Aftagerpanel for juridiske heltidsuddannelser og efter- og videreuddannelser

Gennem en løbende udvikling af vores uddannelser arbejder Det Juridiske Fakultet hele tiden på at sikre, at arbejdsmarkedet på både kort og langt sigt har det rette antal jurister og andre med relevant juridisk videre- og efteruddannelse til rådighed. Aftagerne skal have tilgang til jurister af højeste kvalitet, ligesom personer med en juridisk uddannelse skal have gode beskæftigelsesmuligheder.

For at bidrage til dette har Det Juridiske Fakultet nedsat et Aftagerpanel, som skal rådgive Fakultetets ledelse om den bedst mulige strategiske udvikling af de juridiske heltids- og deltidsuddannelser samt øvrige relevante efter- og videreuddannelsestilbud. Aftagerpanelet kan blandt andet

  • formidle viden til Fakultetets ledelse om de forventelige fremtidige kompetencekrav på arbejdsmarkedet for personer med juridisk uddannelse, bl.a. i lyset af de udfordringer, som knytter sig til den tiltagende internationalisering og globalisering,
  • drøfte indholdet, kvaliteten og dimensioneringen af de juridiske uddannelser, særligt med henblik på de juridiske dimittenders kompetencer,
  • rådgive om udviklingen af nye uddannelsestilbud, særligt efter- og videreuddannelsestilbud for færdiguddannede jurister.

Panelets anbefalinger bliver inddraget i den strategiske uddannelsesplanlægning, blandt andet gennem vision- og kompetencebeskrivelser for uddannelserne, uddannelsernes faglige profil, læringsprincipper samt tilrettelæggelse af studie- og karrierevejledning.

Møder Mødeindkaldelser og referater
Kommissorium (pdf)
Politikker m.v. Politikker, mål, regler og rammer samt rapporter om uddannelserne
Kvalitetssikring Kvalitetssikring af fakultetets uddannelser