle projekter af samme type”. Screeningsafgørelser skal begrundes, men myndighederne er ikke forpligtet til at besvare ethvert spørgsmål, som er rejst under høringsfasen. Nationale domstole er ikke forpligtet til af egen drift at inddrage EU-retlige anbringender på miljøområdet, hvis dette ikke følger af nationale procesregler.

EU-Domstolens dom af 15. juni 2023, 2. afd., sag C-721/21, Eco Advocacy


MRF 2023.98
Irland havde tilsidesat pligten efter habitatdirektivets art. 4(4) til at fastlægge detaljerede bevaringsmålsætninger for en tredjedel af de irske Natura 2000-områder og havde tilsidesat pligten efter art. 6(1) til at vedtage præcise bevaringsmålsætninger for flere af disse Natura 2000-områder.

EU-Domstolens dom af 29. juni 2023, 2. afd., sag C-444/21, Kommissionen mod Irland


MRF 2023.99
Portugal havde tilsidesat luftrammedirektivets art. 23 ved ikke at vedtage og gennemføre egnede luftkvalitetsplaner, der sikrede en hurtig overholdelse af grænseværdierne for NO2 i zonerne Lissabon, Porto og Entre Duoro e Minho.

EU-Domstolens dom af 29. juni 2023, 6. afd., sag C-220/22, Kommissionen mod Portugal


MRF 2023.100
Efter anmodning fra ClientEarth var Den Europæiske Investeringsbank (EIB) forpligtet til at foretage intern prøvelse efter Århusforordningens art. 10 af bankens godkendelse af at yde et lån til opførelsen af et biomassekraftværk i Spanien. Den materielle gyldighed af EIB’s interne prøvelse vil dog ikke kun prøves ved EU-Domstolen, jf. TEUF art. 271, litra c.

EU-Domstolens dom af 6. juli 2023, 3. afd., de forenede sager C-212/21 P og C-223/21 P, EIB og Kommissionen mod ClientEarth


MRF 2023.101
Ikke krav om, at procedurer efter habitatdirektivets art. 12 og 16 om bilag IV-arter skal integreres i tilladelsesprocedurer for konkrete projekter. Såfremt et projekt er VVM-pligtigt, skal miljøvurderingen dog gøre det muligt at afgøre, om projektet på datoen for miljøvurderingen kan have virkninger på bilag IV-arter i strid med art. 12. Hvis det er nødvendigt at fravige art. 12, må VVM-tilladelse ikke meddeles, inden tilladelse til fravigelsen er opnået.

EU-Domstolens dom af 6. juli 2023, 7. afd., sag C-166/22, Hellfire Massy Residents Association


MRF 2023.102
Ikke medhold i klage over lokalplan for nyt boligområde ved Grenaa, da Planklagenævnets prøvelse ikke omfattede klage over støj- og luftforureningsgener, som blev anset for en klage i forhold til SMV-screeningen af lokalplanforslaget. At placering af støjvold kunne være umuliggjort af eksisterende institution, berørte ikke lokalplanens gyldighed.

Planklagenævnets afgørelse af 14. april 2023, j.nr. 22/15347


MRF 2023.103
Klage over kommuneplantillæg og lokalplan afvist, da klagen ikke vedrørte planvedtagelsen, men derimod en udbygningsaftale om infrastruktur, der var indgået i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen og fandtes omfattet af planlovens § 21 b, hvilket ikke kan indbringes for Planklagenævnet, jf. planlovens § 58 b.

Planklagenævnets afgørelse af 27. april 2023, j.nr. 23/03704


MRF 2023.104
Ophævet lokalplan for nyt blandet byområde tæt ved motorvej, da miljørapportens vurdering af trafikale forhold alene var baseret på ældre trafikmålinger før 2018. Lokalplanen fandtes ikke i modstrid med planlovens § 15 a om støjbelastede områder, men afvist, at planlovens § 15 b finder anvendelse på luftforurening fra vejtrafik.

Planklagenævnets afgørelse af 28. april 2023, j.nr. 23/00358, 23/00359 og 23/00394


MRF 2023.105
Ophævet afgørelse om, at opførelse af 12 boliger og ændret anvendelse af en ejendom ikke var lokalplanpligtig, bl.a. fordi der var tale om opførelse af 1.188 m2 bebyggelse fordelt på 4 rækkehusbebyggelser på hver 297 m2 i et mindre bysamfund og i et område, der anvendtes til både bolig og erhverv. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 15. maj 2023, j.nr. 23/02984


MRF 2023.106
Lokalplan for opførelse af 250-300 boliger på 15 ha uden for Slagelse omfattet af obligatorisk miljøvurdering, da projektet var omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10.b og ikke fandtes undtaget efter § 8, stk. 2, nr. 1, om mindre geografiske områder, hvorfor screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 blev ophævet.

Planklagenævnets afgørelse af 16. maj 2023, j.nr. 22/06524


MRF 2023.107
Ophævet screening af lokalplan og kommuneplantillæg for erhvervsområde på 14 ha, da planerne var omfattet af obligatorisk miljøvurdering, og da undtagelsen for mindre geografisk område ikke kunne anvendes henset til kommunens samlede arealer. Lokalplanen, der også var påklaget, blev tillige ophævet, mens nævnet konstaterede, at det upåklagede kommuneplantillæg ligeledes var ugyldigt.

Planklagenævnets afgørelse af 16. maj 2023, j.nr. 22/15708 og 23/00897


MRF 2023.108
Ophævet lokalplan og screeningafgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om, at lokalplan for nyt boligområde på 6,7 ha, da lokalplanen i et ikke ubetydeligt omfang fastsatte afværgeforanstaltninger for at undgå skade på bilag IV-arten stor vandsalamanders levesteder, hvorfor planen måtte forventes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Planklagenævnets afgørelse af 17. maj 2023, j.nr. 22/00802


MRF 2023.109
Ophævet Randers Kommunes afgørelse om, at etablering af et ca. 14,5 km langt 2 meter højt hegn omkransende 587 ha af Naturnationalpark Fussingø delvist beliggende i Natura 2000-område ikke krævede landzonetilladelse, fordi hegnets længde og omfang adskilte sig fra et sædvanligt hegn og derfor måtte anses for bebyggelse. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 17. maj 2023, j.nr. 23/01880


MRF 2023.110
Landzonetilladelse til indretning af maskinhal til 6 alkover til brug for overnattende gæster i forbindelse med den til landbruget knyttede virksomhed med avl og genetik, hvormed der forelå en særlig begrundelse for overnatningsmuligheder grundet smittefare. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 22. maj 2023, j.nr. 22/10883


MRF 2023.111
Stadfæstet afslag på landzonetilladelse til terrænregulering i form af jordtilførsel fra bygge- og anlægsprojekter på ca. 265.000 m3 til imødegåelse af dyrkningsproblemer på vandlidende arealer, da næsten hele ejendommen var ikke dyrkningsegnet lavbundsareal, som efter kommuneplanen skulle friholdes for byggeri og anlæg, der kunne forhindre genopretning af den naturlige hydrologi.

Planklagenævnets afgørelse af 23. maj 2023, j.nr. 22/12080


MRF 2023.112
Ophævet og hjemvist landzonetilladelse til udstykning af 8.000 m2 landbrugsareal med henblik på opførelse af nyt enfamiliehus med have, hvoraf 6.800 m2 lå uden for kommuneplanens landsbyafgrænsning, da denne arealoverførsel til have måtte anses for ændret anvendelse, der i sig selv krævede landzonetilladelse.

Planklagenævnets afgørelse af 26. maj 2023 j.nr. 22/10185


MRF 2023.113
Stadfæstet screeningsafgørelse om, at lokalplan og kommuneplantillæg for nyt boligområde på 11,3 ha ikke skulle miljøvurderes, uanset lokalplanen vil medføre en øget afvanding til Lading Sø, hvis målopfyldelse uden afværgende tiltag ville vanskeliggøres. Nævnet henviste til, at der i planforslagene var indarbejdet en række tiltag som regnvandsbassiner, og at ophør af landbrug vil reducere udledning af fosfor og kvælstof, og at søens tilstand derfor ikke forventedes forringet.

Planklagenævnets afgørelse af 30. maj 2023, j.nr. 22/07656


MRF 2023.114
Stadfæstet Frederiksund Kommunes ”afgørelse” om, at terrænregulering i form af jordtilførsel med henblik på dyrkning af juletræer krævede landzonetilladelse, da jordtilførslen ikke kunne anses for nødvendig for den landbrugsmæssige drift i en sådan grad som ansøgt, og da arealet tidligere havde været anvendt til dyrkning af sædvanlige landbrugsafgrøder og i øvrigt var egnet hertil.

Planklagenævnets afgørelse af 9. juni 2023, j.nr. 22/11651


MRF 2023.115
Ikke medhold i klage over mangler i miljøvurdering af lokalplan for grønstruktur og boliger i Rønne, bl.a. fordi ny registrering af § 3-beskyttede lokaliteter ikke er reguleret i miljøvurderingsloven, men henhører under naturbeskyttelsesloven, hvilket Planklagenævnet ikke har kompetence til at efterprøve.

Planklagenævnets afgørelse af 26. juni 2023, j.nr. 22/17065 og 22/09305


MRF 2023.116
Ophævet lokalplan for boligområde, fordi miljørapportens vurdering af den trafikale påvirkning var foretaget ud fra en forkert forudsætning, da den tog udgangspunkt i planområdets tilladte anvendelse og ikke i områdets eksisterende faktiske anvendelse.

Planklagenævnets afgørelse af 29. juni 2023, j.nr. 22/10990 og 22/10991


MRF 2023.117
Ikke grundlag for at fravige klagefrist ved klage over screeningafgørelse af lokalplan efter miljøvurderingslovens § 10 uanset manglende underretning af tre klagende naboer, da de ikke kunne anses for parter efter forvaltningsloven under hensyn til, at der på tidspunktet for screeningsafgørelsen var betydelig usikkerhed om, hvilken retsstilling processen ville munde ud i for naboerne.

Planklagenævnets afgørelse af 11. juli 2023, j.nr. 23/06455, 23/06456 og 23/06457


MRF 2023.118
Ikke grundlag for at tilsidesætte Taksationskommissionens erstatningsudmåling efter skovlovens § 24 for påbud efter §§ 19 og 20 om varige og midlertidige restriktioner i privat skov, der er udlagt som Natura 2000-område. Tabsbegrænsningspligt, når anmeldte aktiviteter efter § 17 udsættes af myndigheden.

Højesterets dom af 9. maj 2023, 2. afd., sag 211/2018


MRF 2023.119
En borger, der boede privat ca. 2 km fra lokalplanområdet, havde ikke klageret over kommuneplantillæg og lokalplan for lokalcenter med dagligvarebutik, da borgerens interesse ikke var tilstrækkelig væsentlig, uden det kunne tillægges betydning, om borgeren ved deltagelse i den offentlige høring var omfattet af den berørte offentlighed i Århus-konventionens art. 9(2).

Højesterets dom af 1. juni 2023, 1. afd., sag BS-3521/2021-HJR


MRF 2023.120
Ikke ejendomshævd (grænsehævd) over jordstykke mellem skel og hæk, da der ikke var udøvet en ejers råden over jordstykket. Skelforretning havde konkluderet hævd.

Højesterets dom af 23. juni 2023, 2. afd., sag BS-28500/2022-HJR


MRF 2023.121
Gyldigt påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 til villaejere om forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler på ejendomme beliggende inden for et BNBO-område, da § 24 sammenholdt med § 63 hjemler forbud mod fuld erstatning for en fjernere fare for forurening, og der ikke var grundlag for at tilsidesætte afgørelsernes miljøfaglige grundlag eller proportionalitetsvurdering.

Højesterets dom af 30. juni 2023, 1. afd., sag BS-16684/2022-HJR


MRF 2023.122
Sag om gyldigheden af en afgørelse truffet af vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven rejste så væsentlige spørgsmål om kompetence og afgrænsningen af vurderingsmændenes beføjelser, at sagen kunne anlægges mod vurderingsmændene og ikke mod den private modpart. Afgørelsen blev herefter ophævet, da der ikke er hjemmel i mark- og vejfredsloven til at pålægge en handlepligt.

Højesterets dom af 15. august 2023, 2. afd., sag BS-40602/2022-HJR


MRF 2023.123
Hjemmel i naturgasforsyningslovens § 55 til ekspropriation af ledningsservitut til gastransmissionsledningen Baltic Pipe, der primært anvendes til transmission af gas fra Norge til Polen. Nødvendighedskravet ikke tilsidesat som følge af manglende konkrete undersøgelser af linjeføring uden om Danmark. Gæsteprincippet fraveget.

Vestre Landsrets dom af 9. maj 2023, 16. afd., sagerne BS-50309/2020-VLR, BS-50505/2020-VLR og BS-50508/2020-VLR


MRF 2023.124
Grundejer B og C havde vundet ejendomshævd over en jordstrimmel langs markvej på A’s ejendom, idet det ud fra ortofotos kunne konstateres, at B og C siden 1999 havde udøvet ejers råden over arealet. Den omstændighed, at A i en periode havde forpagtet B og C’s ejendom, havde ikke afbrudt hævdserhvervelsen.

Vestre Landsrets dom af 12. maj 2023, 7. afd., sag BS-25865/2022-VLR


MRF 2023.125
Afvist præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen af fortolkning af SMV-direktivet vedr. screening af forslag til fredning af Vejle Ådal og betydningen af Danmarks Naturfredningsforenings udarbejdelse af forslag til screening af fredningsforslaget.

Vestre Landsrets kendelse af 31. maj 2023, 14. afd., sag BS-28702/2022-VLR


MRF 2023.126
Ejer af landbrugsejendom idømt bøde på 5.000 kr. og månedlige tvangsbøder for ikke at efterkomme påbud efter vandforsyningslovens § 29, stk. 3, om tilslutning af stald til offentlig vandforsyning. Dissens.

