Undervisningsevaluering for fagledere og fagansvarlige

Read the English version 

Evaluering af fag forår 2020: deadline: Fredag d. 21. august 2020

Du klikker her for evalueringsskemaet til fagleder og fagansvarliges evaluering Husk at gemme skemaet (word) på din egen pc, inden du udfylder evalueringen. Der er beskrevet mere om udfyldelse af evalueringsskemaet nedenfor.

Find karaktergennemsnittet for dit fag*) på:

*)Du kan altid løbende finde karakterer fra dit fag, også fra tidligere eksaminer, på http://karakterstatistik.stads.ku.dk/   For fag mere flere undervisningshold, findes karakterudregninger pr. i den mail, der er sendt til fagleder og fagansvarlig.

Kandidatstudienævnets grænseværdier for karakterniveau og blankerprocent

Hvis dit/dine fag ikke opfylder kandidatstudienævnets standarder for karaktersnit og blankerprocent (røde felter i karakteroversigten) opfordres du til at overveje, om der eventuelt gør sig særlige forhold gældende for faget, som du vil kunne justere på og i givet fald hvordan. Studienævnet er opmærksomt på, at flere forhold indvirker på fagenes karaktersnit dumpe- og blanker-procent. 

Studienævnene har sat følgende grænseværdier for karakterniveau og blankerprocent på fagene

 • Karaktersnit (udregnet uden karakteren minus tre) skal som udgangspunkt ligge inden for karaktererne 5,0 og 10.
 • Karakterfordeling: andelen af karaktererne 10 og 12 må ikke overstige 60 procent af de afgivne karakterer. Se forklaring længere nede på siden**)
 • Dumpeprocent: må ikke overstige 10 %
 • Blanker-procent: må ikke overstige 30 %

Blanker-procent udregnes som procentdelen af studerende, der har fået karakteren -3 ud af samtlige afgivne karakterer.

Dumpeprocent udregnes som procentdelen af studerende, der har fået 0 (nul) ud af samtlige afgivne karakterer, fratrukket antallet af karakterer -3.

Fremgangsmåde for evaluering

 • Din tilbagemelding skal:
  • have et fremadrettet sigte
  • fokusere på hovedkonklusionerne i holdets/holdenes evaluering, der relaterer sig til faget som helhed.
  • fokusere på emner, der giver anledning til særlig opmærksomhed og initiativer.
  • OBS Det er et krav fra KU, at vores fag/fagelementer inddeles efter, hvorvidt de fungerer tilfredsstillende, særlig godt eller mindre tilfredsstillende. Det er derfor vigtigt, at du udfylder ovennævnte kategorier i skemaet.
  • Som led i din tilbagemelding skal du reflektere over karaktersnit og dumpeprocent på faget.
 • Du bedes bruge skabelonen evalueringsskemaet til fagleder og fagansvarliges evaluering
 • Tilbagemeldingen må ikke fylde mere end to-tre A4-sider
 • Tilbagemeldingen skal omhandle faget som helhed.
 • Hvis der er mere end ét hold på faget, bedes du samle de væsentligste konklusioner til en samlet fagevaluering.
 • Hvis du har flere fag, der skal evalueres, men få kommentarer, er du velkommen til at skrive dem ind i ét skema, så længe det tydeligt fremgår, hvilket fag der henvises til.
 • Du skal inddrage følgende materiale i din evaluering:
  • Slutevalueringsskemaet fra holdet. Holdene, om der er flere hold på faget.
  • Fagets eksamensstatistik.
  • Tidligere fagleder/-ansvarligevalueringer.
  • Ud fra dit kendskab til faget bedes du vurdere, hvilke punkter der i øvrigt er vigtige at samle op på.

Du kan læse mere i Evalueringsguiden.

**) Fordeling af karaktererne 10 og 12 - forklaring

Kandidatstudienævnet er opmærksom på, at bedømmelse ud fra syvtrinsskalaen er absolut og skal ske ud fra graden af målopfyldelse. Der må ikke tilstræbes en bestemt fordeling af karaktererne (relativ karaktergivning). Det var imidlertid Karakterkommissionens forventning, at de beståede karakterer over tid og for store populationer ville fordele sig som følger:

• Karakteren 2: 10 procent

• Karakteren 4: 25 procent

• Karakteren 7: 30 procent

• Karakteren 10: 25 procent

• Karakteren 12: 10 procent.

