Miljøretlig Forskningsportal, årgang 2023

MRF 2023.1
Vandkraftværkers krav om betaling af dobbelttarif i 2006-2008 på grundlag af dagældende lettisk lov skulle vurderes som en mulig ny statsstøtte og kunne ikke bedømmes som krav på erstatning.

EU-Domstolens dom af 12. januar 2023, Store Afdeling, forenede sager C-702/20 og C-17/21, DOBELES HES m.fl.


MRF 2023.2
Forordningen om markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter er til hinder for særlige nationale regler om annoncer til fagfolk, men hindrer ikke forbud mod annoncer rettet til den brede offentlighed. Sidstnævnte forbud og forbud mod særlige rabatter og lignende er i overensstemmelse med TEUF art. 34 og 36, når forbuddene er begrundet i hensyn til beskyttelse af menneskers sundhed og miljø og ikke går videre end nødvendigt.

EU-Domstolens dom af 19. januar 2023, 3. afd., sag C-147/21, CIHEF m.fl.


MRF 2023.3
Den særlige undtagelse i forordningen om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, hvorefter en medlemsstat midlertidigt kan tillade plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, som ikke er tilladt af EU, kan ikke anvendes, når Kommissionen i særlige gennemførelsesforordninger har forbudt anvendelse af de pågældende plantebeskyttelsesmidler på frø.

EU-Domstolens dom af 19. januar 2023, 1. afd., sag C-162/21, Pesticide Action Network Europe m.fl.


MRF 2023.4
Genmodificerede ændringer af planter opnået ved laboratoriefremstilling og efterfølgende anvendt på marker kan være omfattet af undtagelsen i GMO-direktivets art. 3(1) for mutagenese teknikker, hvis teknikken gennem lang tid har vist sig sikker for mennesker og miljø.

EU-Domstolens dom af 7. februar 2023, Store Afdeling, sag C-688/21, Confédération paysanne m.fl. (Mutagenèse aléatoire in vitro)


MRF 2023.5
Undtagelsen for tilbagebetalingskrav af støtte miljøvenlig landbrugsdrift, der ikke kan opfylde vilkårene for støtte, gælder, hvis opfyldelsen af støttevilkår hindres som følge af jordfordeling eller myndigheders indgreb som led i fysisk planlægning, mens undtagelsen for force majeure og usædvanlige omstændigheder forudsætter, at hindringen skyldes omstændigheder, der er usædvanlige og uforudsigelige og omstændigheder uden for støttemodtagerens vilje.

EU-Domstolens dom af 16. februar 2023, 8. afd., sag C-343/21, Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond "Zemedelie"


MRF 2023.5/2
Screening af kumuleret miljøvirkning af VVM-direktivets bilag II projekter kan ikke begrænses til forbundne projekter.

EU-Domstolens kendelse af 28. februar 2023, 7. afd., sag C-596/22, Kreis Gütersloh


MRF 2023.6
Polens skovforvaltningsplan var i modstrid med habitatdirektivets art. 6, stk. 1 og 2, samt art. 12 og 13 grundet uklarhed, og NGO’ers manglende mulighed for at prøve lovligheden var i modstrid med Århus-konventionens art. 9(2).

EU-Domstolens dom af 2. marts 2023, 2. afd., sag C-432/21, Kommissionen mod Polen (Gestion et bonne pratique forestières)


MRF 2023.7
Ikke grundlag for at underkende Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) klassificering af bispenol A, der anvendes i plastindustrien, som hormonforstyrrende, bl.a. fordi det ikke var i modstrid med forsigtighedsprincippet, at klassificeringen ikke var baseret på standardstudier.

EU-Domstolens dom af 9. marts 2023, 4. afd., sag C-119/21 P, PlasticsEurope mod ECHA


MRF 2023.8
Der kan ikke fastsættes mindre strenge emissionsgrænseværdier for luftforurenende stoffer fra IE-anlæg, end hvad der følger af BAT, når udledningen kan bidrage til overskridelse af luftrammedirektivets grænseværdier eller modvirke foranstaltninger i en luftkvalitetsplan.

EU-Domstolens dom af 9. marts 2023, 2. afd., sag C-375/21, Sdruzhenie "Za Zemyata - dostap do pravosadie" m.fl.


MRF 2023.9
En portugisisk regel fra 2012, der forpligter erhvervsdrivende til, at brændstof til vejtransport er iblandet en bestemt procentdel biobrændsel, udgør ’andre krav’ omfattet af i notifikations- og stand still-proceduren i informationsproceduredirektivet og kan ikke gøres gældende over for private, når direktivets procedurekrav ikke er fulgt, uden at det gjorde en forskel, at reglen var vedtaget som led i Portugals opfyldelse af VE-direktivets regler om fremme af vedvarende energi.

EU-Domstolens dom af 9. marts 2023, 3. afd., sag C-604/21, Vapo Atlantic


MRF 2023.10
SMV-direktivet om miljøvurdering af planer omfatter ikke rent vejledende planer, men forudsætter, at planen er bindende for den kompetente myndighed og begrænser myndighedens skøn. SMV-direktivet omfatter også planer, der er udarbejdet i samarbejde mellem en myndighed og en bygherre, når planen er vedtaget af myndigheden på grundlag af en lov, og planen indeholder en udviklingsplanlægning, der adskiller sig fra andre planer.

EU-Domstolens dom af 9. marts 2023, 7. afd., sag C-9/22, An Bord Pleanála m.fl. (Site de St Teresa’s Gardens)


MRF 2023.11
Afvist Kommissionens krav om bøde og tvangsbøder mod Bulgarien efter TEUF art. 260(2) for ikke at opfylde tidligere traktatbrudsdom i sag C-488/15, da Kommissionen ikke entydigt havde godtgjort, hvilke bestemte dele af den tidligere dom, der ikke var opfyldt, og det ikke påhvilede Bulgarien at dokumentere opfyldelsen af dommen.

EU-Domstolens dom af 16. marts 2023, 3. afd., sag C-174/21, Kommissionen mod Bulgarien (Double manquement - Pollution par les PM10)


MRF 2023.11/2
Køberen af en bil med ulovlig manipulation af udstødning har efter EU-retten krav på passende erstatning fra bilfabrikanten, når anordningen har påført køberen en skade, idet erstatningsbetingelserne fastsættes i national ret under overholdelse af effektivitetsprincippet. EU-retten er ikke til hinder for, at erstatningen fastsættes, så der undgås en ugrundet berigelse af køberen.

EU-Domstolens dom af 21. marts 2023, Store Afdeling, sag C-100/21, Mercedes-Benz Group


MRF 2023.12
Annulleret bestemmelse i Kommissionens forordning om HFC-registeret, hvorefter to virksomheder med samme ejer ikke kan optages i registret, da reglen er i modstrid med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 517/2014 om handel med HFC-kvoter.

Rettens dom af 22. marts 2023, 1. udvidede afdeling, de forenede sager T-825/19 og T-826/19, Tazzetti mod Kommissionen


MRF 2023.13
Sag om gyldigheden af Nyborg Kommunes udpegning af områder til Grønt Danmarkskort i kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017 skulle ikke behandles af landsretten som første instans.

Højesterets kendelse af 13. januar 2023, sag BS-18450/2022-HJR


MRF 2023.14
Tre villaejere havde ikke vundet ejendomshævd over kommunalt ejet beplantningsbælte, som de i over 40 år havde inddraget i deres private haver med indhegning mv., da de var vidende om, at det var kommunens ejendom, og ikke fandtes at have føje til at tro, at kommunen ville opgive ejendomsretten.

Højesterets dom af 3. februar 2023, 1. afd., sag BS-49483/2021-HJR


MRF 2023.15
Afvist forhøjelse af erstatning ved ekspropriation af areal til etablering af støjvold langs motorvej for indtægt ved jordmodtagelse, da ejeren havde afvist kommunens udformning af støjvolden, og ejeren ikke tidligere havde haft indtægt ved jordmodtagelse, hvorfor årsagsbetingelsen for tab ikke var opfyldt.

Højesterets dom af 14. februar 2023, 1. afd., sag BS-44692/2021-HJR


MRF 2023.16
Frist for eksisterende husdyrbrugs overholdelse af totaldepositionskrav til kategori 1-natur skulle beregnes fra staldanlæggenes etableringstidspunkt i hhv. 1972 og 1992-93. Frist på 1 år fra klagenævnets afgørelse til at overholde kravet var ikke uproportionalt eller uforudsigeligt.

Højesterets dom af 19. april 2023, 2. afd., sag BS-26317/2022-HJR


MRF 2023.17
Bøder på hhv. 50.000 kr., 75.000 kr. og 100.000 kr. for overtrædelse af kystbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven ved uden tilladelse at have udført kystbeskyttelsesforanstaltninger og tilstandsændring af klitfredede arealer. Ej straffrihed pga. nødret, grundlovens § 73 eller EMRK. Afvist præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen, da sagen ikke rejste spørgsmål om EU-retten.

Vestre Landsrets dom af 17. januar 2023, 8. afd., sag S-0553-20


MRF 2023.18
Søgsmål til prøvelse af tillæg til byggetilladelse afvist, da søgsmålsfristen var overskredet. Ikke retlig interesse i prøvelse af den oprindelige byggetilladelse, der for så vidt angik de anfægtede forhold var blevet afløst af det senere tillæg.

Vestre Landsrets dom af 18. januar 2023, 5. afd., sag BS-4262/2022-VLR


MRF 2023.19
Bøder på 2.500 kr. og ugentlige tvangsbøder for ikke at efterkomme påbud fra 2016 efter planlovens § 51 om fjernelse af ulovligt oplag af maskiner, byggematerialer og miljøfarligt affald i landzone.

Vestre Landsrets dom af 27. januar 2023, 1. afd., sag S-0721-22


MRF 2023.20
Kvotevirksomhed idømt bøde på 60.000 kr. for manglende indberetning til Energistyrelsen af verificerede CO2-udledninger for 2019 og 2020. De danske kvoteregler var ikke i strid med proportionalitetsprincippet.

Vestre Landsrets dom af 31. januar 2023, 10. afd., sag S-1389-22


MRF 2023.21
Ikke krav på genoptagelse af afvisning af klage over afslag på lovliggørende tilladelse til to tilbygninger i fredskov pga. overskridelse af klagefrist. Afslag på ophævelse af fredskovspligten og udstykning af boligparcellen på arealet, da formålet reelt var at lovliggøre de ulovlige tilbygninger, hvilket ikke vejede tungere end hensynet til fredskoven.

Vestre Landsrets dom af 13. februar 2023, 5. afd., sag BS-44846/2021-VLR


MRF 2023.21/2
Ejer af nedlagt landbrugsejendom idømt bøde på 5.000 kr. og månedlige tvangsbøder for ikke at efterkomme påbud efter vandforsyningslovens § 36 om at sløjfe ubenyttet tilladt vandboring, uden det kunne tillægges betydning, at nabos oppløjning til skel havde umuliggjort adgang med lastbil, som var nødvendig for at sløjfe boringen.

Vestre Landsrets dom af 6. marts 2023, 16. afd., sag S-0960-22


MRF 2023.22
Kommune var ikke erstatningsansvarlig for det tab, som lovliggørelsespåbud i 2012 om at fjerne energipil på to marker havde påført landmand, uanset at påbuddet vedrørende den ene mark var ophævet af klagenævn i 2013, og klagenævnets stadfæstelse af det andet påbud var ophævet af byretten i MAD 2016.280 B, idet kommunen ikke i 2012 var i besiddelse af de oplysninger, som ved den efterfølgende klagenævns- og domstolsbehandlingen var tillagt væsentlig betydning.