Vestre Landsrets dom af 28. juni 2023, 4. afd., sag S-1624-21


MRF 2023.127
Kommunes ændring af klassificering af privat fællesvej til offentlig vej kræver, at arealet udskilles i matriklen efter vejlovens § 60, hvorfor der kan ske notering i medfør af tinglysningsbekendtgørelsens § 42, nr. 2, selvom arealet udgør en selvstændig ejendom.

Vestre Landsrets kendelse af 29. juni 2023, 7. afd., sagerne B-0073-23 og B-0141-23


MRF 2023.128
Arealejer skulle i henhold til varmeværks almindelige leveringsbetingelser betale for omlægning af fjernevarmeledninger, der måtte karakteriseres som stikledninger og alene var etableret i arealejeres interesse. Gæsteprincippet fandt ikke anvendelse i dette tilfælde. Afvist, at ledningsejeren opnåede ugrundet berigelse på arealejerens bekostning.

Vestre Landsrets dom af 30. juni 2023, 8. afd., sag BS-17292/2022-VLR


MRF 2023.129
Bøde og tvangsbøder for manglende efterkommelse af to påbud om lovliggørelse af tilstandsændringer i fortidsminde. Ikke tillagt betydning, at noteringen af fortidsmindet i tingbogen ved en fejl ikke var overført til det digitale tinglysningssystem. Forholdene var ikke forældede, da der var tale om fortsatte forbrydelser, hvorfor forældelsesfristen skulle regnes fra de påbudte opfyldelsestidspunkter.

Vestre Landsrets dom af 5. juli 2023, 12. afd., sag S-1589-22


MRF 2023.130
Ikke grundlag for at underkende gyldigheden af indsatsbekendtgørelsens indsatsprogrammer, da der ikke var dokumenteret væsentlige mangler ved gennemførelsen eller implementeringen af de i vandrammedirektivet fastsatte indsatsprogrammer. Ikke dokumenteret væsentlige fejl eller mangler ved det vejledende indsatsbehov i bilag 1 til Vandområdeplan 2015-2021. Landmænd havde søgsmålskompetence til at prøve gyldigheden af efterafgrødebekendtgørelse, der fandtes gyldig.

Vestre Landsrets dom af 10. august 2023, 5. afd., sag B-0311-17


MRF 2023.131
Frifindelse for at have anført urigtige oplysninger i fiskerilogbog om fangstens sammensætning, da der ikke var ført det fornødne bevis for, at der forelå en overtrædelse af fiskerikontrolforordningen, eller at en eventuel overtrædelse kunne tilregnes tiltalte som uagtsom.

Vestre Landsrets dom af 10. august 2023, 13. afd., sag S-2789-22


MRF 2023.132
Ejer af sommerhus pålagt at fjerne genskinsgener fra ædelengoberet tegltag etableret i 2007 på grundlag af en byggetilladelse, da den naboretlige tålegrænse var overskredet i forhold til en naboejendom med havudsigt. Forældelse og passivitet afvist.

Østre Landsrets dom af 2. maj 2023, 19. afd., sag BS-13628/2022-OLR


MRF 2023.133
Afvist, at A havde vundet ejendomshævd over et mindre areal på strandejendom tilhørende en række ejere i området, idet der var usikkerhed om placeringen af en tidligere tørreplads, og da A ikke havde ført tilstrækkelig bevis for at have udøvet en ejers råden på den omtvistede del af strandejendommen.

Østre Landsrets dom af 25. maj 2023, 13. afd., sag BS-43803/2020-OLR


MRF 2023.134
Søgsmål om gyldigheden af VVM-tilladelse til byudviklingsprojekt på Amager Fælled ikke tillagt opsættende virkning, da der ikke var sandsynliggjort risiko for alvorlige og uoprettelige skader, da der var tale om et lovbestemt projekt, og da der ikke forelå et rimeligt grundlag for påstanden om ugyldighed. Ikke præjudiciel forelæggelse under kæresagen om opsættende virkning.

Østre Landsrets kendelse af 26. maj 2023, 17. afd., sagerne BS-6487/2023-OLR, BS-6165/2023-OLR og BS-6171/2023-OLR


MRF 2023.135
Sommerhusejer C havde vundet ejendomshævd over jordstrimmel af nabogrunden op til trådhegn, uanset hegnet var opsat efter aftale mellem de daværende ejere af de to grunde, da hegnet var opsat i fejlagtig opfattelse af det faktisk skete, hvorfor betingelserne for retsstridig råden var opfyldt. Ejendomshævd dog bortfaldet, da C efter skelforretning havde underskrevet en aftale om, at skel svarede til det oprindelige skel, og da der ikke var grundlag for at tilsidesætte aftalen.

Østre Landsrets dom af 31. maj 2023, 25. afd., sag BS-9935/2022-OLR


MRF 2023.136
Grundejerforening kunne som påtaleberettiget efter tinglyst servitut fra 1966 med forbud mod opførelse af tilbygninger, udhuse og lign. kræve fjernet et på B og C’s ejendom opført anneks, der tillige var i modstrid med grundejerforeningens vedtægter. Afvist, at håndhævelse var afskåret som følge af passivitet eller lighedsbetragtninger.

Østre Landsrets dom af 9. juni 2023, 12. afd., sag BS-53421/2022-OLR


MRF 2023.137
Hegnssynet har ikke kompetence til at træffe afgørelse om færdselshævd, eller om den naboretlige tålegrænse er overskredet, hvorfor sagsanlæg ikke var begrænset af søgsmålsfristen i hegnslovens § 43, stk. 2.

Østre Landsrets kendelse af 14. juni 2023, 12. afd., sagerne BS-17538/2023, BS-21280/2023 og BS-21937/2023


MRF 2023.137/2
Krav om tilbagebetaling af tvangsbøder for manglende lovliggørelse af forhold i strid med byggeloven og lokalplan, som var betalt efter, at domfældte havde overdraget ejendommen til et selskab, kunne ikke afgøres som en tvist efter retsplejelovens § 998 om fuldbyrdelse af straffedomme. Tilbagebetalingskravet måtte i stedet indbringes for domstolene ved civilt søgsmål.

Østre Landsrets kendelse af 15. juni 2023, 21. afd., sag S-735-23


MRF 2023.138
Stadfæstet Miljø- og Fødevareklagenævnets ophævelse af fredningsnævnets afslag på dispensation fra fredningskendelse fra 1968 til opførelse af bygninger til brug for minkfarm med 1.500 årstæver, da fredningen undtog landbrugsmæssigt nødvendigt byggeri fra det generelle bebyggelsesforbud. Naboer havde søgsmålskompetence.

Østre Landsrets dom af 23. august 2023, 22. afd., sag BS-26649/2021-OLR


MRF 2023.139
Ikke midlertidigt forbud efter retsplejelovens § 411 mod opførelse af meget stort sommerhus på grundlag af privatretlig servitut, der forbød erhvervsmæssig anvendelse af ejendom.

Østre Landsrets kendelse af 29. august 2023, 6. afd., sag BS-21136/2023-OLR


MRF 2023.139/2
Afvist sagsanlæg af Skorstensfejerlauget som mandatar for ejer B mod Lejre Kommune vedr. gyldigheden af kommunens meddelelse til B om, at etablering af brændeovn krævede dispensation fra lokalplanens forbud mod skorsten, da meddelelsen ikke havde karakter af en afgørelse, og da lauget ikke kunne optræde som mandatar for B, der ikke var medlem af lauget. Skorstensfejerlauget – og ikke B – pålagt at betale sagens omkostninger.

Retten i Roskildes dom af 1. maj 2023, sag BS-22263/2022-ROS


MRF 2023.140
Ikke midlertidigt forbud mod byggeri i henhold til en påklaget byggetilladelse, da tilladelsens gyldighed ikke kan prøves under en sag, hvor kommunen ikke er part.

Retten i Roskildes kendelse af 16. maj 2023, sag BS-12689/2023-ROS


MRF 2023.140/2
Ikke grundlag for at underkendes Planklagenævnets afvisning af ophævelse af kommunes afslag på lovliggørende lokalplandispensation fra byggelinjer til carport, hvor arbejdet var igangsat af lejer i ond tro, før kommunen havde behandlet ansøgningen.

Retten i Svendborgs dom af 23. maj 2023, sag BS-12804/2022-SVE


MRF 2023.141
Naboer fik ikke medhold i sag om Planklagenævnets stadfæstelse af lovliggørende landzonetilladelse til råstofindvinders etablering af 7,7 meter høj kunstig bakke af 70.000 m3 overskudsjord, bl.a. fordi nævnet havde inddraget planlægningsmæssige og rekreative hensyn og havde forholdt sig til en eventuel påvirkning af bilag IV-arter.

Retten i Roskildes dom af 4. juli 2023, sag BS-49516/2021-ROS


MRF 2023.142
Frifindelse for ikke at efterkomme lovliggørelsespåbud efter planloven om at erstatte facadebeklædning i fibercement med facadebeklædning af træ som krævet af lokalplan, da kommunen ikke havde taget stilling til, om det omstridte materiale konkret havde betydning for den fysiske fremtoning af facaden. Ikke godtgjort, at praksisændring var fulgt konsekvens, eller at lighedsgrundsætningen var overholdt.

Retten i Sønderborgs dom af 7. juli 2023, sag K02-3192/2021


MRF 2023.143
Ikke opsættende virkning af klage fra omboende over VVM-screening efter miljøvurderingslovens § 21 om, at reguleringsprojekt med etablering af naturlig hydrologi ikke krævede miljøvurdering, uden det ikke kunne tillægges betydning for opsættende virkning, om projektet krævede dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 18. april 2023, j.nr. 22/11103


MRF 2023.144
Stadfæstet Miljøstyrelsens afgørelse om forlængelse af frist for konsekvensvurdering af anmeldt drift på fredskovspligtige arealer i Natura 2000- område efter skovlovens § 17, stk. 3, 2. pkt., da der i forbindelse med kortlægningen af en skovnaturtype skulle indhentes en ekstern vurdering, og sagen ikke havde ligget stille hos Miljøstyrelsen. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. april 2023, j.nr. 21/03377


MRF 2023.145
Ophævet og hjemvist VVM-tilladelse til etablering af 140 ha solcelleanlæg ved Store Vildemose, da Planklagenævnet samme dag havde ophævet lokalplan samt kommuneplantillæg for projektet, og da kommunens screening for påvirkningerne af Natura 2000-område i anlægsfasen var mangelfuld.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. april 2023, j.nr. 22/11782


MRF 2023.146
Ophævet og hjemvist afslag på tilladelse efter råstoflovens § 7 til indvinding af moler i graveområde Stærhøj, da det ikke var godtgjort, at der forelå samfundsmæssige hensyn af betydelig vægt, der kunne begrunde afslag på tilladelse, idet den i 1973 anmeldte ret gav ”ret til indvinding”.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. april 2023, j.nr. 20/07700


MRF 2023.147
Afslag på dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til projektet ’Skæring Børneskov’ ændret, så beplantning af hjemmehørende arter kunne ske inden for den udvidede strandbeskyttelseslinje, da projektet skulle indgå i undervisning og i øvrigt ville bidrage positivt til naturen, men fastholdt afslag inden for den oprindelige strandbeskyttelseslinje. Miljø- og Fødevareklagenævnet foretog selv væsentlighedsvurdering og vurdering af påvirkning af bilag IV-arter efter habitatbekendtgørelsen. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. april 2023, j.nr. 21/00444


MRF 2023.148
Ophævet og hjemvist Miljøstyrelsens påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport til virksomhed, der fremstiller biobrændsler, da Miljøstyrelsens påbud var baseret på generelle antagelser om, at methanol og GLP er et relevant farligt stof, og at nedgravede tanke udgør en risiko, men ikke havde foretaget en konkret risikovurdering af virksomheden.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 1. maj 2023, j.nr. 22/01922


MRF 2023.149
Afvist klage over kommunens indledende vurdering af, at gyllebeholder var anmeldelsespligtig efter husdyrgødningsbekendtgørelsen og derfor ikke var omfattet af miljøvurderingslovens regler om VVM-screening, jf. husdyrbruglovens § 4 a, idet der ikke var tale om en forvaltningsafgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 3. maj 2023, j.nr. 23/01649


MRF 2023.149/2
Efter genoptagelse i 2020 af Natur- og Miljøklagenævnets fredning i 2016 ved Ledreborg Allé fandt Miljø- og Fødevareklagenævnet, at den manglende iagttagelse af miljøvurderingsloven ikke medførte, at fredningen var ugyldig, idet nævnet bl.a. henviste til, at klagenævnet i MRF 2022.213 Mfk ikke havde tilsidesat fredningsnævnets screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 fra 2020 om, at fredningen ikke krævede miljøvurdering.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 3. maj 2023, j.nr. 20/02905


MRF 2023.150
Stadfæstet tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3 til udvidelse af skråningsbeskyttelse på vilkår om løbende strandfodring, da vilkåret var sagligt begrundet, og da den kysttekniske vurdering er et skønsmæssigt spørgsmål, som nævnet ikke har kompetence til at behandle.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 4. maj 2023, j.nr. 22/11917


MRF 2023.151
Ophævet og hjemvist tilladelse efter vandløbslovens § 47 til midlertidig bro over Hatting Bæk for at skabe passage i anlægsfasen for ny vejforbindelse, da VVM-tilladelsen til vejprojektet var ophævet i MRF 2023.78 Mfk, og broen som integreret del af det samlede projekt først kunne godkendes, når processen for miljøvurdering og VVM-tilladelse til det samlede projekt var gennemført, uanset om den midlertidige bro i sig selv var omfattet af miljøvurderingsreglerne.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 4. maj 2023, j.nr. 22/06815


MRF 2023.152
Ophævet og hjemvist tilladelse efter vandløbslovens § 47 til etablering af landskabsbro og dertilhørende dæmningsprojekt over Bygholm Å og Hatting Bæk, da VVM-tilladelsen til vejprojektet blev ophævet i MRF 2023.78 Mfk, og projektet som en integreret del af det samlede projekt først kunne godkendes, når processen for miljøvurdering og VVM-tilladelse til det samlede projekt var gennemført, uanset om projektet i sig selv var omfattet af miljøvurderingsreglerne.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 4. maj 2023, j.nr. 22/06836


