WELMA's mailservice nr. 6 – 2014

Indhold

Elena Petru mod Casa Judenteana de Asigurari de Sanatate Sibiu og Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (C-268/13) – Forhåndsgodkendelse kunne ikke nægtes, hvis behandling ikke kunne ydes rettidigt i bopælsstat pga. mangel på lægemidler og basalt medicinsk udstyr

Konovalova v. Russia, EMRK Appl. No. 37873/04 - Fødsel overværet af lægestuderende uden samtykke krænkede privatliv

Højesteretsdom om afslag på forlængelse af orlov på grund af datters psykiske tilstand var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven (Sag 311/2012)

Ifølge ny rapport fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse vedr. uregistrerede immigranters adgang til sundhedsydelser i Danmark, så lever Danmark op til sine internationale forpligtelser

Hverken godtgørelse for krænkelse af ”forholdsvis begrænset karakter” eller fyring pga. handicap (Sag 163/2013)

C-318/13 – Udbetaling af social sikringsydelse, hvis beløb afhang af gennemsnitlig levetid for kønnet på modtageren, var diskriminerende

Nyudgivelse: ”Socialret. Principper. Rettigheder. Værdier.” (4. udgave)

Halvdagskonference om psykisk arbejdsmiljø

Elena Petru mod Casa Judenteana de Asigurari de Sanatate Sibiu og Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (C-268/13) – Forhåndsgodkendelse kunne ikke nægtes, hvis behandling ikke kunne ydes rettidigt i bopælsstat pga. mangel på lægemidler og basalt medicinsk udstyr

Sagen omhandlede en rumænsk statsborger, som efter indlæggelse og diagnose i Rumænien, havde valgt at modtage den relevante behandling på et hospital i Tyskland, da der manglede lægemidler og basalt medicinsk udstyr på hendes hospital i Rumænien. Hun fik afslag på forhåndsgodkendelse. Efter behandlingen anlagde hun sag ved de rumænske domstole med påstand om erstatning af hospitalsudgifterne. En rumænsk appelret besluttede at stille EU-domstolen et præjudicielt spørgsmål. Spørgsmålet omhandlede, hvorvidt situationen i art. 22, stk. 2, i forordning nr. 1408/71, der angiver at forhåndsgodkendelse ikke kan nægtes, såfremt behandlingen under hensyn til patientens aktuelle helbredstilstand og udsigterne til sygdommens udvikling ikke kan ydes rettidigt i bopælsstaten, kan ligestilles med en situation, hvor mangel på lægemidler og basalt medicinsk udstyr er årsag til det samme.

Domstolen anførte, at behandlingsinstitutionen i bopælsstaten skal tage hensyn til alle forhold, der kendetegner den konkrete sag i vurderingen af, om behandling kan ydes rettidigt, herunder mangel på medicinsk udstyr. Dette skal vurderes i forhold til alle medlemsstatens relevante medicinske institutioner. Derfor skulle art. 22, stk. 2, i forordning 1408/71, fortolkes således, at hvis mangel på lægemidler og basalt medicinsk udstyr i bopælsstaten resulterer i, at behandlingen ikke kan ydes rettidigt, kan bopælsstaten ikke nægte forhåndsgodkendelse.

Læs dommen her

Konovalova v. Russia, EMRK Appl. No. 37873/04 - Fødsel overværet af lægestuderende uden samtykke krænkede privatliv

Sagen omhandlede en kvinde, som fødte under overværelse af lægestuderende på et hospital. Hun havde ved indlæggelsen modtaget en folder, der i generelle vendinger gjorde opmærksom på, at behandling på stedet var kombineret med undervisning af lægestuderende uden at præcisere nærmere, hvad dette indebar, og om patienterne kunne modsætte sig dette. Hun protesterede umiddelbart før fødslen mod tilstedeværelsen af de studerende. Kvinden anlagde efterfølgende sag ved de nationale domstole med påstand om erstatning. Russisk lovgivning krævede ikke skriftligt samtykke fra patienten i denne situation og fastsætte ikke et krav til myndighederne om at indhente samtykke.

Menneskerettighedsdomstolen prøvede, hvorvidt indgrebet var i overensstemmelse med national ret efter art. 8, stk. 2. De lægestuderendes tilstedeværelse havde et vist retligt grundlag i national ret, men bestemmelserne var generelle og indeholdt ikke regler, der beskyttede patientens privatliv. Specielt var der ingen regler, der krævede, at hospitalet indhentede patientens samtykke. Der var derfor ikke en tilstrækkelig beskyttelse i national ret mod arbitrære indgreb i kvindens rettigheder under art. 8, og hendes ret til privatliv under art. 8 var derfor krænket.