Vestre Landsrets dom af 22. marts 2023, 6. afd., sag BS-47309/2021-VLR


MRF 2023.22/2
T I/S fundet skyldig i udvidelse og ændring af svinebesætning på to svinebrug uden at have indhentet ny miljøgodkendelse i flere planperioder mellem 2012 og 2019, men frifundet for tre planperioder, da besætningen ikke oversteg antallet af dyreenheder. Strafansvar forældet for en planperiode. Landsretten nedsatte herefter byrettens bøde fra 750.000 kr. til 175.000 kr. og det konfiskerede beløb fra 3 mio. kr. til 1,3 mio. kr.

Vestre Landsrets dom af 30. marts 2023, 5. afd., sag S-0747-22


MRF 2023.23
Påbud om retablering af oprindelige terræn- og afvandingsforhold på ejendom opretholdt, idet ejendommen uden tilladelse efter vandløbslovens § 6 var blevet befæstet ved påfyldning med knust beton og murbrokker, hvilket ifølge en indhentet skønserklæring medførte en forøget afstrømning af vand til lavereliggende områder.

Vestre Landsrets dom af 20. april 2023, 7. afd., sag BS-18561/2022-VLR


MRF 2023.24
Naboer ikke anset for klageberettiget over manglende partshøring af byggetilladelse til sommerhusejers ombygning og tilbygning, uanset byggeriet medførte udsigtsgener og værditab for naboer og fraveg kommuneplanrammerne, da byggeriet foregik på modsat side af vejen, og udsigtsgener ikke er blandt de hensyn, som varetages efter byggeloven. Byggeklageenhedens afvisning af naboers klage over byggetilladelse fandtes derfor berettiget.

Østre Landsrets dom af 25. januar 2023, 16. afd., sag BS-40423/2021-OLR


MRF 2023.25
Sommerhusejer i første række til vandet pålagt at reducere plankeværk opført i 2017 på egen grund fra 2,06 m til 1,5 m, da plankeværket i forhold til naboen i anden række overskred den naboretlige tålegrænse under hensyn til placeringen i naturskønt område og ifølge skønserklæring reducerede værdien af naboens ejendom med 300.000 kr., og da plankeværket ikke havde nævneværdi betydning for indbliksgener.

Østre Landsrets dom af 20. februar 2023, 12. afd., sag BS-36313/2021-OLR


MRF 2023.26
Dispensation til etablering af vejadgang via en i lokalplanen udlagt sti var ikke i strid med lokalplanens principper, selvom ”retningslinjer for fastlæggelse af placering og dimensionering af vej- og stiarealer” var angivet i lokalplanens formålsbestemmelse. Ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn om, at naboorientering efter planlovens § 20 var af underordnet betydning.

Østre Landsrets dom af 21. februar 2023, 18. afd., sag BS-6143/2022-OLR


MRF 2023.27
Tiltrådt Planklagenævnets ophævelse af Greve Kommunes indirekte afgørelse om, at byggetilladelse til etagebyggeri ikke var i modstrid med lokalplanens bestemmelser om etageantal og tagkonstruktion.

Østre Landsrets dom af 24. februar 2023, 23. afd., sag BS-14638/2022-OLR


MRF 2023.28
Tinglyst servitut fra 1987 om 6 meters vejadgang over A og B’s ejendom til C’s ejendom skulle fortolkes på grundlag af en tilhørende skitse og formål samt historik, hvorfor ejer af herskende ejendom ikke havde krav på udvidelse af de nuværende ca. 4 meters bredde, der tillige vil kræve, at A og B fjernede raftehegn. Hegnssyn havde ikke haft kompetence til at afgøre tvisten, der oprindeligt drejede sig om raftehegnet.

Østre Landsrets dom af 8. marts 2023, 12. afd., sag BS-845/2022-OLR


MRF 2023.29
Lokalplanbestemmelse om maksimal højde på 1,80 m for hegn i skel mod vej omfattede også 2 m høj hegnsmur placeret 8 cm fra skel, som var opført for at begrænse væsentlige indbliksgener. Kommunens afslag på lovliggørende dispensation, der var tiltrådt af Planklagenævnet, var berettiget. Rette sagsøgte.

Østre Landsrets dom af 9. marts 2023, 17. afd., sag BS-5193/2022-OLR


MRF 2023.30
Ikke hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 30 til at håndhæve vilkår om CE-mærket bundfældningstank i tilladelse til pilerenseanlæg efter miljøbeskyttelseslovens § 19, da der ikke forelå oplysninger om, at anlægget kunne skade en recipient.

Østre Landsrets dom af 15. marts 2023, 10. afd., sagerne S-2747-21 og S-1570-22


MRF 2023.31
Selvom faktisk placering af sti afveg med nogle meter fra tinglyst rids over placering af sti i servitut fra 2015 om færdselsret over H og J’s sommerhusgrund for de til enhver tid værende ejere af 12 andre sommerhusgrunde, fandtes afvigelsen ikke retligt relevant, da servituttens formål om at sikre adgang mellem to veje kunne opfyldes. Byretten afviste hævd, da servitutten fra 2015 måtte anses at gøre op med evt. hævd.

Østre Landsrets dom af 28. marts 2023, 3. afd., sag BS-27942/2021-OLR


MRF 2023.32
Kommune var ikke forpligtet til at dække udgifter til privat kystsikring på grundlag af en servitut fra 1959, hvorefter kommunen skulle afholde halvdelen af udgifterne til kystsikring, som var rekvireret af sognerådet eller en bestemt grundejerforening.

Østre Landsrets dom af 31. marts 2023, 12. afd., sag BS-17687/2021-OLR


MRF 2023.33
Påbud om lovliggørelse af lokalplanstridige hegn og skilte på havnepromenaden på Christianshavn ikke ugyldigt, uanset det ikke fremgik, om kommunen havde overvejet retlig lovliggørelse, da det måtte have været klart, at kommunen ikke ville dispensere fra lokalplanen. Anbringender om myndighedspassivitet, lighedsgrundsætning og skøn under regel kunne ikke gøres gældende over for Planklagenævnet, da spørgsmålene ikke var gjort gældende i klagesagen.

Østre Landsrets dom af 17. april 2023, 21. afd., sag BS-45294/2021-OLR


MRF 2023.34
Ikke grundlag for at underkende Planklagenævnets stadfæstelse af afslag på lovliggørende dispensation fra lokalplan til kvist opført uden byggetilladelse i efteråret 2000, mens lokalplanforslag var sendt i offentlig høring.

Østre Landsrets dom af 28. april 2023, 16. afd., sag BS-44677/2021-OLR


MRF 2023.35
Ikke grundlag for at tilsidesætte påbud om retablering af § 3-beskyttet offentligt vandløb, som var opgravet i strid med vandløbslovens § 17 og naturbeskyttelseslovens § 3. Ejerens synspunkter om, at kommunens vedligeholdelse af vandløbet havde været mangelfuld, og at retablering ville medføre forøget vandstand, kunne ikke føre til at andet resultat.

Retten i Randers’ dom af 3. januar 2023, sag BS-46391/2021-RAN


MRF 2023.36
Stadfæstet dispensation fra bevarende lokalplan til nedrivning af sommerhus i ringe stand og opførelse af nyt sommerhus, da lokalplanen indeholdt hjemmel til at give dispensation til nedrivning og genopførelse efter ”stormskade, brand eller lignende”, og da skader på sommerhusets fundament forårsaget ved oversvømmelse var omfattet af dispensationsadgangen. Ikke tillagt betydning, at ejendommens forfald også skyldtes manglende vedligeholdelse.

Retten i Svenborgs dom af 3. januar 2023, sag BS-12077/2021-SVE


MRF 2023.37
Salg af selskab som ejer af projektejendom, hvor der efterfølgende blev konstateret forurening, gav ikke køber ret til at tilbageholde dele af købesummen, da overdragelsesaftalens bestemmelser ikke kunne fortolkes som en indeståelse for et fuldstændigt fravær af forurening, og forureningen ikke havde givet anledning til myndighedskrav.

Retten i Københavns dom af 4. januar 2023, sag BS-41234/2021-KBH


MRF 2023.37/2
A, der i 2015 erhvervede en ejendom, havde ikke godtgjort, at naboejendoms ikke-tinglyste vejret over E’s ejendom var bortfaldet, da vejen fremgik af matrikelkort og vejadgangen var væsentlig for naboejendommen, jf. § 1 i lov om private vejrettigheder.

Retten i Helsingørs dom af 4. januar 2023, sag BS-17071/2021-HEL


MRF 2023.38
Ikke grundlag for at tilsidesætte Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om, at undtagelsesbestemmelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 5 (fravigelse af BAT-krav) og § 33, stk. 1 (50 %-reglen) kunne anvendes til at meddele miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b til et eksisterende malkekvæghold, hvorved kvægholdet overgik til regulering efter stipladsmodellen.

Retten i Holstebros dom af 19. januar 2023, sag BS-44947/2021-HOL


MRF 2023.39
Afvist, at Vejdirektoratets stadfæstelse af kommunal ekspropriation efter vejloven til cykelsti var ugyldig, bl.a. fordi ekspropriationen ikke var i modstrid med habitatdirektivets beskyttelse af bilag IV-arter, da de sagsøgende sommerhusejere ikke havde godtgjort, at undersøgelser forud for indgrebet eller afgørelsen var truffet på utilstrækkeligt grundlag.

Retten på Frederiksbergs dom af 26. januar 2023, sag BS-15295/2020-FRB


MRF 2023.40
Ejer af havecenter idømt bøde på 10.000 kr. for at sælge to gødningsmidler, der er omfattet af EU’s forordning 2019/1148 om markedsføring af eksplosive stoffer, uden at iagttage forordningens regler om bl.a. orientering af ansatte og erhvervsmæssige købere om indberetningspligt af mistænkelig transaktioner, men frifindelse for overtrædelse af bekendtgørelse, da der ikke var meddelt påbud til T. Formildende omstændighed, at T, der var ubekendt med reglerne, straks efterlevede reglerne, og at Sikkerhedsstyrelsen ikke have besvaret henvendelse om reglernes indhold.

Retten på Bornholms dom af 3. februar 2023, sag 1-6/2023


MRF 2023.41
Ikke krav på genoptagelse af Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af Kystdirektoratets afslag på lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til en strandtrappe, idet der ikke var fremkommet nye faktiske oplysninger, der kunne begrunde genoptagelse.

Retten i Lyngbys dom af 7. februar 2023, sag BS-9400/2022-LYN


MRF 2023.42
Forholdsmæssigt afslag til køber af olieforurenet boligejendom fastsat til 250.000 kr., hvor købers udgifter til undersøgelse og fjernelse af forureningen havde været over 1,6 mio. kr., da det ikke var godtgjort, at de af køber afholdte udgifter var nødvendige, og den værdiforringende mangel for en del beroede på et psykologisk aspekt.

Retten i Aarhus’ dom af 14. februar 2023, sag BS-17505/2020-ARH


MRF 2023.43
Ikke grundlag for helt eller delvist at tilsidesætte Miljøstyrelsens afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 69 om reduktion af en åbeskyttelseslinje, uanset afgørelsen ikke fuldt ud imødekom kommunens ansøgning. Der var hverken godtgjort fejl eller mangler ved afgørelsen, ligesom der ikke var tilbragt grundlag for at tilsidesætte styrelsens skønsmæssige afvejning.