MRF 2023.153
Stadfæstet afgørelse om at opklassificere privat vandløb til offentligt, da vandløbet ved at være i god økologisk tilstand havde en almen interesse i henseende til biologisk karakter, og bredejers ønske om selv at forestå vandløbsvedligeholdelse på egen ejendom ikke var en værnet interesse efter vandløbslovens § 1.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 8. maj 2023, j.nr. 22/12087


MRF 2023.154
Ophævet og hjemvist råstoftilladelse til årlig indvinding af 100.000 m3 sand og grus, da der ikke var sket partshøring af flere naboer i nærliggende nyt boligområde, uanset at naboerne måtte anses for parter henset til deres direkte udsyn til indvindingsområdet og råstofindvindingens støjende og støvende virkning.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 10. maj 2023, j.nr. 21/11823 og 21/11824


MRF 2023.155
Ophævet og hjemvist indirekte afgørelse om, at et projekt for omlægning af regn- og spildevandsledninger med midlertidig grundvandssænkning og bortledning til recipient via forsyningsselskabs eksisterende regnvandsbassin ikke var omfattet af miljøvurderingsloven, da arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand i overensstemmelse med EU-Domstolens afgørelse i sag C-263/08 er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10.m.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 10. maj 2023, j.nr. 22/17360


MRF 2023.156
Afvist klage over miljørapporten for regeringens Udspil om Hovedstaden 2030, da det havde karakter af en hensigtserklæring. Ikke medhold i klage over miljøvurdering af Fingerplan 2019, det var en overordnet plan, som skulle udmøntes i konkrete planer, hvor der ville blive foretaget yderligere miljøvurderinger. Manglende oplysning om klageadgang ikke fundet konkret væsentlig.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 15. maj 2023, j.nr. 19/04732


MRF 2023.157
Ikke medhold i klage over screeningafgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om, at fredning af Tempelkrog Nord ved Natura 2000-område ikke krævede miljøvurdering, da der bl.a. ikke var grundlag for at antage, at jagtforbud ville føre til ophobning af nærringstoffer i Natura 2000-område i et sådant omfang, at det kunne anses som væsentligt.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. maj 2023, j.nr. 22/00492 og 22/00493


MRF 2023.158
Stadfæstet Thisted Kommunes afgørelse om, at slagterivirksomhed, der bruger ammoniak, er en risikovirksomhed grundet antallet af mennesker med bopæl inden for 200 meter fra virksomheden, idet nævnet ikke fandt grundlag for at underkende kommunens statistiske beregning af antallet af personer i risikoområdet, hvor der tillige indgik ubebyggede arealer, der i lokalplan var udlagt til boliger. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 24. maj 2023, j.nr. 21/10639


MRF 2023.159
Ikke medhold i klage over VVM-screeningafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21, om at etablering af 6,3 ha løvskov ikke krævede miljøvurdering, da kommunen havde foretaget en konkret vurdering af det ansøgte projekts indvirkning på miljøet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 25. maj 2023, j.nr. 21/05662


MRF 2023.160
Dispensation til gennembrud af stendige, som var forbundet med et kirkegårdsdige omkring en kirke, ændret til et afslag, da ansøgningen alene var begrundet i privatøkonomiske interesser, og det ikke var godtgjort, at der ikke fandtes alternativer. Lokalt menighedsråd var som offentlig myndighed klageberettiget efter museumsloven pga. sin ressortmæssige interesse i sagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 26. maj 2023, j.nr. 22/02150 og 22/02152


MRF 2023.161
Afvist klage over Københavns Kommunes tilsynsafgørelse om ikke at meddele standsningspåbud efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om opsættende virkning af klage over VVM-tilladelse til ny bydel på Amager Fælled, idet sagen var uaktuel efter, at nævnet i MRF 2021.342 Mfk havde truffet endelig afgørelse om VVM-tilladelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 26. maj 2023, j.nr. 22/07384


MRF 2023.162
Ophævet og hjemvist tillæg til miljøgodkendelse af udvidet kapacitet på eksisterende biogasanlæg, da Miljø- og Fødevareklagenævnet i MRF 2023.163 Mfk havde ophævet VVM-tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til det samlede projekt.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. maj 2023, j.nr. 20/00907


MRF 2023.163
Ophævet og hjemvist tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 for et projekt om at udvide kapaciteten på eksisterende biogasanlæg fra 100.000 til 200.000 tons pr. år, da etablering af pumpeledning mellem biogasanlægget og et husdyrbrug i et tracé på 2,2 km med transport på op til 35.000 tons biomasse måtte anses for en del af det samlede projekt.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. maj 2023, j.nr. 20/06172


MRF 2023.164
Ophævet afslag på lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til et skur, da forholdet ikke krævede dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 15 a, stk. 3, idet området omkring skuret var lovligt etableret have på tidspunktet for den udvidede strandbeskyttelseslinjes ikrafttræden, og da skuret udgjorde et mindre skur på 10 m2 i tilknytning til en eksisterende hytte på 12 m2, som måtte anses for et sommerhus i naturbeskyttelseslovens forstand. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. maj 2023, j.nr. 20/13750


MRF 2023.165
Ændret afslag på lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til sommerhus, da en udvidelse af arealet fra, hvad der oprindeligt var dispenseret til, udgjorde et særligt tilfælde, da udvidelsen var begrundet i at tilgodese miljømæssige hensyn i overensstemmelse med praksis om udvidelse som følge af isolering, og da det indvendige gulvareal ikke var forøget. Kælder uden udvendig trappe var ikke dispensationskrævende. Stadfæstet afslag på dispensation til udvendig kældertrappe og hævet terrasse. Dissens ad flere spørgsmål.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. maj 2023, j.nr. 22/04464


MRF 2023.166
Ophævet Kystdirektoratets afgørelse om, at tilladelse til etablering af Marina City på søterritoriet kunne gennemføres på grundlag en væsentlighedsvurdering af Natura-2000 områder, da der var pålagt afværgende foranstaltninger. Kystdirektoratets tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 a blev som følge heraf ophævet og hjemvist. Delafgørelse om ophævelse af vilkår i tilladelsen ophævet og hjemvist pga. mangelfuld begrundelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 31. maj 2023, j.nr. 21/11327


MRF 2023.167
Ophævet og hjemvist afgørelse om, at kommunen havde opfyldt vedligeholdelsespligten på en bestemt strækning af et offentligt vandløb, da kommunen ikke havde dokumenteret dette. Spørgsmål om eventuel erstatning skal indbringes for taksationskommissionen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 31. maj 2023, j.nr. 22/05640


MRF 2023.168
Ikke medhold i klage over mangelfuld miljøvurdering af Naturstyrelsens plan for urørt skov på styrelsens arealer, da planen bl.a. havde karakter af en overordnet plan, som efterfølgende skulle suppleres af konkrete forvaltningsplaner for hvert enkelt udlagt skovområde (dissens). Afvist stillingtagen til, om planen var omfattet af miljøvurderingsloven.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. juni 2023. j.nr. 21/10954


MRF 2023.169
Ikke medhold i klage over Miljøstyrelsens VVM-screeningafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at tilladelse til etablering af Naturnationalpark Gribskov på 1300 ha beliggende i Natura 2000-område ikke krævede miljøvurdering, idet væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, var tilstrækkelig. Afvist, at tilladelsen kunne anses for en plan omfattet af miljøvurderingslovens SMV-regler. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. juni 2023, j.nr. 22/07411 og 22/07413


MRF 2023.170
Stadfæstet Miljøstyrelsens tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 61 a til etablering af Naturnationalpark Fussingø i Natura 2000-området Lovns Bredning, bl.a. fordi en væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsen var tilstrækkelig, og tilladelsen opfyldte kravene i § 61 c med en overordnet forvaltningsplan. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. juni 2023, j.nr. 22/09869


MRF 2023.171
Ikke medhold i klage over Miljøstyrelsens VVM-screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at tilladelse til etablering af Naturnationalpark Fussingø beliggende i Natura 2000-område ikke krævede miljøvurdering, idet væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, var tilstrækkelig. Afvist, at tilladelsen kunne anses for en plan omfattet af miljøvurderingslovens SMV-regler. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. juni 2023, j.nr. 22/09880 og 22/09881


MRF 2023.172
Afvist klage over, at Naturstyrelsen havde påbegyndt forberedelse til opsætning af dyrehegn i Naturnationalpark Gribskov, mens klagesag over Miljøstyrelsens tilladelse til parkens etablering verserede, da der var tale om en tilsynsafgørelse, som nævnet ikke har kompetence til at behandle efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1, 2. pkt.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. juni 2023, j.nr. 22/10370


MRF 2023.173
Stadfæstet Miljøstyrelsens tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 61 a til etablering af Naturnationalpark Gribskov med ca. 22 km langt og 2,5 meter højt dyrehegn i Natura 2000-området Gribskov, bl.a. fordi en væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsen var tilstrækkelig, og tilladelsen opfyldte kravene i § 61 c med en overordnet forvaltningsplan. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. juni 2023, j.nr. 22/10849


MRF 2023.174
Ændret kommunes afslag på dispensation til opsætning af 70 m langt og 2,5 m højt dyrehegn i § 3-beskyttet mose i Naturnationalpark Gribskov, da der var tale om et særligt tilfælde, som kunne begrunde dispensation efter § 65, idet nævnet lagde Naturstyrelsens væsentlighedsvurdering af ansøgningen om tilladelse til naturnationalparken til grund.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. juni 2023, j.nr. 22/12071 og 22/12088


MRF 2023.175
Afvist klage over Naturstyrelsens udtalelse om praksisændring for screeningsafgørelser efter miljøvurderingsloven af forvaltningsplaner over urørt skov, da udtalelsen ikke var en afgørelse i forvaltningsretlig forstand.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 16. juni 2023, j.nr. 23/04503


MRF 2023.176
Stadfæstet afslag på lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til have, hegn, permanent opsatte havemøbler, hyndebokse og strandtrappe mv., da det ikke var foreneligt med hensynet bag strandbeskyttelseslinjen, og da det forhold, at det ansøgte udelukkende skulle tjene til E’s egen anvendelse, ikke udgjorde et nødvendigt formål.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. juni 2023, j.nr. 21/04264


MRF 2023.177
Ophævet og hjemvist Region Sjællands Råstofplan 2020, da planens retningslinjer for to graveområder inddrog trafikale hensyn, som ikke er lovlige efter råstofloven, og da der for udvidelsen af et tredje graveområde alene var sket en væsentlighedsvurdering af påvirkningen af et Natura 2000-område, som inddrog afværgeforanstaltninger.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. juni 2023, j.nr. 21/04620, 21/04622, 21/04623, 21/04624, 21/04626, 21/04630 og 21/10909


MRF 2023.178
Ophævet og hjemvist screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at forsøgsprojekt på 12 måneder for at nedbringe emission fra slamforbrændingsanlæg i overensstemmelse med vejledende grænseværdier ikke var VVM-pligtigt, da overskridelse af grænseværdier kræver miljøvurdering. Miljøgodkendelsen til projektet ophævet som konsekvens heraf.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. juni 2023, j.nr. 23/02284


MRF 2023.179
Tidsbegrænset tilladelse efter vandforsyningslovens § 22 til indvinding af vand fra muret brønd på mark til brug for herregård med feriecenter ændret fra 10 år til 30 år, da hensyn til sikkerhed for vandkvalitet i stedet for tidsbegrænsning kunne varetages gennem fastsættelse af kontrolprogram og gennem tilsyn.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. juni 2023, j.nr. 22/03719


MRF 2023.180
Ophævelse og hjemvisning af afgørelse i sag om kompensation for ekstraordinære, rimelige omkostninger i Silkeborg Kommune.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. juni 2023, j.nr. 23/06162


MRF 2023.181
Ophævet og hjemvist afslag på miljøgodkendelse til terrænregulering med ca. 50.000 m3 uforurenet jord i landområde grundet mangelfuld begrundelse, og da det ikke fandtes godtgjort, at områdets bilag IV-arter ville blive påvirket væsentligt med de foreslåede afværgeforanstaltninger i form af sikkerhedszone på 15 m mellem vandhuller og projektområdet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. juni 2023, j.nr. 21/07535


MRF 2023.182
Afvist N’s klage over kommunes afslag på dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til vedligeholdelse af dræn på to naboejendomme tilhørende kommunen og Naturstyrelsen, uanset at N havde anmodet kommunen om at vedligeholde drænet, og at afslaget var stilet til N.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. juni 2023, j.nr. 22/05483


MRF 2023.183
[Afgørelsen er flyttet til MRF 2022.143/2]


MRF 2023.184
Kommune kunne fastsætte høringsperiode af kommuneplantillæg og lokalplan til 4 uger, da planlovens § 24, stk. 4, skal fortolkes som planlovens § 23 C, og ændring af minimumsgrundstørrelsen ved udstykning fra 1.200 m2 til 800 m2 fandtes at udgøre en mindre ændring, der ikke stred mod planens hovedprincipper.

Planklagenævnets afgørelse af 14. august 2023, j.nr. 23/04600 og 23/07920


MRF 2023.185
Genoptagelse af Planklagenævnets tidligere afgørelse om, at tilladt byggeri var i overensstemmelse med lokalplan, grundet forkert beregningsgrundlag af bebyggelsesprocent, hvorefter afgørelsen blev delvist ophævet og hjemvist med henblik på stillingtagen til dispensation fra lokalplanen.

Planklagenævnets afgørelse af 25. august 2023, j.nr. 23/03540


MRF 2023.186
Stadfæstet afslag på landzonetilladelse til, at råstofindvinder etablerede 8 m høj og 250 m lang støjvold ud til landsby, da der ikke var meddelt råstofgravetilladelse på den del af ejendommen, der grænsede op mod landsbyen, og den ansøgte støjvold ikke fandtes at have betydning for den igangværende råstofindvinding.

