Lovligt bestående aktiviteter kan efter habitatdirektivets art. 6(2) kræve konsekvensvurdering af Natura 2000 påvirkning, og fysisk lovliggørelse kan kræve konsekvensvurdering efter art. 6(3).

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

EU-domstolen har i to domme fra januar 2016 fortolket habitatdirektivets art. 6 om beskyttelse af Natura 2000 områder mod aktiviteter, der var tilladt, inden disse regler trådte i kraft. I sag C-141/14 fastslog EU-domstolen, at Bulgarien havde overtrådt habitatdirektivets art. 6(2) ved ikke at gribe ind over for vindmølleparker, der var tilladt før Bulgariens indtræden i EU og placeret i fuglebeskyttelsesområder, og at fortsat drift af vindmølleparker i nærheden af fuglebeskyttelsesområder udgjorde en overtrædelse af fuglebeskyttelsesdirektivets art. 4(4). Sag C-399/14 fastslog yderligere, at den generelle beskyttelse af Natura 2000 områder efter art. 6(2) kan forpligte myndighederne til at gennemføre konsekvensvurdering af godkendte aktiviteter, når der er risiko for en væsentlig forstyrrelse af et Natura 2000 område. Viser denne vurdering, at der ikke i dag vil kunne meddeles tilladelse til den bestående aktivitet efter art. 6(3), har myndigheden pligt til at lovliggøre forholdet. Kræver en fysisk lovliggørelse nedrivning, vil dette i sig selv udgøre et projekt, som kun kan tillades efter art. 6(3), hvis der er sikkerhed for, at den fysiske lovliggørelse ikke medfører skadevirkning. En retlig lovliggørelse kan kun ske efter betingelserne og fremgangsmåden i art. 6(4), hvor der ved afvejningen skal tages hensyn til de miljømæssige fordele og ulemper ved at bringe aktiviteten til ophør i forhold til at lade aktiviteten fortsætte, uden at de økonomiske omkostninger alene kan være afgørende for, om der skal ske fysisk eller retlig lovliggørelse. Artiklen, der indledes med en kort sammenfatning af EU-domstolens tidligere fortolkning af habitatdirektivets art. 6, belyser de to seneste domme efterfulgt af en vurdering af dommenes betydning, hvor det konkluderes, at dommene vil kræve ændringer af hidtidig dansk praksis, hvilket bl.a. gælder sager om fysisk lovliggørelse og ved miljøgodkendelse af ændringer af bestående husdyrbrug.
OriginalsprogDansk
TidsskriftTidsskrift for Miljø
Udgave nummer4
Sider (fra-til)125-133
Antal sider9
ISSN1603-8398
StatusUdgivet - 1 maj 2016

ID: 161159873