Kvalitetssikring af uddannelserne 

Evaluering af uddannelserne

Censorformandskabet skal som led i kvalitetssikringen af uddannelsernes prøve- og eksamenssystem:

  • rådgive universiteterne om prøvernes form og indhold,
  • afgive en årlig beretning til universiteterne på baggrund af censorernes indberetninger
  • besvare høringer om studieordninger og væsentlige ændringer i uddannelsernes studieordninger, der berører prøve- og eksamenssystemet, og
  • i øvrigt være til rådighed for universitetet, herunder aftagerpaneler, ved udvikling af nye prøveformer.

Censorformandskabet medvirker derudover til en løbende dialog om udviklingen i prøve- og eksamenssystemets kvalitet, herunder eksamensopgavernes kvalitet, ved mindst hvert andet år at afholde censormøder med censorerne i censorkorpset og kontaktmøder mellem universiteterne, herunder aftagerpaneler, og censorerne.

Læs mere om evaluering af uddannelserne på fakultetets kvalitetssikringshjemmeside

Evaluering af eksamen (censorevalueringer)

Censorformanden afgiver en årlig beretning til universiteterne på baggrund af censorernes indberetninger.

Censorerne skal i den forbindelse evaluere de eksamener, som de har deltaget i efter hver termin. Det sker ved at udfylde et evalueringsskema på internettet. Fakultetet sender en e-mail med nærmere oplysninger, et link til evalueringsskemaet samt en vejledning om udformning af censortilbagemelding og censorrapport.

Censorformandsrapporter

For en samlet årsberetning for alle fire juridiske uddannelser i Danmark henviser vi til http://www.juracensor.dk/

Censorformandskabet udformer, pr. studieåret 2017-2018 ikke længere institutionsspecifik årsberetning.

Evaluering af eksamen (censorevalueringer)

Møde for MKM censorer