WELMA's mailservice nr. 1 - 2015

Østre Landsret underkender ligebehandlingsnævnet vedr. aldersdiskrimination (dom af 23. januar 2015)

Sagen omhandlede Moderniseringsstyrelsens afskedigelse af fem medarbejdere pga. nedskæringer. Medarbejderne blev udvalgt på baggrund af en række opsigelseskriterier, men der blev ikke udarbejdet notater på, hvordan hver enkelt medarbejder vurderedes i forhold til kriterierne. Alle afskedigede var mellem 53 og 65 år.

Herefter klagede to medarbejdere på henholdsvis 55 og 57 år til ligebehandlingsnævnet. Med baggrund i at alle afskedigede var mellem 53 og 65 år, fandt nævnet, at der var påvist omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling. Moderniseringsstyrelsen fandtes herefter ikke at kunne løfte bevisbyrden, da der ikke var udarbejdet materiale der vurderede hver enkelt af de afskedigede medarbejdere ift. opsigelseskriterierne. Nævnet tilkendte derfor begge klagere erstatninger.

Landsretten fandt ikke at bevisbyrden kunne vendes udelukkende ved det foreliggende statistiske materiale. Der lagdes her vægt på, at der var et betydeligt antal medarbejdere der var ældre end de klagende som ikke blev afskediget. Endeligt forelå der ikke andre omstændigheder end den aldersmæssige fordeling til støtte for, at de klagendes alder var blevet tillagt betydning. Moderniseringsstyrelsen blev derfor frifundet.

Landsrettens dom

Ligebehandlingsnævnets afgørelse vedr. klager 1

Ligebehandlingsnævnets afgørelse vedr. klager 2

Styrkelse af livmoderhalskræftpatienters rettigheder

Et revideret udkast til den nugældende bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende sygdomme m.v. er sendt i høring. Udkastet sikrer patienter med livmoderhalskræft forundersøgelse indenfor 14-dage fra tidspunktet for henvisning til denne, i lighed med retsstillingen for øvrige livstruende kræftformer. Ifølge den nuværende bekendtgørelses § 3, stk. 2, løber 14-dages fristen ved livmoderhalskræft først fra tidspunktet, hvor en speciallæge i patologi henviser patienten på baggrund af prøvesvar.

Gældende bekendtgørelse

Udkast til ny bekendtgørelse

Vederlagsfrie ydelser uden for Ligebehandlingsnævnets kompetence

Sagen vedrørte et gratis drengeakademi kun forbeholdt drenge i alderen 14 til 16 år, som var fagligt og socialt svage i skolen. Klager gjorde gældende, at der i den forbindelse skete en forskelsbehandling på grund af køn, når der ikke fandtes tilsvarende hjælp for piger.

Indklagede gjorde gældende, at der ikke var tale om en vare eller tjenesteydelse, men en varetagelse af et socialt og samfundsnyttigt formål som var gratis.

Ligebehandlingsnævnet forholdt sig ikke til det diskriminationsretlige problem, da det var uden for deres kompetence. Akademiet drev ikke vejlednings- og uddannelsesvirksomhed i Ligebehandlingslovens forstand, og da der var tale om en vederlagsfri ydelse omfattedes sagen heller ikke af Ligestillingsloven.

Sagen blev afsagt under dissens (4-1). Dissensen lagde her vægt på Ligestillingslovens brede formål, og at der løbende var sket en udvidelse af denne, hvorfor fondens formål måtte være omfattet af Ligebehandlingsnævnets kompetence.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ophævelse af 70-årsregel

En ændring af forskelsbehandlingsloven af 1. januar 2015 indebærer, at det ikke længere individuelt kan aftales at medarbejdere automatisk fratræder ved en alder på 70 år eller derover. Eksisterende ansættelsesaftaler vedrørende dette bliver ligeledes ugyldige. Ændringen træder i kraft d. 1. januar 2016.

Ændringsloven

Øremærket barsel til mænd

Internationalt er der stor interesse for den nordiske velfærdsmodel, hvor samfundet understøtter, at begge køn er ude på arbejdsmarkedet og er ligestillede i forhold til omsorgen for børnene. Set udefra fremstår de fem nordiske lande som homogene og langt fremme, når det gælder social- og familiepolitik. Men spritnye forskningsresultater i bogen ”Fatherhood in the Nordic Welfare States” dokumenterer, at selv om der er ligheder, så er der også forskelle mellem landene.

I bogen ”Fatherhood in the Nordic Welfare States - Comparing care policies and practise”, afdækker 25 forskere hvordan nordiske mænd praktiserer faderskabet og farrollen, og hvordan Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige understøtter fædres mulighed for at være aktive fædre i forhold til børnene.

Fædres adgang til betalt barselsorlov, den såkaldte fædrekvote, er et af de centrale områder i bogen. Bortset fra de danske mænd har fædre i Norden en reserveret ret til kortere eller længere perioder af den samlede orlov. På baggrund af bogens omfattende forskningsresultater er en af de to redaktører, Tine Rostgaard, ikke i tvivl, netop fædrekvoten kan fremme fædres adgang til en større andel af forældreorlov og styrke deres farrolle. Bogen bekræfter, at Danmark ligger bagerst i det nordiske felt.

Bogen kan bestilles her

Venlig hilsen

WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Studiestræde 6, 1455 København K. 

+45 35 32 26 26 - jura.ku.dk/welma

Se tidligere nyhedsmailsFor at besvare denne email skriv til welma@jur.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 10. marts 2015