Karaktergivning

7-trins-skalaen og målbeskrivelser for fagene

Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Karaktererne efter 7-trins-skalaen skal gives i forhold til graden af målopfyldelse i forhold til en konkret målbeskrivelse for faget.

Se hvilken eksamensform, der er fastlagt for hvert fag i de enkelte fagbeskrivelser:

Ved udarbejdelsen af målbeskrivelserne er der taget udgangspunkt i: Taxonomi for de juridiske uddannelser (pdf).

Læs mere om:

Absolut/relativ karaktergivning

Udgangspunktet for den danske karaktergivning er den absolutte bedømmelse.

En absolut karaktergivning af en eksamenspræstation foretages alene ud fra en vurdering af, i hvor høj grad eksamenspræstationen lever op til de mål, der er fastsat for prøven. For at kunne foretage en absolut karaktergivning af en eksamenspræstation er det derfor en forudsætning, at der er opstillet præcise mål og vurderingskriterier for præstationer ved den pågældende prøve. Karaktergivningen foretages helt uafhængigt af kendskab til og sammenligning med andre eksamenspræstationer.

Men før den endelige karakter fastlægges, kan der skeles til den opnåede karakterfordeling, hvorefter den første foreløbige karaktergivning eventuelt justeres. Det er oftest ved skriftlige prøver med deltagelse af store populationer (primært de obligatoriske fag), at karaktergivningen foretages i disse to trin.

Afgivning af karakter ved mundtlig eksamen

Alle bedømmelser skal indberettes i Digital Eksamen. Både eksaminator og censor skal afgive deres karakter i Digital Eksamen. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de karakterer som censor og eksaminator har afgivet vil systemet gøre opmærksom på det. 

Hvis eksaminanden ikke møder op, skal både eksaminator og censor afgive karakteren "U" (udeblevet) i Digital Eksamen - alle eksaminander skal således være registreret med enten en karakter eller "U". Det er meget vigtigt, at der sker en korrekt indtastning af karakterer i Digital Eksamen for at undgå fejl. Det er eksaminators og censors ansvar at sørge for dette.

Afgivning af karakter ved skriftlig eksamen

Alle bedømmelser skal afgives i Digital Eksamen. Både eksaminator og censor skal afgive deres karakter i Digital Eksamen. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de karakterer som censor og eksaminator har afgivet vil systemet gøre opmærksom på det.