Evalueringsplaner for det kommende studieår

Her kan du læse evalueringsplanerne for Det Juridiske Fakultet.

For hvert studieår fastlægger fakultetet en konkret evalueringsplan for alle sine uddannelser. Evalueringsplanerne udformes for hvert studienævn. Evalueringsplanen for det kommende studieår udarbejdes af studielederen senest den 1. juni og godkendes efterfølgende af Studienævnet.

De seneste evalueringsplaner for den juridiske bacheloruddannelse og de juridiske kandidatuddannelser 2023-2024

Studienævnet for den juridiske bacheloruddannelse

Studienævnet for de juridiske kandidatuddannelser

Evalueringsplanen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Hvilke fag og kurser, der som minimum skal evalueres.
  • Evt. specielle fokuspunkter i evalueringen det pågældende studieår.
  • Hvilke konkrete evalueringsmetoder, der benyttes indenfor de enkelte evalueringer.
  • Overordnet tidsplan for evalueringsprocessen (planlægning, afvikling samt opfølgning).

Evalueringsprincipper

Fakultetet har i sin Procedure for undervisningsevaluering besluttet, at studienævnet som hovedregel evaluerer alle fag, hver anden gang de udbydes og første gang de udbydes på bachelorniveau samt alle fag hver gang de udbydes på kandidatniveau

Studerende-underviser niveau

I kraft af dialog med de studerende gennem semestret sikres en løbende udvikling af undervisningsforløbet. Dialogen er tilrettelagt både som en mundtlig dialog mellem studerende og underviser og en skriftlig slutevaluering fra studerende såvel som undervisere, Den mundtlige dialog tager udgangspunkt i en forventningsafstemning ved semestrets begyndelse, hvor fagets målsætninger afklares, og en midtvejsdialog, hvor undervisningsforløbet om nødvendigt justeres. I undervisningen på de fag, der løber over et halvt semester kan det aftales, at midtvejsevalueringen tages løbende.

Fagniveau

De studerende og deres underviser evaluerer undervisningen individuelt via et digitalt spørgeskema ved undervisningens afslutning. Faglederen udarbejder på baggrund af disse slutevalueringer, møder med holdrepræsentanter samt karakterfordelinger en skriftlig tilbagemelding til studienævnet på fagets vegne. Faglederne modtager en tilbagemelding fra studienævnet efter endt evaluering.

Uddannelsesniveau

Studielederen udarbejder en samlet evalueringsrapport til offentliggørelse. Evalueringsrapporten udarbejdes på baggrund af fagledernes tilbagemelding, censorrapporten, evaluering af større skriftlige opgaver (bachelorprojekt, specialeskrivning, masterafhandling samt diplomopgave) og de studerendes tilbagemeldinger på holdrepræsentantskabsmøder og dialogmøder. Evalueringsrapporten godkendes af det respektive studienævn.

Studieleder hhv. uddannelsesleder udarbejder efterfølgende en årlig uddannelsesredegørelse for studieåret, som studienævnet kommenterer. Uddannelsesredegørelsen indeholder analyse af ledelsesinformation og standarder for grænseværdier samt status for uddannelsen og evt. handleplaner for udviklende eller kritiske forhold. Studienævnet kommenterer uddannelsesredegørelserne, inden de sendes til prodekan for uddannelse og dekanen til godkendelse.

 

Fakultetet benytter følgende evalueringskanaler til at vurdere studieaktiviteter

Dialogmøder

Fakultetet benytter dialogmøder til at skabe en samtale om igangværende eller afsluttede undervisningsforløb mellem de relevante aktører:

Internt på undervisnings- og seminarholdene mellem underviser og studerende anvendes løbende feedback og evaluering af undervisningsforløbet.

Ved holdrepræsentantskabsmøder. Holdrepræsentantskabsmøderne skal styrke kontakten til de studerende og skabe videndeling mellem studieledelsen og studerende og administration. Møderne afholdes mellem studenterrepræsentanter fra holdene på bacheloruddannelsen, faglederne samt studielederen og har fokus på feedback fra de enkelte hold, en mere samlet, kvalitativ dialog om fagene som helhed.

Ledelsen vil derved opnå viden om, hvad der opleves som svært og udfordrende i undervisningslokalet, i samarbejdet i studiegrupperne, og hvordan studiemiljøet på fakultetet fungerer. Møderne afholdes for alle årgange, hver årgang for sig hvert semester hhv. ca. i november og april måned.

Skriftlig evaluering og kvalitetsudvikling

De studerende samt undervisere evaluerer ved semestrets afslutning skriftligt undervisningen på baggrund af et evalueringsskema. Slutevalueringen foretages mundtligt blandt de studerende og noteres i ét fælles evalueringsskema.

Faglederen giver, på baggrund af disse skriftlige evalueringer, en samlet vurdering af faget til bachelorstudienævnet. Som led i denne afrapportering skal faglederen adressere eventuelle kritikpunkter. Dette er et vigtigt led i kvalitetsudviklingen af det enkelte fag.  Studienævnene kvalitetssikrer fagenes tilbagemeldinger på baggrund af de faglige indstillinger fra studienævnenes rådgivende evalueringsudvalg. Studienævn og evalueringsudvalg følger en fast procedure, så det sikres, at alle de vedtagne aspekter af fagenes kvalitet sikres.

Fakultetet benytter kvantitative spørgeskemaer udsendt elektronisk til alle potentielle respondenter ved følgende evalueringer:

  • Evaluering af studiestarten. Til studiestartsevaluering anvendes et spørgeskema til studerende på 1. år samt et særskilt til studiestartsvejlederne. Studiestarten evalueres hvert år.
  • Eksamensevaluering (censorevaluering) evalueres med spørgeskemaer til alle semesterets aktive censorer hvert semester. Evalueringerne udmøntes i en beretning fra censorformandskabet.
  • Evaluering af vejledningsforløb for afsluttende hovedopgaver for at sikre, at tilrettelæggelsen, selve vejledningen og de studerendes faglige udbytte tilgodeses.

Formålet med de kvantitative evalueringer er at give et overordnet billede af undervisningens samt vejledningens kvalitet. Uddannelsesservice står for den administrative bistand til kvalitetssikring og konkrete evalueringsopgaver.

 

Tidligere evalueringsplaner

Studienævnet for den juridiske bacheloruddannelse:

2022-2023 Evalueringsplan BASN (pdf)

2021-2022 Evalueringsplan BASN (pdf)

2020-2021 Evalueringsplan BASN (pdf)

2019-2020 Evalueringsplan BASN (pdf)

2018-2019 Evalueringsplan BASN (pdf)

2017-2018 Evalueringsplan BASN (pdf)

2016-2017 Evalueringsplan BASN (pdf)

Studienævnet for de juridiske kandidatuddannelser:

2022-2023 Evalueringsplan KASN (pdf)

2021-2022 Evalueringsplan KASN (pdf)

2020-2021 Evalueringsplan KASN (pdf)

2018-2019 Evalueringsplan KASN (pdf)

2017-2018 Evalueringsplan KASN (pdf)

2016-2017 Evalueringsplan KASN (pdf)

Heltidsstudienævnet:

2014-2015 Evalueringsplan (pdf)

2013-2014 Evalueringsplan (pdf)

2012-2013 Evalueringsplan (pdf)

2011-2012 Evalueringsplan (pdf)

2010-2011 Evalueringsplan (pdf)

2009-2010 Evalueringsplan (pdf)