Undervisningsmiljøvurdering

Dårligt arbejdsmiljø? Klager over de fysiske rammer? Mangel på kommunikation? Hver dag arbejder vi på Det Juridiske Fakultet på at skabe solide rammer for et engagerende og stimulerende studiemiljø, fagligt såvel som socialt. Vi fokuserer på DIT studie her og nu - men også på DIN fremtid. For os handler det om at give DIG muligheden for, at danne et bæredygtigt og varigt netværk. For os begynder fremtiden i dag.

Dit studie, din fremtid - dit valg!

Forbedring af studiemiljøet 2010 og fremefter

15. november til 6. december 2010 gennemførte alle fakulteter på KU en UMV (UndervisningsMiljøVurdering), som skulle synliggøre de studerendes opfattelse af studiemiljømæssige forhold;  psykiske, fysiske og æstetsike undervisningsmiljø, bygninger og udearealer, handicapforhold, trivsel, mobning, informationer m.m. 

På baggrund af jeres tilbagemeldinger har Det Juridiske Fakultet udarbejdet en samlet rapport, som kan læses her på siden. 

Som mål har vi sat os følgende handlingsplaner:

  • Nedbringelse af stress i og udenfor eksamensperioden
  • Initiativer til et mere inkluderende socialt/fagligt miljø for de studerende
  • Opsplitning af hold på 2. årgang
  • Karrierevejledning
  • Fysiske forbedringer i undervisningslokaler og fællesarealer
  • Forbedring af kommunikation mellem fakultetet og de studerende
  • Forbedring af handicapforhold

Du kan løbende følge udviklingen på denne hjemmeside. 

Læs mere om den samlede undersøgelse på på KUs hjemmeside og dens resultater 2010 (pdf).

UMV Fakultetsrapport  2010-2012 for Det Juridiske Fakultet 

Generelt"Jeg er yderst tilfreds med mit studium, men faciliteterne er for ringe og miljøet dårligt."

Undervisningsmiljøundersøgelsen (UMV) fandt sted 15. november til 7. december 2010. Svarprocenten er desværre ret lav. På Jura 19 % (2007: 33 %), der svarer til gennemsnittet for UMV på hele KU. Fakultetet vurderer dog, at der bør kunne udarbejdes fremadrettede handlingsplaner på baggrund af både resultaterne fra UMV 2010, samt en dialog med studienævn, studenterorganisationer og studievejledning. Desuden er det væsentligt at lytte til de studerende, der har besvaret (854 studerende).Resultater, problemfelter samt respondentfordelingen ligner UMV ’en fra 2007. Der en tendens til en lille, men ikke markant, forbedring på mange områder. At de 854 studerende, der har besvaret spørgeskemaet er 66 % kvinder 34 % mænd. Over to tredjedele er bachelorstuderende og under 25 år gamle. Overordnet set viser undersøgelsen, at de studerende er godt tilfredse med deres uddannelse, men der er en del problemfelter i forhold til både det fysiske, psykiske og sociale miljø.

Hvor tilfreds er du samlet set med din uddannelse i forhold til dine forventninger
  Respondenter Procent
Meget tilfreds 212 24,8 %
Tilfreds 548 64,2 % I alt 89 %
Utilfreds 83 9,7 %
Meget utilfreds 11 1,3 %
I alt 854 100,0 %


Trivsel og socialt miljø
"jura er et asocialt studie"……. "man skal selv gøre en indsats for at blive en del af det sociale"

