Forebyggelse af og reaktion på kriminalitet – i både teori og praksis

Et samarbejde mellem Albertslund kommune og Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet til gavn for både forskning og samfund.

Siden 2016 har Albertslund Kommune og Det Juridiske Fakultet samfinansieret Katrine Barnekow Rasmussens forskning – først som Ph.d.-studerende og siden som postdoc – inden for forebyggelse af og reaktioner på kriminalitet.

Ph.d.-projektet – kobling af forskning og praksis

Med en baggrund som cand.scient.soc. og fem års kommunal praksiserfaring med konflikthåndtering og forebyggelse af kriminalitet og anden risikoadfærd blandt unge, begyndte Katrine Barnekow Rasmussen i efteråret 2015 på et ph.d.-projekt om adgang til dansk og norsk konfliktråd ved Det Juridisk Fakultet, Københavns Universitet.

Godt et år inde i ph.d.-projektet, kontaktede lederen af Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) i Albertslund kommune Katrine med henblik på at rekruttere hende til en stilling i kommunen. På det tidspunkt stod Albertslund – som den første kommune i Danmark – overfor at skulle igangsætte en meget ambitiøs indsats med systematisk brug af genoprettende praksis på hele skole- og klubområdet. Katrines faglige profil matchede denne indsats perfekt. Omvendt kunne denne praksis-erfaring også bidrage meget positivt til Katrines ph.d.-projekt.

På den baggrund indgik Katrine, Albertslund Kommune og Det Juridiske Fakultet en aftale om et samfinansieret ph.d.-projekt. Det betød, at Katrine kunne fortsætte sit ph.d.-forløb på fakultetet sideløbende med en fastansættelse som specialkonsulent hos kommunen. Samtidig blev projektet forlænget fra 3 til 4 år. 

Postdoc-projektet – Ungdomskriminalitetsnævnet og det genoprettende aspekt

Fra nytåret 2019, havde indførslen af det nye Ungdomskriminalitetsnævn i stigende grad indflydelse på Den Kriminalpræventive Enheds arbejde i Albertslund. Samtidig var Katrine både teoretisk og praktisk optaget af, hvordan det genoprettende aspekt, der er nævnt i lovgrundlaget bag Ungdomskriminalitetsnævnet, ville blive udmøntet i nævnets praksis. Katrine ville derfor meget gerne fortsætte med at arbejde på tværs af Det Juridiske Fakultet og Albertslund kommune, da hun i foråret 2020 afsluttede sit ph.d.-projekt. Da det samfinansierede ph.d.-projekt havde været til uforbeholden gensidig glæde for begge parter, var der stor enighed om at fortsætte samarbejdet via et samfinansieret postdoc projekt, og i oktober 2020 indgik fakultetet og kommunen en aftale om samfinansiering af et 3-årigt postdoc projekt med fokus på fremstilling og udmøntning af det genoprettende aspekt i Ungdomskriminalitetsnævnet. 

Til gensidig gavn – bedre sammen

For Katrine har kombination af teori og praksis været givende:

Mit praksisarbejde i Albertslund Kommune og mit forskningsarbejde på universitet er inden for det samme overordnede felt: Forebyggelse af og reaktion på kriminalitet. Men hverken mit ph.d.- eller mit postdoc-forskningsprojekt har været én-til-én-overlappende med mine arbejdsopgaver i kommunen, ligesom de også kun i meget begrænset omfang har været baseret på Albertslund-data. Det har selvfølgelig krævet en fleksibilitet fra begge arbejdspladser og fra mig selv, at jeg på en måde har skullet udføre to jobs samtidig. Men jeg tror, at denne kombination mellem teori og praksis både har gjort mig til en bedre forsker og en bedre praktiker.

Om det at samarbejde med en kommune, siger Katrine:

Det er mit indtryk, at der blandt samfinansierede ph.d.- og postdoc-projekter indtil videre er indgået meget få aftaler med kommuner. Det synes jeg er en skam, for jeg er overbevist om, at der er et stort potentiale for udvikling og kvalificering af kommunal praksis gennem forankrede forskningssamarbejder, ligesom det er en oplagt mulighed for at tiltrække ansøgere med særlige kvalifikationer for både universitetsverdenen og kommunerne.

Albertslund Kommune haft også haft stor gavn af samarbejdet. Kasper Fisker, stabschef i Den Kriminalpræventive Enhed i Albertslund Kommune beskriver det således:

Vi er i min enhed fagligt meget optaget af og fokuserede på koblingen mellem forskning og praksis. På mange offentlige arbejdspladser er ambitionen til stede, men en reel kobling fraværende. Jeg oplever, at der i en fælles forebyggelsesteknisk bevidsthed omkring vigtigheden af at viden kommer ”ud gennem hænderne” til samfundets bedste, samtidig ligger en forpligtelse i at lade denne bevidsthed afspejle sig i den kompetencemæssige sammensætning af en specialenhed som vores. På samme måde er det håbet, at erfaringerne og de bedste praksisstandarder i højere grad finder vej ind i universitetsmiljøet. Her har Katrine bundet de to verdener sammen, på en måde så vi kan se synergien i den daglige velfærdsproduktion. Vi lykkes simpelthen bedre.

Og netop det - at lykkes bedre – er præcis det fakultet ønsker at opnå med samfinansierede postdocs og ph.d. studerende. Henrik Palmer Olsen, prodekan for forskning, forklarer hvorfor Det Juridiske Fakultet ser værdi i at samarbejde om samfinansierede postdoc og -ph.d. projekter:

Det Juridiske Fakultet leverer gennem sin forskning megen viden som generelt er værdifuldt for vores samfund. De samfinansierede projekter leverer en ekstra dimension til vores aktiviteter fordi disse projekter ikke blot er generelt samfundsrelevante – de er også konkret relevante for vores direkte samarbejdspartnere i projektet. Derudover skaber disse samarbejder også grundlag for nye tilgange til forskningen: Virkeligheden kommer tættere på forskeren og omvendt. Jeg håber at andre, ligesom Katrine og Albertslund Kommune, vil samarbejde med os om nye spændende projekter, til gavn for alle parter og samfundet som helhed.