Studiemiljø

Fakultetet ønsker, at skabe et inspirerende studiemiljø, hvor de studerende har  mulighed for fordybelse og lyst til at være. På den baggrund arbejder fakultetet  fortsat for at skabe en god faglig-social studiestart og understøtte det faglige  fællesskab med studiegrupper og aktiverende undervisning af de studerende. Derudover arbejder fakultetet til stadighed at udnytte fakultetets fysiske rammer så godt  som muligt. Med fakultetets udflytning til helt nye lokaliteter på Søndre Campus har fakultetet fået en unik mulighed for at skabe gode undervisnings- og studiemiljøer for de studerende.

Fakultetet har  også fokus på at skabe et inspirerende og aktiverende læringsmiljø med fokus på  sammenhængskraft. Et fokus, der skal være med til at skabe de bedste betingelser  for at de studerende kan gennemføre deres studie på normeret tid. Dekanens studenterforum har fokus på disse emner.

Kvalitetssikringstiltag ved fakultetet


Studiestart

Studiestarten er indgangen til studielivet på Det Juridiske Fakultet. Fakultetet afholder faglig-social studiestart, der ruster de studerende til at begynde på deres studie. 

Studiestarten tilrettelægges ud fra Københavns Universitets retningslinjer for studiestart.

Studiestarten evalueres hvert år og studienævnene arbejder efterfølgende løbende på at optimere studiestarten. Studiestartsevalueringerne benyttes desuden som materiale ved udformning af uddannelsesredegørelser, uddannelsesevalueringer samt dekanens årlige afrapportering til KU på uddannelsesområdet.

Studie- og karrierevejledning er ansvarlig for afholdelsen af studiestarten. De overordnede mål for studiestarten kan læses i fakultetets studiestartsprocedure

Det overordnede formål med, at Fakultetet tilrettelægger særlige introduktionsforløb for nye studerende, er at:

a) sikre, at de studerende får en god start på deres universitetsstudie, at de føler sig velkomne på Fakultetet, føler sig som del af deres respektive hold, og gruppe og oplever samhørighed med de andre studerende samt med Fakultetet

b) sikre, at overgangen til deres nye uddannelse og til livet som universitetsstuderende forløber så smertefrit som muligt – således at de, der vælger jura som deres studium, er godt rustet til det videre studieforløb

c) skabe forventningsafstemning igennem at give de nye studerende et indblik i uddannelsen og de gældende læringsprincipper, så de har et realistisk billede af, hvad de går ind til, og er rustet til at tage hul på de faglige og studiemæssige udfordringer

d) sikre, at de studerende føler sig som en del af fakultetet og er blevet introduceret til fakultetets organisering og de studerendes placering i denne.

De konkrete Introduktionsforløb er tilrettelagt til de forskellige uddannelser og placeres umiddelbart inden eller lige efter de studerende påbegynder deres første semester på det pågældende studie.. 

For at sikre at Det Juridiske Fakultet leverer professionelle, relevante og udbytterige studiestartsforløb, arbejdes der løbende med professionalisering og kvalitetssikring af forløbende.

Studerende kan finde information om studiestarten på jura på studieinformation i KUnet under menuen 'studiestart'. 


Studie- & Karrierevejledning

Studie- og Karrierevejledningen på Det Juridiske Fakultet fungerer i forlængelse af KUs vejledningsstrategi. Det betyder, at de understøtter de studerende i valg og gennemførsel af uddannelse samt i forberedelsen til arbejdsmarkedet. Desuden bidrager Studie- & Karrierevejledningen på såvel fakultetsniveau som universitetsniveau til formidling af viden om de studerendes adfærd, behov, studiemæssige trivsel og fremdrift.

Læs mere om fakultetets studie- & karrierevejledning på bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen (intranet).

Fakultetets Studie- og karrierevejledning arbejder ud fra klare retningslinjer beskrevet i Procedure for studie- og karrierevejledning og servicemål for Studie- & karrierevejledningen.

Statistik om opfyldelse af servicemål, henvendelsesstatistik og øvrige kvalitetssikringsparametre for fakultetets studie- & karrierevejledning findes i fakultetets ledelsesinformationssystem (intranet).


Erhvervs- og karrierevejledning

Fakultetet arbejder på at give de studerende et billede af de mange muligheder, jurauddannelsen giver, samt at det er vigtigt, udover det rent faglige, at være bevidst om, at arbejdsmarkedets kompetencekrav er en foranderlig størrelse.

På Uddannelsessiderne i KUnet kan du læse nærmere om kompetence- og karriereafklaring under Din karriere (intranet):


Holdrepræsentantskabsmøder

Fakultetets ledelse holder møder med repræsentanter for bachelorholdene og cand.soc. i jura holdene årgangsvis en gang i semesteret samt for de obligatoriske fag på cand. jur. hvert efterår. Til møderne får de studerende mulighed for at gå i dialog med fagledelse og studieledelse samt administrationen. På denne måde skaber fakultetet en mere samlet, kvalitativ dialog om fagene som helhed og tværfaglige tiltag på årgangen.

Læs referater og opfølgninger på holdrepræsentantskabsmøderne.