I praksis har anvendelsen af 7-trins skalaen udviklet sig anderledes end tilsigtet. Der gives således højere karakterer. Baggrundsrapporten angående af syvtrinsskalaen 2007-2016 kan læses her: https://ufm.dk/publikationer/2018/filer/evaluering-af-7-trins-skalaen-fase-1-samlet-baggrundsrapport.pdf. De juridiske uddannelser behandles på s. 82f.

Fordeling af karakter på jura

Som fagleder / fagansvarlig bedes du overveje

I lyset af den faktiske udvikling i karaktergivning har Kandidatstudienævnet efter drøftelse blandt nævnets VIP-repræsentanter og studenterrepræsentanter fastsat en grænseværdi for andelen af karaktererne 10 og 12. Fra forårssemesteret må andelen af karaktererne 10 og 12 ikke overstige 60 procent. 

 

Såfremt et fag overskrider denne grænseværdi, bør den fagansvarlige vurdere, om overskridelsen kan hænge sammen med fagets faglige niveau, fagets målbeskrivelse, eksamen m.v.  Den fagansvarlige skal endvidere overveje, hvilke tiltag der eventuelt kan tages for at rette op på situationen. Kandidatstudienævnet og Evalueringsudvalget vil følge karakterudviklingen i fagene. Kandidatstudienævnet kan besluttet at lade fag overgå til en anden eksamensform, f.eks. en skriftlig eksamen, såfremt fagets karakterniveau fortsat overskrider kandidatstudienævnets grænseværdi.

 

Course evaluation for the course directors

Evaluation spring 2020. Deadline: Friday August 21 2020.

Please use the evaluation form for the course directors

Remember to save the form on your computer, before you fill out the evaluation. Read below for more information on filling out the evaluation.

You can watch the overall grade point average for your course here . For courses with more classes, grade calculations can be found in a mail sent to the course director.

If your cours(es) does not meet the requirements for the grade point average and non-attendance percentage, specified by the masters study board, you are encouraged to consider whether certain aspects of your course can be adjusted, and if required how you will do this.  The study board is aware that different circumstances can influence the grade point average and non-attendance percentage for the courses.

The study board has specified following standards for the grade point average and non-attendance percentage for the courses, offered by the sub-masters study board:

 • Grade average (calculated without the grade -3) should generally lie within the grades 5 and 10.
 • Grade distribution: The proportion of grades 10 and 12 should not exceed 60 per cent of the grades given. *) Explanation see below.
 • Fail rate: should not exceed 10%
 • Incomplete percentage: should not exceed 30%

The incomplete percentage is calculated as the percentage of students who have received the grade -3 out of all the grades given. The fail rate is calculated as the per cent of students who received 0 (zero) out of all grades given, minus the number of -3 grades.

Procedure for evaluation

*) Distribution of the grades 10 and 12. Explanation

The master’s study board is aware that assessment based on the 7-point grading scale is absolute and must be done according to the degree of goal attainment. No particular distribution of grades should be aimed for (awarding of relative grades). However, it was the grading commission's expectation that the grades given over time and for large populations would be distributed as follows:

 • Grade 2: 10 per cent
 • Grade 4: 25 per cent
 • Grade 7: 30 per cent
 • Grade 10: 25 per cent
 • Grade 12: 10 per cent.

In practice, the use of the 7-point grading scale has evolved differently than intended. Thus, higher grades are given. The background report concerning the 7-point grading scale 2007-2016 can be read here: https://ufm.dk/publikationer/2018/filer/evaluering-af-7-trins-skalaen-fase-1-samlet-baggrundsrapport.pdf. The legal study programmes are examined from p 82.

As course director/coordinator, please consider

In view of the developments in grading, the master’s study board has, after a discussion among the board's academic staff representatives and student representatives, set a threshold for the proportion of grades 10 and 12. From this semester, the proportion of grades 10 and 12 must not exceed 60 per cent.

When a course exceeds this threshold, the course directors/coordinators should assess if the exceeding can be linked to the academic level of the course, the course’s goal description, the exam, etc. The course directors/coordinators must also consider the measures that might be taken to remedy the situation. The master’s study board and the evaluation committee will follow the grade development of the course. The master’s study board may decide to let the course use a different form of exam, for example, a written exam, if the course’s level of grades continues to exceed the master’s study board’s threshold.