Retten i Aalborgs dom af 17. februar 2023, sag BS-22595/2021-ALB


MRF 2023.44
Grundejerforenings vedligeholdelsespligt af et fælles drænsystem omfattede hverken en pligt til at vedligeholde et privat sidedræn eller en pligt til at forny og udvide drænsystemet.

Retten i Holbæks dom af 27. februar 2023, sag BS-31685/2021-HBK


MRF 2023.44/2
Ejerforening havde vundet ejendomshævd på areal med garageanlæg beliggende på andelsforenings matrikulerede areal, da ejerforeningen havde udøvet ejers råden i over 20 år og ikke fandtes i ond tro om skellets beliggenhed.

Retten i Roskildes dom af 22. marts 2023, sag BS-37378/2019-ROS


 

MRF 2023.45
Advokatfirma, der ejede en varebil fra 2000, havde ikke krav på midlertidig dispensation fra miljøbeskyttelseslovens regler om partikelfilter i miljøzoner. Miljøstyrelsen frifundet for påstand om frafald af fem bødeforelæg for ulovlig kørsel med varebilen i miljøzone.

Retten på Frederiksbergs dom af 24. marts 2023, sag BS-41375/2021-FRB


MRF 2023.46
Ikke grundlag for at underkende Planklagenævnets stadfæstelse af afslag på lovliggørende landzonetilladelse til mindre hytte og småbygninger opført mellem 2002 og 2004, idet der ikke under en retssag mod Planklagenævnet kunne tages stilling til bygningernes erhvervsmæssige nødvendighed, når dette ikke var gjort gældende i klagesagen over for nævnet.

Retten i Nykøbing Falsters dom af 26. april 2023, sag BS-35437/2022-NYK


MRF 2023.46/2
Bøder på 5.000 kr. for at have overtrådt affaldsbekendtgørelsen ved ikke rettidigt at have anmeldt nedrivning af stuehus fra 1933 og for ikke at have screenet for problematiske stoffer. Månedlige tvangsbøder på 2.000 kr., indtil der var sket screening af den resterende del af bygningen.

Retten i Aalborgs dom af 28. april 2023, sag 18-7443/2022


MRF 2023.47
Ophævet afslag på dispensation fra lokalplan til udstykning af en ejendom, så bebyggelsen ville være mindre end 5 meter fra skel, da lokalplanbestemmelsen alene gjaldt ved opførelse af ny bebyggelse.

Planklagenævnets afgørelse af 3. januar 2023, j.nr. 22/08467


MRF 2023.48
Ikke medhold i klage over lokalplan for etageboligbyggeri, da kommunen havde foretaget en tilstrækkelig vurdering af indbliks- og skyggegener og derved overholdt miljøvurderingslovens minimumskrav til indholdet af en miljørapport.

Planklagenævnets afgørelse af 5. januar 2023, j.nr. 21/07162


MRF 2023.49
Hjemmel i planlovens § 15, stk. 2, til at forbyde helårsbeboelse i område i byzone, der er udlagt til boliger, hvorfor Nordfyns Kommunes tilladelse til helårsbeboelse i område udlagt til ferieboliger blev ophævet.

Planklagenævnets afgørelse af 19. januar 2023, j.nr. 22/11499


MRF 2023.50
Ophævet lokalplan og kommuneplantillæg for to ejendomme i genoptaget sag som følge af et byrådsmedlems inhabilitet, uanset den endelige planvedtagelse var sket uden vedkommendes deltagelse, da byrådsmedlemmets søster var ansat i den virksomhed, der drev den ene ejendom i planområdet, og byrådsmedlemmets svoger var formand i den forening, der ejede den anden ejendom. Screeningsafgørelse ophævet som uaktuel.

Planklagenævnets afgørelse af 25. januar 2023, j.nr. 23/00281


MRF 2023.51
Ikke medhold i klage over lokalplan, da der var tale om et eksisterende byområde udlagt til blandede byfunktioner, hvorfor de lempede støjgrænser kunne anvendes i planlægningen, jf. planlovens § 15 a, uanset arealet havde henligget ubenyttet, og der ikke var taget højde for støj fra adgangsvej til boligområdet.

Planklagenævnets afgørelse af 16. februar 2023, j.nr. 22/08944


MRF 2023.52
Ophævet forbud efter planlovens § 14 mod nedrivning af en bygning som følge af passivitet, da der var gået ca. 10 måneder fra ansøgningen til varslingen af forbuddet og herefter ca. 2,5 måned til meddelelsen af selve påbuddet.

Planklagenævnets afgørelse af 20. februar 2023, j.nr. 22/15875


MRF 2023.53
Ophævet kommuneplantillæg for vindmøllepark, da der ikke var sket offentlig høring af en supplerende miljøvurdering, der til forskel fra miljørapporten indeholdt konkrete vurderinger af den sandsynlige indvirkning på bilag IV-arter og Natura 2000-områder af en sådan karakter, at disse var en forudsætning for en hensigtsmæssig og effektiv inddragelse af offentligheden og dermed skulle have været i høring, jf. miljøvurderingslovens § 32, stk. 1-4.

Planklagenævnets afgørelse af 22. februar 2023, j.nr. 22/09335 og 22/09336


MRF 2023.54
Afslag på lovliggørende landzonetilladelse til husstandsvindmølle, der var opført på vilkår om, at møllen skulle nedtages i 2016, da vindmøllen var opført omkring 45 meter fra eksisterende bebyggelse og ikke var i umiddelbar tilknytning hertil.

Planklagenævnets afgørelse af 22. februar 2023, j.nr. 22/11091


MRF 2023.55
Ophævet lokalplan og kommuneplantillæg for 60 ha stort solcelleanlæg, da der ikke var foretaget tilstrækkelige undersøgelser i relation til planernes påvirkning af bilag IV-arten spidssnudet frø, hvorfor miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljøvurdering tilsvarende ikke var opfyldt. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 23. februar 2023, j.nr. 22/08959, 22/10495, 22/10578 og 22/10579


MRF 2023.56
Ophævet forbud efter planlovens § 14 mod anvendelse af en ejendom til erhverv, da der ikke var fastsat en konkret gyldighedsperiode, hvilket udgjorde en væsentlig retlig mangel.

Planklagenævnets afgørelse af 3. marts 2023, j.nr. 22/16420


MRF 2023.57
Ikke medhold i klage over § 14-forbud mod etablering af tankstation med vaskehal, da det var sagligt og planlægningsmæssigt relevant at lægge vægt på genevirkningerne for området, uden at det blev tillagt betydning, at Planklagenævnet i august 2022 havde ophævet kommunens afgørelse om, at anlægget var i modstrid med lokalplanen.

Planklagenævnets afgørelse af 6. marts 2023, j.nr. 23/00824


MRF 2023.58
Ophævet lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende discgolfbane og landzonetilladelse til en ny discgolfbane og en sø, da det ansøgte ville ændre ejendommens karakter i en sådan grad, at det udløste lokalplanpligtig, jf. planlovens § 13, stk. 2.

Planklagenævnets afgørelse af 13. marts 2023, j.nr. 22/07988


MRF 2023.59
Ophævet afgørelse om, at en midlertidig dispensation til helårsbeboelse i et sommerhus var bortfaldet, jf. planlovens § 40, stk. 2, fordi ejeren ikke reelt havde opgivet helårsanvendelsen af boligen, da ejeren alene havde haft en midlertidig ansættelse i udlandet og fortsat var skattepligtig i Danmark.

Planklagenævnets afgørelse af 13. marts 2023, j.nr. 22/16227


MRF 2023.60
Ophævet afslag på lovliggørende landzonetilladelse til tre medarbejderboliger til svinebesætning med 10 ansatte, da to af boligerne var omfattet af undtagelsen for erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri i planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, og én bolig var omfattet af undtagelsen for overflødiggjorte landbrugsbygninger i § 37. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 20. marts 2023, j.nr. 22/05835


MRF 2023.61
Efter genoptagelse af MRF 2022.245 Pkn fastholdt Planklagenævnet ophævelse af ekspropriation til udvidelse af en erhvervsvirksomhed, selvom en mindre indgribende foranstaltning ikke var mulig, og ekspropriationen var nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse, da de almene samfundsinteresser i udvidelsen ikke kunne fortrænge ejerens interesse i fortsat at kunne råde over arealet, hvorfor ekspropriationen ikke fandtes rimelig. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 20. marts 2023, j.nr. 22/16354


MRF 2023.62
Ophævet afslag på landzonetilladelse til en nedgravet garage på 49,7 m2 med nedkørsel, da garagen henset til dens omfang og placering var omfattet af planlovens § 36, stk. 1, nr. 8, og da nedkørslen ikke udgjorde en sådan ændret anvendelse, at den krævede landzonetilladelse.

Planklagenævnets afgørelse af 20. marts 2023, j.nr. 23/01114


MRF 2023.63
Ophævet kommuneplantillæg og lokalplan for nyt bydelscenter og dagligvarebutik, da centret i strid med planlovens § 5 m, stk. 1, ville betjene samme opland som et eksisterende bydelscenter.

Planklagenævnets afgørelse af 22. marts 2023, j.nr. 22/11256 og 22/11987


MRF 2023.64
Ikke medhold i klage over lokalplan for biogasanlæg, selv om det ikke var vurderet, hvorvidt planlægningen var omfattet af bekendtgørelsen om planlægning for risikovirksomheder, da afstandskravene alene fandtes at være vejledende, og klassifikationen ikke fandtes at angå de miljøkrav, der kan stilles til virksomheden, da dette fastsættes i miljøgodkendelsen, hvorfor Planklagenævnet ikke havde kompetence til at tage stilling til spørgsmålet.

