Forskning – Københavns Universitet

Dansk > Forskning

Forskning

Vores studier af lov og ret tager udgangspunkt i tre fokusområder, som hver især tilbyder forskellige analytiske perspektiver, og som fungerer som ramme om de forskellige forskningsprojekter, som gennemføres i centrets regi.

Kultur, Forestillinger og Værdier

Dette fokusområde drejer sig om de overordnede samfundsmæssige værdier, holdninger og fælles forestillinger, som til en hver tid former tænkningen omkring lov og ret, og som derigennem får indflydelse på lovgivningen og dens anvendelse. Det kan for eksempel dreje sig om, hvordan skillelinjen mellem offentligt og privat ændrer sig over tid, og hvordan selve begrebet ’det private’ opfattes på tværs af kulturelle skillelinjer, samt ikke mindst, hvordan dets indhold kan kontekstualiseres og rekontekstualiseres. Hvad skal der til, for at et sådant begreb får vægt i retlig argumentation, og hvordan kan vi forstå ændringer i holdningen til det private?

Mennesker og Institutioner

På dette område ligger fokus på en kritisk analyse af, hvordan lov skabes, anvendes og forandres i samspil – og undertiden modspil – mellem borgere og institutioner. Det er vores opfattelse, at en lov og udviklingen inden for et lovområde bedst kan forstås i sammenhæng med den kontekst, hvori den er opstået. Ligeledes er det væsentligt at have øje for, at fortolkning af lovgivningen skifter med konteksten. Netop spørgsmålet om fortolkning er væsentligt, fordi det drejer sig om dels, hvordan lovgivningen påvirker samfundet, dels hvordan forandrede eller konkurrerende fortolkninger kan påvirke selve lovgivningen.

Samfund og Teknologi

Under dette fokusområde vil vi bl.a. beskæftige os med:

  • Hvordan påvirker digitaliseringen den måde, hvorpå vi forstår lovgivningen, og hvordan påvirkes den juridiske uddannelse og profession, samt ikke mindst det sprog, gennem hvilket vi forstår lovgivningen?
  • Hvilken rolle spiller ny teknologi for politiarbejde og forebyggelse af kriminalitet? Her kan man f.eks. tænke på samkøring af hidtil separate registre, automatiseret nummerpladegenkendelse (og eventuel fremtidig teknologi, som muliggør ansigts- og bevægemønstergenkendelse.
  • Øget brug af overvågningsteknologi i andre sammenhænge, såsom videoovervågning og brug af droner.
  • Digitalisering af kulturarv.

 Megen moderne teknologi indføres uden større overvejelser om, hvilken effekt – og herunder eventuelle negative sideeffekter – de nye metoder kan tænkes at have i de sammenhænge, de bringes til anvendelse i, ligesom lovgivning om deres brug ofte halter efter deres udvikling.

Nuværende forskningsprojekter

En vigtig del af forskningsaktiviteterne i CIS foregår gennem kollektive projekter, som involverer centrets medlemmer samt partnere uden for centret. CIS medlemmer arbejder for tiden med en række større interdisciplinære forskningsprojekter, hvoraf de fleste er eksternt finansierede

Læs mere om CIS nuværende forskningsprojekter

Ekstra information / Sidebar