Eksamen

Til toppen Eksamensformer

På den juridiske bachelor- og kandidatuddannelse benyttes følgende eksamensformer:

 • Skriftlig eksamen med tilsyn på 4 timer.
 • Skriftlig eksamen uden tilsyn (hjemmeopgave) på 4 timer.
 • Skriftlig eksamen uden tilsyn (hjemmeopgave) på 1 døgn.
 • Skriftlig eksamen uden tilsyn (hjemmeopgave) på 2 døgn.
 • Skriftlig eksamen uden tilsyn (hjemmeopgave) på 3 døgn.
 • Skriftlig eksamen uden tilsyn (hjemmeopgave) med afleveringsfrist (essay).
 • Porteføljeeksamen (1 døgns hjemmeopgave + 2 selvvalgte cases fra undervisning).
 • Porteføljeeksamen (skriftlig gruppeeksamen i selvvalgt problemstilling).
 • Mundtlig eksamen á 20 minutter uden forberedelse.
 • Mundtlig eksamen á 20 minutter med 20 minutters forberedelse.
 • Mundtlig eksamen á 20 minutter med synopsis (og uden forberedelse).

Se hvilken eksamensform, der er fastlagt for hvert fag i de enkelte fagbeskrivelser:

Til toppen Skriftlig eksamen

Ved semesterstart skal faglederen/den fagansvarlige nedsætte to kommissioner til at bistå med eksamensarbejdet på alle fag med skriftlige eksamener (undtaget bachelorprojekt og kandidatspeciale):

 • Én opgavekommission til udarbejdelse af eksamensopgaver
 • Én eksamenskommission til bedømmelse af opgavebesvarelser og karaktergivning

Det er faglederen/den fagansvarlige, der udpeger medlemmerne af det videnskabelige personale, mens censorformanden udpeger den censor, der skal sidde i opgavekommissionen ved obligatoriske fag.

Det er fagleder/den fagansvarlige, der leder og fordeler arbejdet i kommissionerne.

Læs mere i Procedure for skriftlig eksamen for bedømmere på den juridiske bachelor- og kandidatuddannelse ved Københavns Universitet (pdf)

Til toppen Mundtlig eksamen

Om den praktiske afholdelse:

 • Alle eksamener kan findes i Digital Eksamen. Det er også her af alle bedømmelser skal afgives.
      
 • På eksamensdagen kan eksamensteamet kontaktes i tidsrummet kl. 8.30 - 15.00 på eksamensmobiltelefonen 28 75 37 70 eller på mail eksamen@jur.ku.dk

 • Eksamenslokalerne åbnes kl. 8.00/8.30 og er åbne hele dagen.

 • Se kort over lokaler.

Rækkefølge af eksaminander

 • Den endelige plan og rækkefølge for eksamensdagen kan findes i Digital Eksamen 3-4 dage før eksamensdagen.

 • Eksaminator, censor og de studerende skal møde 10 minutter før eksamen starter, dvs. kl. 8.30 (for eksamen med forberedelse), kl. 8.50 (for eksamen uden forberedelse) og kl. 12.30 for eftermiddagseksamen.

 • Eksaminander, der ikke er til stede, når de indkaldes til eksamen, har ikke krav på at blive eksamineret i denne eksamenstermin.

 • Eksaminanderne skal til prøven medbringe gyldigt studiekort eller anden billedlegitimation. Hvis den studerende ikke medbringer dette, kan den studerende nægtes adgang til prøven.

 • Der er afsat 20 minutter til hver studerende. Dette inkluderer både eksamination, evaluering, karaktergivning mm.

Til toppen Notatpligt

Censor og eksaminator er blandt andet forpligtet til at tage notater under voteringen om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares af censorer og eksaminatorer i mindst et år og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Til toppen Eksamenssproget

Eksamenssproget er i almindelighed dansk. Hvis undervisningen i et fag er foregået på engelsk, aflægges eksamen på engelsk. Dispensation herfra gives kun i særlige tilfælde efter skriftlig ansøgning til studienævnet. Dog har studerende fra et andet nordisk land ret til at aflægge eksamen på et af de nordiske sprog, i både skriftlige og mundtlige fag, jf. Den Nordiske Sprogkonvention af 17. juni 1981, artikel 2. For flere oplysninger se Nordisk Ministerråd