WELMA mailservice nr. 1 - 2014

Ole Andersen-dommen: Højesteret afsiger dom i en af udløberne fra Ole Andersen-sagen om fratrædelsesgodtgørelse.

EU-Domstolens dom af 12. oktober 2010 (Ole Andersen) medførte, at manglende betaling af fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a var i strid med reglerne om aldersdiskrimination. Spørgsmålet i sagen var, om en række lønmodtagere var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse efter § 2 a, og om de tillige var berettiget til en godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens § 7 for aldersdiskrimination.

Højesteret udtalte, at funktionærlovens § 2 a, stk. 3, ikke fandt anvendelse i forhold til offentlige arbejdsgivere i det omfang bestemmelsen var uforenelig med EU-dommen i Ole Andersen-sagen. Det måtte bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om lønmodtageren var berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, da fastlæggelse af generelle retningslinjer måtte være et anliggende for lovgivningsmagten. Højesteret nåede til samme resultat som landsretten i de enkelte sager. Enkelte af lønmodtagerne fik dermed fratrædelsesgodtgørelse efter § 2 a, mens ingen af lønmodtagerne fik godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

Læs mere her:

Professor Jens Kristiansen fra Welma har publiceret en bog om den danske aftalemodel og dens europæiske udfordringer. Der kan læses mere om netop denne problemstilling i bogen fra side 359.

Jens Kristiansen, ”Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013.

Find bogen her:

Principiel Højesteretsdom: Højesteret afviser at foretage en EU-konform fortolkning i forhold til en privat arbejdsgiver

Højesteret har netop den 18. december 2013 fastslået, at en lønmodtager ikke havde krav på erstatning for mistet ferie, selvom lønmodtageren var blevet syg under sin ferie i 2009.

I dommen fastslår Højesteret, at retstilstanden om risikoen for sygdom i forbindelse med ferie var ganske klar efter den dagældende ferielov. Risikoen for sygdom opstået under ferie påhvilede arbejdstageren indtil ændringen af ferieloven i 2012. Efter feriens påbegyndelse, kunne lønmodtager således ikke kræve erstatningsferie. Det var derfor ikke muligt via fortolkning at bringe den dagældende bestemmelse i overensstemmelse med EU-domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1, hvorefter en arbejdstager (også) har krav på erstatningsferie, hvis den pågældende bliver syg efter påbegyndelsen af ferien.

Læs dommen her:

Professor Jens Kristiansen fra Welma har publiceret en bog om den danske aftalemodel og dens europæiske udfordringer. Der kan læses mere om netop denne problemstilling i bogen fra side 365.

Jens Kristiansen, ”Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013.

Find bogen her:

Overvågning af psykisk handicappede må ikke overdrives

En far fik afslag på sit ønske om, at hans psykisk handicappede søn, som boede på et kommunalt bo- og opholdssted, konsekvent skulle blive overvåget vha. af en GPS. Faderen klagede efterfølgende til Ombudsmanden. Ombudsmanden udtalte indledningsvist, at denne type overvågning er at betragte som et tvangsindgreb efter serviceloven. Selvom bo- og opholdsstedet havde ret til at anvende GPS, var der ingen pligt til at anvende overvågning og at overvågning, uanset den tryghed det kan give, må begrænses mest muligt, og ikke kan erstatte en omsorgsfuld og effektiv pleje.

Læs mere her:

Afgørelse 13-0198749: Afslag på henstand med skat var formentlig grundlovsstridigt

SKAT afslog at give en hjemløs borger henstand med betaling af indregnede restskatter vedrørende indkomståret 2011, der så skulle indregnes i forskudsskatten for 2013. For borgeren medførte dette, at restskatten på 18.300 kr. blev indregnet i hans forskudsopgørelse for 2013, hvorefter han kun havde 500 kr. at leve for om måneden. Han indbragte sagen for Landsskatteretten efter forgæves at have klaget til skattemyndighederne. Landsskatteretten vurderede, at fastholdelse af skattebetalingen ville medføre, at manden ville blive velfærdstruet, hvorfor den lempede en praksis som SKAT ellers havde benyttet sig af igennem en årrække. Var denne praksis blevet fastholdt, ville det have været i strid med Grundlovens § 75, stk. 2. Grundloven blev påberåbt i landskatteretten, men blev ikke citeret i afgørelsen.

Læs mere her:

FOB2013-23: Familiesammenføring med ægtefælle og to særbørn i Danmark

En mand klagede til ombudsmanden, da Udlændingeservice og Justitsministeriet havde givet hans ægtefælle fra Hviderusland afslag på opholdstilladelse, fordi der ikke var stillet økonomisk sikkerhed. Ombudsmanden udtalte, at der burde være foretaget en konkret vurdering af, om mandens samvær med sine to særbørn var tilstrækkeligt til, at kravet om økonomisk sikkerhedsstillelse kunne fraviges. Sagen blev på denne baggrund genoptaget og hjemvist til fornyet behandling. I anden omgang blev det vurderet, at det ikke ville være muligt for manden at opretholde sit beskyttelsesværdige samvær med sine særbørn, hvis han blev henvist til at udøver sit familieliv i Hviderusland. På denne baggrund fik mandens kone opholdstilladelse.

Læs mere her:

Afholdelse af FIDE-Congressen om bl.a unionsborgerskabet i Tivoli Congres Center den 28-31 maj 2014

På FIDE-Congressen i maj vil eksperter, akademiker, advokater, dommer og andre aktører diskutere 3 vigtige og høj akutelle emner for EU-retten og EU’s medlemslande.

1. The Economic and Monetary Union: Constitutional and Institutional Aspects of the Economic Governance within the EU.
2. Union Citizenship: Development, Impact and Challenges.
3. Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradoxes.

Særligt emnet om unionsborgerskabet kan have interesse for nyhedsbrevets læsere. Emnerne debatteres på grundlag af 21 rapporter fra EU’s medlemslande om implementeringen af bestemmelserne i EU’s medlemslande. Rapporten om den danske situation er skrevet af Welma-medlem, Catherine Jacqueson og alle rapporter indgår i kongresmaterialet. Kongresmaterialet indeholder også en komparativ rapport fra 2 ledende akademiker på området, Prof. Jo Shaw og Prof. Niamh Nic Shuibhne fra Edinburgh University og en ”EU-rapport” fra Michal Meduna fra EU-Kommissionen.

Debatten på kongressen vil finde sted i workshops med bla. Prof. Jo Shaw og Prof. Niamh Nic Shuibhne, Michal Meduna og andre prominente talere.

Du kan læse mere her  og tilmelde dig her (fordelagtig pris for registrering før den 15. marts)

Venlig hilsen

WELMA 

WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDSINTEGRATION

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Studiestræde 6, 1455 København K. 

+45 35 32 26 26 - www.welma.eu  

Se tidligere nyhedsmailsFor at besvare denne email skriv til welma@jur.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 24. januar 2014