WELMA's nyhedsbrev nr. 2- 2018

Kære nyhedslæsere

Vi vil gerne takke jer for et godt år 2018, og vi ser frem til et lærerigt og spændende år 2019. Vi ønsker jer alle en rigtig god jul og et lykkebringende nytår.

God læselyst i årets sidste nyhedsbrev.

INDHOLD:

1. En ”venlighedsindlæggelse”
2. Lignende Svendborgsag i England førte til et års suspension af læge
3. Juridisk kønsskifte slår fuldt igennem for transkønnede personer, som ikke er biologiske forældre til deres partners nyfødte barn i forældreskabet
4. Udtalelser med forkert kønsbetegnelse af transpersoner kan udgøre chikane

NYHEDER I WELMA

5. Ny gæsteforsker i WELMA Mario Santiago Juaréz
6. Nyt WELMA kandidat-valgfag: Løsning af komplekse velfærdsproblemer i ret og samfund

WELMA PUBLIKATIONER

7. Michael Gøtze contributes to a comparative book on transparency
8. Any news from Luxembourg? On study grant, frontier workers and stepchildren
9. La flexicurité et l’assurence chômage á la danoise
10. New interdisciplinary book on social citizenship
11. New article on food industry´s responsibilities under international human rights
12. Challenges informed consent in whole genome sequencing
13. Obligatorisk motion på arbejdspladsen i et arbejdsmiljøretligt perspektiv
14. Sundhedsfremme på arbejdspladsen
15. Hjemmehjelp i et likestilling- og diskrimineringsperspektiv I.


1. En ”venlighedsindlæggelse”

Professor dr.jur. Kirsten Ketcher har i Nordisk socialrättslig tidskrift Nr. 17–18.2018 skrevet en artikel om den såkaldte «Svendborg-sag». Svendborgsagen blev afgjort ved Højesteret i marts 2018. I Svendborgsagen fandt Højesterets flertal (Jon Stokholm, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen og Jens Kruse Mikkelsen), at en hospitalslæge ikke havde overtrådt autorisationsloven i forbindelse med en diabetespatients død, hvor lægen havde undladt at føre kontrol med patientens blodsukker. Lægen blev frifundet for overtrædelse af autorisationslovens § 75 om grovere forsømmelse og skødesløshed. Tre ud af syv af Højesterets dommere (Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Kristian Korfits Nielsen) kom derimod ligesom en enig Østre Landsret (Tine Vuust, Carsten Kristian Vollmer og Peter Hammershaimb) frem til, at lægen havde handlet i strid med basal lægefaglig viden og udvist grovere forsømmelse.

Kirsten Ketcher har i sin artikel En ”venlighedsindlæggelse” analyseret sagen ud fra et socialretligt perspektiv. Artiklen forholder sig kritisk i forhold til behandlingen af patienten og lægernes ansvarsfraskrivelse i sagen. Derudover omhandler artiklen retten til sygehusbehandling, og hvordan systemet udfordres af den enkeltes ret til at blive set og hørt.

Læs artiklen En "venlighedsindlæggelse" her
Læs Højesterets afgørelse og Østre Landsrets afgørelse her 


2. Lignende Svendborgsag i England førte til et års suspension af læge (Court of Appeal, Civil Division, Case No: C1/2018/0356)

En yngre sygehuslæge havde deltaget i behandling af en 6-årig dreng, som pga. fejl i behandlingen afgik ved døden. Problemstillingen i sagen var, hvordan disse fejl skulle sanktioneres, da der ikke var grundlag for at antage, at lægen ville udgøre en fortsat risiko for patienter.
I juni 2015 suspenderede The Medical Practitioners Tribunal Service lægen fra at udøve lægepraksis i 12 måneder. The Tribunal fandt at lægens behandling af drengen, hverken var udøvet bevidst eller hensynsløst, og at hun ikke udgjorde en forsat risiko for patienter. The General Medical Council appellerede afgørelsen til The Divisional Court, idet de mente, at afgørelsen var for mild. The Divisional Court kom frem til, at lægen ikke var egnet til at udøve lægepraksis og i stedet burde få frataget sin autorisation.
Sagen blev efterfølgende forelagt The Court of Appeal, som stadfæstede the Tribunals tidligere afgørelse. Lægen kunne dermed beholde sin autorisation som læge. The Court of Appeal lagde blandt andet vægt på, at en fratagelse af autorisationen ikke var proportionalt og passende i forhold til sagens faktum heriblandt de fejl, som der var sket i hospitalets it-system, samt antallet af personer som var ansvarlige for tragedien.
Afgørelsen blev enstemmigt afsagt af The Lord of Chief Justice of England and Wales, The Master of the Rolls and Lady Justice Rafferty.