Planklagenævnets afgørelse af 31. marts 2023, j.nr. 21/04134 og 23/02044


MRF 2023.65
Afvist, at Viborg Kommunes klimaplan 2022-2050 var omfattet af miljøvurderingslovens regler om miljøvurdering af planer, da klimaplanen ikke fastsatte rammer for anlægstilladelser eller indeholdt specifik regulering af arealanvendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 5. januar 2023, j.nr. 22/07343


MRF 2023.66
Afvist klage over Viborg byråds beslutning om prioriteret behandling af ansøgning om projekt for vedvarende energi ved Tjele Langsø, da beslutningen ikke havde karakter af en afgørelse og derfor ikke kunne påklages.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 5. januar 2023, j.nr. 22/11646


MRF 2023.67
Ophævet Miljøstyrelsens påbud efter jordforureningslovens § 40 til kemisk listevirksomhed om at foretage undersøgelse af forurening af jord med opløsningsmidlet butylacetat og spildolie på baggrund af mørke plamager konstateret på befæstede arealer i form af SF-sten samt kraftig lugt, da tørreanlæg havde undertryk og skabte neddryppende kondens, og da afgørelsen ikke indeholdt nærmere beskrivelse af egenskaberne for befæstede arealer.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. januar 2023, j.nr. 22/00733


MRF 2023.67/2
Ophævet og hjemvist afslag på dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af parkeringsplads på eng, da afgørelsen var truffet på utilstrækkeligt oplyst grundlag, idet det ikke fremgik, om det alene var den vejledende registrering, der var lagt til grund, eller om der konkret var foretaget en vurdering af arealets beskyttelsesstatus, og da der tillige var begrundelsesmangler.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 16. januar 2023 (berigtiget 24. februar 2023), j.nr. 22/01865


MRF 2023.68
Ophævet og hjemvist screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-VVM-pligt for etablering af 62 ferieboliger grundet mangelfuld vurdering af, om projektet kunne beskadige eller ødelægge levested for bilag IV-arten markfirben. Ved fornyet screening skulle muligvis indgå kystbeskyttelsesprojekt og spildevandsløsning for ferieboligerne.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 18. januar 2023, j.nr. 20/13806, 20/13807 og 20/13808


MRF 2023.69
Ophævet og hjemvist miljøgodkendelse til etablering af svinebrug med 11.043 stipladser, da vurderingen af påvirkningen af den økologiske funktionalitet for bilag IV-arters yngle- og rasteområder var mangelfuld. Ophævelsen af godkendelsen udsat med 1 år.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 1. februar 2023, j.nr. 21/08685 og 21/08687


MRF 2023.70
Afvist klage fra ejer over kommunes registrering af § 3-mose, da klagen var indgivet 29 dage efter modtagelsen den 2. marts 2021, uden det blev tillagt betydning, at afgørelsen var dateret den 3. marts 2021.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 3. februar 2023, j.nr. 21/05718


MRF 2023.71
Ikke medhold i klage over ikke at meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 for at imødegå støj- og vibrationsgener fra Nærumbanen, da miljøbeskyttelseslovens § 42 ikke omfatter forurening forårsaget af jernbanenettets almindelige benyttelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. februar 2023, j.nr. 22/11975


MRF 2023.72
Grundejerforening ikke anset for klageberettiget over dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 med henblik på boligbyggeri i § 3-beskyttet mose, som klagenævnet havde stadfæstet i MRF 2022.294, hvorfor anmodning om genoptagelse af tidligere afvisning af foreningens klage blev afslået.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. februar 2023, j.nr. 23/01349


MRF 2023.73
Ikke medhold i klage over miljøvurdering af bekendtgørelse om planlægning for tilladelse til opstilling af vindmøller, da der ikke var grundlag for at tilsidesætte Erhvervsstyrelsens miljøvurdering under hensyn til bekendtgørelsens karakter af en overordnet plan og trin i planhierarkiet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 9. februar 2023, j.nr. 19/07994


MRF 2023.74
Afvist opsættende virkning af klage over VVM-tilladelse til etablering af feriecenter ved Stege, da der ikke var gjort forhold gældende, som gjorde det overvejende sandsynligt, at der forelå en væsentlig overtrædelse af miljøvurderingsloven eller anden lovgivning, og at der ville ske uoprettelig skade.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 13. februar 2023, j.nr. 22/10066


MRF 2023.75
Afvist opsættende virkning af klage over VVM-tilladelse til regulering af det offentlige vandløb Svanholmgrøften, da der ikke var gjort forhold gældende, som gjorde det overvejende sandsynligt, at der forelå en væsentlig overtrædelse af miljøvurderingsloven eller anden lovgivning, og at der ville ske uoprettelig skade.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 13. februar 2023, j.nr. 22/12073


MRF 2023.76
Ophævet midlertidig tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, til at tilslutte oplagsplads for 25.000 m3 træflis til offentlig kloak med udledning til recipient som følge af uaktualitet, da der under klagesagen var meddelt ny tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til en ændret afledning til nedsivning og vejgrøft.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 15. februar 2023, j.nr. 22/11627


MRF 2023.77
Ophævet opsættende virkning af klage over råstoftilladelse fra oktober 2022, hvor klagenævnet i maj 2022 havde ophævet den tidligere tilladelse grundet mangelfuld miljøvurdering mht. støj, bl.a. fordi udnyttelse af råstoftilladelsen ikke fandtes at medføre uoprettelig skade.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 21. februar 2023, j.nr. 22/16180


MRF 2023.78
Ophævet VVM-tilladelse til etablering af vej, der passerede gennem ådal ca. 50 m fra Natura 2000-område og krydsede to målsatte vandløb, da projektet som følge af mertilførsel af kobber ville medføre forringelse af den økologiske tilstand i det ene vandløb i modstrid med vandrammedirektivet, og da der manglede vurdering af, om støj fra nedramning af spuns ville påvirke yngle- og rasteområder for flagermus. Ej interessekonflikt i strid med miljøvurderingslovens § 40. Dissens ad flere spørgsmål.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. februar 2023, j.nr. 22/02461


MRF 2023.79
Ikke medhold i landmands klage over screeningsafgørelse, hvorefter genåbning af 70 m rørlagt forløb som led i opfyldelse af indsatsbekendtgørelsen ikke krævede miljøvurdering, da en screeningsafgørelse ikke skal inddrage alternativer, og reduktion af det dyrkbare areal med 0,24 ha ikke udgjorde en væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. februar 2023, j.nr. 20/07545


MRF 2023.80
Ophævet og hjemvist Holbæk Kommunes afgørelse om § 3-registrering af 4,4 ha som biologisk overdrev, uanset arealet var registreret som biologisk overdrev på Miljøportalen, da det ikke kunne udelukkes, at der havde været ekstensiv drift frem til 2011, og der derfor ikke var sikkerhed for, at der på hele arealet havde indfundet sig en sammenhængende og veludviklet overdrevsvegetation.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. februar 2023, j.nr. 21/11323


MRF 2023.81
Ophævet afslag på dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af minivådområde med et omfang på 1,5 ha i en afstand på 10 m fra Lindenborg Å, da forbuddet ikke omfatter foranstaltninger, der er meddelt tilladelse for efter vandløbsloven, jf. § 16, stk. 2, nr. 1, og dette gælder, selvom der endnu ikke er meddelt tilladelse efter vandløbsloven.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. februar 2023, j.nr. 21/12350


MRF 2023.81/2
Stadfæstet lovliggørelsespåbud om retablering af fortidsminde fra jernalderen, da Sønderborg Kommune som ejer af ejendommen ikke havde godtgjort, at beskadigelsen ikke skyldtes kommunens fejl eller forsømmelse, jf. museumslovens § 29 q, stk. 4.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 3. marts 2023, j.nr. 21/00635


MRF 2023.81/3
Afslag på dispensation efter museumslovens § 29 j til etablering af to broer ved det fredede fortidsminde Fredericia Vold ændret til en dispensation, da broerne var reversible og en del af et revitaliseringsprojekt for at fremme formidlingen af det historiske fæstningsværk.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 3. marts 2023, j.nr. 21/12429


MRF 2023.82
Ophævet og hjemvist miljøgodkendelse til ombygning af og udvidelse af åbningstiden for kommunal genbrugsplads, da kørsel med truck med et omfang på 15 min. om dagen ikke var inddraget for støjberegningen, og støjbidraget ikke kunne anses for uvæsentligt. Klage over lysgener afvist, da disse ikke kan reguleres i miljøgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 2.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 9. marts 2023, j.nr. 19/07067


MRF 2023.83
Ikke medhold i klage over Miljøstyrelsens afgørelse om, at havbrugs tidsbegrænsede placeringstilladelse var udløbet, da havbruget ikke havde en berettiget forventning om at kunne fortsætte driften efter tilladelsens udløb.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 9. marts 2023, j.nr. 21/05343


MRF 2023.84
Stadfæstet Miljøstyrelsens afvisning i maj 2021 af, at bygherre på Amager Fælled havde forvoldt en miljøskade på beskyttet natur omfattet af miljøskadelovens § 7 i de 4 uger mellem VVM-tilladelse til projektet og Miljøstyrelsens dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen den 11. marts 2021.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 13. marts 2023, j.nr. 21/08109


MRF 2023.85
Ophævet miljøgodkendelse af oplag af spildevandsslam og husdyrgødning i tre eksisterende plansiloer og to eksisterende gylletanke, der frem til 2019 havde været anvendt af større kvægbrug, da Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke kunne overholdes på den del af privat fællesvej, der alene tjente som adgangsvej til virksomheden ved de ca. 660 årlige transporter med til- og frakørsel af spildevandsslam og gylle.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 16. marts 2023, j.nr. 21/03915


MRF 2023.86
Ophævet og hjemvist VVM-tilladelse til etablering af 60 ha solcelleanlæg ved Skibstrup, da Planklagenævnet i MRF 2023.55 Pkn havde ophævet lokalplan samt kommuneplantillæg for projektet grundet utilstrækkelige undersøgelser af planernes påvirkning af bilag IV-arter.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 16. marts 2023, j.nr. 22/11294


MRF 2023.86/2
Stadfæstet Bornholm Kommunes afgørelse om biologisk overdrev på landmands ejendom med tilretning af afgrænsningen, da luftfotos sandsynliggjorde, at der fra 1999 til 2014 ikke var drevet intensiv landbrug, uden det kunne tillægges betydning, at arealet var drevet ekstensivt som bl.a. økologisk landbrug.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 22. marts 2023, j.nr. 21/09676


MRF 2023.87
Ophævet og hjemvist Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af anlæg for genindvinding af kulbrintedampe (VOC) på havneterminal for udskibning af rå- og fuelolie med virkning 1 år fra nævnets afgørelse, da den beregningsmæssige usikkerhed ikke skal inddrages ved vurdering af maksimalt støjbidrag fra virksomheden, og beregninger af luftemission var mangelfulde.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. marts 2023, j.nr. 19/00717


MRF 2023.88
Stadfæstet påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, til medicinvirksomhed om at undersøge muligheden for og omkostninger ved at nedbringe indhold af organisk stof i processpildevand inden for en frist på 4 måneder, da et indhold af organisk stof på 6.500-7.200 mg/l måtte anses for usædvanlig højt og krav om forrensning for at undgå emission til luften og korrosion fremgår af BAT-referencedokument for den kemiske sektor.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. marts 2023, j.nr. 19/08701


MRF 2023.89
Ophævet og hjemvist Miljøstyrelsens revurdering af miljøgodkendelse af olieraffinaderi og havneterminal, da lempede støjvilkår ikke kan fastsættes ved påbud efter § 41 i forbindelse med revurdering, men skal meddeles ved miljøgodkendelse. Beregningsmæssig usikkerhed kan ikke inddrages ved vurdering af maksimalt støjbidrag fra virksomheden. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. marts 2023, j.nr. 21/12674, 21/12672, 21/12675 og 21/12913


MRF 2023.90
Afvist grundejers klage over lovliggørelsespåbud om retablering af § 3-beskyttet natur, da kommunens tidligere afgørelse om § 3-registering ikke var påklaget til nævnet, og påbuddet derfor var en tilsynsafgørelse omfattet af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1, 2. pkt.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. marts 2023, j.nr. 22/05264


MRF 2023.91
Stadsfæstet krydsoverensstemmelsessanktion for fjernelse af plantevækst ved tilgroet vandhul, der ikke var omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, da der var sket en overtrædelse af krydsoverensstemmelsesbekendtgørelsens forbud mod at fjerne ”et landskabselement” inden for to meter fra vandhuller, men således at nedsættelsen af landbrugsstøtte blev forhøjet fra 3 % til 5 %.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. marts 2023, j.nr. 23/01950


MRF 2023.92
Supplerende fredning af Store Åmose beliggende i et Natura 2000-område krævede ikke væsentlighedsvurdering efter habitatdirektivets art. 6, stk. 3, da fredningen var direkte forbundet med Natura 2000-områdets forvaltning.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 31. marts 2023, j.nr. 19/00491


MRF 2023.93
Afvist klage fra lokal lystfiskerforening over Miljøstyrelsens tilladelse efter havmiljølovens § 26 til klapning af 64.000 m3 oprensningsmateriale fra Vejle Erhvervshavn på klapplads i Nordlige Lillebælt, da lokalforeningen ikke havde anmodet om forudgående underretning om tilladelsen efter havmiljølovens § 52, stk. 3.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 31. marts 2023, j.nr. 23/02308


MRF 2023.94
Kommissionens tilladelse til bestemte begrænsede anvendelser af det kræftfremkaldende stof chromtrioxid annulleret for nogle anvendelser, da afvejningen af fordele ved de tilladte anvendelser var baseret på en utilstrækkelig risikovurdering og mangelfulde oplysninger om alternative stoffer i strid med REACH-forordningens art. 60(4). Annullationens retsvirkning udsat et år, da der ellers manglede regulering af anvendelse af chromtrioxid.

