For undervisere

God undervisning

Det Juridiske Fakultetet ønsker at udbyde forskningsbaserede uddannelser med undervisning, der optimerer og understøtter de studerendes aktive læringsproces. Det er derfor fakultetets målsætning at sikre, at alle undervisere på Det Juridiske Fakultet kan integrere forskning og undervisning, samt at de besidder relevante og tidssvarende undervisningskompetencer og pædagogiske kvalifikationer. 

For at synliggøre forskningsbaseringen af uddannelsen har fakultetet udarbejdet et statement for forskningsbasering af de juridiske uddannelser samt indført en politik for anvendelse af interne og eksterne undervisnings- og vejledningsressourcer.

I arbejdet med at styrke forskningsbaseringen i undervisningen er ansvarsområdet for fagledere blevet konkretiseret. I retningslinjerne for forskningscentrene kan du læse mere om centrenes rolle i arbejdet med at udvikle uddannelsernes forskningsbasering.

Endelig har fakultetet udarbejdet en vision for læring og pædagogisk arbejde som bl.a. indeholder faste standarder for den pædagogiske kompetenceudvikling af alle undervisere såvel eksterne som interne.

Alle fakultetets undervisere kan læse mere om tilbud til undervisere og krav til undervisningen på medarbejdersiden Undervisningspædagogik.


Ansøgning til videnskabelige stillinger ved fakultetet

Fakultetet offentliggør information om ansøgning til videnskabelige stillinger i overensstemmelse med gældende regler. Du kan se de ledige stillinger på Fakultetet på KUs jobportal. Den konkrete behandling beskrives i Arbejdsprocedurer på fakultetet, og man kan læse mere om ViP-rekruttering på fakultetets Intranet.


Introduktion til nye undervisere

Du kan finde vejledninger for henholdsvis VIP-stillinger og D-VIP stillinger samt vejledning vedr. undervisning og eksamen her.


Universitetspædagogikum


Universitetspædagogikum for videnskabeligt ansat personale på Det Juridiske Fakultet afholdes af Det Juridiske Fakultet. Alle adjunkter har ret og pligt til at gennemføre universitetspædagogikum i løbet af deres adjunktansættelse, jf. Københavns Universitets regler. På Det Juridiske Fakultet følges universitetspædagogikum udbudt af TEACH (U​​niversitetspædagogisk center for HUM, JUR og TEO​​). Dog varetages selve supervisionsdelen på Det Juridiske Fakultet.

Det Juridiske Fakultets undervisere udarbejder løbende projekter og artikler, der adresserer en række spørgsmål om jurauddannelsernes tilrettelæggelse og gennemførsel. Læs om juridisk didaktik

Ph.d.-vejledning

Ph.d.-vejledning


Pædagogisk kompetenceudvikling

Fakultetet sikrer, at den pædagogiske udvikling af den enkelte underviser ligger inden for Københavns Universitets ramme for pædagogisk kompetenceudvikling.

Samspillet mellem fagenes didaktik og undervisernes kompetencer sikres gennem udbuddet af en række fagdidaktiske workshops, der i videst muligt omfang er produktorienterede og arbejder med at give svar på, hvordan konkrete pædagogiske målsætninger og udfordringer kan indfries i forhold til den juridiske uddannelse. Samtlige fastansatte ViP deltager i pædagogiske kurser, workshops eller udviklingsarbejder i et omfang af 2 ECTS (48 timer) inden for en 3 års periode. Deltidsansatte undervisere deltager i et omfang af 1 ECTS (24 timer). Samtlige nyansatte i videnskabelige stillinger på Det Juridiske Fakultet, deltager i et pædagogisk kursus om læringsprincipperne på Fakultetet. Endelig tilbydes en række konkrete råd og vejledninger til arbejdet med at udfolde fakultetets læringsstrategi og læringsmål i det daglige arbejde.

Undervisningens kvalitet og muligheder for forbedringer vurderes desuden gennem resultaterne af fakultetets undervisningsevaluering.