Planklagenævnets afgørelse af 5. september 2023, j.nr. 23/01395


MRF 2023.187
Ikke grundlag for ophæve Fanø Kommunes screeningafgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 af kommuneplan 2021, da planen kun i meget begrænset omfang indebar ændringer i det tidligere plangrundlag og derfor var omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1. Konkret uvæsentlig mangel, at screeningsafgørelsen var offentliggjort samtidig med vedtagelsen af kommuneplanen.

Planklagenævnets afgørelse af 8. september 2023, j.nr. 22/03067


MRF 2023.188
Ophævet forbud efter planlovens § 14 mod etablering af 10 parkeringspladser, da kommunens sagsbehandlingstid overskred en rimelig undersøgelses- og overvejelsestid, hvormed kommunens ret til at nedlægge forbud var bortfaldet ved retsfortabende passivitet.

Planklagenævnets afgørelse af 8. september 2023, j.nr. 23/08136


MRF 2023.189
Ophævet og hjemvist ”afgørelse” om, at terrænregulering med tilførsel af ca. 21.000 m3 jord på 2 ha af en 5 ha stor landbrugsejendom ikke krævede landzonetilladelse, da det ansøgte oversteg, hvad der var sandsynliggjort nødvendigt for landbrugsdriften, og det omhandlede areal ikke havde været dyrket i en årrække.

Planklagenævnets afgørelse af 11. september 2023, j.nr. 23/08941


MRF 2023.190
Ophævet forbud efter planlovens § 43 mod hævet terrasse i modstrid med byggelinje i privatretlig servitut, da varsel og meddelelse ikke var sendt til begge ejere af tjenende ejendom.

Planklagenævnets afgørelse af 14. september 2023, j.nr. 22/16258


MRF 2023.191
Genoptagelse af Planklagenævnets ophævelse af lokalplan, der udlagde boliger på støjbelastede arealer, da det var en væsentlig fejl, at det ikke fremgik af afgørelsen, at der var taget stilling til, at lokalplanområdet i kommuneplantillægget var udlagt til blandede byfunktioner. Lokalplanen ophævet på ny, da der ikke var tale om et område for blandede byfunktioner, idet kommuneplantillægget anset for omgåelse af planlovens § 15 a.

Planklagenævnets afgørelse af 21. september 2023, j.nr. 23/06181


MRF 2023.192
Planklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle klage over Kolding Kommunes beslutning om ikke at igangsætte lokalplanlægning som erstatning for, at kommunen i 2015 ved en fejl havde foranlediget sletning af to servitutter tinglyst på 214 ejendomme i Seest-området, da beslutning om ikke at igangsætte lokalplanlægning ikke er en afgørelse efter planloven.

Planklagenævnets afgørelse af 25. september 2023, j.nr. 23/06691


MRF 2023.193
Ophævet Silkeborg Kommunes afgørelse om ekspropriation til etablering af lokalplanfastlagt sti, da nødvendighedsbetingelsen ikke var opfyldt i forhold til muligheden for alternative placeringer, som ikke alene kunne afvises af hensyn til kommunens økonomi.

Planklagenævnets afgørelse af 26. september 2023, j.nr. 23/05275


MRF 2023.194
Ikke grundlag for at underkende Kommissionens afgørelse efter TEUF art. 108(3) om, at det ikke er i modstrid med EU’s regler om statsstøtte, at de tyske myndigheder ikke i tyske grænsehandelsbutikker håndhæver den tyske lovgivnings krav om opkrævning af dåsepant for drikkevarer, der indkøbes af danske kunder og indføres i Danmark, når der afgives en skriftlig erklæring af kunden.

EU-Domstolens dom af 14. september 2023, 5. afd., de forenede sager C-508/21 P og C-509/21 P, Kommissionen mod Dansk Erhverv


MRF 2023.195
Habitatdirektivets art. 6(1) om positive bevaringsforanstaltninger kræver detaljerede og præcise foranstaltninger for hvert enkelt Natura 2000-område, men kræver ikke kvantificerede bevaringsmål. Tyskland dømt for at overtræde art. 4(4) ved ikke at udpege 88 lokaliteter og for overtrædelse af art. 6(1) ved ikke at vedtage nødvendige bevaringsforanstaltninger for 737 af de 4.606 Natura 2000-områder i Tyskland.

EU-Domstolens dom af 21. september 2023, 2. afd., sag C-116/22, Kommissionen mod Tyskland


MRF 2023.196
Ikke grundlag for at underkende det i Kommissionens forordning 2018/35 fastsatte forbud mod at markedsføre silikone med stoffet octamethylcyclotetrasiloxan eller decamethylcyclopentasiloxan, når udvaskning af de to stoffer overstiger 0,1 %, da begrænsningen var begrundet i en risikovurdering i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet efter den i REACH-forordningen fremsatte fremgangsmåde og ikke var udtryk for en 0-risikotilgang.

EU-Domstolens dom af 9. november 2023, 4. afd., sag C-558/21 P, Global Silicones Council m.fl. mod Kommissionen m.fl.


MRF 2023.197
Miljøoplysningsdirektivets art. 4(1)(e) om mulighed for at undtage ”interne meddelelser” fra aktindsigt omfatter ikke undtagelsen for fortrolige oplysninger i sagsbehandling efter art. 4(2)(a), hvorefter oplysninger om emissioner til miljøet ikke kan undtages fra aktindsigt. Begge undtagelser kan kun bruges efter konkret afvejning. EU-retten anerkender retskraft af nationale domme, uanset at dommen er afsagt ved tilsidesættelse af forelæggelsespligten efter TEUF art. 267(3).

EU-Domstolens dom af 23. november 2023, 4. afd., sag C-84/22, Right to Know


MRF 2023.198
Slovenien dømt for ikke at have etableret den i spildevandsdirektivets art. 15 krævede overvågning af spildevandsudledning og for ikke at have etableret den i spildevandsdirektivet krævede rensning af spildevand fra alle byområder, da direktivets grænseværdier for BOD og COD var overtrådt i Ljubljana.

EU-Domstolens dom af 30. november 2023, 7. afd., sag C-328/22, Kommissionen mod Slovenien


MRF 2023.199
Gennemførelse af foranstaltninger for at afværge en aktuel eller umiddelbart truende risiko for skade på Natura 2000-område er undtaget krav om konsekvensvurdering efter habitatdirektivets art. 6(3). Habitatdirektivet hjemler ikke i sig selv en pligt for private til at genoprette eller erstatte skader på Natura 2000-område, der er forvoldt under tilsidesættelse af direktivets art. 6(3).

EU-Domstolens dom af 7. december 2023, 9. afd., sag C-434/22, Latvijas valsts meži


MRF 2023.200
Ungarn dømt for ikke at have etableret den i spildevandsdirektivet krævede kloakering af byområder og rensning af spildevand i over 20 byområder.

EU-Domstolens dom af 7. december 2023, 7. afd., sag C-587/22, Kommissionen mod Ungarn


MRF 2023.201
Rumænien idømt bøde på 1,5 mio. euro samt daglige tvangsbøder for ikke at have opfyldt dom fra 2018, hvor Rumænien blev dømt for at overtræde affaldsdeponeringsdirektivet ved ikke at sikre nedlukning af 68 ældre deponeringsanlæg uden tilladelse efter direktivet.

EU-Domstolens dom af 14. december 2023, 6. afd., sag C-109/22, Kommissionen mod Rumænien


MRF 2023.202
Italiensk forbud i 2013 mod at markedsføre engangsbæreposer fremstillet af ikke-bionedbrydelige materialer med nærmere tekniske specifikationer var ugyldig grundet modstrid med informationsproceduredirektivet og emballagedirektivets frihandelsklausul, der har direkte virkning, uden der kunne tages hensyn til ændringer af emballagedirektivet i 2015. En sådan begrænsning af emballage udgør en tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse af EU-retten, der kan medføre erstatningsansvar for staten.

EU-Domstolens dom af 21. december 2023, 3. afd., sag C-86/22, Papier Mettler Italia


MRF 2023.203
Ophævet og hjemvist screeningafgørelse om ikke-VVM-pligt ved afgravning af fygningssand og etablering af parkeringslommer, da afgørelsen indeholdt vilkår om afværgeforanstaltninger af hensyn til bilag IV-arten markfirben. Kommunen var som ansøger og afgørelsesmyndighed myndighedsinhabil, men havde sikret en passende adskillelse af uforenelige funktioner i overensstemmelse med miljøvurderingslovens § 40.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 3. juli 2023, j.nr. 21/06791


MRF 2023.204
Ophævet og hjemvist lovliggørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-VVM-pligt ved skovrydning af 1,2 ha med henblik på opførelse af boligbyggeri, da kommunen fejlagtigt havde lagt til grund, at screeningen ikke skulle angå boligopførelsen, men udelukkende skovrydningen. Screening af plangrundlaget for området efter miljøvurderingslovens § 10 kan ikke erstatte screeningen af konkrete projekter.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. juli 2023, j.nr. 21/07818


MRF 2023.205
Ophævet og hjemvist tilladelse fra juli 2020 efter vandløbslovens § 37 til vandløbsrestaurering ved genåbning af rørlagt del af det private vandløb Samsing Å, da projektet forudsatte et fald på 12,5 0/00, hvilket overstiger det vejledende maksimum i indsatsbekendtgørelsen, hvorfor der var risiko for jorderosion. Afvist, at det var en retlig mangel, at kommunen ikke forelagde Miljøstyrelsen et alternativ foreslået af den private lodsejer.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 7. juli 2023, j.nr. 20/09566


MRF 2023.206
Stadfæstet kommunes påbud med henvisning til naturbeskyttelseslovens § 3 og miljøbeskyttelseslovens § 27 om ophør af tilskudsfodring af ænder med korn på 1,1 ha § 3-sø beliggende i Natura 2000-område, da tilskudsfodringen var væsentligt udvidet siden 2007.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 7. juli 2023, j.nr. 22/01062


MRF 2023.207
Stadfæstet fredningsnævnets afslag på erstatning til E for tabte byggemuligheder og udstykning ved fredning af ”Tversted grønne front”, da den del af E’s ejendom, der var omfattet af byplanvedtægt, var omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvor der ikke kunne forventes udstykningstilladelse. Tillige afvist erstatning for forventningsværdi på grundlag af kommunens tidligere forhandling med E om køb af ejendommen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 7. juli 2023 j.nr. 22/08466


MRF 2023.208
Ophævet fredningsnævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 37 a, stk. 3, om forlængelse af 2-årsfristen for behandling af forslag til fredning af Arrenæs, da covid-19, sagsbelastning og langtidssygemelding af formand ikke var et særligt tilfælde.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 7. juli 2023, j.nr. 23/06573


MRF 2023.209
Ikke medhold i klage over screeningafgørelse om ikke-VVM-pligt ved etablering af 56 seniorboliger i Albertslund, bl.a. fordi overfladevand fra kommende befæstede arealer ville blive ledt uden om nærliggende § 3-sø.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 8. juli 2023, j.nr. 21/09237


MRF 2023.210
Stadfæstet Kystdirektoratets lovliggørende tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 a til jollehavn på søterritoriet, da officialprincippet og begrundelsespligten var opfyldt. Ikke grundlag for at underkende væsentlighedsvurdering efter kysthabitatbekendtgørelsens § 3 og VVM-screening efter miljøvurderingslovens § 21, da direktoratet havde foretaget en vurdering af projektets miljøvirkninger på grundlag af ansøgers opdaterede oplysninger.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 9. juli 2023, j.nr. 23/01488, 23/01489 og 23/01490


MRF 2023.211
Ikke opsættende virkning af klage over Odense Kommunes lovliggørende VVM-tilladelse til motorsportsanlæg ved Kærby Mose, hvor klagenævnet i MRF 2021.36 Mfk havde ophævet en tidligere miljøgodkendelse og VVM-tilladelse, da klager ikke havde sandsynliggjort uoprettelig skade og væsentlig overtrædelse af miljøvurderingsloven, bl.a. fordi projektet allerede var etableret.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 11. juli 2023. j.nr. 23/02020


MRF 2023.212
Stadfæstet afslag på dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til punktoprensning af privat vandløb omfattet af vandrammedirektivet, da ansøgningen var begrundet i privatøkonomiske interesser, og oprensningen vil medføre forringelse af kvalitetselementet fisk, som i forvejen var i den laveste klasse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. juli 2023, j.nr. 21/04461


MRF 2023.213
Stadfæstet kommunes VVM-tilladelse fra september 2021 til udvidelse af Esbjerg Havn i 76 ha af Vadehavet, idet miljøpåvirkningen i anlægsfasen var afgjort med Trafikstyrelsens tilladelse til udvidelse af havnen fra november 2021. Kommunen fandtes i tilstrækkeligt omfang at have sikret, at projektet ikke ville skade nærliggende Natura 2000-område og områdets bilag IV-arter, bl.a. med henvisning til områdets allerede eksisterende støjbidrag og tilvænningsbetragtninger.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 14. juli 2023, j.nr. 22/01327


MRF 2023.214
Ophævet og hjemvist miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a til udvidelse af svinebrug, da godkendelsen var meddelt på vilkår om implementering af nødvendige miljøteknologier til reduktion af hhv. ammoniak- og lugtemissioner, men uden stillingtagen til, hvilke miljøteknologier der skulle anvendes.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 31. juli 2023, j.nr. 22/03096


MRF 2023.215
Ikke medhold i klage over Miljøstyrelsens afgørelse om, at havbrugs tidsbegrænsede placeringstilladelse var udløbet i 2004, da havbruget ikke havde en berettiget forventning om at kunne fortsætte driften efter tilladelsens udløb. Tilsagn om, at E kunne fortsætte hidtidig drift frem til, at der var truffet afgørelse om ny placeringstilladelse, og at havbrugstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven var forlænget på ubestemt tid, ændrede ikke herved.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 2. august 2023 j.nr. 21/00894


MRF 2023.216
Ophævet og hjemvist Region Sjællands Råstofplan 2020, da der for Addit Graveområde ikke var foretaget en konsekvensvurdering, men alene en væsentligvurdering baseret på, at der skulle gennemføres afværgeforanstaltninger for at minimere risiko ved okkerudledning for skade på smådyr og fisk i vandmiljøet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 7. august 2023, j.nr. 21/09680, 21/09690 og 22/09264