EU-Domstolens dom af 20. april 2023, 4. afd., sag C-144/21, Parlamentet mod Kommissionen


MRF 2023.95
VE-direktivets regler om prioriteret adgang til at levere elforsyning fra vedvarende energikilder til el-nettet omfatter også anlæg, hvor elektricitet produceres fra både vedvarende og konventionelle kilder som affaldsforbrændingsanlæg, der afbrænder bionedbrydeligt affald, men den prioriterede adgang omfatter kun den del, der produceres fra vedvarende energikilder, hvilket fastlægges af medlemsstaterne under hensyn til nettets pålidelighed.

EU-Domstolens dom af 20. april 2023, 5. afd., sag C-580/21, EEW Energi from Waste


MRF 2023.96
I åbenbar modstrid med VVM-direktivet at meddele byggetilladelse til enkelte byggearbejder, der udgør en del af et større projekt vedrørende anlægsarbejder i byzone. VVM-direktivets art. 4(2)-(3) om medlemsstaternes mulighed for at fastsætte tærskelværdier for anlægsarbejder i byzone hindrer nationale regler, som gør miljøvurdering betinget af et bruttoareal på mindst 150.000 m2, men reglerne hindrer ikke, at screening foretages af en ret, der har kompetence til at meddele tilladelse, men kræver i så fald, at berørte offentlighed har prøvelsesadgang.

EU-Domstolens dom af 25. maj 2023, 2. afd., sag C-575/21, WertInvest Hotelbetriebs


MRF 2023.97
I en habitatscreening kan inddrages foranstaltninger, der reducerer projektets negative virkning på Natura 2000-området, hvis de udgør ”standardkendetegn for alle projekter af samme type”. Screeningsafgørelser skal begrundes, men myndighederne er ikke forpligtet til at besvare ethvert spørgsmål, som er rejst under høringsfasen. Nationale domstole er ikke forpligtet til af egen drift at inddrage EU-retlige anbringender på miljøområdet, hvis dette ikke følger af nationale procesregler.

EU-Domstolens dom af 15. juni 2023, 2. afd., sag C-721/21, Eco Advocacy


MRF 2023.98
Irland havde tilsidesat pligten efter habitatdirektivets art. 4(4) til at fastlægge detaljerede bevaringsmålsætninger for en tredjedel af de irske Natura 2000-områder og havde tilsidesat pligten efter art. 6(1) til at vedtage præcise bevaringsmålsætninger for flere af disse Natura 2000-områder.

EU-Domstolens dom af 29. juni 2023, 2. afd., sag C-444/21, Kommissionen mod Irland


MRF 2023.99
Portugal havde tilsidesat luftrammedirektivets art. 23 ved ikke at vedtage og gennemføre egnede luftkvalitetsplaner, der sikrede en hurtig overholdelse af grænseværdierne for NO2 i zonerne Lissabon, Porto og Entre Duoro e Minho.

EU-Domstolens dom af 29. juni 2023, 6. afd., sag C-220/22, Kommissionen mod Portugal


MRF 2023.100
Efter anmodning fra ClientEarth var Den Europæiske Investeringsbank (EIB) forpligtet til at foretage intern prøvelse efter Århusforordningens art. 10 af bankens godkendelse af at yde et lån til opførelsen af et biomassekraftværk i Spanien. Den materielle gyldighed af EIB’s interne prøvelse vil dog ikke kun prøves ved EU-Domstolen, jf. TEUF art. 271, litra c.

EU-Domstolens dom af 6. juli 2023, 3. afd., de forenede sager C-212/21 P og C-223/21 P, EIB og Kommissionen mod ClientEarth


MRF 2023.101
Ikke krav om, at procedurer efter habitatdirektivets art. 12 og 16 om bilag IV-arter skal integreres i tilladelsesprocedurer for konkrete projekter. Såfremt et projekt er VVM-pligtigt, skal miljøvurderingen dog gøre det muligt at afgøre, om projektet på datoen for miljøvurderingen kan have virkninger på bilag IV-arter i strid med art. 12. Hvis det er nødvendigt at fravige art. 12, må VVM-tilladelse ikke meddeles, inden tilladelse til fravigelsen er opnået.

EU-Domstolens dom af 6. juli 2023, 7. afd., sag C-166/22, Hellfire Massy Residents Association


MRF 2023.102
Ikke medhold i klage over lokalplan for nyt boligområde ved Grenaa, da Planklagenævnets prøvelse ikke omfattede klage over støj- og luftforureningsgener, som blev anset for en klage i forhold til SMV-screeningen af lokalplanforslaget. At placering af støjvold kunne være umuliggjort af eksisterende institution, berørte ikke lokalplanens gyldighed.

Planklagenævnets afgørelse af 14. april 2023, j.nr. 22/15347


MRF 2023.103
Klage over kommuneplantillæg og lokalplan afvist, da klagen ikke vedrørte planvedtagelsen, men derimod en udbygningsaftale om infrastruktur, der var indgået i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen og fandtes omfattet af planlovens § 21 b, hvilket ikke kan indbringes for Planklagenævnet, jf. planlovens § 58 b.

Planklagenævnets afgørelse af 27. april 2023, j.nr. 23/03704


MRF 2023.104
Ophævet lokalplan for nyt blandet byområde tæt ved motorvej, da miljørapportens vurdering af trafikale forhold alene var baseret på ældre trafikmålinger før 2018. Lokalplanen fandtes ikke i modstrid med planlovens § 15 a om støjbelastede områder, men afvist, at planlovens § 15 b finder anvendelse på luftforurening fra vejtrafik.

Planklagenævnets afgørelse af 28. april 2023, j.nr. 23/00358, 23/00359 og 23/00394


MRF 2023.105
Ophævet afgørelse om, at opførelse af 12 boliger og ændret anvendelse af en ejendom ikke var lokalplanpligtig, bl.a. fordi der var tale om opførelse af 1.188 m2 bebyggelse fordelt på 4 rækkehusbebyggelser på hver 297 m2 i et mindre bysamfund og i et område, der anvendtes til både bolig og erhverv. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 15. maj 2023, j.nr. 23/02984


MRF 2023.106
Lokalplan for opførelse af 250-300 boliger på 15 ha uden for Slagelse omfattet af obligatorisk miljøvurdering, da projektet var omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10.b og ikke fandtes undtaget efter § 8, stk. 2, nr. 1, om mindre geografiske områder, hvorfor screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 blev ophævet.

Planklagenævnets afgørelse af 16. maj 2023, j.nr. 22/06524


MRF 2023.107
Ophævet screening af lokalplan og kommuneplantillæg for erhvervsområde på 14 ha, da planerne var omfattet af obligatorisk miljøvurdering, og da undtagelsen for mindre geografisk område ikke kunne anvendes henset til kommunens samlede arealer. Lokalplanen, der også var påklaget, blev tillige ophævet, mens nævnet konstaterede, at det upåklagede kommuneplantillæg ligeledes var ugyldigt.

Planklagenævnets afgørelse af 16. maj 2023, j.nr. 22/15708 og 23/00897


MRF 2023.108
Ophævet lokalplan og screeningafgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om, at lokalplan for nyt boligområde på 6,7 ha, da lokalplanen i et ikke ubetydeligt omfang fastsatte afværgeforanstaltninger for at undgå skade på bilag IV-arten stor vandsalamanders levesteder, hvorfor planen måtte forventes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Planklagenævnets afgørelse af 17. maj 2023, j.nr. 22/00802


MRF 2023.109
Ophævet Randers Kommunes afgørelse om, at etablering af et ca. 14,5 km langt 2 meter højt hegn omkransende 587 ha af Naturnationalpark Fussingø delvist beliggende i Natura 2000-område ikke krævede landzonetilladelse, fordi hegnets længde og omfang adskilte sig fra et sædvanligt hegn og derfor måtte anses for bebyggelse. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 17. maj 2023, j.nr. 23/01880


MRF 2023.110
Landzonetilladelse til indretning af maskinhal til 6 alkover til brug for overnattende gæster i forbindelse med den til landbruget knyttede virksomhed med avl og genetik, hvormed der forelå en særlig begrundelse for overnatningsmuligheder grundet smittefare. Dissens.

Planklagenævnets afgørelse af 22. maj 2023, j.nr. 22/10883


MRF 2023.111
Stadfæstet afslag på landzonetilladelse til terrænregulering i form af jordtilførsel fra bygge- og anlægsprojekter på ca. 265.000 m3 til imødegåelse af dyrkningsproblemer på vandlidende arealer, da næsten hele ejendommen var ikke dyrkningsegnet lavbundsareal, som efter kommuneplanen skulle friholdes for byggeri og anlæg, der kunne forhindre genopretning af den naturlige hydrologi.

Planklagenævnets afgørelse af 23. maj 2023, j.nr. 22/12080


MRF 2023.112
Ophævet og hjemvist landzonetilladelse til udstykning af 8.000 m2 landbrugsareal med henblik på opførelse af nyt enfamiliehus med have, hvoraf 6.800 m2 lå uden for kommuneplanens landsbyafgrænsning, da denne arealoverførsel til have måtte anses for ændret anvendelse, der i sig selv krævede landzonetilladelse.

Planklagenævnets afgørelse af 26. maj 2023 j.nr. 22/10185


MRF 2023.113
Stadfæstet screeningsafgørelse om, at lokalplan og kommuneplantillæg for nyt boligområde på 11,3 ha ikke skulle miljøvurderes, uanset lokalplanen vil medføre en øget afvanding til Lading Sø, hvis målopfyldelse uden afværgende tiltag ville vanskeliggøres. Nævnet henviste til, at der i planforslagene var indarbejdet en række tiltag som regnvandsbassiner, og at ophør af landbrug vil reducere udledning af fosfor og kvælstof, og at søens tilstand derfor ikke forventedes forringet.

Planklagenævnets afgørelse af 30. maj 2023, j.nr. 22/07656


MRF 2023.114
Stadfæstet Frederiksund Kommunes ”afgørelse” om, at terrænregulering i form af jordtilførsel med henblik på dyrkning af juletræer krævede landzonetilladelse, da jordtilførslen ikke kunne anses for nødvendig for den landbrugsmæssige drift i en sådan grad som ansøgt, og da arealet tidligere havde været anvendt til dyrkning af sædvanlige landbrugsafgrøder og i øvrigt var egnet hertil.

Planklagenævnets afgørelse af 9. juni 2023, j.nr. 22/11651


MRF 2023.115
Ikke medhold i klage over mangler i miljøvurdering af lokalplan for grønstruktur og boliger i Rønne, bl.a. fordi ny registrering af § 3-beskyttede lokaliteter ikke er reguleret i miljøvurderingsloven, men henhører under naturbeskyttelsesloven, hvilket Planklagenævnet ikke har kompetence til at efterprøve.

