Evalueringsprocedurer

Det Juridiske Fakultet evaluerer undervisning, fag og uddannelser løbende og systematisk.

Studienævnet kvalitetssikrer deres uddannelser via løbende evalueringer, fastsat i Procedure for undervisningsevaluering på Jura. Se også beskrivelser og resultater af evalueringerne.

Resultaterne af dette kvalitetssikringsarbejde indgår i studielederens afrapportering, jf. Købehavns Universitets kvalitetssikringspolitik, i evalueringsrapporter samt i årlige uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer (hvert 6. år), der er fakultetets interne evaluering af uddannelsesforløb. Endelig sikrer dekanens årsrapport en samlet  opsummering af fakultetets uddannelseskvalitet til rektor på KU.

Se procedurerne for forløbet i højreboksen 'kvalitetssikringsdokumenter' samt den visuelle oversigt nederst på siden, der også synliggør tilbagemeldinger i systemet.

Begge studienævn har nedsat et rådgivende evalueringsudvalg, der kommer med indstillinger til studienævnene.

Elementer i fakultetets evalueringsprocedurer:

Studieordningseftersyn

Studienævnet foretager sammen med studielederen løbende eftersyn med de akademiske grader, studieordninger samt det aktuelle kursusudbud. Fokus er på uddannelsernes relevans, progression og læringsudbytte. Eftersynet styrker sammenhængen mellem uddannelsernes kompetenceprofil, fagenes læringsmål, undervisningsaktiviteter og eksamener og indgår i arbejdet med monitorering af fakultetets uddannelser. Se i øvrigt fakultetets procedure for udarbejdelse og ændring af studieordninger samt vurdering af kursusudbud.

Studienævnet er desuden ansvarligt for, at censorformandskabet høres i forbindelse med nye studieordninger og væsentlige ændringer af eksisterende studieordninger, hvad angår prøve- og eksamenssystemet.

Studieprogression og statistik

Monitorering af de studerendes progression er et vigtigt delelement i det løbende arbejde med kvalitetssikring af de enkelte uddannelser. Studielederen og fakultetets øvrige uddannelsesledelse modtager løbende alle relevante informationer om optag, frafald, gennemførselsstatistik, beståelsesprocenter og STÅ-produktion samt eksamens- og klagestatistik.

Uddannelsesledelsen modtager alle relevante oplysninger i rette tid, så de let kan følge udviklingen i fakultetets aktiviteter.  Informationen kvalificerer studienævnenes og fakultetsledelsens diskussioner og efterfølgende beslutninger i forbindelse med den løbende kvalitetssikring af undervisning og uddannelse. Informationsgrundlaget er beskrevet i procedure for ledelsesinformation og offentliggørelse af information.

Fakultetets eget evalueringsmateriale samt relevant eksternt materiale kan ses på siden Resultater og statistik.

Resultater af undervisningsevalueringer

Undervisningsevalueringen følger de generelle KU-retningslinjer og omfatter systematisk evaluering af de studerendes oplevelse af alle fag udbudt ved Det Juridiske Fakultet, som minimum hver anden gang faget udbydes. Se også Procedurer for undervisningsevaluering

Studerende og underviser for tilsendt evalueringsbeskeder og kan til slutevalueringen søge hjælp i guiden.

Få mere at vide om undervisningsevalueringen på JUR

Resultater af undervisningsevalueringen

Intern evaluering af hele uddannelsesforløb

Der henvises til punkterne om dimittendundersøgelse samt evaluering af læringsudbyttet og trivsel nedenfor.

Dimittendundersøgelser

Det Juridiske Fakultet deltager i de fælles dimittendundersøgelser på KU. KU gennemfører undersøgelserne hvert tredje år med henblik på løbende kvalitetssikring af uddannelsernes kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet. Dimittendundersøgelserne benyttes i fakultetets uddannelsesevalueringer samt dekanens årsrapport til rektor.

Fakultetet har i 2012 og 2014 gennemført egne dimittendundersøgelser. I 2012 om ledighed, branchefordeling og arbejdsfunktioner og i 2014 en større elektronisk dimittendundersøgelse samt fokusgruppeinterview

Ekstern evaluering af hele uddannelsesforløb

Uddannelserne på Det Juridiske Fakultet evalueres med deltagelse af eksterne eksperter hvert sjette år i uddannelsesevalueringer. Fakultetet følger de fælles retningslinjer for uddannelsesevaluering på Københavns Universitet.

Fakultetet er desuden proaktiv med indsamling af relevante data til brug for strategiske tiltag og benytter censorkorps og aftagerpaneler aktivt som sparringspartnere ved udvikling af de juridiske uddannelser.

Fakultetets uddannelser indgår i en fast turnusplan for uddannelsesevaluering:

Turnus   for uddannelsesevaluering af uddannelser på Det Juridiske Fakultet 2014 ff.

Diplomuddannelse i Kriminologi

2016

2022

2028

Master i Konfliktmægling

2017

2023

2029

Cand. soc. i jura

-

2021

2027

BA. Jur.

-

2022

2028

KA. Jur.

-

2021

2027

 
Dialog med interne parter

Fakultetets studerende inddrages i kvalitetssikringsarbejdet gennem mange forskellige aktiviteter. Der er løbende dialog mellem studerende og undervisere med henblik på at foretage løbende forbedringer af undervisningen. Desuden foretager de studerende en individuel, digital skriftlig slutevaluering.

