MRF 2020.2

EU-Domstolens dom af 14. maj 2020, 6. afd., sag C-189/19, Spenner

Kommissionens afgørelse 2011/278 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til kvotedirektivets art. 10a vedrørende væsentlige kapacitetsudvidelse eller -indskrænkning mellem den 1. januar 2005 og den 30. juni 2011 skal fortolkes således, at reglen ikke finder anvendelse på væsentlige kapacitetsudvidelser på anlæg etableret anlæg før det af virksomheden valgte basisår, og reglerne forpligter ikke den kompetente nationale myndigheder til selv at fastlægge den relevante basisperiode med henblik på at vurdere de historiske aktivitetsniveauer for et anlæg.

Det tyske selskab Spenner driver virksomhed med fremstilling af cementovne. Virksomheden er en kvotevirksomhed omfattet af kvotedirektivet (2003/87), hvilket indebærer, at virksomheden tildeles et antal gratis emissionskvoter i henhold til kvotedirektivet og de harmoniserede regler fastsat af Kommissionen, og hvorefter virksomheden skal vælge, hvilket basisår der skal danne grundlag for beregningen. I februar 2014 fastlagde de tyske myndigheder mængden af gratis emissionskvoter for perioden 2013-2020 for Spenners virksomhed, som havde valgt år 2009 og 2010 som basisperiode. Spenner indbragte afgørelsen for en tysk forvaltningsdomstol for at opnå yderligere gratis emissionskvoter. Til støtte herfor gjorde Spenner bl.a. gældende, at de tyske myndigheder ved beregning af mængden af emissionskvoter ikke i tilstrækkelig grad havde taget hensyn til en betydelig kapacitetsudvidelse før basisåret, og at de tyske myndigheder skulle have ændret basisåret, hvilket førte til, at der blev rejst præjudicielle spørgsmål om fortolkning af kvotedirektivet og de af Kommissionen fastsatte regler for gratis tildeling af emissionskvoter. EU-Domstolen lagde til grund, at reglerne om beregning af tildeling af gratis emissionskvoter tilsigter at tage hensyn til kapaciteten, det historiske aktivitetsniveau og væsentlige forøgelser eller reduktioner i aktiviteten, hvor det historiske aktivitetsniveau fastsættes på grundlag af et basisår inden for perioden 2005-2011. Som følge heraf kan der ikke tages hensyn til væsentlige udvidelser inden basisåret. Den omstændighed, at den af Spenner valgte basisperiode førte til en lavere tildeling, er ikke et forhold, som nationale myndigheder skal påse.

Link til afgørelsen.