Kommentar af professor Mette Hartlev: Sagen er interessant, fordi der i sundhedsloven først for nylig ved lov nr. 519/2014 er indføjet hjemmel til, at studerende kan få indsigt i patientoplysninger i forbindelse med den del af deres uddannelsesforløb, der foregår på hospitaler og andre steder i sundhedsvæsenet. Patienter har ret til at modsætte sig, at de studerede får adgang til patientoplysningerne, men der er ingen krav i sundhedsloven om, at patienterne skal informeres konkret og udførligt om dette og om deres ret til at sige fra. Informationen kan således gives i en generel patientinformationsfolder.

Læs dommen her

Højesteretsdom om afslag på forlængelse af orlov på grund af datters psykiske tilstand var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven (Sag 311/2012)

En kvinde ansat på en kommunal skole fik bevilliget orlov, uden løn, på grund af sin datters psykiske tilstand. Orloven blev af flere omgange forlænget, blandt andet på grund af egen sygdom. Kvinden ansøgte endnu engang om fortsat orlov, hvilket skolen afslog. Da kvinden ikke genindtrådte i stillingen efter den endte orlov blev ansættelsen betragtet som ophørt.

Kvinden ønskede godtgørelse for, hvad hun mente var en opsigelse. Hun mente sig forskelsbehandlet på grund af datterens handicap, og at hun var blevet chikaneret i forbindelse hermed, da skolen ikke ville forlænge hendes orlov.

Højesteret anførte blandt andet, at det ikke var godtgjort, at kvinden havde krav på yderligere orlov. Højesteret fastslog endvidere, at der ikke var oplysninger, der tydede på, at kvinden på grund af sin datters helbredsmæssige situation var blevet forskelsbehandlet eller chikaneret.

Højesterets dom kan læses her

Ifølge ny rapport fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse vedr. uregistrerede immigranters adgang til sundhedsydelser i Danmark, så lever Danmark op til sine internationale forpligtelser

Rapporten konkluderer, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser, da uregistrerede immigranter har adgang til akut sygehusbehandling i Danmark. Herudover fremhæves, at der ydes akut behandling vederlagsfrit, samt efter en konkret vurdering.

Ifølge rapporten har flere FN-komiteer, som overvåger implementeringen af FN’s konventioner, i en række udtalelser anlagt en fortolkning, hvorefter staterne udover akut behandling også bør yde den mest nødvendige behandling af visse sygdomme i primærsektoren. Dette sker ifølge rapporten ikke i Danmark i dag. FN-komiteerne har ligeledes fremhævet, at gravide kvinder og børn i særlig grad bør sikres adgang til sundhedsydelser. I Danmark har gravide kvinder alene adgang til behandling ved et akut behandlingsbehov, og fødsel inden for starten af uge 37 til slutningen af uge 41 betragtes som planlagt og ikke som akut. Det fremhæves dog i rapporten, at fødende kvinder, som henvender sig på et hospital, ikke vil blive afvist, men vil kunne afkræves betaling.

Som det dokumenteres i rapporten, tilbyder flere andre lande behandling udover akut behandling til uregistrerede immigranter. I nogle tilfælde opkræves der i den forbindelse betaling, hvis patienten har mulighed for at betale.

Læs rapporten her

Ministeriets egen nyhed vedr. rapporten 

Se også rapport fra EU’s Agentur for Fundamentale Rettigheder om uregistrerede immigranters adgang til sundhed her

Hverken godtgørelse for krænkelse af ”forholdsvis begrænset karakter” eller fyring pga. handicap (Sag 163/2013)

En kvinde var ansat i fleksjob på grund af slidgigt. Hun blev afskediget, men fik dog nogle måneder senere arbejde som social- og sundhedsassistent i Gentofte Kommune. Hun var blevet afskediget fra det første fleksjob som et led i en omstrukturering på psykiatriens område i regionen.

Efter dagældende praksis fik kvinden ikke udbetalt fratrædelsesgodtgørelse, fordi hun var berettiget til en alderspension fra sin arbejdsgiver. Efter EU-domstolens dom i 2010 (C-995/08 – Ole Andersen) fik hun udbetalt sin fratrædelsesgodtgørelse, men først i januar 2012. Højesteret mente ikke, at hun havde krav på godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven på grund af en forsinkelse på ¾ med udbetalingen.

