Studieledelse

Studielederen

Studielederen indgår i ledelsen af uddannelserne. Studielederen har ansvaret for at drifte, kvalitetssikre og udvikle de juridiske hel- og deltidsuddannelser i samarbejde med studienævnet. Studielederen løser opgaven i samarbejde med sit respektive studienævn, de andre studie- og uddannelsesledere, prodekan for uddannelse, faglederne, studerende samt uddannelsesadministrationen.  Som del af den samlede ledelse af uddannelserne er studielederen ansvarlig for at medvirke til at sikre et velfungerende samarbejde mellem studielederen, prodekanen for uddannelse, Studienævnet, faglederne, administrationen samt de studerende.

Studienævnene

Studienævnene har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder

  • Sammen med studielederen kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer
  • udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri
  • godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen
  • behandle ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer
  • udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger

Der er nedsat to studienævn på Det Juridiske Fakultet. Et for Den Juridiske Bacheloruddannelse, samt et studienævn for De Juridiske Kandidatuddannelser og Deltidsuddannelser; cand.jur., den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura (cand.soc.), erhvervskandidatuddannelsen i jura, LL.M., den juridiske masteruddannelse i konfliktmægling, den juridiske diplomuddannelse i kriminologi. Kandidatstudienævnet tager sig ligeledes af forhold vedrørende meritstuderende og deltidsstuderende på den juridiske kandidatuddannelse.

Læs mere og kontakt studienævne:

Ph.d.-uddannelsen hører under Ph.d.-studielederen og Ph.d.-udvalget.

Censorformandskab

Det Juridiske Fakultet har to censorkorps med eksterne censorer, der er ministerielt beskikkede. Censorkorpsene ledes af censorformænd.

Det nationale censorkorps for de juridiske bachelor- og kandidatuddannelser. Ledelsen af censorkorpset varetages af censorformand Jon Stokholm, Højesteretsdommer samt næstformand Bent Carlsen, præsident for Østre Landsret.  

Censorkorps for master i konfliktmægling ledes af Lone Severinsen.

Diplomuddannelsen i kriminologi arbejder med et censorkorps, der varetages ministerielt.

Fagledere og uddannelsesledere

Studielederen har uddelegeret den daglige ledelse af de enkelte fag til fagledere for henholdsvis bacheloruddannelsens fag og kandidatuddannelsernes fag. De har det direkte ansvar for undervisningen, pædagogikken og det faglige indhold på de enkelte fag og uddannelser indenfor rammerne fastlagt af studielederen og studienævnet. Faglederne på bacheloruddannelsen såvel som på kandidatuddannelserne kan ses og kontaktes under hvert fag. Fagene kan findes under kurser.ku.dk.

Studielederen har delegeret den daglige ledelse af de øvrige uddannelser til uddannelsesledere. De har det direkte ansvar for undervisningen, pædagogikken og det faglige indhold på disse uddannelser indenfor rammerne fastlagt af studielederen og studienævnet.

Aftagerpanel

Studielederen og den øvrige fakultetsledelse får rådgivning og dialog om uddannelserne fra de juridiske fakultets aftagerpaneler for at sikre, at det samlede arbejdsmarked på både kort og langt sigt har det rette antal jurister og andre med relevant juridisk videre- og efteruddannelse til rådighed. Medlemmerne af aftagerpanelerne er eksterne og består af repræsentanter fra de virksomheder, organisationer og øvrige arbejdspladser, hvor uddannelsernes kandidater har arbejde.

Jura har et aftagerpanel for juridiske heltidsuddannelser og efter- og videreuddannelser samt et aftagerpanel for master- og diplomuddannelse

Studenterforum

Studenterforummet har som formål at være et mødested, hvor valgte repræsentanter for de studerende ved fakultetet i en uformel ramme kan udveksle synspunkter med Fakultetets øverste ledelse om ethvert forhold, der vedrører forskning, uddannelse, formidling og administration ved Fakultetet. Læs mere og kontakt Studenterforum.

Uddannelsesservice

Studielederen får administrativ bistand fra Uddannelsesservice. Læs mere og kontakt Uddannelsesservice.

Politikker, mål, regler og rammer

Der er fastlagt en række politikker, mål og rammer for uddannelserne på baggrund af diverse rapporter: