Evalueringsrapporter

Studielederen udarbejder en evalueringsrapport, som godkendes af dekanen efter indstilling fra Studienævnet og prodekan for uddannelse. Rapporten skal udformes som en beskrivende sammenfatning af studieårets evalueringer. Rapporten skal offentliggøres på fakultetets hjemmeside med link til KU hjemmeside om evaluering.

Se Procedure for undervisningsevaluering på JURA eller nederst på denne side hvilket indhold rapporten som minimum skal have.

Evalueringsrapporter Studieleder for Bachelorstudienævnet:

Evalueringsrapporter Studieleder for Kandidatstudienævnet:

Studielederen udarbejder evalueringsrapporten, som prodekan for uddannelse indstiller til godkendelse hos dekanen efter indstilling fra studienævnet. Rapporten skal udformes som en beskrivende sammenfatning af studieårets evalueringer. Rapporten skal offentliggøres på fakultetets kvalitetssikringshjemmeside. Rapporten skal indeholde følgende:

• De punkter fra årets evalueringer, som studielederen vurderer skal med.

• En opdeling af evalueringerne i tre kategorier, der beskriver deres grad af målopfyldelse:

• Fagelementet/undervisningen/eksamen/vejledningen generelt fungerer særlig godt og/eller i visse henseender fungerer fremragende og derfor kan være til inspiration for andre (benævnt "kategori A")
• Fagelementet/undervisningen/eksamen/vejledningen generelt fungerer tilfredsstillende, men som indenfor delområder kan udvise såvel styrker som svagheder, af hvilke sidstnævnte i et begrænset omfang evt. kan nødvendiggøre gennemførelse af justeringer. (benævnt "kategori B")
• Fagelementet/undervisningen/eksamen/vejledningen generelt fungerer mindre tilfredsstillende og/eller i visse henseender slet ikke fungerer tilfredsstillende, således at der foreligger et klart behov for gennemførelse af justeringer. (benævnt "kategori C")

• Status på sidste evalueringsperiodes opfølgningsinitiativer samt hvordan der skal følges op på nye problemfelter.

• Link til bagvedliggende datamateriale. Det beskrives, hvorledes datamaterialet er tilvejebragt. Data, som kan føres tilbage til enkeltpersoner, må ikke offentliggøres. Såfremt der ikke linkes til et bagvedliggende datamateriale, skal det fremgå, hvilket materiale evalueringsrapporten er baseret på.

Omfanget fastlægges til maksimalt tre sider.