Studieledelse – Københavns Universitet

Studieledelse

Til toppen Studielederen

Studielederen indgår i ledelsen af uddannelserne og samarbejder med Studienævn, prodekan for uddannelse, fagledere/fagansvarlige, studerende samt
uddannelsesadministrationen med henblik på at drifte, kvalitetssikre og udvikle de juridiske hel- og deltidsuddannelser. Som del af den samlede ledelse af uddannelserne er studielederen ansvarlig for at medvirke til at sikre et velfungerende samarbejde mellem studielederen, prodekanen for uddannelse, Studienævnet, fagledere/fagansvarlige, administrationen samt de studerende.

Til toppen Studienævnene

Studienævnene har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder

  • Sammen med studielederen kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer
  • udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri
  • godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen
  • behandle ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer
  • udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger

Der er nedsat et studienævn for Den Juridiske Bacheloruddannelse, samt et studienævn for De Juridiske Kandidatuddannelser og Deltidsuddannelser, herunder den juridiske masteruddannelse i konfliktmægling, den juridiske diplomuddannelse i kriminologi. Sidstnævnte tager sig ligeledes af forhold vedrøreende meritstuderende og deltidsstuderende på den juridiske kandidatuddannelse.

Læs mere og kontakt studienævne:

Ph.d.-uddannelsen hører under Ph.d.-studielederen og Ph.d.-udvalget.

Til toppen Censorformandskab

Det nationale censorkorps for de juridiske uddannelser består af mere end 80 eksterne censorer, der er ministerielt beskikkede. Ledelsen af censorkorpset varetages af censorformand Jon Stokholm, Højesteretsdommer samt næstformand Lotte Wetterling, Vicepræsident i Sø- og Handelsretten.

Til toppen Fagledere, fagansvarlige og uddannelsesledere

Studielederen har uddelegeret den daglige ledelse af de enkelte fag til henholdsvis fagledere for bacheloruddannelsens fag og fagansvarlige for kandidatuddannelsens fag. De har det direkte ansvar for undervisningen, pædagogikken og det faglige indhold på de enkelte fag og uddannelser indenfor rammerne fastlagt af studielederen og studienævnet. Faglederne på bacheloruddannelsen kan ses og kontaktes under hvert fag og de fagansvarlige på kandidatuddannelsen kan ses og kontaktes under hvert fag.

Studielederen har delegeret den daglige ledelse af de øvrige uddannelser til uddannelsesledere. De har det direkte ansvar for undervisningen, pædagogikken og det faglige indhold på disse uddannelser indenfor rammerne fastlagt af studielederen og studienævnet.

Til toppenUddannelseskoordinator

Der er udpeget en uddannelseskoordinator for hvert af fakultetets forskningscentre. Centrenes uddannelseskoordinator har til opgave at sikre en tydelig sammenhæng mellem centrets forskning og fakultetets uddannelser og at synliggøre denne sammenhæng for studerende og eksterne partnere. Herudover er det uddannelseskoordinatorens ansvar at sikre og koordinere, at centrets forskning inddrages i fakultetets uddannelser.

Til toppen Aftagerpanel

Studielederen og den øvrige fakultetsledelse får rådgivning om uddannelserne fra det juridiske fakultets aftagerpanel. Aftagerpanelet er et forum mellem repræsentanter for aftagere af juridiske dimittender fra Københavns Universitet og brugere af Fakultetets efter- og videreuddannelsestilbud. Læs mere og kontakt Aftagerpanelet.

Til toppen Studenterforum

Studenterforumet har som formål at være et mødested, hvor valgte repræsentanter for de studerende ved fakultetet i en uformel ramme kan udveksle synspunkter med Fakultetets øverste ledelse om ethvert forhold, der vedrører forskning, uddannelse, formidling og administration ved Fakultetet. Læs mere og kontakt Studenterforum.

Til toppen Uddannelsesservice

Studielederen får administrativ bistand fra Uddannelsesservice. Læs mere og kontakt Uddannelsesservice.

Til toppen Politikker, mål, regler og rammer

Der er fastlagt en række politikker, mål og rammer for uddannelserne på baggrund af diverse rapporter: