God videnskabelig praksis

Fakultetets dekan har efter indstilling fra Akademisk Råd udpeget professor Morten Rosenmeier og professor Clement Salung Petersen som særligt udpegede personer (Named Persons) til understøttelse af god videnskabelig praksis. Deres rolle som named persons er for tiden reguleret af Retningslinjer for Named Person ved Københavns Universitet af 2. december 2020 (KUnet).

Hos de to named persons kan man søge sparring, råd og vejledning om god videnskabelig praksis, der relaterer sig til forskning, der er udført eller udføres ved Det Juridiske Fakultet.

De udpegede named persons har til opgave:
• At informere og vejlede om normerne for god videnskabelig praksis
• At rådgive enkeltpersoner i forbindelse med deres konkrete mistanker om overtrædelser af god videnskabelig praksis og mulighederne for at påtale sådanne overtrædelser samt konsekvenserne heraf.
• At bidrage til, at normerne for god videnskabelig praksis løbende diskuteres i fakultetets faglige miljøer

Rådgivning i konkrete sager

Fakultetets named persons tilbyder at rådgive enkeltpersoner om konkrete mistanker om overtrædelser af god videnskabelig praksis og mulighederne for at påtale sådanne overtrædelser samt konsekvenserne heraf.
 
Henvendelser til named persons er som udgangspunkt fortrolige. Kun i tilfælde, hvor der er begrundet mistanke om videnskabelig uredelighed eller om tvivlsom forskningspraksis af grov karakter, har named persons pligt til at orientere fakultetsledelsen.​

En sådan rådgivning sker altid mundtligt (telefonisk eller på et møde). Der foretages ingen registrering af personoplysninger i forbindelse med en sådan rådgivning.

En forudgående henvendelse om rådgivning i konkrete sager skal rettes mundtligt (gerne telefonisk) til én af de to named persons.  Anonyme henvendelser besvares ikke, ligesom der ikke modtages materiale om konkrete sager pr. e-mail.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om god videnskabelig praksis eller om named person-ordningen, er du altid meget velkommen til at kontakte en af fakultetets named persons:

Kontakt:

Morten Rosenmeier
Tlf. 3532 3161

Clement Salung Petersen
Tlf. 3532 3144