Beskikkelse og løn

Til toppenTildeling af opgaver


Alle censoropgaver bliver tildelt via Censor-it.  Censor-it skal sikre at allokering af censorer til de enkelte prøver, overholder de formelle krav (for eksempel beskikkelse, ansættelseshabilitet mv.), og som har praktiske muligheder for at varetage opgaverne i overensstemmelse med institutionens planlægning.

Censorkorpsene og censorernes virke er reguleret i afsnit II om censur i eksamensbekendtgørelsen.

Spørgsmål vedr. censor-it kan rettes til: censor-it@ucsyd.dk

Til toppenLøn

Du får udbetalt løn i henhold til tidsnormer for censorer (pdf).

Efter hver eksamensperiode vil administrationen sørge for udbetaling af løn, for alle de eksamener du har været censor på.
Det er således ikke længere nødvendigt at indsende timesedler.

Spørgsmål vedr. udbetaling kan rettes til censorhonorar@jur.ku.dk.

Kvitteringer vedr. transportgodtgørelse kan mailes til censorhonorar@jur.ku.dk.

Til toppenVil du være censor?

Styrelsen for Videregående Uddannelser beskikker censorerne efter indstilling fra censorformandskabet.

Censorerne beskikkes for 4 år ad gangen. Efter hver beskikkelsesperiode, udskiftes ca. en fjerdedel af censorkorpset.

Censorkorpset sammensættes sådan, at:

  • Det samlede korps dækker alle de fag, der indgår i uddannelserne, og de ansættelsesområder, som uddannelserne sigter mod
  • Der indgår personer, der har deres hovedbeskæftigelse uden for universiteterne på et af de ansættelsesområder, uddannelserne sigter mod
  • Der tilstræbes en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige censorer, og
  • Der for de uddannelser, hvor det er relevant, indgår censorer tilknyttet udenlandske universiteter.

For at blive beskikket som censor skal du have:

  • en relevant, forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau,
  • indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder,
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
  • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Hvis du er interesseret i at blive censor, kontakt censorsekretær: Jeanett Bukhave, Dommer, Københavns byret.

Læs mere om censors opgaver.