WELMAs projekt om offentlighedsloven

WELMAs Offentlighedslovs-projekt

WELMA udbyder et helt nyt forløb for jurastuderende på bacheloruddannelsen på 5. semester, kandidatstuderende og cand.soc.jur.-studerende med fokus på offentlighedsloven. Projektet går ud på, at vi vil undersøge, om loven virker, som den skal, og om der for eksempel er områder, hvor loven har særlige udfordringer. Projektet er et 'reality check-projekt' og er støttet af strategiske midler fra Københavns Universitet (forskningsintegration). Det er WELMA, der hoster projektet og er ansvarlig for udførelsen.

Tilmeld dig projektgruppen

Alle er velkomne til at komme ombord, og sigtet med projektet er mere konkret at give studerende på 5. semester af bacheloren en faglig og metodisk opvarmningsbane i forhold til bachelor-projektet på 6. semester. Projektet vil også være god træning med hensyn til specialearbejdet for kandidat studerende og for cand.soc.jur.-studerende. Sammen vil vi diskutere, hvordan man designer, udfører og afrapporterer et juridisk projekt inden for et specifikt område af forvaltningsretten. Derfor vil vi også lave projektet sammen.

Flere projekt-spor

Det er op til projekt-deltagerne at identificere og diskutere forskellige undersøgelses-spor. Når sporene er fundet, vil projektet i høj grad handle om at udvikle gode analysemodeller. Nogle helt foreløbige forslag til spor kan være:
  • Bliver offentlighedsloven praktiseret ens af myndigheder?  Her kan vi eksempelvis finde retsområder, hvor det kunne være nyttigt at formulere konkrete ansøgninger om aktindsigt og indsende dem til forskellige myndigheder for at få indsigt.
  • Hvad er styrker og svagheder ved den gældende regulering i forhold til ministerbetjening? Undersøgelsen vil tage sigte på lovens § 24. Har loven fundet den rette balance i forhold til borgeres indsigt i politiske beslutningsprocesser? Dette spor kobles op til igangværende udvalgsarbejde under Justitsministeriet om ændring af dele af offentlighedsloven Kommissorium for Justitsministeriets udvalg om offentlighedsloven.  
  • Er den forvaltningsretlige og digitale håndtering af borgeres ansøgninger om aktindsigt som den skal være? Overholder myndigheder tidsfristerne, og hvor svært er det i praksis at få aktindsigt?
Projektet vil være et kompetencegivende forløb ved siden af fagene på BA, KA og cand.soc.jur. Det tænkes så meget som muligt ind i forvaltningsretlige fag. Dertil kan det minde om de processpil, som man kender, men det er indholdsmæssigt mere en problembaseret undersøgelse og et projekt.

Forventet tidsforbrug

Det er op til projekt-deltagerne at tilrettelægge forløbet. Et forslag er 5 projekt-møder i løbet af september, oktober og november. Det kan eksempelvis være et projektmøde hver 14. dag. Mødetidspunkt aftaler vi det, når projektgruppen er samlet. Projektet vil blive afstemt i forhold til eksamensperioder, således der ikke opstå kollisioner.

Diplom og sagkundskab

Efter endt projekt er det ambitionen at tildele diplom til projektdeltagerne. Du får ikke ECTS-point for forløbet, men du bliver til gengæld KLOGERE på forvaltningsretlige problemstillinger. Viden om offentlighedsloven er en højt efterspurgt vare i mange myndigheder, og det er godt at få denne forvaltningsretlige sagkundskab.

Opstart

Kom til temaforelæsning torsdag d. 19/9 kl 14-17 i Alf Ross Auditoriet 9A-3-01 . Der vil også blive afholdt korte infomøder i de første uger af september, som placeres på forskellige dage, så at alle interesserede vil have mulighed for at deltage.  Nærmere info om dette vil fremgå af denne side på et senere tidspunkt.

Projektleder

Michael Gøtze, professor og underviser i forvaltningsret, sagkyndigt medlem af udvalg under Justitsministeriet om ændring af offentlighedsloven, partner i Magtudredning 2.0, centerleder i WELMA og klyngevejleder/fagvejleder på både forvaltningsretlige BA-projekter og KA-specialer. Michaels træffetid er tirsdage kl. 15-16 (5C.2.27 WELMA).

Interessetilkendegivelse og tilmelding

Såfremt du ønsker at tilkendegive din interesse, gøres det via denne hjemmeside.  

Tilmeldingsfristen er mandag den 23/9.  Send dog gerne din interessetilkendegivelse så tidligt som muligt, så forløbet kan dimensioneres i god tid.