Læs afgørelsen her

3. Juridisk kønsskifte slår fuldt igennem for transkønnede personer, som ikke er biologiske forældre til deres partners nyfødte barn i forældreskabet

Landsretten har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en transmand, der havde fået et juridisk kønsskifte, kunne registreres som far til sin partners nyfødte barn.
En kvinde anførte sammen med sin nye partner, at han skulle registreres som far til det nyfødte barn. Kvindens nye partner var ved fødslen biologisk set kvinde, men præsenterede og identificerede sig som (trans)mand. I den forbindelse havde han også fået et juridisk kønsskifte. Kvinden var på tidspunktet for barnets fødsel allerede gift med en anden kvinde, men hun ønskede ikke at rejse sag om medmoderskab. Barnet var undfanget ved kunstig befrugtning ved hjemmeinsemination.

Det første landsretten vurderede var, om transmanden opfyldte børnelovens § 27 betingelser for i det hele taget at kunne blive registeret som enten barnets far eller medmor.  Dernæst blev det interessante spørgsmål, om transmanden efter børneloven kunne registreres som far. Det fremgik nemlig ikke af børnelovens §§ 27-29, hvorvidt moderens ægtefælle, registrerede partner eller partner skulle anses som far eller medmor.   Landsretten fandt, at personer som i biologisk forstand utvivlsomt er mor - ved at være den, som har født barnet - eller far – ved at have gjort sin partner gravid på naturlig vis, ville være mor henholdsvis far. Dette var henset til lovens forarbejder, der indeholdte en klar forudsætning om dette, uanset om personen juridisk havde fået et andet køn. En tilsvarende forudsætning i forarbejderne var ikke at finde for personer, der ikke var biologisk far eller mor, men som havde givet samtykke til registreringen. Landsretten fastslog her, at det juridiske kønsskifte skulle slå igennem fuldt ud. Det vil sige, at transmanden, der før undfangelsen af barnet havde fået et juridisk kønsskifte, kunne registreres som far, når betingelserne i børnelovens § 27 i øvrigt var opfyldt. Landsretten ændrede dermed byrettens afgørelse enstemmigt (Dorthe Wiisbye, Katja Høegh og Cecilie Boel Winther).

Læs Landsrettens afgørelse her

4. Udtalelser med forkert kønsbetegnelse af transpersoner kan udgøre chikane

Ligebehandlingsnævnet tog i 2017 stilling til, hvorvidt en kommunal familievejleders udtalelser mod en transkønnet person kunne udgøre chikane på grund af køn.
Klager var en transkønnet kvinde, som havde fået bevilliget et juridisk kønsskifte og ændret sit navn til et kvindenavn. Fysisk set fremstod hun som kvinde ved, at hun havde undergået operationer og iklædte sig feminint tøj. Klager anførte, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn under familievejlederens behandling af hende under støttede samvær med sine børn. Familievejlederen havde betegnet klager som ”ham” eller ved tidligere mandenavn. Børnene var blevet instrueret i at fastholde opfattelsen af klager som mand, og vejlederen omtalte også klager som ”far” over for børnene. Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at familievejlederens udtalelser havde skabt en formodning for, at klager var blevet udsat for chikane på grund af køn. Det havde ingen betydning, at familievejlederen ikke havde haft til hensigt at udøve chikane og bagefter havde beklaget sig over for klager, idet det afgørende var, at klager havde oplevet udtalelserne som nedværdigende jf. ligestillingslovens § 2a.

Læs Ligebehandlingsnævnets afgørelse her

   NYHEDER I WELMA


5. Ny gæsteforsker Mario Santiago Juaréz

Mario Santiago Juaréz is our new guest researcher in WELMA.  Mario is a visiting professor from the Autonomous University of Tlaxcala, Mexico and he is going to stay in WELMA for a year. Mario's research is concerned with socio-economic rights in general, and more particularly with the relation between the welfare state and a globalized economy. On the one hand, there is a constitutional obligation to protect social rights. On the other hand, there is also a freedom to implement measures for economic development with the perspective of liberal economy. The problem arising from such a situation related to the role the government assume against the protection of social rights. Recognizing social rights is not the same as recognizing the active role of the state in guaranteeing them. Thus, the state does not act as a welfare state even if it declared to do so. 


