Kvalitetssikring af uddannelserne 

Evaluering af uddannelserne

Censorformandskabet skal som led i kvalitetssikringen af uddannelsernes prøve- og eksamenssystem:

  • rådgive universiteterne om prøvernes form og indhold,
  • afgive en årlig beretning til universiteterne på baggrund af censorernes indberetninger
  • besvare høringer om studieordninger og væsentlige ændringer i uddannelsernes studieordninger, der berører prøve- og eksamenssystemet, og
  • i øvrigt være til rådighed for universitetet, herunder aftagerpaneler, ved udvikling af nye prøveformer.

Censorformandskabet medvirker derudover til en løbende dialog om udviklingen i prøve- og eksamenssystemets kvalitet, herunder eksamensopgavernes kvalitet, ved mindst hvert andet år at afholde censormøder med censorerne i censorkorpset og kontaktmøder mellem universiteterne, herunder aftagerpaneler, og censorerne.

Læs mere om evaluering af uddannelserne på fakultetets kvalitetssikringshjemmeside

Censorformandsrapporter

For en samlet årsberetning for alle fire juridiske uddannelser i Danmark henviser vi til https://www.juracensor.dk/

Censorformandskabet udformer, pr. studieåret 2017-2018 ikke længere institutionsspecifik årsberetning.

Censorformandsrapporter for Master i konfliktmægling

Evaluering af eksamen (censorevalueringer)

Censorformanden afgiver en årlig beretning til universiteterne på baggrund af censorernes indberetninger.

Censorerne skal i den forbindelse evaluere de eksamener, som de har deltaget i efter hver termin. Det sker ved at udfylde et evalueringsskema på internettet. Fakultetet sender en e-mail med nærmere oplysninger, et link til evalueringsskemaet samt en vejledning om udformning af censortilbagemelding og censorrapport.

Evaluering af eksamen (censorevalueringer)