MRF 2023.217
Ophævet og hjemvist 30-årig tilladelse til indvinding af 6,7 mio. m3 vand pr. år fra Tissø til virksomheder i Kalundborg, da der skulle udarbejdes konsekvensvurdering af indvindingen i kumulation med opstemning af vand, da det ikke var godtgjort, at projektet ikke medførte forringelse af målsatte vandområder, og da tilladelsen var meddelt for en større mængde vand, end der aktuelt og konkret var behov for. Ved fornyet behandling skulle kommunen vurdere, om indvindingen og etablering af nyt stemmeværk var et samlet projekt omfattet af VVM-reglerne.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 10. august 2023, j.nr. 21/08480 og 21/08585


MRF 2023.218
Afvist forenings klage over kommunes afgørelse om, at kommunens vedligeholdelse af Gudenåen var tilstrækkelig med henvisning til, at der for klageberettigede efter vandløbslovens § 84, stk. 1, ved ”den, afgørelsen er rettet til”, forstås den, der har rådighed over en berørt ejendom, og dermed ikke den, der har modtaget svar fra vandløbsmyndigheden på en henvendelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 10. august 2023, j.nr. 23/04621


MRF 2023.219
Ophævet og hjemvist registrering efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, af tre kunstigt anlagte søer i 1995 og 1999, da kommunens yderst sparsomme fund ved besigtigelse i januar 2022 ikke i tilstrækkelig grad godtgjorde, at der i søerne havde indfundet sig et naturligt plante- og dyreliv.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 31. august 2023, j.nr. 22/02429


MRF 2023.220
Ikke grundlag for at fravige klagefrist ved klage over screening efter miljøvurderingslovens § 10 af forslag til projekttillæg til spildevandsplan trods manglende underretning af klager, da klager ikke var part, uanset at klagers ejendom kunne blive eksproprieret på grundlag af tillæg til spildevandsplan.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 31. august 2023, j.nr. 23/07023


MRF 2023.221
Ophævet Naturstyrelsens miljøvurdering af samarbejdsaftale med kommune og kommunalt vandselskab om etablering af grundvandsbeskyttende fredskov, da aftalen ikke fandtes at udgøre en plan i miljøvurderingslovens forstand, fordi den ikke fastlagde rammer for fremtidige anlægstilladelser jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 1. september 2023, j.nr. 20/12797


MRF 2023.222
Ikke medhold i klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at projekt for terrænregulering med omlægning af eksisterende og etablering af nyt dræn ikke var VVM-pligtigt, da Miljø- og Fødevareklagenævnets prøvelse er afgrænset til retlige spørgsmål, og der for screeningsafgørelser må accepteres et vist spillerum for vurderingen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 11. september 2023, j.nr. 21/13946


MRF 2023.223
Afvist, at lokal forening havde klageret over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven og væsentlighedsvurdering efter kysthabitatbekendtgørelsen i forbindelse med Kystdirektoratets tilladelse til geotekniske undersøgelser i Odense Fjord, da foreningen efter vedtægterne vedrørte borgere på den modsatte side af fjorden ca. 3 km i fugleflugt fra boringerne.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 19. september 2023, j.nr. 23/05375


MRF 2023.224
Afvist klage over lovliggørelsespåbud om at frakoble tilledning af overfladevand fra rækkehusområde, som efter spildevandsplanlægningen var udlagt til område for privatforanstaltet afledning af overfladevand, da lovliggørelsespåbud ikke kan påklages, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 3. Afvist klage over afslag på lovliggørende tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, da dette ville kræve ændring af spildevandsplanen, som ikke kan påklages.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 19. september 2023, j.nr. 23/06840


MRF 2023.225
Ophævet og hjemvist tilladelse for udledning fra 11 regnvandsbassiner for Fynske Motorvej til Gremmeløkke Å og Viby Å-systemet, da udledningen oversteg den naturlige afstrømning til vandløbene, og vurderingen af vandløbenes hydrauliske kapacitet ikke var baseret på tilstrækkelige undersøgelser.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 21. september 2023, j.nr. 19/07872


MRF 2023.226
Ophævet og hjemvist miljøgodkendelse af asfaltfabrik med vilkår om overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende immissionsgrænseværdier, da der ikke forelå OML-beregning til dokumentation for, at grænseværdierne kunne overholdes, og efterfølgende beregninger viste overskridelser. Klageret til naboer, da én af naboerne boede mindre end 600 m fra virksomheden.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 22. september 2023, j.nr. 19/04593


MRF 2023.227
Afvist naboklage over miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a til udvidelse af svinebrug med mere end en fordobling af produktionsarealet pga. manglende klageberettigelse, da naboens bolig lå 957 m fra svinebruget og dermed uden for svinebrugets konsekvenszone for lugtemission på 862 m.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 22. september 2023, j.nr. 23/09795


MRF 2023.228
Ophævet og hjemvist screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at ændrede flodemål for Hejrede Sø svarende til den faktiske pumpepraksis igennem en årrække ikke var VVM-pligtig, da den hidtidige pumpepraksis skete i strid med angivelse af flodemål i vandløbsregulativet, og vurderingen af påvirkninger på miljø efter klagenævnets praksis skal tage udgangspunkt i de faktiske lovlige aktiviteter.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 25. september 2023, j.nr. 20/03796


MRF 2023.229
Afvist E’s klage over afslag på lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til spildevandsledning fra E’s ejendom gennem § 3-beskyttet moseområde på naboejendom tilhørende lokal grundejerforening, da E ikke havde tilstrækkelig rådighed over mosen til at være adressat for afgørelsen og dermed ikke var klageberettiget.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 25. september 2023, j.nr. 22/16141


MRF 2023.230
Afslag på anmodning om genoptagelse af klagesag vedr. indirekte afgørelse om ikke-VVM-pligt, da klagenævnets behandling af sagen ikke fandtes at være behæftet med sagsbehandlingsfejl, og da der i sagen var truffet afgørelse om ny byggetilladelse, og klagers indsigelser knyttede sig til den oprindelige afgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 26. september 2023, j.nr. 22/15618


MRF 2023.231
Ikke medhold i klage over indirekte afgørelse om, at tilladelse til byggeri af skole på 700 m2 i én etage med fem klasserum i område med skovbeplantning ikke var omfattet af miljøvurderingslovens VVM-regler, da projektet ikke var omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Uden betydning, om der i området var forekomst af bilag IV-arter.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 26. september 2023, j.nr. 22/16817


MRF 2023.232
Ophævet og hjemvist miljøgodkendelse af udvidelse af biogasanlæg ved Præstø fra 19.000 til 30.000 tons biomasse, da væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsen ikke tog hensyn til den kumulerede NOx-påvirkning fra tre nærliggende husdyrbrug af Natura 2000-område beliggende 1,8 km fra biogasanlægget.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. september 2023, j.nr. 21/00897 og 21/00900


MRF 2023.233
Stadfæstet fredningsnævnets revision af fredning af Farumgård Park, hvor ejers tilbagekaldelsesret af offentlig adgang i den oprindelige fredning fra 1949 blev anset for bortfaldet ved udbetaling af erstatning til den daværende ejer i 1969, uanset at byretten i 2018 var nået til det modsatte resultat i en straffesag.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. september 2023, j.nr. 22/00300


MRF 2023.234
Ikke medhold i klage over kommunes screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-VVM-pligt for skovrejsningsprojekt på mindre område på 20,2 ha, bl.a. fordi nyplantning vil ske med respekt af vandløbslovens § 6, sk. 3, om forbud mod beplantning, der kunne ødelægge dræn, og ændringen af skovbyggelinjen ikke er et spørgsmål, der kan prøves ved klage over screeningsafgørelser efter miljøvurderingsloven.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. september 2023, j.nr. 22/05212 og 22/05213


MRF 2023.235
Ikke opsættende virkning af klage over Odense Kommunes lovliggørende miljøgodkendelser af gocartbane, motorcrossbane og støjvolde af lettere forurenet jord ved Kærby Mose, da der ikke var sandsynliggjort en væsentlig overtrædelse af miljøvurderings- eller miljøbeskyttelsesloven, og da der ikke var godtgjort uoprettelig skade.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. september 2023, j.nr. 23/03062, 23/03065 og 23/03066


MRF 2023.236
Ophævet Kystdirektoratets afslag på lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udhus fra 1964, da forholdet udgjorde et særligt tilfælde efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1, under hensyn til ejers berettigede forventninger i lyset af bl.a. myndighedspassivitet. Sagen hjemvist, da direktoratet ikke havde foretaget vurdering efter habitatbekendtgørelsen af lovliggørende dispensation.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. september 2023, j.nr. 23/03713


MRF 2023.237
Ikke grundlag for at underkende screeningafgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 af forslag til bonuslokalplan for landsbyklynge med fem boliger placeret 300 m fra Natura 2000-område, bl.a. fordi der ikke i sagen forelå oplysninger, der begrundede særskilt stilling til PFAS-stoffer i screeningen.

Planklagenævnets afgørelse af 5. oktober 2023, j.nr. 23/01172


MRF 2023.238
Ikke grundlag for at ophæve lovliggørende dispensation fra lokalplan til kvist og overskridelse af etagearealet, da lokalplanens bestemmelse om etageantal udgjorde en bebyggelsesregulerende bestemmelse, der ikke i sig selv var en del af planens principper, og da bestemmelsen om kviste udgjorde en dispensationsbestemmelse. Kommunen havde inddraget saglige og planlægningsmæssigt relevante hensyn og var ikke forpligtet til at inddrage hensynet i at undgå fortætning af området.

Planklagenævnets afgørelse af 1. november 2023, j.nr. 23/10415 og 23/10416


MRF 2023.239
Ophævet påbud om fysisk lovliggørelse efter sommerhuslovens § 10 a, stk. 7, af træterrasser etableret i tilknytning til ”tiny houses”, da træterrasser ikke havde karakter af faste konstruktioner, der permanent gav enhedspladsen et individuelt præg, hvorfor forholdet ikke var i strid med campingreglementets § 15. Afvist at tage stilling til, om træterrasserne udgjorde en overtrædelse af kommunens udlejningstilladelse efter campingreglementets § 3.

Planklagenævnets afgørelse af 17. november 2023, j.nr. 23/03224


MRF 2023.240
Ophævet lovliggørelsespåbud om ophør af helårsbeboelse på campingplads efter sommerhuslovens § 10, da påbuddet alene var meddelt til ejeren af campingpladsen, men ikke til de 53 brugere, der anvendte pladsen til helårsbeboelse og måtte anses for brugere, uanset at vejledningen om campingreglement angiver ejeren som rette påbudsadressat.

Planklagenævnets afgørelse af 20. november 2023, j.nr. 23/10648


MRF 2023.241
Ophævet forbud efter planlovens § 12, stk. 2, mod indretning af beboelse i kælderetage, da det ikke fremgik, hvilke faktiske oplysninger der var lagt til grund, hvilke hensyn der var bestemmende for det administrative skøn, og rette hjemmel var § 12, stk. 3, hvorfor forvaltningslovens § 24 var tilsidesat.

Planklagenævnets afgørelse af 21. november 2023, j.nr. 23/12048


MRF 2023.242
Ikke medhold i klage over kommunes ”afgørelse” om, at tilbygning på skrånende grund i form af dobbelthøjt rum var i overensstemmelse med lokalplansbestemmelse om, at bebyggelse ikke måtte overstige 1½ etage, da bygningen lå på skrånende grund. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 22. november 2023, j.nr. 22/11449


MRF 2023.243
Ophævet og hjemvist afslag på lovliggørende landzonetilladelse til container, da kommunen ikke havde undersøgt ejers oplysning om, at containeren havde stået samme sted i 20 år uden påtale, uanset at der ikke forelå retsfortabende passivitet.

Planklagenævnets afgørelse af 23. november 2023, j.nr. 23/05967


MRF 2023.244
Ophævet lokalplan for 61 boliger i nyt boligområde ved Nebel Skovdal i Eriksborg, da kommunen i SMV-screeningen fejlagtigt havde lagt til grund, at nærliggende vandløb var i god økologisk tilstand, hvorfor lokalplanen var i modstrid med indsatsbekendtgørelsen og vandrammedirektivet, jf. planlovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Planklagenævnets afgørelse af 28. november 2023, j.nr. 23/01143


MRF 2023.245
Efter genoptagelse af Planklagenævnets ophævelse af landzonetilladelse til opførelse af maskinhal, blev landzonetilladelsen stadfæstet på baggrund af nye oplysninger om bygningens placering og nedrivning af allerede eksisterende bebyggelse, da bygningsmassen herefter ikke afveg væsentligt fra det, der forelå hidtil, og da projektet ville tilgodese de landskabelige hensyn i området. Indsat vilkår om delvis nedrivning af eksisterende bebyggelse.

Planklagenævnets afgørelse af 29. november 2023, j.nr. 23/06322


MRF 2023.246
Ikke medhold i klage over forbud efter planlovens § 14 om anvendelse af ejendom som forsorgshjem, da dele af ejendommen havde været anvendt til andre formål end beboelsesformål, og der derfor ikke var tale om hidtidig lovlig anvendelse. Afvist bindende forhåndstilsagn, da kommunes udtalelse om ejendommens anvendelse efter serviceloven ikke angik plangrundlaget.

Planklagenævnets afgørelse af 11. december 2023, j.nr. 23/11775


MRF 2023.247
Ophævet og hjemvist landzonetilladelse til gyllebeholder på 4.800 m3, da det ikke var godtgjort, at beholderen var erhvervsmæssigt nødvendig, idet kommunens vurdering var sket ud fra landbrugsbedriftens areal på 270 ha og ikke ud fra den ”konkrete matrikulært afgrænsede” landbrugsejendom på 24,8 ha, som beholderen skulle placeres på.