87 % anser deres uddannelse for meningsfyldt (KU 87 %). 67 % (KU 70 %) har en god kontakt til deres undervisere. Kun 9 % af de studerende har ikke en positiv social kontakt med underviserne. Hele 25 % af de førsteårsstuderende får hjælp af underviserne til emner, der ligger ud over selve undervisningen. Over halvdelen bliver motiveret af og har let ved at få hjælp af underviser samt ved, hvad underviser forventer af dem.Der er derimod andre kategorier, der er problematiske for trivslen; stress, dårligt socialt miljø (herunder opsplitning af hold på 2. år), den fysiske spredning samt manglende plads på fællesarealer. Stress De studerende oplever stort set ikke mobning. Til gengæld er der, som i 2007 rigtigt mange, der er stressede. Omkring 40 % er stressede udenfor eksamensperioden. Denne stressform aftager noget i løbet af studiet (BA over 50 %, KA 25 %). 73 % er stressede i eksamensperioden hvilket er højt på KU. Fakultetet har uden særlig tilslutning gennem de sidste par år afholdt stresshåndteringsoplæg. Fakultetet skal arbejde videre med at opøve de studerende studietekniske kompetencer. Behovet understøttes af evalueringen af BA-rapportskrivning sommeren 2010, hvor de studerende er usikre på især det faglige indhold samt krav til eksamen.   Det vurderes dog, at fakultetet også skal vurdere de bagvedliggende faktorer, så som brug af karakterskalaen, når de studerendes stress skal minimeres. 

Handlingsplan 1: Til toppen: På Jura er kun 65 % overordnet set tilfredse med det sociale miljø (KU 74 %) hvilket er væsentligt lavere end på andre fakulteter. Der er dog tale om dog en lille fremgang (7 %) fra 2007 undersøgelsen. 43 % føler sig som en del af fællesskabet på uddannelsen og har det godt på deres hold. Dog mener kun en tredjedel, at man på holdene er gode til at arbejde sammen og støtte hinanden socialt. 88, 4 % blev godt modtaget, da de startede, men derefter sker der ikke så meget for at styrke sammenhold og afhjælpe ensomhed. Manglende gruppearbejde, løs holdstruktur, lille tolerance og stort karriereræs gør, at mange nemt føler sig alene, især hvis man kommer bagud. Der mangler både en struktur og kultur at passe ind i.Ændringer i studiemiljø kræver i høj grad studenterdeltagelse. Fakultetet har, uden større held, forsøgt at inddrage studenterorganisationerne i dette arbejde. Flere af disse problemstillinger vil mindskes i forbindelse med den kommende studiereform, der kommer til at lægge vægt på gruppearbejde samt en udbygning af studiestartsarrangementer ind i 2. semester.  Studievejledningen har dog mange samtaler med studerende om denne problematik, så fakultetet vil overveje muligheden for gennemførsel af mere kortsigtede tiltag. 

Handlingsplan 2: Initiativer til et mere inkluderende socialt/fagligt miljø for de studerende Opsplitning af hold på 2. år Det har givet anledning til rigtig mange kommentarer i fritekstfelterne, at alle 1. års hold (20 hold) blev splittet for at gendanne hold på 2. år (16 hold) i sommeren 2010. De studerende føler, at det har været meget negativt for trivslen og det sociale liv på holdene, samt at den store indsats der lægges i den social integration ved studiestarten er spildt. Fakultetet vil sørge for, at holdsætningsformen fra 2010 bliver ikke gentaget.  

Handlingsplan 3: Opsplitning af hold på 2. år E 2011 Karrierevejledning En del studerende foreslår, at fakultetet informerer mere omkring, hvilke fag man skal vælge på kandidatuddannelsen alt efter karriereønsker samt laver erfaringsrapporter fra KA fag. En sådan vurdering er kompleks, og der vil ikke kunne vejledes entydigt. For øjeblikket koncentreres fakultetets ressourcer om udslusningsvejledning. Dette skal udbygges fremover. 

Handlingsplan 4: Karrierevejledning   Fysisk undervisningsmiljø"Kirkesalen er bygget til mennesker, der maks. er 160 høje og vant til at sidde på kirkebænke…""Det er meget flotte og gamle lokaler, hvor man tydeligt mærker, at der er en historie bag."……… "Gammelt bras for det mestes vedkommende." 

