Studienævnet for den juridiske bacheloruddannelse

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning på bacheloruddannelsen i jura. Opgaverne består bl.a. i at:

  • kvalitetssikre og udvikle uddannelse og undervisning
  • påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer
  • udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri
  • godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning, af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen
  • behandle ansøgninger om dispensationer og merit, herunder forhåndsmerit
  • udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelsen og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger nævnet

Studienævnets møder er som udgangspunkt offentlige. Personer, der ønsker at overvære et studienævnsmøde, som foregår online, kan få tilsendt et link ved henvendelse til nævnets sekretær.

Møder Mødeplan
Mødeindkaldelser og referater
Forretningsorden  (pdf)
Politikker m.v. Politikker, mål, regler og rammer
Udvalg og arbejdsgrupper Oversigt over udvalg og arbejdsgrupper
Særlig om Studiereform 2011  Vigtige beslutninger om studiereform 2011
Kvalitetssikring Kvalitetssikring af fakultetets uddannelser