MRF 2023C.3

Bachelorprojekt: Nyere udvikling i bedømmelsen af ejendomshævd
Af stud.jur. Kristian Maarup

Forord af Peter Pagh
Anvendelsen af de subjektive betingelser ved ordinær ejendomshævd kan løbende give selv erfarne advokater anledning til betydelig tvivl. Problemet er, at ejendomshævd på den ene side er udtryk for en uretmæssig erhvervelse, hvorfor der ikke kan vindes hævd, hvis den hævdende har indgået aftale med ejeren om at kunne anvende dennes ejendom, men omvendt begrunder hensyn til retsordenen, at den hævdende ikke kan opnå ejendomsret over et areal, som tilhører en anden person, medmindre den hævdende har føje til at tro, at den pågældende råden vil blive accepteret. Krydsfeltet af subjektive betingelser for ejendomshævd er senest illustreret i Højesterets dom i MRF 2023.14 H (U 2023.2074 H), hvilket er baggrunden for Kristian Maarups undersøgelse af, hvordan især de subjektive betingelser for ejendomshævd har været fortolket i retspraksis i de sidste knap 100 år med henblik på at afdække, om der kan konstateres nogle fælles træk. Analysen indeholder en fyldig gennemgang af relevant retspraksis og juridisk teori, hvor det samlet konkluderes, at de subjektive betingelser for hævd over tiden er blevet skærpet. Afhandlingen er velskrevet og giver for praktikere et godt overblik over relevant praksis og udviklingstendenser.

Læs bachelorprojektet her.