Rent æstetisk synes de fleste studerende, at de modtager undervisning i smukke gamle bygninger med historiske referencer. Indenfor bliver lokalerne dog institutionsagtige kolde, kedelige og uinspirerende. Der er ikke den store studenterindflydelse på indretningen og lokalerne er generelt meget nedslidte. Pudsigt nok, set i lyset af nedenstående tilbagemeldinger angående det fysiske miljø, så er de studerende ikke vilde med at skulle flytte til KUA.Generelt er 56 % tilfredse med det fysiske studiemiljø, hvilket er lavest på KU (63 %). Næsten 60 % finder, at forholdene ikke er i orden i undervisningslokaler, når det drejer sig om pladsforhold og indretning, adgang til trådløst netværk samt strømtilslutning. Desuden er der stor utilfredshed med temperatur, ventilation, træk samt støj udefra, antal af borde og stole samt deres kvalitet.

Hvilke af følgende forhold, mener du ikke er i orden i de lokaler, du færdes i?
Muligt at svare på flere spørgsmål Respondenter Procent
Pladsforhold og indretning (i forhold til formålet) 474 58,3 %
Adgang til trådløst netværk 471 57,9 %
Mulighed for strømtilslutning 411 50,6 %
AV-Udstyr (tavler, projektor, IT-udstyr mv.) 217 26,7 %
Mulighed for at se underviser og tavler 202 24,8 %
Mulighed for at høre underviseren 284 34,9 %
Antallet af stole 299 36,8 %
Stolenes kvalitet 361 44,4 %
Mulighed for indstilling af stole 325 40,0 %
Antallet af borde 244 30,0 %
Bordenes kvalitet 209 25,7 %
Dagslys i lokalerne 89 10,9 %
Afskærmning mod sollys 55 6,8 %
Kunstig belysning, belysningsstyrke 51 6,3 %
Træk 224 27,6 %
For høje eller for lave temperaturer 328 40,3 %
Ventilation og udluftning 292 35,9 %
Støj i lokalet 91 11,2 %
Støj udefra 208 25,6 %
Rod 48 5,9 %
Daglig rengøring 87 10,7 %
Ingen af ovenstående forhold er ikke i orden 26 3,2 %
Ved ikke / ikke relevant 25 3,1 %
I alt 813 100,0 %

Der er rigtig mange fritekstkommentarer til de fysiske forhold (ca. halvdelen af alle kommentarer til undersøgelsen), der uddyber forholdene i undervisningslokalerne. Desuden anser de studerende den fysiske spredning for meget stor, der er for lidt plads på fællesarealer og læsesale Det Juridiske Fakultet er fuldt ud klar over, at fakultetets lokaliteter ligger spredt og ikke kan karakteriseres som værende moderne undervisningslokaler, men der kan på kort sigt ikke gøres noget ved disse rammer. Både netværksforbindelserne og elforsyningen er også så udbyggede, som de kan blive. Forholdene bliver ændret med udflytning til KUA3, og fakultetet kan ikke med rimelighed tage større, omkostningstunge initiativer vedrørende de nuværende fysiske forhold.På længere sigt arbejdes der målrettet på at konkretisere de bedst mulige forhold for undervisningsmiljøet ved fakultetets forestående flytning til KUA3. Det er fortsat Det Juridiske Fakultets mål at etablere et så godt og differentieret udbud af læse- og undervisningsmiljøer som muligt. Fakultetet vil op til flytningen løbende samle op på og forbedre de fysiske problemer i undervisningslokaler og på fællesarealer indenfor disse rammer. 

