Projekt om betydningen af EU Charteret om grundlæggende rettigheder for direkte og indirekte beskatning

European Tax LawEU Charteret om grundlæggende rettigheder (herefter “Charteret”) er forholdsvis ny, idet Charteret trådte i kraft i forbindelse med ikrafttrædelsen af Lissabon-Traktaten den 1. december 2009. Med virkning fra denne dato blev Charteret juridisk bindende med samme juridiske værdi som selve Traktaterne ifølge art. 6, stk. 1, i Traktaten om Den Europæiske Union (TEU).

På det seneste har der været et øget fokus på betydningen af Charteret på skatte- og afgiftsområdet på diverse seminarer og konferencer i Europa, bl.a. i Wien, Lund og København, grundet det stigende antal skatte- og afgiftssager herom, som EU-Domstolen har taget stilling til. Blot for at nævne nogle få sager, hvor Charteret enten spillede en stor rolle for EU-Domstolens afgørelse eller var genstand for større diskussion: F.eks. sag C-617/10, Åkerberg Fransson, sag C-69/14 Dragoș Constantin Târșia, sag C-419/14 WebMindLicenses, sag C-543/14 Ordre des barreaux francophones et germanophone og sag C-122/15 C.

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke særlig megen forskning på det tværfaglige område omfattende EU grundlæggende rettigheder og direkte og indirekte beskatning. Der er således et stort forskningsmæssigt potentiale for at foretage dyberegående undersøgelser af principielle problemstillinger og perspektiver forbundet med Charteret og Menneskerettighedskonventionen på skatte- og afgiftsområdet samt de konkrete konsekvenser heraf for direkte og indirekte beskatning.

Dette forskningsområde kunne for eksempel give anledning til følgende interessante forskningsprojekter enten hver for sig eller kombineret:

  • Forfatningsmæssige problemstillinger vedrørende interaktionen mellem EU-ret, forfatningsret, national skatte- og afgiftsret samt menneskerettigheder, herunder interaktionen mellem Charteret og Menneskerettighedskonventionen
  • Problemstillinger på området for direkte beskatning i forbindelse med rækkevidden og anvendelsen af Charteret på dette område, som hovedsageligt er nationalt reguleret, men også EU-reguleret på visse områder
  • På tilsvarende vis problemstillinger på området for indirekte beskatning i forbindelse med rækkevidden og anvendelsen af Charteret på dette område, som enten er EU-reguleret eller nationalt reguleret
  • Skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger i forhold til forskelle og ligheder mellem Charterets respektive betydning på området for direkte beskatning og indirekte beskatning. Et sådant projekt ville være tæt knyttet til et andet FIRE-projekt om interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten
  • EU-retlige problemstillinger vedrørende EU-medlemsstaternes fiskale suverænitet på områder inden for direkte og indirekte beskatning, der hører under Charterets anvendelsesområde
  • Problemstillinger vedrørende menneskerettigheder og EU grundlæggende rettigheder på skatte- og afgiftsområdet såsom direkte effekt, retshåndhævelse, domstolenes og skatte- og afgiftsmyndighedernes anvendelse, sondring mellem rettigheder, friheder og principper m.v.

Adjunkt og postdoc. Karina Kim Egholm Elgaard