WELMA mailservice nr. 2 - 2014

WELMA's mailservice nr. 2 - 2014

EU lande bør reducere efterspørgslen på prostitution

Straf køberen, ikke den prostituerede ved at kriminalisere kunden fremfor den prostituerede, siger EU parlamentet i en ikke bindende resolution. Resolutionen betoner særligt at prostitution strider mod den menneskelige værdighed og menneskerettighederne, uanset om det foregår frivilligt eller ej. Medlemsstaterne opfordres til at finde strategier til at hjælpe kvinder der ønsker at forlade prostitution. Fremfor at legalisere prostitution, som Holland og Tyskland, fremhæves den Nordiske model, som ses i fx Sverige og Norge. Fordi den nordiske model betragter prostitution som en krænkelse af menneskerettighederne og som vold mod kvinder, kriminaliserer den køberen fremfor den prostituerede.

Læs mere her

Censor ville ikke give hånd til kvinder på grund af religiøs overbevisning.

Ligebehandlingsnævnet fastslået, at det er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn, og tilkendte i den forbindelse klager en godtgørelse på 2.500 kr.

Sagen drejer sig om i kvinde, der skulle til HF-eksamen i matematik. Før eksamen blev en besked videregivet til eleverne om, at censoren ikke ønskede at give hånd til kvinder. Klager var utilfreds med, at censor på forhånd havde meddelt, at han ville behandle eleverne forskelligt på grund af deres køn.

Ligebehandlingsnævnet fastslog, at dette var omfattet om ligebehandlingslovens forbud mod chikane på grund af køn.

Kommentar:

Den pågældende censor har efterfølgende udtalt, at han for fremtiden også vil undlade at give hånd til mænd. Dette er imidlertid også omfattet af diskriminationsforbuddet som såkaldt "tilknytningsdiskrimination". Det er stadigvæk på grund af kvinderne, at han ikke ønsker at give hånd. De bliver derfor stadig diskrimineret.

Afgørelsen kan læses her

Irland ansvarlig for seksuelt misbrug i konfessionel skole (Application no. 35810/09)

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har for nylig afsluttet sagen i O'Keeffe mod Irland, som omhandlede statens manglende beskyttelse af sagsøgeren fra seksuelle overgreb begået i 1973 i en statsfinansieret konfessionel skole drevet af den katolske Biskop (Dunderrow National School).

Sagsøgeren havde i lighed med en række andre børn været udsat for flere seksuelle overgreb af en musiklærer. Skolelæreren blev dømt, og sagsøgeren blev tildelt kompensation for ”criminal injuries” fra gerningsmanden.

Herefter anlagde sagsøgeren et civilt erstatningssøgsmål mod staten, som blev afvist af den Irske Højesteret, der ikke fandt, at staten var ansvarlig for de seksuelle overgreb begået af læreren i skolen.

Sagsøgeren klagede til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der gentog sin praksis efter konventions art. 1 sammenholdt med art. 3, hvorefter staten har en positiv forpligtelse til at beskytte især children and other vulnerable persons mod overgreb.

Den irske stat fastholdt, at staten ikke kunne holdes ansvarlig for den krænkelse sagsøgeren havde været udsat for, blandt andet under henvisning til, at skolelæreren ikke havde været statsansat. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol slog dog fast, at en stat ikke kan friholdes for ansvar overfor mindreårige i skoler ved at uddelegere opgaven til private. Et flertal på 11 ud af 17 dommere fandt, at Irland havde tilsidesat sine positive forpligtelser efter konventions art 3, idet staten ikke i tiltrækkelig grad havde sikret et tilsyns- og kontrolsystem, som kunne beskytte sagsøgeren og andre børn mod nedværdigende og umenneskelig behandling. Sagsøgeren blev tilkendt 30,000 EURO i godtgørelse.

Overvægt kan koste dig dine sygedagpenge

Vestre Landsret har givet Esbjerg kommune medhold i en sag, hvor kommunen stoppede sygedagpenge til en social- og sundhedsassistent, der ikke kunne tabe sig nok til, at hun kunne blive opereret.

Sagen handler om en social- og sundhedsassistent, som havde arbejdet 23 år i ældreplejen, da hun fik en arbejdsskade med en diskusprolaps. Hun havde i hele sit liv måtte kæmpe med sin vægt, og lægerne ville først operere hende, når hun havde tabt 25 kg. Da hun ikke formåede at tabe sig tilstrækkeligt, stoppede kommunen sygedagpenge samt afviste at starte en pensionssag. Kommunen mente, at hun efter en operation ville have mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vestre Landsret lagde i sin afgørelse vægt på, at der ikke var medicinske eller fysiologiske årsager til, at kvinden ikke kunne tabe sig, at en operation efter et vægttab med rimelig sikkerhed ville forbedre hendes arbejdsevne, og at det ikke kunne antages, at en operation under disse forudsætninger ville indebære en væsentlig risiko for hendes liv og førlighed.

PhD-stipendiat Martine Kiel har i samarbejde med Projektet Pontifex udarbejdet en rapport om grænseoverskridende pensionsydelser i Danmark.

Det blev bl.a. konstateret, at grænsependlere, der har arbejdet i Danmark, kan miste op til 11 måneder af deres pensionskrav, da beskæftigelsesperioder bliver afrundet til hele år. Dette er på grund af IT-mulighederne i dag uforståeligt, og af den årsag bliver en opgørelse på månedsbasis foreslået.

Netop forskelle i de sociale sikringsordninger volder modtagerne af dansk pension problemer, såfremt man ikke udelukkende modtager dansk pension og bopælen ligger i Tyskland. Her forfalder der samtidig tyske sociale sikringsbidrag foruden den danske beskatning, som også dækker finansieringen af den sociale sikring i Danmark. Denne dobbelte belastning hindrer mobiliteten, hvilket dog kan forklares med systemforskelle og manglende skattemæssige fradragsmuligheder.

Endvidere blev manglende optjeningsperioder hos førtidspensionister med tysk bopæl, og som flytter til Danmark, beskrevet.

Rapporten er forfattet af Martine Kiel, ph.d.-stipendiat ved WELMA, Københavns Universitet, idet praktiske spørgsmål fra regionen i tæt afstemning med projektmedarbejderne Claus Gerlach Hansen og Thomas Haber fra Projekt Pontifex-Brobygger blev juridisk undersøgt og ført over i en sammenfattende rapport.

Region Sønderjylland-Schleswig vil nu henvende sig til de ansvarlige ministerier på dansk og tysk side med resultaterne for at forelægge løsningsforslag.

Rapporten findes i en dansk udgave med en tysk sammenfatning.

Den danske udgave kan læses her

 

 

Venlig hilsen

WELMA 

WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDSINTEGRATION

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Studiestræde 6, 1455 København K. 

+45 35 32 26 26 -    www.jura.ku.dk/welma/

Se tidligere nyhedsmailsFor at besvare denne email skriv til welma@jur.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 17. marts 2014