Planklagenævnets afgørelse af 18. december 2023, j.nr. 23/07694


MRF 2023.248
Ophævet og hjemvist Odsherred Kommunes afslag på dispensation og påbud om fysisk lovliggørelse af sommerhus i Rørvig, da Planklagenævnet samme dag havde ændret nævnets tidligere afgørelse i samme sag grundet nye oplysninger i klagen over lovliggørelsespåbud.

Planklagenævnets afgørelse af 18. december 2023, j.nr. 23/10642


MRF 2023.249
Delvis genoptagelse og ændring af MRF 2022.143/2 Pkn, hvor nævnet havde ophævet og hjemvist en dispensation fra lokalplan og indirekte afgørelse om byggetilladelse til sommerhus i Rørvig var i overensstemmelse med lokalplan, på baggrund af nye faktiske oplysninger om placering af gavl ud til privat fællesvej.

Planklagenævnets afgørelse af 18. december 2023, j.nr. 23/13519


MRF 2023.250
Ophævet påbud efter planlovens § 51 om fysisk lovliggørelse af servitutstridig jordvold, da en overtrædelse af privatretlig servitut ikke er ulovlig efter planloven, før der er meddelt påbud efter § 43.

Planklagenævnets afgørelse af 19. december 2023, j.nr. 23/12748


MRF 2023.251
Ophævet påbud om fysisk lovliggørelse af lokalplanstridigt plankeværk, der havde været upåtalt i 18 år, da E var bibragt en berettiget forventning ud fra betragtninger om indrettelseshensyn, hvormed kommunen var afskåret fra at kræve lovliggørelse.

Planklagenævnets afgørelse af 20. december 2023, j.nr. 23/02226


MRF 2023.252
Ophævet lovliggørelsespåbud i form af meddelelse til andelsforeningsejet campingplads om bl.a. nedrivning af indretninger og beboelse i vintermånederne i strid med landzonetilladelse, da der ikke var sket varsling af andelsboligforeningen, og da varsel og påbud ikke var meddelt de enkelte andelshavere som brugere. Påbuddet var heller ikke tilstrækkelig præcist og var meddelt uden begrundet stillingtagen til mulighed for retlig lovliggørelse.

Planklagenævnets afgørelse af 20. december 2023, j.nr. 23/12488


MRF 2023.253
Stadfæstet afslag på landzonetilladelse til opførelse af 42 m høj antennemast, der skulle anvendes til IoT-teknologi, da sagen var tilstrækkeligt oplyst, herunder om at ingen teleudbydere pt. ønskede at anvende masten, og ansøger ikke havde sandsynliggjort tilstrækkelig samfundsmæssig interesse i den ansøgte placering smh. med andre muligheder.

Planklagenævnets afgørelse af 21. december 2023, j.nr. 23/08047


MRF 2023.254
Afvist klage over Gladsaxe Kommunes afgørelse om, at betingelser vedr. terrænregulering i byggetilladelse til enfamiliehus var overholdt, da afgørelsen ikke var en afgørelse efter planloven, og da kommunen ikke havde forholdt sig til, om der var foretaget terrænregulering i strid med lokalplanen.

Planklagenævnets afgørelse af 21. december 2023, j.nr. 23/13397


MRF 2023.255
Fire sager om fradrag for fordele ved udmåling af erstatning for ekspropriation til anlæg af letbane og metro i København skulle ikke behandles af landsretten som førsteinstans.

Højesterets kendelse af 8. december 2023, sag BS-29564/2023-HJR og BS-29565/2023- HJR og BS-29572/2023-HJR og BS-29573/2023-HJR


MRF 2023.256
T idømt bøde og tvangsbøder for ikke at efterkomme påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30 om rensning af sanitært spildevand fra T’s ejendom, da ejendommen var beliggende i et oplandsområde til vandløb, der ikke var i målopfyldelse. Afvist, at påbud forudsatte dokumentation for ejendommens bidrag til forureningen, når forureningen var dokumenteret ved vandets miljøkvalitet.

Vestre Landsrets dom af 14. september 2023, 13. afd., sag S-2091-22


MRF 2023.257
Myndighederne havde fortabt retten til at kræve lovliggørelse efter museumsloven af to forhold på et fortidsminde, der var etableret ved tilsynsmyndighedens besigtigelse i 1997, men uden at være blevet påtalt i myndighedens efterfølgende afgørelse i 1998. De forhold, som var etableret efter besigtigelsen, kunne kræves lovliggjort.

Vestre Landsrets dom af 26. september 2023, 4. afd., sag BS-53655/2022-VLR


MRF 2023.258
Landmand frifundet for i planperioderne 2012/2013 – 2017/2018 at have overtrådt vilkår i miljøgodkendelse af svinebrug om antal dyreenheder for slagtesvin og smågrise, idet anklagemyndighedens omregning til dyreenheder for de fleste år ikke godtgjorde, at der forelå overtrædelser, og da mindre afvigelser for enkelte år ikke kunne tilregnes landmanden som uagtsom. I byretten var T idømt bøde på 37.500 kr. og konfiskation af 395.000 kr.

Vestre Landsrets dom af 27. september 2023, 5. afd., sag S-2142-22


MRF 2023.259
B’s utinglyste vejret over privat fællesvej opretholdt uanset alternativ vejadgang, idet ejeren af den tjenende ejendom ikke havde løftet bevisbyrden for, at vejretten var bortfaldet, eller at ikke havde ret til færdsel og parkering på vejen. Privatvejsloven § 62 fandt ikke anvendelse.

Venstre Landsret dom af 4. oktober 2023, 2. afd., sag BS-39224/2022-VLR


MRF 2023.260
Afslag på lovliggørende dispensation fra fredningen af Skallingen til havebeplantning og udskiftning af nedbrudt trappe med betontrappe tiltrådt som værende i modstrid med fredningens formål.

Vestre Landsrets dom af 5. oktober 2023, 2. afd., sag BS-43306/2021-VLR


MRF 2023.261
Tvangsbøder pålagt i 2014 for manglende efterkommelse af påbud om udskiftning af plastikvinduer til trævinduer forhøjet fra 500 kr. til 1.500 kr. ugentligt. Der kunne ikke ske fornyet prøvelse af påbuddets lovlighed. Påstand om fastsættelse af forvandlingsstraf ikke taget til følge.

Vestre Landsrets dom af 10. oktober 2023, 3. afd., sag S-0095-23


MRF 2023.262
Kommune erstatningsansvarlig for bygherres udgifter til ændring af byggemodning på baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets ophævelse af kommunens indirekte afgørelse om, at udstykningsplan for to grunde var i overensstemmelse med lokalplanen, men afvist, at bygherren havde krav erstatning for tab ved salg af ejendommen efter, at bygherren blev bekendt med klagesagen, og for skuffede forventninger.

Vestre Landsrets dom af 26. oktober 2023, 2. afd., sag BS-16420/2020-VLR


MRF 2023.263
I straffesag mod T som ejer af svinebrug for i fire planperioder fra 2014-2018 at overtræde miljøgodkendelsens vilkår om antal slagtesvin inden for bestemte vægtklasser, blev T frifundet for tre af planperioderne, da det ikke var godtgjort, at produktionen overskred de godkendte 290,31 dyreenheder. T herefter idømt bøde på 22.500 kr. uden konfiskation af fortjeneste.

Vestre Landsrets dom af 30. oktober 2023, 12. afd., sag S-2241-22


MRF 2023.264
B skulle anerkende, at tagudhæng fra carport og garage overskred skel til ubebygget nabogrund ejet af A, men ud fra indrettelseshensyn, proportionalitet og værdispild blev B frifundet for påstand om fjernelse af skeloverskridelsen. Skeloverskridelsen kunne heller ikke begrunde ulempeerstatning, da der ikke var sandsynliggjort et tab.

Vestre Landsrets dom af 24. november 2023, 4. afd., sag BS-6198/2022-VLR


MRF 2023.265
Spildevandsforsyningsselskabs aconto-krav omfattet af udpantningsret i gældsinddrivelseslovens § 1 b, stk. 1, jf. § 11, og spildevandsforsyningsselskabet var berettiget til at foretage udlæg for aconto-krav, hvis debitor efter en sædvanlig rykkerprocedure var varslet om retsforfølgning. Tillige antaget, at forsyningsselskabet havde krav på at få dækket inddrivelsesomkostningerne.

Vestre Landsrets kendelse af 8. december 2023, 3. afd., sag B-0303-23 


MRF 2023.266
Anerkendelsespåstand angående betydningen af en aftale om en helhedsplan i forhold til en række naturtyper og fortidsminder mv. afvist på grund af manglende retlig interesse.

Vestre Landsrets dom af 12. december 2023, 14. afd., sag BS-53805/2022-VLR


MRF 2023.266/2
Skyggevirkning af tre 15 m høje træer tæt ved skel overskred ikke den naboretlige tålegrænse i villakvarter i Højbjerg med mange høje træer efter beskæring af grene over skel bl.a. under hensyn til træernes betydning for indbliksgener.

Vestre Landsrets dom af 15. december 2023, 12. afd., sag BS-34640/2022-VLR


MRF 2023.266/3
Bøde på 1.500 kr. og månedlige tvangsbøder på 2.000 kr. for fjernelse af beskyttet stendige og manglende efterkommelse af påbud om retablering. Bøden nedsat pga. sagsbehandlingstiden.

Vestre Landsrets dom af 18. december 2023, 3. afd., sag S-1624-22


MRF 2023.267
Taksationskommissions kendelse stadfæstet i forhold til arealerstatning for eksproprieret landbrugsjord til vejformål, men tilsidesat for så vidt angår tilkendt ulempeerstatning, da ekspropriationskommissionen var nærmest til at foretage skønnet.

Vestre Landsrets dom af 21. december 2023, 7. afd., sag BS-10195/2021-VLR


MRF 2023.268
Genskinsgener fra nabos tag og ovenlysvinduer overskred den naboretlige tålegrænse. Naboen tilpligtet at fjerne genskinsgener fra tag og at fjerne genskinsgener fra ovenlysvinduer ved at opsætte rullegardiner eller solgardiner på vinduerne.

Østre Landsrets dom af 11. september 2023, 8. afd., sag BS-46502/2021-OLR


MRF 2023.269
Foreningen Vestsjællands Familielandbrug var erstatningsansvarlig over for nabo for fældning af levende hegn, da foreningen burde have indset, at træerne kunne være placeret på naboejendommens grund. Naboen tilkendt 175.000 kr. i erstatning for udgifter til delvis nyplantning og pleje samt 25.000 kr. for den værdiforringelse, som udsigtsulemperne ved den uberettigede fældning påførte naboejendommen i en længere periode.

Østre Landsrets dom af 10. oktober 2023, 22. afd., sag BS-46526/2021-OLR


MRF 2023.270
Servitut benævnt ”deklaration om færdselsret” indeholdt i realiteten vilkår om etablering af en brugsret til et delareal af en fast ejendom. Servitutten anset for en eksklusiv brugsret i strid med udstykningslovens § 16, stk. 1, nr. 1. Servitutten blev derfor delvist tilsidesat til at gælde i 30 år. Henset til proceserklæring blev 30-årsperioden anset for begyndt på tidspunktet for tinglysning af servitutten.

Østre Landsrets dom af 11. oktober 2023, 19. afd., sag BS-31050/2022-OLR


MRF 2023.271
Køber af ejerlejlighed i 2016, hvor kommunen efter købers overtagelse i april 2018 i vilkår for byggetilladelse til ombygning krævede, at køber retablerede nedlagt WC-rum, fik i sag anlagt i maj 2020 forholdsmæssigt afslag fra sælger, men købers sagsanlæg i 2021 mod kommunen om erstatning for ugyldigt krav om retablering blev afvist med henvisning til overskridelse af søgsmålsfristen på seks måneder efter byggelovens § 25.

Østre Landsrets dom af 30. oktober 2023, 7. afd., sag BS-27620/2022-OLR


MRF 2023.272
Kommune var ikke rette sagsøgte i forhold til råstofindvinders søgsmål om afslag på dispensation efter museumsloven, da afgørelsen var efterprøvet af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Men råstofindvinder fik medhold i påstand om hjemvisning af kommunens afslag på dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, da kommunens afgørelse led af væsentlige begrundelsesmangler, og dette ikke var prøvet af klagenævnet.

Østre Landsrets dom af 2. november 2023, 3. afd., sag BS-17588/2022-OLR


MRF 2023.273
Stormrådet var som rekursinstans berettiget til at omgøre forsikringsselskabs afgørelse om stormskadeerstatning ved stormen Bodil til skade for klager, da stormskadeloven ikke indeholder forbud mod reformatio in pejus. Der var ikke grundlag for at tilsidesætte Stormrådets afgørelse om, at der skulle ske fradrag i klagers erstatning i forhold til nyværdi.

Østre Landsrets dom af 2. november 2023, 12. afd., sag BS-26465/2022-OLR


MRF 2023.274
A idømt bøde for siden 2014 at dyrke græs på 1,2 ha areal, der var registreret som § 3-mose, men frifundet for ikke at efterkomme kommunes lovliggørelsespåbud efter naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5, om at ophøre med opdyrkning af rullegræs og etablere naturtilstand, ligesom A blev frifundet for påstand om konfiskation af fortjeneste, da dyrkning af rullegræs ikke var godtgjort.

Østre Landsrets dom af 8. november 2023, 4. afd., sag S-1011-22


MRF 2023.275
Institution B, der ved Retten på Færøerne var idømt straf- og erstatningsansvar for overtrædelse af den færøske miljøbeskyttelseslovs § 3, stk. 3, for udslip af flybrændstof fra tank på helikopterlandingsplads som følge af mangler ved anlægget, frifundet, da dette ikke var omfattet af tiltalen for byretten.

Østre Landsrets dom af 15. november 2023, 5. afd., sag S-365-23


MRF 2023.276
Afvist justifikationssag anlagt af Amager Fælleds Venner, der i MRF 2021.305 B på grundlag af opsættende virkning af klage over VVM-tilladelse havde fået nedlagt midlertidigt forbud mod, at Fælledby P/S kunne fortsætte anlægsarbejderne til ny bydel, før klagenævnet havde truffet endelig afgørelse, idet justifikationssagen var anlagt mere end to uger efter, at Fælledby P/S havde hævet kæremålet over forbuddet.