Planklagenævnets afgørelse af 26. juni 2023, j.nr. 22/17065 og 22/09305


MRF 2023.116
Ophævet lokalplan for boligområde, fordi miljørapportens vurdering af den trafikale påvirkning var foretaget ud fra en forkert forudsætning, da den tog udgangspunkt i planområdets tilladte anvendelse og ikke i områdets eksisterende faktiske anvendelse.

Planklagenævnets afgørelse af 29. juni 2023, j.nr. 22/10990 og 22/10991


MRF 2023.117
Ikke grundlag for at fravige klagefrist ved klage over screeningafgørelse af lokalplan efter miljøvurderingslovens § 10 uanset manglende underretning af tre klagende naboer, da de ikke kunne anses for parter efter forvaltningsloven under hensyn til, at der på tidspunktet for screeningsafgørelsen var betydelig usikkerhed om, hvilken retsstilling processen ville munde ud i for naboerne.

Planklagenævnets afgørelse af 11. juli 2023, j.nr. 23/06455, 23/06456 og 23/06457


MRF 2023.118
Ikke grundlag for at tilsidesætte Taksationskommissionens erstatningsudmåling efter skovlovens § 24 for påbud efter §§ 19 og 20 om varige og midlertidige restriktioner i privat skov, der er udlagt som Natura 2000-område. Tabsbegrænsningspligt, når anmeldte aktiviteter efter § 17 udsættes af myndigheden.

Højesterets dom af 9. maj 2023, 2. afd., sag 211/2018


MRF 2023.119
En borger, der boede privat ca. 2 km fra lokalplanområdet, havde ikke klageret over kommuneplantillæg og lokalplan for lokalcenter med dagligvarebutik, da borgerens interesse ikke var tilstrækkelig væsentlig, uden det kunne tillægges betydning, om borgeren ved deltagelse i den offentlige høring var omfattet af den berørte offentlighed i Århus-konventionens art. 9(2).

Højesterets dom af 1. juni 2023, 1. afd., sag BS-3521/2021-HJR


MRF 2023.120
Ikke ejendomshævd (grænsehævd) over jordstykke mellem skel og hæk, da der ikke var udøvet en ejers råden over jordstykket. Skelforretning havde konkluderet hævd.

Højesterets dom af 23. juni 2023, 2. afd., sag BS-28500/2022-HJR


MRF 2023.121
Gyldigt påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 til villaejere om forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler på ejendomme beliggende inden for et BNBO-område, da § 24 sammenholdt med § 63 hjemler forbud mod fuld erstatning for en fjernere fare for forurening, og der ikke var grundlag for at tilsidesætte afgørelsernes miljøfaglige grundlag eller proportionalitetsvurdering.

Højesterets dom af 30. juni 2023, 1. afd., sag BS-16684/2022-HJR


MRF 2023.122
Sag om gyldigheden af en afgørelse truffet af vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven rejste så væsentlige spørgsmål om kompetence og afgrænsningen af vurderingsmændenes beføjelser, at sagen kunne anlægges mod vurderingsmændene og ikke mod den private modpart. Afgørelsen blev herefter ophævet, da der ikke er hjemmel i mark- og vejfredsloven til at pålægge en handlepligt.

Højesterets dom af 15. august 2023, 2. afd., sag BS-40602/2022-HJR


MRF 2023.123
Hjemmel i naturgasforsyningslovens § 55 til ekspropriation af ledningsservitut til gastransmissionsledningen Baltic Pipe, der primært anvendes til transmission af gas fra Norge til Polen. Nødvendighedskravet ikke tilsidesat som følge af manglende konkrete undersøgelser af linjeføring uden om Danmark. Gæsteprincippet fraveget.

Vestre Landsrets dom af 9. maj 2023, 16. afd., sagerne BS-50309/2020-VLR, BS-50505/2020-VLR og BS-50508/2020-VLR


MRF 2023.124
Grundejer B og C havde vundet ejendomshævd over en jordstrimmel langs markvej på A’s ejendom, idet det ud fra ortofotos kunne konstateres, at B og C siden 1999 havde udøvet ejers råden over arealet. Den omstændighed, at A i en periode havde forpagtet B og C’s ejendom, havde ikke afbrudt hævdserhvervelsen.

Vestre Landsrets dom af 12. maj 2023, 7. afd., sag BS-25865/2022-VLR


MRF 2023.126
Ejer af landbrugsejendom idømt bøde på 5.000 kr. og månedlige tvangsbøder for ikke at efterkomme påbud efter vandforsyningslovens § 29, stk. 3, om tilslutning af stald til offentlig vandforsyning. Dissens.

Vestre Landsrets dom af 28. juni 2023, 4. afd., sag S-1624-21


MRF 2023.127
Kommunes ændring af klassificering af privat fællesvej til offentlig vej kræver, at arealet udskilles i matriklen efter vejlovens § 60, hvorfor der kan ske notering i medfør af tinglysningsbekendtgørelsens § 42, nr. 2, selvom arealet udgør en selvstændig ejendom.

Vestre Landsrets kendelse af 29. juni 2023, 7. afd., sagerne B-0073-23 og B-0141-23


MRF 2023.128
Arealejer skulle i henhold til varmeværks almindelige leveringsbetingelser betale for omlægning af fjernevarmeledninger, der måtte karakteriseres som stikledninger og alene var etableret i arealejeres interesse. Gæsteprincippet fandt ikke anvendelse i dette tilfælde. Afvist, at ledningsejeren opnåede ugrundet berigelse på arealejerens bekostning.

Vestre Landsrets dom af 30. juni 2023, 8. afd., sag BS-17292/2022-VLR


MRF 2023.129
Bøde og tvangsbøder for manglende efterkommelse af to påbud om lovliggørelse af tilstandsændringer i fortidsminde. Ikke tillagt betydning, at noteringen af fortidsmindet i tingbogen ved en fejl ikke var overført til det digitale tinglysningssystem. Forholdene var ikke forældede, da der var tale om fortsatte forbrydelser, hvorfor forældelsesfristen skulle regnes fra de påbudte opfyldelsestidspunkter.

Vestre Landsrets dom af 5. juli 2023, 12. afd., sag S-1589-22


MRF 2023.130
Ikke grundlag for at underkende gyldigheden af indsatsbekendtgørelsens indsatsprogrammer, da der ikke var dokumenteret væsentlige mangler ved gennemførelsen eller implementeringen af de i vandrammedirektivet fastsatte indsatsprogrammer. Ikke dokumenteret væsentlige fejl eller mangler ved det vejledende indsatsbehov i bilag 1 til Vandområdeplan 2015-2021. Landmænd havde søgsmålskompetence til at prøve gyldigheden af efterafgrødebekendtgørelse, der fandtes gyldig.

Vestre Landsrets dom af 10. august 2023, 5. afd., sag B-0311-17


MRF 2023.131
Frifindelse for at have anført urigtige oplysninger i fiskerilogbog om fangstens sammensætning, da der ikke var ført det fornødne bevis for, at der forelå en overtrædelse af fiskerikontrolforordningen, eller at en eventuel overtrædelse kunne tilregnes tiltalte som uagtsom.

Vestre Landsrets dom af 10. august 2023, 13. afd., sag S-2789-22


MRF 2023.132
Ejer af sommerhus pålagt at fjerne genskinsgener fra ædelengoberet tegltag etableret i 2007 på grundlag af en byggetilladelse, da den naboretlige tålegrænse var overskredet i forhold til en naboejendom med havudsigt. Forældelse og passivitet afvist.

Østre Landsrets dom af 2. maj 2023, 19. afd., sag BS-13628/2022-OLR


MRF 2023.133
Afvist, at A havde vundet ejendomshævd over et mindre areal på strandejendom tilhørende en række ejere i området, idet der var usikkerhed om placeringen af en tidligere tørreplads, og da A ikke havde ført tilstrækkelig bevis for at have udøvet en ejers råden på den omtvistede del af strandejendommen.

Østre Landsrets dom af 25. maj 2023, 13. afd., sag BS-43803/2020-OLR


MRF 2023.134
Søgsmål om gyldigheden af VVM-tilladelse til byudviklingsprojekt på Amager Fælled ikke tillagt opsættende virkning, da der ikke var sandsynliggjort risiko for alvorlige og uoprettelige skader, da der var tale om et lovbestemt projekt, og da der ikke forelå et rimeligt grundlag for påstanden om ugyldighed. Ikke præjudiciel forelæggelse under kæresagen om opsættende virkning.

Østre Landsrets kendelse af 26. maj 2023, 17. afd., sagerne BS-6487/2023-OLR, BS-6165/2023-OLR og BS-6171/2023-OLR


MRF 2023.135
Sommerhusejer C havde vundet ejendomshævd over jordstrimmel af nabogrunden op til trådhegn, uanset hegnet var opsat efter aftale mellem de daværende ejere af de to grunde, da hegnet var opsat i fejlagtig opfattelse af det faktisk skete, hvorfor betingelserne for retsstridig råden var opfyldt. Ejendomshævd dog bortfaldet, da C efter skelforretning havde underskrevet en aftale om, at skel svarede til det oprindelige skel, og da der ikke var grundlag for at tilsidesætte aftalen.

Østre Landsrets dom af 31. maj 2023, 25. afd., sag BS-9935/2022-OLR


MRF 2023.136
Grundejerforening kunne som påtaleberettiget efter tinglyst servitut fra 1966 med forbud mod opførelse af tilbygninger, udhuse og lign. kræve fjernet et på B og C’s ejendom opført anneks, der tillige var i modstrid med grundejerforeningens vedtægter. Afvist, at håndhævelse var afskåret som følge af passivitet eller lighedsbetragtninger.

Østre Landsrets dom af 9. juni 2023, 12. afd., sag BS-53421/2022-OLR


MRF 2023.137
Hegnssynet har ikke kompetence til at træffe afgørelse om færdselshævd, eller om den naboretlige tålegrænse er overskredet, hvorfor sagsanlæg ikke var begrænset af søgsmålsfristen i hegnslovens § 43, stk. 2.

Østre Landsrets kendelse af 14. juni 2023, 12. afd., sagerne BS-17538/2023, BS-21280/2023 og BS-21937/2023


MRF 2023.138
Stadfæstet Miljø- og Fødevareklagenævnets ophævelse af fredningsnævnets afslag på dispensation fra fredningskendelse fra 1968 til opførelse af bygninger til brug for minkfarm med 1.500 årstæver, da fredningen undtog landbrugsmæssigt nødvendigt byggeri fra det generelle bebyggelsesforbud. Naboer havde søgsmålskompetence.

Østre Landsrets dom af 23. august 2023, 22. afd., sag BS-26649/2021-OLR


MRF 2023.139
Ikke midlertidigt forbud efter retsplejelovens § 411 mod opførelse af meget stort sommerhus på grundlag af privatretlig servitut, der forbød erhvervsmæssig anvendelse af ejendom.

Østre Landsrets kendelse af 29. august 2023, 6. afd., sag BS-21136/2023-OLR


MRF 2023.140
Ikke midlertidigt forbud mod byggeri i henhold til en påklaget byggetilladelse, da tilladelsens gyldighed ikke kan prøves under en sag, hvor kommunen ikke er part.