Handlingsplan 5: Fysiske forbedringer i undervisningslokaler og på fællesarealer. Kommunikation "jeg forventer ikke Picasso på væggene. Brug pengene på administrationen" Der er en stor stigning i tilfredsheden med fakultetets hjemmeside. 44 % finder brugervenligheden god (2007: 28 %). Ca. 40 % finder som i 2007 fagenes hjemmesider brugervenlige. Til gengæld er kun 32 % tilfredse med KU-net mod 62 % for Punkt KU. Der er, som i 2007, kun 21 %, der finder SIS brugervenlig.Studerende på KU finder dog generelt, at de har lav indflydelse på deres studie. Det gælder i høj grad kommunikation med fakulteterne og indflydelsen er gået tilbage siden 2007.  Jurastuderende har den laveste tilfredshed med 52 % (tilbage fra 55 %) mod KU samlet 59 %. Det er især den daglige kommunikation, der halter:

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om generel information og kommunikation: - Jeg er tilfreds med den daglige information om fx ændringer og aflysninger af undervisningen
  Respondenter Procent
Enig 236 28,1 %
Hverken eller 218 26,0 %
Uenig 372 44,3 %
Ved ikke 14 1,7 %
I alt 840 100,0 %

Langt de fleste (ca. 80 %) ønsker, som i 2007, aflysninger m.m. oplyst pr. sms og mail. Der ses dog en markant stigning i dem, der også ønsker information pr. Absalon 32, 5 % (2007: 9,3 %) hvor brugervenligheden også er steget.  Kommentarerne i fritekstfelterne viser, at der mangler sammenhænge i de forskellige it-systemer/ webindgange.  De studerende efterlyser også bedre information for bl.a. regler for reeksamen, oplysninger på engelsk, link på Jura forsiden så længe en tilmelding er aktuel m.m.  Det skal gøres lettere online at finde svar på de emner, som mange af de studerende efterspørger (regler for handicap, opslag af ønske om gruppedannelse m.m.) 

Handlingsplan 6: Forbedring af kommunikation mellem fakultetet og de studerende Der skal arbejdes med kommunikationen mellem studieinformationen og de studerende. En del studerende er utilfredse med kommunikationen med studieinformationen. Den opfattes af mange som negativ. Se handlingsplan 1: Nedsættelse af stress i og udenfor eksamensperioden.  Handicappede studerende Der er 11 med fysisk handicap, 17 med synshandicap og 11 med hørehandicap, der har svaret.  Af adgangen til lokaler finder halvdelen ikke adgangen til holdlokaler i orden, en tredjedel er utilfredse med adgang til auditorier, mens få er utilfredse med adgang til fællesarealer. Handicaptoiletterne fungerer. Forholdene skal forbedres for denne gruppe, indenfor de fysiske rammer fakultetet har. Fakultetet vil fremover informere bedre og mere samlet til de handicappede studerende samt sikre en bedre adgang til undervisningen. 

Handlingsplan 7: Forbedring af handicapforhold Internationale studerende Ca. 60 udvekslingsstuderende har besvaret spørgeskemaet. Som i 2007 er der meget lidt kontakt til de danske studerende. Der arbejdes løbende på at skabe et fælles miljø. Studenterorganisationerne afholder flere arrangementer bl.a. ”get together dinner”, desuden er torsdagsbaren godt besøgt af internationale studerende. Det nye Collegium Juris, der forventes at åbne i 2012, vil også kunne bruges som katalysator for et mere fælles miljø.Når den kommende studiereform bliver udrullet på kandidatuddannelsen vil det mere gruppebaserede og caseorienterede arbejde på holdene også give en bedre integration mellem internationale og danske studerende.

På baggrund af rapporten vil JURA udarbejde en række handlingsplaner for konkrete forbedringer på de områder, rapporten påpeger, de studerende finder kritisable.

Tidligere undersøgelser af studiemiljøet

KU genenmførte sidst en UMV i starten af 2008 gennemført en undersøgelse blandt alle universitetets studerende "vurdering af undervisningsmiljøet på Københavns Universitet".

Fakultetet gennemførte også i 2006 en større undersøgelse "Studieliv med vokseværk" (pdf) med henblik på at forbedre studiemiljøet på fakultetet.

Fakultetet udformede, med baggrund i disse to undersøgelser, 12 handlingsplaner til forbedring af studiemiljøet på fakultetet (pdf).