Råd, nævn og udvalg

Fakultetet har følgende råd og udvalg: 

Aftagerpanel for juridiske heltidsuddannelser og efter- og videreuddannelser Det Juridiske Fakultets aftagerpanel for juridiske heltidsuddannelser og efter- og videreuddannelser rådgiver Fakultetets ledelse om den bedst mulige strategiske udvikling af de juridiske heltids- og deltidsuddannelser samt øvrige relevante efter- og videreuddannelsestilbud.
Aftagerpanel for master- og diplomuddannelse Det Juridiske Fakultets aftagerpanel for master- og diplomuddannelse er rådgivende og fungerer som et forum til at konkretisere visionerne for uddannelserne; at kvalitetssikre uddannelserne; at sikre, at der er det rette antal kandidater med relevant videre- og efteruddannelse til rådighed på arbejdsmarkedet.
Akademisk Råd Akademisk Råd er Fakultetets øverste kollegiale organ. Rådet har 10 medlemmer, og formanden vælges blandt medlemmerne for en tre-årig periode.
Arbejdsmiljøudvalg Arbejdsmiljøudvalget har til opgave at overvåge og løbende kontrollere arbejdsmiljøet med henblik på at forebygge, at problemer opstår.
IT-udvalg - F-ITU (på KUnet) F-ITU prioriterer de udviklingsønsker og forslag til nye og ændrede IT-services, som modtages fra fakultetet. F-ITU sikrer endvidere, at relevante informationer fra KU-IT viderebringes til fakultetets medarbejdere.
Lokalt Informationssikkerhedsudvalg (LISU)

LISU undersøger de forhold, som har betydning for informationssikkerheden på fakultet og udarbejder anbefalinger vedr. informationssikkerhedstiltag.

Ph.d.-udvalg Ph.d.-udvalget forestår tilrettelæggelsen af Fakultetets ph.d.-studium. Ph.d.-udvalget består af valgte repræsentanter for det videnskabelige personale og for de ph.d.-studerende.
Samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalget drøfter Fakultetets forhold og udvikling, herunder personalepolitikken.
Dekanens Studenterforum Dekanens Studenterforum er et mødested, hvor repræsentanter for studenterorganisationerne ved Fakultetet i en uformel ramme kan udveksle synspunkter med Fakultetets øverste ledelse.
Studienævnet for den juridiske bacheloruddannelse Studienævnet for den juridiske bacheloruddannelse har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning på bacheloruddannelsen i jura.
Studienævnet for de juridiske kandidat- og deltidsuddannelser Studienævnet for kandidat- og deltidsuddannelser har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning på fakultetets kandidat- og deltidsuddannelser.