Østre Landsrets dom af 1. december 2023, 22. afd., sag BS-45456/2022-OLR


MRF 2023.277
Bøde på 150.000 kr. for en række bygge- og anlægsarbejder udført uden byggetilladelse og i strid med lokalplan. Ugentlige tvangsbøder på 25.000 kr., indtil lovliggørelsespåbud var efterkommet, uden det kunne tillægges betydning, at en fysisk lovliggørelse ifølge tiltalte ville koste et tocifret millionbeløb, og at ejendommen var udlejet med en ganske væsentlig husleje. Enighed om, at strafansvar påhvilede de fortsættende selskaber efter spaltning.

Østre Landsrets dom af 14. december 2023, 4. afd., sag S-1493-22


MRF 2023.278
Afvist, at nabo havde klageret efter byggelovens § 23 over byggetilladelse til terrasse på E’s naboejendom, da indbliksgener fandtes af begrænset betydning, og udsigtsgener ikke er blandt de hensyn, der varetages efter byggeloven, hvorfor Byggeklageenhedens afvisning blev tiltrådt.

Retten i Helsingørs dom af 28. juli 2023, sag BS-34985/2022-HEL


MRF 2023.279
Uanset ejeren af ejendom med privat fællesvej havde overtaget den eneste anden vejberettigede ejendom til den private fællesvej, kunne den private fællesvej ikke nedlægges uden tilladelse fra kommunen som vejmyndighed. Vejdirektoratets stadfæstelse af kommunens påbud efter privatvejsloven om fjernelse af spærringer ikke tilsidesat.

Retten i Hernings dom af 25. august 2023, sag BS-48946/2022-HER


MRF 2023.280
Ophævet Byggeklageenhedens stadfæstelse af Esbjerg Kommunes byggetilladelse til boligbyggeri med dagligvarebutik, da tilladelsen først var meddelt efter, at bygherren havde givet afkald på at rejse erstatningskrav mod kommunen, hvis en verserende klagesag om lokalplan førte til, at Planklagenævnet ophævede planen. Det gjorde ingen forskel, at Planklagenævnet havde fundet lokalplanen gyldig, før Byggeklageenheden traf afgørelse.

Retten i Esbjerg dom af 1. september 2023, sag BS-7215/2022-ESB


MRF 2023.281
Lokalplanbestemmelser om udvalgte lokaliteter med fjordkig havde ikke karakter af ekspropriation uanset indbliksgener, og da kommunen ikke havde varetaget usaglige hensyn eller tilsidesat officialprincippet eller lighedsgrundsætningen, var der ikke grundlag for at underkende Planklagenævnets afvisning af at ophæve lokalplanen.

Retten i Roskildes dom af 5. september 2023, sag BS-19633/2022-ROS


MRF 2023.282
Sagsanlæg om, hvorvidt Fødevarestyrelsens påbud af 6. november 2020 om aflivning af mink udgjorde en krænkelse af EMRK’s beskyttelse af privat ejendom som følge af manglende lovhjemmel henvist til landsretten grundet sagens principielle karakter og samfundsmæssige rækkevidde.

Retten i Glostrups kendelse af 11. september 2023, sag BS-42468/2022-GLO


MRF 2023.283
Lokalplan, der havde til formål at fastholde en eksisterende genbrugsplads, fandtes ikke at være båret af usaglige økonomiske hensyn. Ikke krav på erstatning for værdiforringelse af naboejendom, da der ikke som følge af lokalplanen var lidt et tab.

Retten i Koldings dom af 26. september 2023, sagerne BS-9312/2021-KOL og BS-42890/2021-KOL


MRF 2023.284
Ikke grundlag for at ophæve Planklagenævnets afgørelse om, at lokalplanbestemmelse om belysning ikke havde en sådan klarhed, at den kunne håndhæves af Esbjerg Kommune efter planloven.

Retten i Esbjergs dom af 27. september 2023, sag BS-42245/2022-ESB


MRF 2023.285
Ikke krav på genoptagelse af kommunes afslag fra 2009 på lovliggørende dispensation fra lokalplan til tagterrasse, da forhold på andre ejendomme ikke var sammenlignelige, hvorfor der ikke var fremkommet væsentlig nye oplysninger, som kunne have haft betydning for sagens udfald.

Retten i Aarhus’ dom af 11. oktober 2023, sag BS-16839/2021-ARH


MRF 2023.286
Ikke grundlag for at forhøje erstatning for ekspropriation efter vejloven til bustracé, da ejer ikke havde en berettiget forventning om en højere bebyggelsesprocent end hidtidig lokalplan, og skønserklæring ikke gav grundlag for at tilsidesætte overtaksationskommissionens vurdering.

Retten i Aalborgs dom af 13. oktober 2023, sag BS-42290/2021-ALB


MRF 2023.287
Københavns Kommunes påbud til X ApS efter vejloven om nedtagning af reklamebander på stillads var gyldigt, da reklamebanderet var opsat uden tilladelse, og hensynet til afvikling af EM-fodbold var lovligt efter vejloven. Afvist, at kommunen var erstatningsansvarlig.

Københavns Byrets dom af 18. oktober 2023, sag BS-14072/2022-KBH


MRF 2023.288
Afvist hæveadgang for køber af nedrivningsejendom, hvor der blev konstateret forurening to år efter overtagelsen, men forholdsmæssigt afslag skønsmæssigt fastsat til summen af ejendommens værdiforringelse og meromkostningerne forbundet med byggeri på ejendommen uden oprensning.

Retten i Glostrups dom af 27. oktober 2023, sag BS-5527/2021-GLO


MRF 2023.289
Opfyldning af kørespor etableret mellem 1960 og 1970 på areal, der var § 3-beskyttet mose, gik ud over almindelig vedligeholdelse og blev derfor anset for en tilstandsændring, der krævede dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, hvorfor der ikke var grundlag for at ophæve Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af kommunens lovliggørelsespåbud.

Retten i Koldings dom af 2. november 2023, sag BS-21468/2022-KOL


MRF 2023.290
Ikke grundlag for at underkende Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af afslag efter naturbeskyttelseslovens § 26 a på nedlæggelse af sti til udsigtspunkter ved Maglesø, uanset at adgang gik over den private ejers gårdsplads, da ejerens alternative placering af stien ikke var tilfredsstillende, bl.a. fordi udsigten fra det alternative stiforløb var beskeden.

Retten i Holbæks dom af 10. november 2023, sag BS-41642/2019-HBK


MRF 2023.291
Kommune var ikke erstatningspligtig for et olieudslip i 1986 fra en defekt rørsamling på olietank på kommunens ejendom, der havde spredt sig til N’s naboejendom, da kommunen ikke havde handlet ansvarspådragende, og ansvar var forældet. Kommunens erklæring i 2019 til N om at foretage det fornødne i tilfælde af forurening var ikke en erstatningsmæssig indeståelse.

Retten i Helsingørs dom af 16. november 2023, sag BS-36166/2022-HEL


MRF 2023.292
To havbrug samt T3 som direktør og ejer fundet skyldig i overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 110 og straffelovens § 196, stk. 2, ved i perioden 2013-2018 at have udledt fosfor og kvælstof i strid med godkendelsesvilkår og herved forurenet Horsens Fjord og Natura 2000-område samt for overtrædelse af straffelovens § 175 ved urigtige indberetninger om produktion og foderforbrug. Afvist modregning i udledning af næringsstoffer som følge af muslingeopdræt, da muslingerne blev spist af fugle, hvis efterladenskaber endte i samme havområde. T1 A/S idømt bøde på 20 mio. kr. og konfiskation af 125. mio. kr. T3 idømt psykiatrisk behandling og frakendt retten til drive havbrug i tre år samt tillægsbøde på 20.000 kr.

Retten i Horsens' dom af 7. december 2023, sag 2211/2020


MRF 2023.292/2
VVM-direktivet og SMV-direktivet ikke til hinder for, at der under klagesag om plangrundlag og VVM-tilladelse til byudviklingsprojekt på Amager Fælled blev inddraget supplerende oplysninger om bl.a. påvirkning af bilag IV-arters yngle- og rasteområder. Afvist præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen.

Københavns Byrets kendelse af 7. december 2023, sagerne BS-4114/2022-KBH og BS-22319/2022-KBH


MRF 2023.293
Grundejer havde ikke vundet færdselshævd over naboens grundstykke, som blev brugt som adgangsvej til grundejerens baggård, da der ikke var tale om en synbar servitutindretning, og der ikke var rådet kontinuerligt i alderstid.

Retten i Koldings dom af 11. december 2023, sag BS-49087/2021-KOL


MRF 2023.294
Ikke grundlag for at ophæve Planklagenævnets tiltrædelse af kommunens afslag på lovliggørende dispensation fra lokalplans byggelinje til tagterrasse. Lighedsprincippet ikke tilsidesat, bl.a. fordi tilsvarende terrasser på andre ejendomme var opført før lokalplan, eller fysisk lovliggørelse var afskåret pga. passivitet, da kommunen havde været bekendt med forholdet i 35 år. Prøvelsen kunne ikke udstrækkes til forhold, som ikke var omfattet af klagesagen i nævnet.

Retten i Helsingørs dom af 27. december 2023, sag BS-41882/2022-HEL


MRF 2023.295
Afvist klage over påbud om fysisk lovliggørelse af ulovligt forhold efter naturbeskyttelseslovens § 29 a, stk. 2, idet bestemmelsen ikke fremgår af § 78, stk. 4, der fastlægger, hvilke af miljøministerens afgørelser der kan påklages til nævnet. Praksis vedr. prøvelse af grundlaget for § 3-påbud efter § 73, stk. 5, ændrede ikke herved.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 8. oktober 2023, j.nr. 23/09412


MRF 2023.296
Stadfæstet Kystdirektoratets VVM-tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til 25 pælebårne huse på søterritoriet som led i Feriebyen Sukkerfabrikken Møn, da der ikke var grundlag for at tilsidesætte væsentlighedsvurderingen af Natura 2000-områder, som tog udgangspunkt i den væsentlighedsvurdering, som nævnet i MRF 2021.59 Mfk ikke havde tilsidesat.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 11. oktober 2023, j.nr. 22/06179


MRF 2023.297
Stadfæstet Vordingborg Kommunes VVM-tilladelse til etablering af delprojektet på landsiden af Feriebyen Sukkerfabrikken Møn, bl.a. fordi væsentlighedsvurderingen og vurderingen af kumulative effekter fandtes tilstrækkelig, og da der fandtes at være hjemmel til et i VVM-tilladelsen fastsat vilkår om, at feriegæster ikke måtte nærme sig et nærliggende Natura 2000-område.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 11. oktober 2023, j.nr. 22/10066


MRF 2023.298
Ikke medhold i klage over Herning Kommunes indirekte afgørelse om, at ændring i klassifikation af indhold i biomasse fra biprodukt til affald ikke er omfattet af miljøvurderingslovens regler om miljøvurdering af planer og programmer, da denne praksisændring udelukkende udgjorde en ændring i fortolkningen af gældende regler.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 19. oktober 2023, j.nr. 21/03814


MRF 2023.299
Ophævet og hjemvist afslag på rørlægning af offentligt vandløb på et areal, hvor der alene var én bredejer, af hensyn til en mere hensigtsmæssig landbrugsdrift, da afslaget skete med henvisning til kommunens naturpolitik vedtaget uden retligt ophæng og dermed ikke var normerende for kommunens administration efter vandløbsloven.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 24. oktober 2023, j.nr. 20/10707


MRF 2023.300
Stadfæstet afslag på tilladelse til ny grundvandsboring til markvanding placeret ca. 500 m fra samme landmands eksisterende indvindingsboring, hvor tilladelsen udløb den 31. december 2023, da grundvandsmagasinet var i hydraulisk kontakt med vandløbet Rødå målsat til god økologisk tilstand, men med tilstand i laveste klasse for kvalitetselementet fisk. En beregnet reduktion af vandføringen på 1,11 % anset for forringelse af vandkvaliteten, jf. sag C-461/13, og var dermed i modstrid med indsatsbekendtgørelsens § 8, stk. 3. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 25. oktober 2023, j.nr. 21/01949


MRF 2023.301
Stadfæstet kommunes afgørelse om, at 6,3 ha af L’s ejendom var omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på grundlag af besigtigelse og luftfotos, og afvist, at undtagelsen for grøn støtte under EU’s landbrugsordninger fandt anvendelse, da den beskyttede natur ikke var opstået som følge af forpligtelser efter disse EU-ordninger, men som følge af L’s egne valg. Uden betydning, at arealet i kommuneplanen var udlagt som ferieby.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2023, j.nr. 20/05550


MRF 2023.302
Ophævet dispensation fra skovbyggelinjen til boligbyggeri inden for den ved lokalplan i forvejen reducerede skovbyggelinje, da byggeriets placering 10-15 m fra skovbrynet ville påvirke oplevelsen af og indsigten mod skoven, da der ved reduceret skovlinje kun i særlige tilfælde kan dispenseres, og da det ikke var godtgjort, at der ikke forelå alternative placeringsmuligheder i nærområdet. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2023, j.nr. 21/09271


MRF 2023.303
Ophævet og hjemvist fredningsdispensation til bygning og toiletvogn mv. til brug for windsurfere ved Vester Vandet Sø ved Natura 2000-område, da fredningsnævnet ikke havde foretaget en selvstændig væsentlighedsvurdering efter habitatreglerne, men blot henvist til kommunens (ansøgers) vurdering. Med forbehold herfor forelå umiddelbart et sådant tilfælde, at der kunne meddeles delvis dispensation fra fredningen. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. oktober 2023, j.nr. 21/01507


MRF 2023.304
Lovliggørende dispensation til kunstrævegrav i § 3-beskyttet overdrev ændret til afslag, da der ikke forelå et særligt tilfælde. Det forhold, at graven kun lå 8 m inde på overdrevet, og at E udførte naturpleje i området, kunne ikke begrunde lovliggørende dispensation.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. oktober 2023, j.nr. 21/06281


MRF 2023.305
Efter klage fra lodsejer blev fredningsnævnets tilladelse til kommunale plejeforanstaltninger i form af bl.a. træfældning på ikke-statsejet fredet areal i Natura 2000-område ophævet, idet fredningsnævnet ikke havde foretaget en selvstændig væsentlighedsvurdering efter habitatdirektivets art. 6, 12 og 13, men blot henvist til en af kommunen foretaget vurdering.