6. Nyt WELMA kandidat-valgfag: Løsning af komplekse velfærdsproblemer i ret og samfund. 

Nyt WELMA kandidat-valgfag ”Løsning af komplekse velfærdsproblemer i ret og samfund” er oprettet i efteråret 2018. Faget har været en succes og forventes at blive udbudt igen i efterårssemestret 2019.
Faget har til formål at give de studerende mulighed for at fordybe sig inden for velfærdsretten og arbejde på tværs af velfærdsretlige retsområder. Eksamen består i, at de studerende skal skrive en artikel, hvor de inddrager to retsområder, som ligger inden for WELMA´s forskningsområde. Faget skal bidrage til de studerendes udvikling af at løse komplekse velfærds- og samfundsmæssige udfordringer samt tværfagligt arbejde og artikelskrivning. 


WELMA PUBLIKATIONER

7. Michael Gøtze contributes to a comparative book on transparency

As a result of a collective European research project Michael Gøtze contributes with a chapter on the Danish law of transparency (“offentlighedsloven”). The chapter is co-authored by the researchers Rikke Gottrup and Pernille Boye Koch. The Nordic countries are often inherently associated with openness and transparency as far as public administration is concerned. The Nordic openness “brand” is not surprisingly promoted by Danes themselves with a tendency to take credit for being a pioneer within the field of open administration although history - and the current Danish law of transparency - does not fully confirm that claim. Thus, the chapter sheds light on the current state of openness in action and notes that Denmark finds itself on a bumpy road with a view to a number of important areas of openness.

The book – The Laws of Transparancy in Action, A European Perspective - is first of its kind. The book is published by Palgrave Macmillan. Read more about the book


8. Any news from Luxembourg? On study grant, frontier workers and stepchildren

Catherine Jacqueson has published an article in the Common Market Law Review, Vol 55, Issue 3, June 2018, pp. 901-922.

The saga on the compatibility of national student aid schemes for workers and their children with EU law continues. Lately the CJEU has addressed this issue in the context of children of frontier workers. Access to student aid is an explosive cocktail as it combines the sensitive area of equal treatment in respect of social benefits with the no less sensitive domain of education. At least for the last five years, the principle of equal treatment of migrant workers in respect of social benefits, including student aid, has been controversial in several Member States. Yet, education and the free movement of students is as such a focal point for the EU. It is crucial in both achieving the internal market and transcending its logic to foster a European identity among its citizens. The Linares Verruga and Depesme cases analysed in this article were delivered in this tense context of social benefits and education. Both cases concerned the Luxembourg rules on portability of student aid for children/stepchildren of a frontier worker. They are both minimalistic in terms of reasoning and especially the Linares Verruga ruling raises more questions than it answers. The cases are thus evidence of the Court’s latest trend squarely sticking to the facts and question of the case.

Read the article here

9. La flexicurité et l'assurance chômage à la danoise

Catherine Jacqueson har udgivet sin artikel i tidsskriftet Droit Social, Nr. 7/8, 2018, s. 637-640.

Artiklen analyserer den danske model, som inspirerer Frankrig for tiden. Den fremlægger systemets særheder og grundprincipper. Bidraget konkluderer, at den danske model har længe været styret af en aktiv beskæftigelsespolitik, og at den forsøger at tilpasse sig ændringerne på arbejdsmarkedet.

10. New interdisciplinary book on social citizenship

Associate Professor Catherine Jacqueson has contributed with two chapters on the social rights of EU citizens.

The book discusses entitlements and impediments in accessing to welfare from a interdisciplinary perspective. It presents the result of a large project funded by the EU Commission, bEU citizen – all rights reserved? (FP7-program 2013-2017) in respect of social rights. Jacqueson’s first discusses the extent of EU citizens’ social rights in light of the ECJ’s case-law. Her second chapter discusses the impact of the divergences of social policy across the EU on free movement and is written together with two social policy experts from Tübingen University.


11. New article on food industry's responsibilities under international human rights

Katharina Eva Ó Cathaoir (postdoctoral researcher at WELMA) has published an article on the food industry’s responsibilities under international human rights law in the context of childhood obesity prevention in the Nordic Journal of Human Rights.
The article asks, what responsibilities, if any, do food and beverage companies have for preventing childhood obesity. It firstly outlines the impact of the major transnational corporations on children’s rights to health and adequate food. Thereafter, it analyses recommendations from human rights bodies, like the Committee on the Rights of the Child, and existing human rights guidelines, such as the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Having assessed that companies do have emerging responsibilities, the human rights pledges of a selection of food and beverage companies are examined to assess whether companies internalise these recommendations.
This article determines that, so far, the food and beverage companies reviewed have failed to acknowledge their impact on nutrition focused rights in their human rights pledges. Existing guidance leaves companies with too much flexibility to mitigate conflicts effectively. Stronger indicators are necessary to ensure companies respect children’s rights.

