Uddannelsesservice

Uddannelsesservice servicerer danske såvel som internationale studerende, undervisere, bedømmere, fagledere, eksterne samarbejdspartnere samt fakultetets ledelse og organer i forhold til de juridiske heltidsuddannelser (bachelor- og kandidatniveau) og deltidsuddannelser (fagspecifikke kurser samt master- og diplomniveau). Desuden bistår Uddannelsesservice med at udvikle de eksisterende uddannelser.

Opgaver, organisering og ledelse

Uddannelsesservice ledes af chef for studieadministrationen Tinne Geiger. Afdelingen er inddelt i 3 teams, der personaleledes af følgende teamledere:

 • Team Sagsbehandling, undervisning og eksamen (SUE): Astrid Dybdahl Ovesen.
 • Team Uddannelseskvalitet (TUK): Tina Futtrup Borg
 • Team Studieliv: Astrid Kirstine Geertz Poulsen

De 3 teams varetager bl.a. følgende opgaver:

Team Sagsbehandling, Undervisning og Eksamen (SUE)

 • Planlægning af fagudbud og skemaplanlægning
 • Tilmelding m.v. til kurser, specialer, BA-projekter og projektorienterede forløb
 • Holdsætning af studerende inkl. administrativt nedsatte studiegrupper
 • Planlægning af eksamen inkl. censur
 • Særlige vilkår til eksamen
 • Startmerit og meritoverførsel
 • Dispensationsansøgninger og klager fra studerende
 • Orlov
 • Beviser

Team Uddannelseskvalitet (TUK)

 • Kvalitetssikring af uddannelserne
 • Studienævnsbetjening
 • Censorsekretariatsbetjening
 • Disciplinærsager
 • Aftaler om internationale partnerskaber
 • Udarbejdelse og justering af studieordninger
 • Support til fagledere, i relation til ansættelse, lønindplacering og efterregulering af D-VIP og gruppevejledere samt driften af fagenes undervisning. Herunder forberedelse af semesterstart, løbende semesterafvikling, og eksamensforberedelse (opgave/eksamenskommissionsarbejde)
 • Planlægning og support ved afholdelse af fagseminarer, evalueringsmøder m.m.
 • Frontline information til og support af undervisere
 • Fordeling af BA-projekter og specialer til vejledere
 • Understøttelse af digitale værktøjer anvendt i undervisningen
 • Produktion af digitale læringsressourcer, bl.a. video og podcasts
 • Timeregistrering vedr. undervisning
 • Timetalsindberetning
 • Projektledelse af uddannelsesrelaterede udviklingsprojekter

Team Studieliv

 • Front line information til studerende (studieinformation, KUnet, studiebeskeder)
 • Studie- og karrierevejledning af studerende
 • Rekruttering og brobygning
 • Sagsbehandling vedrørende optag og indskrivning
 • Sagsbehandling af enkeltfagsstuderende
 • Sagsbehandling af studenterudveksling for ind- og udrejsende studerende
 • Studiestart på alle heltidsuddannelser og tutoruddannelse
 • Informationsmøder målrettet potentielle og indskrevne studerende
 • Varsling af studieaktivitetskrav
 • Håndtering af fakultetets hovedpostkasse
 • Studiemiljøundersøgelsen