Højesteret mente, at dette måtte anses for at være en krænkelse af ”forholdsvis begrænset karakter”.

Sagen drejede sig ligeledes om handicap-diskrimination. I forbindelse med omstruktureringen af psykiatrien i regionen havde man lagt vægt på at ”alle ansatte skulle kunne medvirke i fuldt omfang i alarmsituationer til at fastholde svært urolige og fysisk stærke patienter, hvilket var uforeneligt med de skånehensyn som fulgte af A’s funktionsnedsættelse.”

Højesteret mente, at der hverken var tale om direkte eller indirekte diskrimination. Afskedigelsen var begrundet i et sagligt formål og var nødvendig. Det fremgik ikke af sagen om man havde forsøgt at omplacere kvinden til andre opgaver.

Kvinden fik derfor hverken godtgørelse for forsinkelsen eller for afskedigelsen.

Dommen kan læses i sin helhed her

C-318/13 – Udbetaling af social sikringsydelse, hvis beløb afhang af gennemsnitlig levetid for kønnet på modtageren, var diskriminerende

En mand fik, efter en kvæstelse på arbejdspladsen, udbetalt en engangsgodtgørelse i medfør af finsk lovgivning. Da udbetalingen blev beregnet på baggrund af mænds forventede levetid var den lavere end det beløb en jævnaldrende kvinde ville få udbetalt. Manden påklagede afgørelsen om udbetalingen og efter flere instanser iværksattes appel til den øverste forvaltningsdomstol i Finland, der forelagde et præjudicielt spørgsmål for EU-domstolen, der vedrørte, hvorvidt art. 4, stk. 1, i direktiv 79/7, var til hinder for udbetaling af forskellige forsikringsbeløb afhængigt af kønnets gennemsnitlige forventede levetid.

Domstolen fastslog, at den finske forsikringsordning i sagen medførte en ulige behandling efter direktivet. Forskelsbehandlingen kunne ikke begrundes, da det ikke fremgik at fravigelsesgrundende i direktivets art. 7, stk. 1, ikke var udtømmende. Direktivet var derfor til hinder for en ordning som i sagen, hvor kriteriet om den kønsbaserede forventede levetid ville medføre, at en mands udbetaling ville være lavere end udbetalingen til en jævnaldrende kvinde i en i øvrigt tilsvarende situation. Dommen er i tråd med C-236/09 (Test-Achats), hvor domstolen fastslog, at sikring af ligebehandling mellem mænd og kvinder nødvendiggør at anvendelse af køn som aktuarmæssigt kriterium ikke medfører forskelle i enkeltpersoners udbetalinger.

Læs dommen her

Nyudgivelse: ”Socialret. Principper. Rettigheder. Værdier.” (4. udgave)

Prof. Dr.jur. Kirsten Ketscher, WELMA, har udarbejdet en ny udgave af bogen ”Socialret. Principper. Rettigheder. Værdier.”

Bogen giver en fremstilling af socialretten ud fra retlige grundværdier og er baseret på en række almindelige socialretlige principper.

Bogen beskriver og analyserer blandt andet den enkeltes ret til værdighed og integritet, diskriminationsværn (køn, etnicitet, handicap, nationalitet, alder m.v.), samt en række væsentlige sociale rettigheder.

Bogen er rettighedsorienteret. Dette gælder også tilgangen til socialretlig sagsbehandling og borgerens muligheder for at få ændret en afgørelse i det sociale klagesystem m.v., samt domstolsprøvelse. EU-regler og menneskeretlige regler er integreret i fremstillingen.

Bogen indeholder tillige en organisationsoversigt og en rettighedsoversigt.

Bogen udkom d. 20. oktober 2014 på forlaget Karnov Group.

Halvdagskonference om psykisk arbejdsmiljø

WELMA inviterer i samarbejde med Center for Virksomhedsansvar (CEVIA) til konference om psykisk arbejdsmiljø torsdag d. 20. november, kl. 15.00 – 18.00. Konferencen finder sted i Kantinen 02-3-44, Studiegården, Studiestræde 6, 3. sal, 1455 København K. Tilmelding senest d. 13. november kl. 12.00.

Yderligere information og tilmelding her

Venlig hilsen

WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Studiestræde 6, 1455 København K.

+45 35 32 26 26 - www.jura.ku.dk/welma

Se tidligere nyhedsmailsFor at besvare denne email skriv til welma@jur.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 31. oktober 2014