Read the article here


12. Challenges informed consent in whole genome sequencing

Ida Helene Asmussen and Katharina Ó Cathaoir publish new article in the European Journal of Health Law.
Developments within biotechnology are of a pace and complexity that challenge the predictability at the foundation of legislation, i.e. the possibility for politicians to foresee pitfalls and hazards, and design legislation accordingly. The lack of predictability is not only a challenge for the legislature, but also for the citizen, who is to consent to the new biotech services offered by the health authorities. How can one give informed consent to a measure, the consequences of which is hard to predict? Does the uncertainty and lack of predictability mean that paternalism has slipped back in as a ‘self-selected’ responsiveness to the rhetoric of the health regime? Recently, Denmark has taken another step in the direction of voiding autonomy of actual value by rendering genetic analysis contingent on agreeing that the resulting data may be stored in the recently established National Genome Centre, and reused for research unless the patient opts out.

Read the article here


13. Obligatorisk motion på arbejdspladsen i et arbejdsmiljøretligt perspektiv

Nicole Christiansen (Postdoc i WELMA) har udgivet sin artikel: "Obligatorisk motion på arbejdspladsen i et arbejdsmiljøretligt perspektiv" i Tidskrift for Miljø nr. 7, juli 2018.

Artiklen analyserer de retlige grænser for indførelsen af obligatoriske motionsordninger på arbejdspladsen. Artiklen viser, at arbejdsmiljøloven spiller en begrænset rolle på arbejdspladserne, og at obligatoriske motionsordninger bliver indført i medfør af ledelsesretten. Der argumenteres for, at motion og træning bør være en del af det systematiske arbejdsmiljøarbejde på lige fod med andre forebyggende tiltag.

Læs den fulde artikel her

14. Fra arbejdsbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen

Nicole Christiansens ph.d.-afhandling ”Fra arbejdsbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen” udgives af Jurist- og Økonom Forbundet i starten af december 2018.

I de senere år er der kommet stigende fokus på arbejdsgiverens rolle over for sine medarbejdere, når det kommer til medarbejdernes generelle sundhed.
Fra arbejderbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen behandler den retlige regulering af kost, rygning, alkohol, motion og stress. Særligt initiativerne vedrørende kost og motion er nye og omfatter såvel frivillige som tvungne motionsordninger på arbejdspladsen.
Sundhedsfremme på arbejdspladsen handler om virksomhedernes værdigrundlag og produktivitet, men skal også tage hensyn til de ansattes trivsel og arbejdsmiljø. Det afspejler sig i en stadig mere kompleks regulering, der ofte befinder sig i en vanskelig balancegang mellem modsatrettede interesser.


15. Hjemmehjelp i et likestilling- og diskriminerings-perspektiv

Ph.d.-studerende Ida Gundersby Rognlien har i Nordisk socialrättslig tidskrift, Nr. 17–18.2018 plubliceret artiklen «Hjemmehjelp i et likestilling- og diskrimineringsperspektiv I»

Norsk abstract
Ettersom kvinner generelt lever lengre enn menn, er yngre enn sine ektemenn og fortsatt forventes å ta hovedansvaret for omsorgsarbeidet, er det spørsmål om de er i risiko for et ufordelaktig bytteforhold av omsorgsforsørgelse i alderdommen, sammenliknet med menn. Formålet med denne artikkelen er å undersøke omsorgsforsørgelsen i et likestilling- og diskrimineringsperspektiv, hvor omdreiningspunktet er kvinnens avtale med mannen om omsorgsforsørgelse av ham. Formålet er å gi ansatser til diskusjon om grensedragningene for hva ektefellen skal kompensere for, når offentlig hjemmehjelp skal utformes. Det tas utgangspunkt i eksempler fra dansk rett, men problemstillingene antas å være relevante i alle de skandinaviske velferdssamfunn.

Engelsk abstract
As women generally live longer than men, are younger than their husbands and are still expected to take the main responsibility for caregiving, one can ask whether elderly women are at risk of a disproportionate division of care work when compared to men. The aim of this article is to examine caregiving through a gender equality and discrimination perspective, where the point of entrance is the woman's arrangement with her husband regarding his care. This offers a starting point for discussing the boundaries for what the spouse should compensate when public homecare is to be designed. I draw on examples from Danish law, but the analysis is relevant for all Scandinavian welfare societies.

Read the article here

I ønskes en rigtig god jul og et lykkebringende nytår

Venlig hilsen

WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED

KØBENHAVNS UNIVERSITET. 

Karens Blixens Plads 16, København S, Søndre Campus

+45 35 32 26 26 - jura.ku.dk/welma

Se tidligere nyhedsbreve

 Følg WELMA på facebookFor at besvare denne email skriv til welma@jur.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet


Sendt d. 20. december 2018