MRF 2020.28

Retten i Sønderborgs dom af 16. november 2020, sag BS-30685/2018-SON
N mod Haderslev Stift

Indbliks- og udsigtsgener ved tilbygning, der ifølge skønsmand medførte en værdiforringelse af naboejendom på 450.000 kr., og hvortil kommunen havde meddelt dispensation fra lokalplan, oversteg ikke den naboretlige tålegrænse, da generne henset til områdets karakter måtte anses for påregnelige.

N, der havde erhvervet en ejendom i 1998, blev i foråret 2018 af Haderslev Stift gjort opmærksom på, at stiftet påtænkte at opføre en tilbygning på naboejendommen. I juni samme år meddeltes stiftet tilladelse hertil fra kommunen samt dispensation fra lokalplanen vedrørende byggefeltet. Efter bygningens opførelse sagsøgte N stiftet med påstand om erstatning på 450.000 kr. som følge af værdiforringelse af dennes ejendom. Retten lagde til grund, at bygningen var opført i overensstemmelse med de offentligretlige regler. Retten lagde vægt på, at skønsmanden havde beskrevet tilbygningens højde som markant og havde fundet, at der var ind- og udbliksgener i flere rum i på N’s ejendom. Til trods herfor fandt retten efter en samlet vurdering af lokalplanens indhold, det udlagte byggefelt, kvarterets karakter og præg, at en tilbygning i den størrelsesorden og dimensionering og med den placering ikke havde været upåregnelig for N, hvorfor generne ikke overskred den naboretlige tålegrænse. Haderslev Stift frifandtes derfor.

Kommentar: Dommen illustrerer, at der ved vurdering af, om den naboretlige tålegrænse er overskredet, ikke alene lægges vægt på en værdisætning af ulempens påvirkning af naboejendommen, men også må foretages en bredere helhedsafvejning, der tager hensyn til områdets karakter, og hvad der må forventes fra den ejendom, som forvolder ulemperne.

Link til dommen.