Studienævnet for de juridiske kandidat- og deltidsuddannelser

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning på kandidatuddannelsen i jura, cand.soc. i jura, masteruddannelsen i konfliktmægling og diplomuddannelsen i kriminologi. Opgaverne består bl.a. i at:

  • kvalitetssikre og udvikle fakultetets kandidat- og efter- og videreuddannelser og undervisning og
  • påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer
  • udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri
  • godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen
  • behandle ansøgninger om dispensationer og merit, herunder forhåndsmerit
  • udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelserne og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger nævnet

Studienævnets møder er som udgangspunkt offentlige. Personer, der ønsker at overvære et studienævnsmøde, som foregår online, kan få tilsendt et link ved henvendelse til nævnets sekretær.

Møder Mødeplan
Mødeindkaldelser og referater
Forretningsorden (pdf)
Politikker m.v. Politikker, mål, regler og rammer
Udvalg og arbejdsgrupper Oversigt over udvalg og arbejdsgrupper under nævnet
Kvalitetssikring Kvalitetssikring af fakultetets uddannelser