MRF 2021.18

Planklagenævnets afgørelse af 22. januar 2021, j.nr. 20/14837

En kommune har ikke kompetence til at tilbagekalde eller genoptage en afgørelse, når denne er påklaget til Planklagenævnet, før klagenævnet har truffet afgørelse.

Høje-Taastrup Kommune meddelte den 16. november 2020 påbud om fysisk lovliggørelse af en dagligvarebutik efter planloven. Påbuddet blev den 10. december 2020 påklaget af ejeren af ejendommen. Kommunen videresendte klagen til Planklagenævnet den 26. december 2020. Den 19. januar 2021 meddelte kommunen Planklagenævnet, at kommunen havde modtaget nye oplysninger i sagen, hvorfor kommunen havde tilbagekaldt påbuddet. Planklagenævnet (formanden) ophævede kommunens påbud, da påbuddet ikke længere var aktuelt. Nævnet bemærkede imidlertid, at ”kommunen ikke har kompetence til at tilbagekalde eller genoptage en sag, hvor afgørelsen er påklaget til nævnet, før nævnet har truffet afgørelse, f.eks. en afgørelse som denne om uaktualitet”.

Kommentar: Planklagenævnets forståelse af førsteinstansens manglende mulighed for at tilbagekalde eller genoptage en afgørelse, der er påklaget, forekommer tvivlsom, da det både i praksis og i forvaltningsretlig teori er anerkendt, at en kommune kan tilbagekalde sin afgørelse, så længe rekursinstansen ikke har truffet afgørelse. Hertil kommer, at når Planklagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstider (pr. december 2020: 7,8 måneder) sammenholdes med, at en klage over et lovliggørelsespåbud som det i denne sag omhandlede som udgangspunkt ikke har opsættende virkning, taler dette i sig selv for, at førsteinstansen gives friere hænder, fordi en tilbagekaldelse af en påklaget afgørelse alt andet lige må indebære, at klagen til nævnet ligeledes tilbagekaldes.

Link til afgørelsen.