WELMA mailservice nr. 6 - 2013

WELMA's mailservice nr. 6 - 2013

PhD Course: Discrimination and equality

The PhD School and Welma invite all PhD students within the discipline of jurisprudence to a conference on Discrimination and equality Aims and objectives. The purpose of this conference is to provide participants with insights into and understanding of discrimination and equality as basic legal concepts transversal to all research projects and to raise attention to this dimension also within traditional legal disciplines (e.g. administrative law and contract law) where it is often overlooked due to lack of knowledge.

Discrimination and equality are rapidly growing as powerful legal concepts and tools mainly by influence of developments in non-national legal fora such as: EU, ECHR, WTO, UN, etc.

Conference Information:
Time: 26 September 2013, 9.30-17.00
More information

trESS seminar 2013

trESS seminaret afholdes i år i grænseregionen mellem Tyskland og Danmark, da der har været efterspørgsel på seminarer andre steder end i København. Seminaret henvender sig til alle, der beskæftiger sig med dansk og tysk social sikring som et led i arbejdstagers fri bevægelighed.

Hovedtemaerne ved dette års trESS seminar er grænseoverskridende social pension, arbejdsløshedsydelser og aktiveringspolitikker. Dette vil blive belyst af såvel danske foredragsholdere, tyske foredragsholdere samt repræsentanter fra EU-Kommissionen.

Tid: 13. september 2013, kl. 9-17
Sted: Lyren 1, 6330 Padborg
Evt. nærmere oplysninger kan fås hos Martine Kiel martine.kiel@jur.ku.dk

Den islandske barselsrevolution

Endnu engang beholder Island førertrøjen på, når det gælder øremærket barsel til fædre. Den første revolutionerende barselsorlov, som blev indført for 13 år siden, tildelte 3 måneders barsel til mødrene, 3 til fædrene og 3, som forældrene selv kunne fordele. Det islandske Parlament vedtog december sidste år en ny barselsorlov, der udvider den samlede barselsorlov fra 9 til 12 måneder. Månederne er fordelt som følger: 5 måneders barsel til mødrene, 5 til fædrene og 2, som forældrene selv kan fordele. En konsekvens af den islandske lov er, arbejdsgiverne ikke længere har en interesse i at fravælge kvinder, fordi de forventes at tage væsentlig længere barselsorlov end mændene. Den nye lovgivning skal implementeres gradvist frem til 2016.

Læs mere her

Grænsearbejdere har ret til SU til deres børn som en social fordel EUD C-20/12

Den Luxembourgske stat yder økonomisk støtte i form af stipendier og lån til studerende med henblik på videregående studier. Den omtalte støtte gives til studerende, som enten er statsborgere i Luxembourg eller statsborgere i en anden medlemsstat, og samtidig på begyndelsestidspunktet har bopæl i Luxembourg. Således er børn er grænsearbejdere, der oftest bor i de lande, der grænser op til Luxembourg, udelukket fra at modtage denne støtte. Domstolen bemærkede, at uddannelsesstøtten udgør en social fordel (jf. forordning 1612/68), der skal tildeles vandrende arbejdstagere og grænsearbejdere på samme betingelser som nationale arbejdstagere. Selvom bopælskravet forfølger et lovligt formål, fastslår Domstolen, at den pågældende ordning går videre end nødvendigt, da bopælskravet ikke nødvendigvis indikere den reelle grad af tilknytning til Luxembourg.

Læs dommen her

De forenede sager C-523/11 og C-585/11 – Uddannelsesstøtte – Tyskland kan ikke gøre egne borgere til sociale turister.

EU-domstolen er kommet med en afgørelse, som slår fast, at medlemsstats lovgivning, som opstiller et bopælskrav som betingelse for at modtage uddannelsesstøtte til et studium i en anden medlemsstat, er uforeneligt med EU-retten.
Sagen handler om, at Tyskland har nægtet to af dets egne statsborgere at tage uddannelsesstøtte med til studier i udlandet. Medtagelse af uddannelsesstøtte til studier i udlandet, var betinget af et krav om bopæl i Tyskland uafbrudt de seneste 3 år inden studierne.

Der er ikke noget overraskende i, at domstolen fastlår, at medlemsstater ikke kan lave en mekanisk regel, der gør egne borgere til sociale turister.

Professor dr. Jur. Kirsten Ketscher, Welma, har tidligere behandlet problemstillingen i Frit valg af arbejdsplads i Unionen og retten til social sikring, i ST Poulsen & S Jørgensen (red) , Frit Valg: Velfærd i den europæiske union Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København, s. 121-144. 2011.

Læs dommen her

Medievirksomhederne i EU domineres af mænd

For nylig offentliggjorde EIGE (European Institute for Gender Equality) rapporten 'Advancing gender Equality in Decision-making in Media Organizations'. Rapporten viser, at antallet af kvinder overstiger antallet af mænd på de journalistiske medieuddannelser, og at kvinderne generelt har en stor andel af jobbene indenfor mediebranchen. Trods dette er kvinderne stadig underrepræsenterede hvad angår de beslutningsgivende poster i medierne i EU. Alene 22 % besidder disse poster i de offentligt støttede medier, mens tallet er helt nede på 12 % i de private medier.

Læs mere her

Medmoderskab nu en mulighed i børneloven

Reglerne i børneloven udvides til ikke kun at gælde faderskab og moderskab, men til også at omfatte medmoderskab. Vedtagelsen af lovforslaget medfører, at to kvinder har mulighed for at blive forældre på samme måde som heteroseksuelle par, når barnet er blevet til ved kunstig befrugtning. Således gives der mulighed for, at barnet fra fødslen kan få to retlige forældre – en mor og en medmor. Ændringen betyder, at par af samme køn og par af forskelligt køn sikres højere grad af ligebehandling i relation til forældreskab. Institut for menneskerettigheder ser ændringen som et skridt i retning af en familieretlig lovgivning, som sikrer barnet mulighed for to forældre i de tilfælde, også selvom der er tale om forældre af samme køn.

Anerkendelse af medmoderskab kan ses som et eksempel på, at de retlige relationer ændrer sig. Relationsret er et nyt forskningsområde for Welma. Se bl.a. Kirsten Ketschers artikel Relationsret - en ny retsvidenskabelig optik? Fra ægteskabs- og og familieret mod en inkluderende relationsret.

Læs loven her
Læs artiklen her

Adoptivbørn har ret til at se deres biologiske forældre

I 2012 stillede Ombudsmanden spørgsmål ved adoptivforældres ret til at regulere deres adoptivbarns kontakt til dets oprindelige biologiske forældre. Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen blev bedt om at redegøre for reglerne på området. En væsentlig konklusion i det notat, der nu er blevet offentliggjort, er at et adoptivbarn, der er anbragt uden for hjemmet, har ret til samvær og kontakt med sine biologiske forældre. Det er dog under forudsætning af, at der foretages en vurdering som viser, at samværet vil være til barnets bedste.

Læs mere her

Venlig hilsen

WELMA 

WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDSINTEGRATION

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Studiestræde 6, 1455 København K. 

+45 35 32 26 26 - www.welma.eu  

Se tidligere nyhedsmailsFor at besvare denne email skriv til welma@jur.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 21. august 2013