Retten i Roskildes kendelse af 16. maj 2023, sag BS-12689/2023-ROS


MRF 2023.141
Naboer fik ikke medhold i sag om Planklagenævnets stadfæstelse af lovliggørende landzonetilladelse til råstofindvinders etablering af 7,7 meter høj kunstig bakke af 70.000 m3 overskudsjord, bl.a. fordi nævnet havde inddraget planlægningsmæssige og rekreative hensyn og havde forholdt sig til en eventuel påvirkning af bilag IV-arter.

Retten i Roskildes dom af 4. juli 2023, sag BS-49516/2021-ROS


MRF 2023.142
Frifindelse for ikke at efterkomme lovliggørelsespåbud efter planloven om at erstatte facadebeklædning i fibercement med facadebeklædning af træ som krævet af lokalplan, da kommunen ikke havde taget stilling til, om det omstridte materiale konkret havde betydning for den fysiske fremtoning af facaden. Ikke godtgjort, at praksisændring var fulgt konsekvens, eller at lighedsgrundsætningen var overholdt.

Retten i Sønderborgs dom af 7. juli 2023, sag K02-3192/2021


MRF 2023.143
Ikke opsættende virkning af klage fra omboende over VVM-screening efter miljøvurderingslovens § 21 om, at reguleringsprojekt med etablering af naturlig hydrologi ikke krævede miljøvurdering, uden det ikke kunne tillægges betydning for opsættende virkning, om projektet krævede dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 18. april 2023, j.nr. 22/11103


MRF 2023.144
Stadfæstet Miljøstyrelsens afgørelse om forlængelse af frist for konsekvensvurdering af anmeldt drift på fredskovspligtige arealer i Natura 2000- område efter skovlovens § 17, stk. 3, 2. pkt., da der i forbindelse med kortlægningen af en skovnaturtype skulle indhentes en ekstern vurdering, og sagen ikke havde ligget stille hos Miljøstyrelsen. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. april 2023, j.nr. 21/03377


MRF 2023.145
Ophævet og hjemvist VVM-tilladelse til etablering af 140 ha solcelleanlæg ved Store Vildemose, da Planklagenævnet samme dag havde ophævet lokalplan samt kommuneplantillæg for projektet, og da kommunens screening for påvirkningerne af Natura 2000-område i anlægsfasen var mangelfuld.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. april 2023, j.nr. 22/11782


MRF 2023.146
Ophævet og hjemvist afslag på tilladelse efter råstoflovens § 7 til indvinding af moler i graveområde Stærhøj, da det ikke var godtgjort, at der forelå samfundsmæssige hensyn af betydelig vægt, der kunne begrunde afslag på tilladelse, idet den i 1973 anmeldte ret gav ”ret til indvinding”.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. april 2023, j.nr. 20/07700


MRF 2023.147
Afslag på dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til projektet ’Skæring Børneskov’ ændret, så beplantning af hjemmehørende arter kunne ske inden for den udvidede strandbeskyttelseslinje, da projektet skulle indgå i undervisning og i øvrigt ville bidrage positivt til naturen, men fastholdt afslag inden for den oprindelige strandbeskyttelseslinje. Miljø- og Fødevareklagenævnet foretog selv væsentlighedsvurdering og vurdering af påvirkning af bilag IV-arter efter habitatbekendtgørelsen. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. april 2023, j.nr. 21/00444


MRF 2023.148
Ophævet og hjemvist Miljøstyrelsens påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport til virksomhed, der fremstiller biobrændsler, da Miljøstyrelsens påbud var baseret på generelle antagelser om, at methanol og GLP er et relevant farligt stof, og at nedgravede tanke udgør en risiko, men ikke havde foretaget en konkret risikovurdering af virksomheden.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 1. maj 2023, j.nr. 22/01922


MRF 2023.149
Afvist klage over kommunens indledende vurdering af, at gyllebeholder var anmeldelsespligtig efter husdyrgødningsbekendtgørelsen og derfor ikke var omfattet af miljøvurderingslovens regler om VVM-screening, jf. husdyrbruglovens § 4 a, idet der ikke var tale om en forvaltningsafgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 3. maj 2023, j.nr. 23/01649


MRF 2023.149/2
Efter genoptagelse i 2020 af Natur- og Miljøklagenævnets fredning i 2016 ved Ledreborg Allé fandt Miljø- og Fødevareklagenævnet, at den manglende iagttagelse af miljøvurderingsloven ikke medførte, at fredningen var ugyldig, idet nævnet bl.a. henviste til, at klagenævnet i MRF 2022.213 Mfk ikke havde tilsidesat fredningsnævnets screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 fra 2020 om, at fredningen ikke krævede miljøvurdering.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 3. maj 2023, j.nr. 20/02905


 

MRF 2023.150
Stadfæstet tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3 til udvidelse af skråningsbeskyttelse på vilkår om løbende strandfodring, da vilkåret var sagligt begrundet, og da den kysttekniske vurdering er et skønsmæssigt spørgsmål, som nævnet ikke har kompetence til at behandle.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 4. maj 2023, j.nr. 22/11917


MRF 2023.151
Ophævet og hjemvist tilladelse efter vandløbslovens § 47 til midlertidig bro over Hatting Bæk for at skabe passage i anlægsfasen for ny vejforbindelse, da VVM-tilladelsen til vejprojektet var ophævet i MRF 2023.78 Mfk, og broen som integreret del af det samlede projekt først kunne godkendes, når processen for miljøvurdering og VVM-tilladelse til det samlede projekt var gennemført, uanset om den midlertidige bro i sig selv var omfattet af miljøvurderingsreglerne.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 4. maj 2023, j.nr. 22/06815


MRF 2023.152
[Resumé under udarbejdelse.]

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 4. maj 2023, j.nr. 22/06836


MRF 2023.153
Stadfæstet afgørelse om at opklassificere privat vandløb til offentligt, da vandløbet ved at være i god økologisk tilstand havde en almen interesse i henseende til biologisk karakter, og bredejers ønske om selv at forestå vandløbsvedligeholdelse på egen ejendom ikke var en værnet interesse efter vandløbslovens § 1.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 8. maj 2023, j.nr. 22/12087


MRF 2023.154
Ophævet og hjemvist råstoftilladelse til årlig indvinding af 100.000 m3 sand og grus, da der ikke var sket partshøring af flere naboer i nærliggende nyt boligområde, uanset at naboerne måtte anses for parter henset til deres direkte udsyn til indvindingsområdet og råstofindvindingens støjende og støvende virkning.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 10. maj 2023, j.nr. 21/11823 og 21/11824


MRF 2023.155
Ophævet og hjemvist indirekte afgørelse om, at et projekt for omlægning af regn- og spildevandsledninger med midlertidig grundvandssænkning og bortledning til recipient via forsyningsselskabs eksisterende regnvandsbassin ikke var omfattet af miljøvurderingsloven, da arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand i overensstemmelse med EU-Domstolens afgørelse i sag C-263/08 er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10.m.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 10. maj 2023, j.nr. 22/17360


MRF 2023.156
Afvist klage over miljørapporten for regeringens Udspil om Hovedstaden 2030, da det havde karakter af en hensigtserklæring. Ikke medhold i klage over miljøvurdering af Fingerplan 2019, det var en overordnet plan, som skulle udmøntes i konkrete planer, hvor der ville blive foretaget yderligere miljøvurderinger. Manglende oplysning om klageadgang ikke fundet konkret væsentlig.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 15. maj 2023, j.nr. 19/04732


MRF 2023.157
Ikke medhold i klage over screeningafgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om, at fredning af Tempelkrog Nord ved Natura 2000-område ikke krævede miljøvurdering, da der bl.a. ikke var grundlag for at antage, at jagtforbud ville føre til ophobning af nærringstoffer i Natura 2000-område i et sådant omfang, at det kunne anses som væsentligt.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. maj 2023, j.nr. 22/00492 og 22/00493


MRF 2023.158
Stadfæstet Thisted Kommunes afgørelse om, at slagterivirksomhed, der bruger ammoniak, er en risikovirksomhed grundet antallet af mennesker med bopæl inden for 200 meter fra virksomheden, idet nævnet ikke fandt grundlag for at underkende kommunens statistiske beregning af antallet af personer i risikoområdet, hvor der tillige indgik ubebyggede arealer, der i lokalplan var udlagt til boliger. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 24. maj 2023, j.nr. 21/10639


MRF 2023.159
Ikke medhold i klage over VVM-screeningafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21, om at etablering af 6,3 ha løvskov ikke krævede miljøvurdering, da kommunen havde foretaget en konkret vurdering af det ansøgte projekts indvirkning på miljøet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 25. maj 2023, j.nr. 21/05662


MRF 2023.160
Dispensation til gennembrud af stendige, som var forbundet med et kirkegårdsdige omkring en kirke, ændret til et afslag, da ansøgningen alene var begrundet i privatøkonomiske interesser, og det ikke var godtgjort, at der ikke fandtes alternativer. Lokalt menighedsråd var som offentlig myndighed klageberettiget efter museumsloven pga. sin ressortmæssige interesse i sagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 26. maj 2023, j.nr. 22/02150 og 22/02152


MRF 2023.161
Afvist klage over Københavns Kommunes tilsynsafgørelse om ikke at meddele standsningspåbud efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om opsættende virkning af klage over VVM-tilladelse til ny bydel på Amager Fælled, idet sagen var uaktuel efter, at nævnet i MRF 2021.342 Mfk havde truffet endelig afgørelse om VVM-tilladelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 26. maj 2023, j.nr. 22/07384


MRF 2023.162
Ophævet og hjemvist tillæg til miljøgodkendelse af udvidet kapacitet på eksisterende biogasanlæg, da Miljø- og Fødevareklagenævnet i MRF 2023.163 Mfk havde ophævet VVM-tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til det samlede projekt.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. maj 2023, j.nr. 20/00907


MRF 2023.163
Ophævet og hjemvist tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 for et projekt om at udvide kapaciteten på eksisterende biogasanlæg fra 100.000 til 200.000 tons pr. år, da etablering af pumpeledning mellem biogasanlægget og et husdyrbrug i et tracé på 2,2 km med transport på op til 35.000 tons biomasse måtte anses for en del af det samlede projekt.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. maj 2023, j.nr. 20/06172


MRF 2023.164
Ophævet afslag på lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til et skur, da forholdet ikke krævede dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 15 a, stk. 3, idet området omkring skuret var lovligt etableret have på tidspunktet for den udvidede strandbeskyttelseslinjes ikrafttræden, og da skuret udgjorde et mindre skur på 10 m2 i tilknytning til en eksisterende hytte på 12 m2, som måtte anses for et sommerhus i naturbeskyttelseslovens forstand. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. maj 2023, j.nr. 20/13750


MRF 2023.165
Ændret afslag på lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til sommerhus, da en udvidelse af arealet fra, hvad der oprindeligt var dispenseret til, udgjorde et særligt tilfælde, da udvidelsen var begrundet i at tilgodese miljømæssige hensyn i overensstemmelse med praksis om udvidelse som følge af isolering, og da det indvendige gulvareal ikke var forøget. Kælder uden udvendig trappe var ikke dispensationskrævende. Stadfæstet afslag på dispensation til udvendig kældertrappe og hævet terrasse. Dissens ad flere spørgsmål.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. maj 2023, j.nr. 22/04464


MRF 2023.166
Ophævet Kystdirektoratets afgørelse om, at tilladelse til etablering af Marina City på søterritoriet kunne gennemføres på grundlag en væsentlighedsvurdering af Natura-2000 områder, da der var pålagt afværgende foranstaltninger. Kystdirektoratets tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 a blev som følge heraf ophævet og hjemvist. Delafgørelse om ophævelse af vilkår i tilladelsen ophævet og hjemvist pga. mangelfuld begrundelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 31. maj 2023, j.nr. 21/11327