Underviserne deltager aktivt i den dialogbaserede undervisningsevaluering med de studerende og får de studerendes evalueringer tilsendt og kan efterfølgende, i sin egen evaluering af faget, medgive skriftlige kommentarer knyttet til de studerendes evalueringer samt komme med egne overvejelser omkring undervisningsforløbet, og hvordan dette eventuelt kan forbedres fremadrettet. Slutevalueringen vurderes efterfølgende af fagets fagleder og det pågældende studienævn.

Fakultetets ledelse holder desuden møder med repræsentanter for bachelorholdene og cand.soc. i jura holdene årgangsvis en gang i semesteret samt for de obligatoriske fag på cand. jur. hvert efterår. Holdrepræsentantskabsmøderne benyttes til at få en mere samlet, kvalitativ dialog om fagene som helhed, uddybe og udvikle mere tværfaglige aspekter ved den pågældende årgang samt modtage feedback på administrative forhold.

Dekanens Studenterforum er et mødested, hvor alle fakultetets studenterorganisationer udveksler synspunkter med fakultetets øverste ledelse om ethvert forhold, der vedrører forskning, uddannelse, formidling og administration ved fakultetet, herunder er der også nedsat i studiemiljøudvalg.

Inddragelse af og dialogen med aktuelle studerende sikres desuden gennem deltagelse i fakultetets øvrige råd, nævn og udvalg, fakultetets studie- og karrierevejledning, undervisningsmiljøvurderinger foretaget på hele Københavns Universitet samt lokale trivselsundersøgelser (se også afsnit 2. Studieprogression og frafald samt afsnit 8. Trivsel og læringsmæssige ressourceressourcer).

Slutevalueringerne for undervisningsholdene opsummeres af de respektive fagledere, der rapporterer særskilt tilbage til studienævnet. Denne tilbagemelding benyttes som baggrundsmateriale for studielederens årlige evalueringsrapport til Københavns Universitet, uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer samt til det videre arbejde med udvikling af fagene.

Dialog med eksterne parter

Det Juridiske Fakultet ønsker med sine uddannelser at sikre, at det samlede arbejdsmarked på både kort og langt sigt har det rette antal jurister og andre med relevant juridisk videre- og efteruddannelse til rådighed, således at aftagerne til stadighed har tilgang til jurister af højeste kvalitet, samt at personer med en juridisk uddannelse har gode beskæftigelsesmuligheder.

Samarbejdet er beskrevet i Procedure for samarbejde med eksterne parter

Dekanen afholder et antal årlige planlægnings- og strategimøder med censorformandskabet samt informations- og networkingsmøder for det samlede censorkorps. Censorformanden afgiver en årlig beretning til fakultetet, der opsummerer relevante forhold ved det foregående års eksamener. Censorformandskabet rådgiver desuden fakultetet om prøvernes form og indhold og indgår i arbejdet med udvikling af nye prøveformer.

Fakultetet gør brug af udvalgte censor task-forces til at udvikle og kvalitetssikre de studerendes læringsmål og sammenhængen med eksamen. Samarbejdet med fakultetets censorkorps og –formandskab er uddybet på censorhjemmesiden.

Fakultetets aftagerpaneler har til formål at rådgive fakultetets ledelse om den bedst mulige strategiske udvikling af de juridiske heltids- og deltidsuddannelser samt af øvrige relevante efter- og videreuddannelsestilbud. Bl.a. om fremtidige kompetencekrav, nye uddannelsestilbud og internationalisering. Aftagerpanelerne kvalitetssikres ved panelets sammensætning, regelmæssige møder med fakultetsledelsen, som sikrer, at aftagerpanelet drøfter emner med relevans for den pågældende uddannelse. Emnerne bruges som direkte indsatspunkter på uddannelsesområdet. Aftagerpanelerne aflægger dertil årligt rapport til fakultetet. Aftagerpanelernes kommissorium og øvrige virke er tilgængeligt på deres hjemmeside for hhv. aftagerpanelet for de juridiske heltids-, efter- og videreuddannelser og aftagerpanelet for master- og diplomuddannelserne.

Evaluering af læringsudbyttet og trivsel

Det Juridiske Fakultet gennemfører hvert tredje år en dimittendundersøgelse, der systematisk analyserer dimittendernes forhold til uddannelse og arbejdsmarked, og som inddrages i fakultetets videre udvikling af uddannelsernes relevans og kvalitet. Formålet er at indhente viden om kandidaternes karriere efter endt uddannelse, samt deres refleksion over uddannelsesforløbet på fakultetet herunder deres læringsudbytte.

Læringsudbyttet er desuden et af hovedformålene i både prædimittend- og snart-bachelor-undersøgelser. Hvis studieledelsen skønner det nødvendigt, skal der foretages yderligere undersøgelser af de studerendes læringsudbytte på tidligere tidspunkt i uddannelsesforløbet.

Det Juridiske Fakultet har stort fokus på de studerendes trivsel. Fakultetets understøtter et inspirerende lærings- og studiemiljø samt et godt fagligt og socialt fællesskab og afsætter tilstrækkelige ressourcer og administrative støttefunktioner til at gennemføre undervisning som planlagt efter de enkelte studieordninger. Indholdet er beskrevet på siden Studiemiljø.

Tilsyn og evaluering af hele uddannelser

I både uddannelsesredegørelsen og uddannelsesevalueringen samler studielederen systematisk op på alle de væsentligste resultater, der måtte være kommet fra forskellige initiativer, der har været i gang i løbet af året. Begge tiltag godkendes endeligt af dekanen og indgår i dekanes samlede årlige afrapportering af den samlede uddannelsesporteføljes kvalitetssikring på uddannelsesområdet til Rektor.

Årshjul for undervisningsevaluering