Klager

Studerende, der ønsker en begrundelse for deres eksamenskarakter fra eksaminator, kan henvende sig til fakultetet eller til eksaminator med anmodning herom.

Bedømmernes afgørelse i forbindelse med en klage - hvad enten denne er over eksaminationen eller bedømmelsen - kan indbringes for et ankenævn af klageren. Nævnet består af to ministerielt beskikkede censorer, en eksaminationsberettiget underviser inden for fagområdet og en studerende. På de juridiske uddannelser er der nedsat to ankenævn. Ét for de offentligretlige fag, Ankenævn A, og ét for de privatretlige fag, Ankenævn B.

Kontakt med studerende om eksamenskarakter inden formel klage indgives

Efter eksamen er enkelte studerende ikke tilfredse med det eksamensresultat, der kom ud af en given prøve. De er usikre på, om de kan eller skal klage over den karakter, de har fået.

Der har i nogle år været praksis for, at studenten ved mundtlig eksamen kan få eksaminator og censor til kort at begrunde karakteren - enten i direkte forlængelse af egen eksamination, eller når dagens eksaminationer er afsluttet. Eksaminator og censor vurderer selv, hvorvidt det skal være på det ene eller det andet tidspunkt.

Det er fast praksis, at den studerende efter skriftlig eksamen har kunnet henvende sig til eksaminator, inden en formel klage blev indgivet, for at få en begrundelse for karakteren. Praksis begrundes med, at det normalt er i såvel eksaminators og studentens interesse at afklare om, der overhovedet er grundlag for en klage, fremgangsmåden kan forebygge (ubegrundede) klagesager, som kræver et stort ressourceforbrug hos såvel eksaminator som censor og administration.

Hvis du som eksaminator bliver kontaktet af en studerende om en karakter, bedes du derfor vurdere, hvorvidt studenten ønsker at få afklaret om en klage er berettiget eller ej, eller om studenten ønsker at få gennemgået sin opgave i forhold til den givne karakter. Er det sidste tilfældet, kan du undlade at indgå i en nærmere drøftelse, men henvise til den almindelige klageadgang. Bedømmeren har ikke pligt til at gennemgå studentens opgave eller til at give en vurdering af enkeltspørgsmål i opgaven - allerede af den grund, at karakteren er givet af eksaminator og censor i fællesskab.

Eksaminator bør opfordre studenten til at læse rettevejledningen, som findes på hjemmesiden og sammenholde den med besvarelsen. Hvis studenten efter at have læst rettevejledningen finder, at der er grund til at klage over bedømmelsen, bør der indgives en formel klage til fakultetet inden klagefristen udløber.

Eksaminators og studentens dialog udskyder ikke klagefristen.

Læs mere om klager over eksamen