MRF 2023.167
Ophævet og hjemvist afgørelse om, at kommunen havde opfyldt vedligeholdelsespligten på en bestemt strækning af et offentligt vandløb, da kommunen ikke havde dokumenteret dette. Spørgsmål om eventuel erstatning skal indbringes for taksationskommissionen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 31. maj 2023, j.nr. 22/05640


MRF 2023.168
Ikke medhold i klage over mangelfuld miljøvurdering af Naturstyrelsens plan for urørt skov på styrelsens arealer, da planen bl.a. havde karakter af en overordnet plan, som efterfølgende skulle suppleres af konkrete forvaltningsplaner for hvert enkelt udlagt skovområde (dissens). Afvist stillingtagen til, om planen var omfattet af miljøvurderingsloven.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. juni 2023. j.nr. 21/10954


MRF 2023.169
Ikke medhold i klage over Miljøstyrelsens VVM-screeningafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at tilladelse til etablering af Naturnationalpark Gribskov på 1300 ha beliggende i Natura 2000-område ikke krævede miljøvurdering, idet væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, var tilstrækkelig. Afvist, at tilladelsen kunne anses for en plan omfattet af miljøvurderingslovens SMV-regler. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. juni 2023, j.nr. 22/07411 og 22/07413


MRF 2023.170
Stadfæstet Miljøstyrelsens tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 61 a til etablering af Naturnationalpark Fussingø i Natura 2000-området Lovns Bredning, bl.a. fordi en væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsen var tilstrækkelig, og tilladelsen opfyldte kravene i § 61 c med en overordnet forvaltningsplan. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. juni 2023, j.nr. 22/09869


MRF 2023.171
Ikke medhold i klage over Miljøstyrelsens VVM-screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at tilladelse til etablering af Naturnationalpark Fussingø beliggende i Natura 2000-område ikke krævede miljøvurdering, idet væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, var tilstrækkelig. Afvist, at tilladelsen kunne anses for en plan omfattet af miljøvurderingslovens SMV-regler. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. juni 2023, j.nr. 22/09880 og 22/09881


MRF 2023.172
Afvist klage over, at Naturstyrelsen havde påbegyndt forberedelse til opsætning af dyrehegn i Naturnationalpark Gribskov, mens klagesag over Miljøstyrelsens tilladelse til parkens etablering verserede, da der var tale om en tilsynsafgørelse, som nævnet ikke har kompetence til at behandle efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1, 2. pkt.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. juni 2023, j.nr. 22/10370


MRF 2023.173
Stadfæstet Miljøstyrelsens tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 61 a til etablering af Naturnationalpark Gribskov med ca. 22 km langt og 2,5 meter højt dyrehegn i Natura 2000-området Gribskov, bl.a. fordi en væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsen var tilstrækkelig, og tilladelsen opfyldte kravene i § 61 c med en overordnet forvaltningsplan. Dissens.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. juni 2023, j.nr. 22/10849


MRF 2023.174
Ændret kommunes afslag på dispensation til opsætning af 70 m langt og 2,5 m højt dyrehegn i § 3-beskyttet mose i Naturnationalpark Gribskov, da der var tale om et særligt tilfælde, som kunne begrunde dispensation efter § 65, idet nævnet lagde Naturstyrelsens væsentlighedsvurdering af ansøgningen om tilladelse til naturnationalparken til grund.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. juni 2023, j.nr. 22/12071 og 22/12088


MRF 2023.175
Afvist klage over Naturstyrelsens udtalelse om praksisændring for screeningsafgørelser efter miljøvurderingsloven af forvaltningsplaner over urørt skov, da udtalelsen ikke var en afgørelse i forvaltningsretlig forstand.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 16. juni 2023, j.nr. 23/04503


MRF 2023.176
Stadfæstet afslag på lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til have, hegn, permanent opsatte havemøbler, hyndebokse og strandtrappe mv., da det ikke var foreneligt med hensynet bag strandbeskyttelseslinjen, og da det forhold, at det ansøgte udelukkende skulle tjene til E’s egen anvendelse, ikke udgjorde et nødvendigt formål.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. juni 2023, j.nr. 21/04264


MRF 2023.177
Ophævet og hjemvist Region Sjællands Råstofplan 2020, da planens retningslinjer for to graveområder inddrog trafikale hensyn, som ikke er lovlige efter råstofloven, og da der for udvidelsen af et tredje graveområde alene var sket en væsentlighedsvurdering af påvirkningen af et Natura 2000-område, som inddrog afværgeforanstaltninger.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. juni 2023, j.nr. 21/04620, 21/04622, 21/04623, 21/04624, 21/04626, 21/04630 og 21/10909


MRF 2023.178
Ophævet og hjemvist screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at forsøgsprojekt på 12 måneder for at nedbringe emission fra slamforbrændingsanlæg i overensstemmelse med vejledende grænseværdier ikke var VVM-pligtigt, da overskridelse af grænseværdier kræver miljøvurdering. Miljøgodkendelsen til projektet ophævet som konsekvens heraf.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. juni 2023, j.nr. 23/02284


MRF 2023.179
Tidsbegrænset tilladelse efter vandforsyningslovens § 22 til indvinding af vand fra muret brønd på mark til brug for herregård med feriecenter ændret fra 10 år til 30 år, da hensyn til sikkerhed for vandkvalitet i stedet for tidsbegrænsning kunne varetages gennem fastsættelse af kontrolprogram og gennem tilsyn.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. juni 2023, j.nr. 22/03719


MRF 2023.180
Ophævelse og hjemvisning af afgørelse i sag om kompensation for ekstraordinære, rimelige omkostninger i Silkeborg Kommune.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. juni 2023, j.nr. 23/06162


MRF 2023.181
Ophævet og hjemvist afslag på miljøgodkendelse til terrænregulering med ca. 50.000 m3 uforurenet jord i landområde grundet mangelfuld begrundelse, og da det ikke fandtes godtgjort, at områdets bilag IV-arter ville blive påvirket væsentligt med de foreslåede afværgeforanstaltninger i form af sikkerhedszone på 15 m mellem vandhuller og projektområdet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. juni 2023, j.nr. 21/07535


MRF 2023.182
Afvist N’s klage over kommunes afslag på dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til vedligeholdelse af dræn på to naboejendomme tilhørende kommunen og Naturstyrelsen, uanset at N havde anmodet kommunen om at vedligeholde drænet, og at afslaget var stilet til N.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. juni 2023, j.nr. 22/05483


MRF 2023.183
Ophævet og hjemvist dispensation fra lokalplan og indirekte afgørelse om, at byggetilladelse til enfamiliehus i Rørvig i øvrigt var i overensstemmelse med lokalplan, med bemærkning om, at dispensation til det tilladte byggeri ikke var i modstrid med lokalplanens principper, men krævede nabohøring efter planlovens § 20.

Planklagenævnets afgørelse af 7. juni 2023, j. nr. 21/03537


MRF 2023.184
Kommune kunne fastsætte høringsperiode af kommuneplantillæg og lokalplan til 4 uger, da planlovens § 24, stk. 4, skal fortolkes som planlovens § 23 C, og ændring af minimumsgrundstørrelsen ved udstykning fra 1.200 m2 til 800 m2 fandtes at udgøre en mindre ændring, der ikke stred mod planens hovedprincipper.

Planklagenævnets afgørelse af 14. august 2023, j.nr. 23/04600 og 23/07920


MRF 2023.185
Genoptagelse af Planklagenævnets tidligere afgørelse om, at tilladt byggeri var i overensstemmelse med lokalplan, grundet forkert beregningsgrundlag af bebyggelsesprocent, hvorefter afgørelsen blev delvist ophævet og hjemvist med henblik på stillingtagen til dispensation fra lokalplanen.

Planklagenævnets afgørelse af 25. august 2023, j.nr. 23/03540


MRF 2023.186
Stadfæstet afslag på landzonetilladelse til, at råstofindvinder etablerede 8 m høj og 250 m lang støjvold ud til landsby, da der ikke var meddelt råstofgravetilladelse på den del af ejendommen, der grænsede op mod landsbyen, og den ansøgte støjvold ikke fandtes at have betydning for den igangværende råstofindvinding.

Planklagenævnets afgørelse af 5. september 2023, j.nr. 23/01395


MRF 2023.187
Ikke grundlag for ophæve Fanø Kommunes screeningafgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 af kommuneplan 2021, da planen kun i meget begrænset omfang indebar ændringer i det tidligere plangrundlag og derfor var omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1. Konkret uvæsentlig mangel, at screeningsafgørelsen var offentliggjort samtidig med vedtagelsen af kommuneplanen.

Planklagenævnets afgørelse af 8. september 2023, j.nr. 22/03067


MRF 2023.188
Ophævet forbud efter planlovens § 14 mod etablering af 10 parkeringspladser, da kommunens sagsbehandlingstid overskred en rimelig undersøgelses- og overvejelsestid, hvormed kommunens ret til at nedlægge forbud var bortfaldet ved retsfortabende passivitet.

Planklagenævnets afgørelse af 8. september 2023, j.nr. 23/08136


MRF 2023.189
Ophævet og hjemvist ”afgørelse” om, at terrænregulering med tilførsel af ca. 21.000 m3 jord på 2 ha af en 5 ha stor landbrugsejendom ikke krævede landzonetilladelse, da det ansøgte oversteg, hvad der var sandsynliggjort nødvendigt for landbrugsdriften, og det omhandlede areal ikke havde været dyrket i en årrække.

Planklagenævnets afgørelse af 11. september 2023, j.nr. 23/08941


MRF 2023.190
Ophævet forbud efter planlovens § 43 mod hævet terrasse i modstrid med byggelinje i privatretlig servitut, da varsel og meddelelse ikke var sendt til begge ejere af tjenende ejendom.

Planklagenævnets afgørelse af 14. september 2023, j.nr. 22/16258


MRF 2023.191
Genoptagelse af Planklagenævnets ophævelse af lokalplan, der udlagde boliger på støjbelastede arealer, da det var en væsentlig fejl, at det ikke fremgik af afgørelsen, at der var taget stilling til, at lokalplanområdet i kommuneplantillægget var udlagt til blandede byfunktioner. Lokalplanen ophævet på ny, da der ikke var tale om et område for blandede byfunktioner, idet kommuneplantillægget anset for omgåelse af planlovens § 15 a.

Planklagenævnets afgørelse af 21. september 2023, j.nr. 23/06181


MRF 2023.192
Planklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle klage over Kolding Kommunes beslutning om ikke at igangsætte lokalplanlægning som erstatning for, at kommunen i 2015 ved en fejl havde foranlediget sletning af to servitutter tinglyst på 214 ejendomme i Seest-området, da beslutning om ikke at igangsætte lokalplanlægning ikke er en afgørelse efter planloven.

Planklagenævnets afgørelse af 25. september 2023, j.nr. 23/06691


MRF 2023.193
Ophævet Silkeborg Kommunes afgørelse om ekspropriation til etablering af lokalplanfastlagt sti, da nødvendighedsbetingelsen ikke var opfyldt i forhold til muligheden for alternative placeringer, som ikke alene kunne afvises af hensyn til kommunens økonomi.

Planklagenævnets afgørelse af 26. september 2023, j.nr. 23/05275