Miljø

Studiemiljø på Søndre Campus En af intentionerne med indretningen af JURs nye arealer på Søndre Campus har været at bringe forskere, undervisere og studerende væsentlig tættere sammen. Centralt i fakultetets bygning ligger et videncenter med bibliotek, studieinformation, studenterorganisationsfaciliteter, læsepladser, DVIP-lounge og kaffebar/mødested hvor forskere, eksterne undervisere og studerende vil have deres daglige gang. I Videncentret indrettes en lang række gruppearbejdspladser som forventes også at blive brugt til gruppevejledning. I studiemiljøet integreres en række udstillingmontre og skærme hvorpå fakultetets forskningscentre vil have mulighed for at præsentere deres forskningsresultater og publikationer samt annoncere faglige arrangementer m.m. I Videncentret er der også lokaler,som kan benyttes til blandt andet konferencer og faglige seminarer, som vil skabe rammerne for møder mellem forskere, studerende, internationale gæster og fagets udøvende praktikere.

Undervisningsmiljøvurdering Fakultetet udarbejder sammen med resten af Københavns Universitet en større undervisningsmiljøvurdering (UMV) hvert tredje år. Mellem undervisningsmiljøvurderingerne arbejder fakultetet løbende med handlingsplaner for at optimere studieforholdende. Desuden afholdt universitetet i  2014 en mindre omfattende trivselsmåling blandt studerende og ansatte.

Læs de nyeste resultater fra undervisningsmiljøvurderingerne her.

Fakultetets arbejde med studentertrivsel indgår også i evalueringen af studiestarten og holdrepræsentantskabsmøderne.

Internationalt studiemiljø JUR har en meget stor international studenterudveksling og stort fokus på at oprette kvalificerede aftaler. Fakultetet lægger vægt på forsat at ekspandere med aftaler, der giver fakultetets studerende øgede muligheder for internationalisering af deres uddannelse både på fakultetets bachelor og kandidatuddannelser. Den store studenterudveksling giver desuden mulighed for at møde internationale studerende på fakultetets område.

Studie- og karrierevejledningen på Jura arbejder tæt sammen med International Uddannelse og fakultetets Erasmus koordinator om at informere studerende om udvekslingsmuligheder, og omvendt at ruste indrejsende studerende på studielivet ved fakultetet. Det sker på informationsmøder, i forbindelse med studiestartsaktiviteter på både KA og BA niveau og via information i en særskilt sektion om udlandsophold på fakultetets intranet (KUnet).

Se også Juras Procedure for Erasmus-aftaler og udviklingsbalance

cand. jur. uddannelsen kræver studieordningen, at de studerende tager et fag udbudt på fremmedsprog, hvilket bringer danske og fakultetets internationale studerende tættere sammen. Herudover tilbyder fakultetet en lang række engelsksprogede kurser på kandidatuddannelsen, som i øvrigt udbydes i sin helhed på engelsk (LLM programmet). På Ba. jur. uddannelsen udbydes det obligatoriske fag, International Law, kun på engelsk, hvilket giver fakultetets bachelorstuderende mulighed for at afprøve og afmystificere det at klare sig fagligt på et andet sprog. Det giver således både mulighed for at stifte bekendtskab med jura i et internationalt perspektiv, ligesom faget er med til at ruste studerende bedre til et eventuelt udlandsophold.

Det internationale perspektiv understøttes af information om uddannelserne på engelsk på fakultetets hjemmeside, intranet (KUnet) og ved studiestartsarrangementer målrettet udenlandske studerende, der enten er på udvekslingsophold eller tager en hel kandidatgrad på engelsk ved fakultetet. Engelsktalende studerende kan få studie- og karrierevejledning på engelsk og der arbejdes løbende på at spejle og udvikle fakultetets vejledningstilbud på engelsk.

Til toppenStudenterindflydelse

De studerende har gode muligheder for indflydelse på Det Juridiske Fakultet. De kan gå aktivt ind i studenterorganisationerne på bacheloruddannelsen og studenterorganisationerne på kandidatuddannelserne og/eller i forskellige råd og nævn på bachelor- og kandidatuddannelserne. Desuden benytter fakultetet dekanens studenterforum, som er et mødested, hvor repræsentanter fra studenterorganisationerne uformelt kan udveksle synspunkter med fakultetets øverste ledelse. Herudover tager Studiemiljøudvalget under Dekanens Studenterforum stilling til konkrete tiltag på studiemiljøområdet. Det drejer sig om forbedringer af det fysiske studiemiljø i forbindelse med de to årlige runderinger på fakultetets lokaliteter, ligesom Studiemiljøudvalget inddrages i arbejdet med handleplaner mm.

De studerende evaluerer aktivt deres egen deltagelse i samt selve undervisningsforløbet hver gang, der udbydes hold. De enkelte undervisningsholds holdrepræsentanter deltager i holdrepræsentantskabsmøderne.


Studerende med særlige behov

Det Juridiske Fakultet arbejder for at sikre lige muligheder for alle studerende og forsøger så vidt muligt at tilbyde individuelle løsninger til studerende med særlige behov. Med særlige behov tænkes både på studerende med fysiske handicap, forbigående sygdom eller ordblindhed.

Information og kontaktoplysninger kan du finde på hjemmesiden for studerende med særlige behov