Aftagerpanel for juridiske heltidsuddannelser og efter- og videreuddannelser

Det Juridiske Fakultet ønsker med sine uddannelser at sikre, at det samlede arbejdsmarked på både kort og langt sigt har det rette antal jurister og andre med relevant juridisk videre- og efteruddannelse til rådighed. Det skal sikres at aftagerne til stadighed har tilgang til jurister af højeste kvalitet, samt at personer med en juridisk uddannelse har gode beskæftigelsesmuligheder.

For at bidrage til dette har Det Juridiske Fakultet nedsat et Aftagerpanel, som har til formål at rådgive Fakultetets ledelse om den bedst mulige strategiske udvikling af de juridiske heltids- og deltidsuddannelser samt øvrige relevante efter- og videreuddannelsestilbud. Aftagerpanelet kan blandt andet

  • formidle viden til Fakultetets ledelse om de forventelige fremtidige kompetencekrav på arbejdsmarkedet for personer med juridisk uddannelse, bl.a. i lyset af de udfordringer, som knytter sig til den tiltagende internationalisering og globalisering,
  • drøfte indholdet, kvaliteten og dimensioneringen af de juridiske uddannelser, særligt med henblik på de juridiske dimittenders kompetencer,
  • rådgive om udviklingen af nye uddannelsestilbud, særligt efter- og videreuddannelsestilbud for færdiguddannede jurister.

Panelets anbefalinger vil blive inddraget i den strategiske uddannelsesplanlægning, blandt andet ved fastlæggelsen af vision og kompetencebeskrivelser for uddannelserne, uddannelsernes faglige profil, læringsprincipper samt tilrettelæggelse af studie- og karrierevejledning.

Møder Mødeindkaldelser og referater
Kommissorium (pdf)
Politikker m.v. Politikker, mål, regler og rammer samt rapporter om uddannelserne
Kvalitetssikring Kvalitetssikring af fakultetets uddannelser