Kommentarer til udvalgte miljøretlige domme og afgørelser i MAD 2018. 2. kvartal

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

EU-domstolen har i 2. kvartal af 2018 afsagt 11 domme om fortolkning af EU’s miljøregler, hvor de fem domme om habitatdirektivet og de to domme om SMV-direktivet om miljøvur-dering af planer, må antages at have interesse for en større kreds af danske jurister, bl.a. fordi flere af dommene indeholder principielle vurderinger, der kan kræve ændring af dansk praksis og lovgivning. Dette danner en del af grundlaget for en del af de udvalgte temaer i det føl-gende, hvor der tillige tager afsæt i tre domme fra den Europæiske Menneskerettighedsdom-stol, som alle betoner vigtigheden af prøvelse af berettigede forventninger. Efter MAD. 2018.226 EMD betyder dette bl.a., at uklar lovgivning og modsætningsfyldt praksis for tilla-delser til store butikscentre i sig selv kan udgøre en krænkelse af retten til retfærdig rettergang og retten til ejendom. Rækkevidden af dommens principper begrænser sig næppe til butiks-centre og vil fx kunne overvejes mht. den nedenfor omtalte praksis om kystbeskyttelse og klageret. I det følgende behandles:
1. Nye EU-domme om miljøvurdering af planer;
2. Beskyttelsen af Natura 2000-områder
2.1 Screening om projekter kræver konsekvensvurdering
2.2 Konsekvensvurdering af skovplaner og bevaringsplan efter habitatdirektivets art. 6(1)
2.3 Marine Natura 2000-områder
2.4 Natura 2000 og den private ejendomsret
2.5 Natura 2000 og straffesager om gødningsanvendelse og præjudicielle spørgsmål
3. Kystbeskyttelsesprojekt ved Jyllinge Nordmark: Kafkask kompetence
4. Klageret som forhindringsløb
5. Opsættende virkning af klage over lokalplan
6. Lovliggørelsespåbud – hjemmelskrav til retableringsplan
7. Flere forurenere og succession i forureneransvar
8. Rådighedsservitutters ekspropriationsretlige værn
OriginalsprogDansk
ArtikelnummerMAD 2018.111
TidsskriftMiljøretlige Afgørelser og Domme (M.A.D)
Antal sider9
ISSN1396-8386
StatusUdgivet - 22 nov. 2018

ID: 209167047