Censors opgaver

Censorerne skal påse:

  • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen
  • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
  • at de studerende får en ensartet, retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning.

En censor skal:

  • virke som censor ved uddannelsens eksterne prøver
  • rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens fags og undervisningens mål,
  • ved eksamensterminens afslutning, afgive en beretning om eksamensforløbet til universitetet og formandskabet
  • medvirke ved behandling af klager og anker over prøver


Konstaterer censor, at ovenstående forhold ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af en uddannelse, afgiver censor indberetning herom til fakultetet med kopi til censorformandskabet.

Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

Censorkorpsene og censorernes virke er reguleret af afsnit II om censur i eksamensbekendtgørelsen.

Ønsker du at blive censor?
Kontakt venligst censorsekretær: Jeanett Bukhave, Dommer, Københavns byret

Læs mere om, hvordan du bliver censor.