Miljø og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. oktober 2023, j.nr. 20/13154


MRF 2023.306
Ophævet og hjemvist Københavns Kommunes screeningafgørelse om ikke-VVM-pligt af ændring af støjniveau ved afholdelse af store koncerter i Tivoli, da koncerterne i kumulation med eksisterende projekter ville medføre væsentlig overskridelse af vejledende støjgrænse ved den mest udsatte beboelse med 27 dB(A) uanset begrænset varighed og hyppighed.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 13. november 2023, j.nr. 22/02470


MRF 2023.307
Stadfæstet undersøgelsespåbud efter jordforureningslovens § 48 vedrørende olieforurening, der mest sandsynligt var forårsaget af løbende mindre overfyldninger af villaolietank ved påfyldning med den ændring, at forpligtelsen til beskrive afhjælpende foranstaltninger om afgravning blev gjort afhængig af resultatet af undersøgelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 15. november 2023, j.nr. 20/08071


MRF 2023.308
Ikke medhold i klage over, at Region Nordjyllands Regionale Udviklingsstrategi 2020-2023 krævede SMV-procedure, da udviklingsstrategien var udarbejdet iht. erhvervsfremmelovens § 15, stk. 1, og ikke var retligt bindende, men havde en politisk karakter.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 17. november 2023, j.nr. 20/09315


MRF 2023.309
Ophævet og hjemvist screeningafgørelse fra 2020 om ikke-VVM-pligt for ny kommunal kunstgræsbane, da projektet medførte støj for den nærmeste nabo på 54 dB(A), hvilket væsentligt overskred den vejledende støjgrænse på 40 dB(A) og ville forekomme hyppigt året rundt. Nævnet havde i april 2021 afvist opsættende virkning af klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 17. november 2023, j.nr. 21/01558


MRF 2023.310
Ophævet og hjemvist miljøgodkendelse til omladningsplads af jernskrot i Fredericia Havn, da kommunens vurdering af støjforurening ikke havde medtaget støj fra skibene ved ind- og udskibning til og fra omladningspladsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. november 2023, j.nr. 20/00971


MRF 2023.311
Ophævet VVM-screeningafgørelse, miljøgodkendelse og vandindvindingstilladelse fra 2019 til eksisterende ferskvandsdambrug i Natura 2000-område, da væsentlighedsvurderingen forudsatte afhjælpende foranstaltninger med bl.a. vilkår i miljøgodkendelsen om gitterstørrelse ved vandindtag til dambruget, hvorfor projektet krævede konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2, og VVM-tilladelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. november 2023, j.nr. 20/02834


MRF 2023.312
Ophævet og hjemvist Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af udvidelse af kapaciteten på eksisterende miljøgodkendt virksomhed med produktion af katalysatorer med vilkår om rensning af luftstrøm til anvendelse af omkostningstunge absolutfiltre, da Kommissionen under klagesagen havde offentliggjort nye BAT-konklusioner for denne type anlæg, hvorefter der kunne anvendes de billigere posefiltre, hvilket blev anset for nye faktiske oplysninger efter principper om nova.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. november 2023, j.nr. 21/01226


MRF 2023.313
Ændret påbud om støjvilkår til biogasanlæg optaget inden for retsbeskyttelsesperioden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a, stk. 2, således at delvilkår om, at målinger af lavfrekvent støj skulle foretages fra tre bestemte ejendomme, udgik, idet muligheden for påbud om målinger fra tredjemands ejendom ikke fremgik af Miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, og fravigelsen ikke var begrundet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. november 2023, j.nr. 22/03915


MRF 2023.314
Ophævet og hjemvist afgørelse om ikke at meddele påbud efter jordforureningslovens § 40 om undersøgelse af jordforurening med chlorerede opløsningsmidler fra maskinfabrik i perioden 1971-2009, hvor selskabet for virksomheden ved selskabsmæssig spaltning i 2004 ophørte, da sagen på baggrund af betydeligt personsammenfald i direktion og bestyrelse i det ophørte henholdsvis det fortsættende selskab var utilstrækkeligt oplyst.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 4. december 2023, j.nr. 20/00019


MRF 2023.315
Revurdering af vilkår i råstofindvindingstilladelse ikke omfattet af VVM-reglerne, da råstofindvindingen kunne fortsætte uden ændring af stillede vilkår, hvorfor revurderingen ikke forudsatte arbejder eller indgreb, der indebar ændringer i det oprindelige projekts fysiske aspekter, og dermed ikke var omfattet af VVM-direktivets projektbegreb.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 4. december 2023, j.nr. 21/03296


MRF 2023.316
Kommunes afslag på erstatning efter naturbeskyttelseslovens § 19 g til landmand for driftstab efter gødskningsforbud på § 3-areal i Natura 2000-område ændret til erstatning på 47.127,22 kr., da gødskningsforbuddet medførte tabt indtægt for merproduktion af kød, og erstatning ikke skal udmåles som nedgang i ejendomsværdi. Godtgørelse på 35.000 kr. for nødvendige udgifter til sagkyndig bistand under klagesagen. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. december 2023, j.nr. 20/09475


MRF 2023.317
Erstatning for påbud efter naturbeskyttelseslovens § 19 g for forbud mod gødskning på § 3-areal i Natura 2000-område efter udløb af MVJ-aftale skal ikke udmåles ud fra nedgang i ejendomsværdi, men efter driftstab. Kommunes afslag på erstatning ændret til en erstatning på knap 47.000 kr. Godtgørelse på ca. 3.500 kr. for nødvendige udgifter til sagkyndig bistand under klagesagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. december 2023, j.nr. 21/00574


MRF 2023.318
Stadfæstet afgørelse om at klassificere rørledning som privat vandløb, da spildevandstekniske anlæg efter nævnets praksis efterfølgende kan udtages af spildevandsplanen, og det ikke var dokumenteret, at vandløbsmyndigheden skulle have forestået den faktiske vedligeholdelse af vandløbet og dermed fraveget udgangspunktet om, at et vandløb anses for privat vandløb, når der ikke foreligger positiv beslutning om at anse vandløbet for offentligt.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 13. december 2023, j.nr. 20/13117, 20/13118 og 20/13119


MRF 2023.319
Lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til trådhegn oven på bunker ved Skagen Bunkermuseum, da hegnet var en nødvendig sikkerhedsforanstaltning for bunkerens funktion som museum henset til de mange besøgende og placering ved et større parkeringsområde, hvorfor Kystdirektoratets afslag på dispensation ophævet. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 13. december 2023, j.nr. 21/04145


MRF 2023.320
Stadfæstet afslag på etablering af kalkfjernelsesanlæg for almen vandforsyning for 547 forbrugere med en hårdhedsgrad for vandet på 20-23,5°dH, da vandforsyningsplanen anførte, at der kun i særlige tilfælde kunne tillades videregående vandbehandling med anvendelse af beriget filtermateriale, og da kommunens administration af vandforsyning efter Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis skal ske i overensstemmelse med vandforsyningsplanen og efter princippet om, at forsyning med drikkevand ikke baseres på videregående vandbehandling.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 14. december 2023, j.nr. 21/02169


MRF 2023.321
Ophævet og hjemvist dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til 300 m3 vandbeholder til offentlig vandforsyning, selv om hensynet til at sikre vandforsyning blevet anset for et vigtigere hensyn end interessen i fortidsmindebeskyttelseslinjen, da det ikke kunne udelukkes, at fældning af træer kunne påvirke bilag IV-arten flagermus. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 14. december 2023, j.nr. 21/03249


MRF 2023.322
Stadfæstet lovliggørende dispensation efter skovlovens § 38 til mountainbikebane i fredskov, da banen varetog rekreative formål med bynær placering, da skovrejsning var slået fejl, og da arealet var egnet til aktiviteten. Mountainbikeryttere med lys om natten fandtes ikke at påvirke den potentielle forekomst af bilag IV-arter nord for projektet. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 14. december 2023, j.nr. 21/05734


MRF 2023.323
Ophævet og hjemvist påbud efter jordforureningslovens § 41 til virksomhed om delvis oprensning af 33 tons gasolie forårsaget af beskadiget påfyldningsrør, hvor der blev efterladt en restforurening på 1.300 kg, da restforureningen kunne medføre en uacceptabel miljø- og sundhedsmæssig risiko, og forskel mellem pris på delvis oprensning på 10,8 mio. kr. og fuldstændig oprensning på 23,2 mio. kr. ikke fandtes i modstrid med proportionalitetsprincippet efter U 2014.790 H.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 14. december 2023, j.nr. 21/13855


MRF 2023.324
Ophævet tilsynsafgørelse om begrænsning af offentlighedens adgang til mountainbikespor og rollespil i kommunalt ejet skov i form begrænsning af færdsel i bestemte tidsrum og offentlig adgang en bestemt måned om året, som var fastsat i vilkår i landzonetilladelse fra 2018, da begrænsningen var i strid med naturbeskyttelseslovens § 27, og der ikke forelå særlige forhold, som kunne begrunde delvis lukning af offentlighedens adgang i medfør af naturbeskyttelseslovens § 27, stk. 1. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 15. december 2023, j.nr. 21/02054


MRF 2023.325
Stadfæstet afslag på i overensstemmelse med lokalplan at foretage terrænregulering med 0,5 m, da lokalplan ikke uden særlig hjemmel kan tilsidesætte anden lovgivning, og beregning i screeningsprogrammet Scalgo viste, at den ansøgte terrænregulering ville hindre det naturlige afløb fra højereliggende ejendomme i strid med vandløbslovens § 6.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 15. december 2023, j.nr. 21/04709


MRF 2023.326
Ophævet og hjemvist påbud om begrænsning af støjgener fra kommunalt ejet kunstgræsbane, da påbuddet var i strid med det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, idet påbuddets vilkår hverken var egnede eller tilstrækkelige til at nedbringe de konstaterede støjgener.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 18. december 2023, j.nr. 21/09584


MRF 2023.327
Ophævet og hjemvist Syddjurs Kommunes nedklassificering af det offentlige vandløb Kelstrup Bæk til privat vandløb, da kommunen ikke på datoen for afgørelsen havde vedligeholdt vandløbet i overensstemmelse med vandløbsregulativet i overensstemmelse med § 3, stk. 5, i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 18. december 2023, j.nr. 22/00564


MRF 2023.328
Afvist klage over varsling og senere meddelelse af administrativt bødeforlæg for overtrædelse af fødevarelovens regler om ophængning af smiley, da et bødeforlæg ikke er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, men udgør et tilbud om en sags afslutning uden inddragelse af politi eller domstole. Tilsynsførendes adfærd under et kontrolbesøg udgjorde heller ikke en afgørelse, da den ikke fastsatte gældende ret i et konkret tilfælde.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 19. december 2023, j.nr. 23/14657


MRF 2023.329
Ophævet afgørelse om, at areal på sommerhusgrund måtte anses som et udyrket areal og dermed omfattet af offentlighedens adgang efter naturbeskyttelseslovens § 24, da det var arealets faktiske fremtræden, der var afgørende, og arealet var begrænset afskærmet og ikke fremstod adskilt fra den øvrige del af ejendommen, som ikke var ”meget stor”. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 20. december 2023, j.nr. 20/12021


MRF 2023.330
Stadfæstet lovliggørelsespåbud om ophør med anvendelse af spejderhytter i fredskov til hotellignende formål, da anvendelsen gik ud over grundlaget for en tidligere dispensation fra skovlovens § 11, stk. 1, der lagde vægt på at tilgodese børn og unges friluftsliv, mens lejlighedsvis anvendelse som mødefacilitet kunne opretholdes. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 20. december 2023, j.nr. 21/09991


MRF 2023.331
Ophævet og hjemvist Region Hovedstadens Råstofplan 2016/2020, da der som forudsætning for udlæg af et graveområde var varetaget hensyn til den trafikmæssige påvirkning, hvilket ikke er et sagligt hensyn efter råstoflovens § 3.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 20. december 2023, j.nr. 22/01788 m.fl.


MRF 2023.332
Ophævet indirekte afgørelse fra 2010 om, at restaurationsforskrift efter den dagældende miljøaktivitetsbekendtgørelse ikke var omfattet af miljøvurderingsloven, da forskriften fastlagde rammer for fremtidige anlægstilladelser, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 2, ved krav til den fysiske indretning i form af bl.a. ventilationsanlæg og støjisolering ved restaurationer.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 20. december 2023, j.nr. 22/03247


MRF 2023.333
Dispensation til etablering af ensilageplads inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen ændret til et afslag, da der ikke forelå et særligt tilfælde, og da den driftsmæssige nødvendighed ikke fandtes at kunne begrunde dispensation. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 21. december 2023, j.nr. 21/03443


MRF 2023.334
Ophævet afgørelse om ændring af udgiftsfordeling og pålæg af bidragspligt til kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark, da kystbeskyttelseslovens § 11, stk. 2, kun finder anvendelse i tilfælde, hvor der efterfølgende er behov for ændring i udgiftsfordelingen. Ikke hjemmel til at pålægge lodsejere bidragspligt med tilbagevirkende kraft.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 21. december 2023, j.nr. 23/03222


MRF 2023.335
Kystdirektoratets afslag på lovliggørende dispensation til to kviste på E’s sommerhus ændret til en dispensation, da den lempeligere dispensationsadgang i naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 3, nr. 2, ikke forudsætter nyopførelse, og betingelserne for dispensation i øvrigt var opfyldt med et lægefagligt dokumenteret handicap hos E, og da det ansøgte var nødvendigt for indretning af bygningen af hensyn til E’s handicap.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 22. december 2023, j.nr. 23/06113