WELMA mailservice nr. 3 - 2013

WELMA's mailservice nr. 3 - 2013

EU-sag om diskrimination af pensionister bosat i udlandet

Kommissionen anlægger sag ved EU-domstolen mod Holland for at standse diskriminering af pensionister når der udbetales en godtgørelse til ældre skatteydere. Iflg. hollandsk lovgivning udbetales godtgørelsen til personer over 65 år, når mindst 90 % af deres indkomst er skattepligtig i Holland. Denne betingelse betyder i praksis, at godtgørelsen ikke ydes til personer, der bor uden for Holland. Ifølge EU-forordning 883/04 om koordinering af social sikring, kan retten til en alderdomsydelse ikke være betinget af, at pensionisten har bopæl i den medlemsstat, hvor han eller hun gør krav på ydelsen. Holland er derfor forpligtet til at betale ydelsen til modtagere af den hollandske lovbestemte alderspension, selvom om disse bor i en anden EU-medlemsstat.

Læs mere her

Behov for mere beskyttelse af ulige behandling i sundhedssektoren

En ny rapport fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) identificerer de barrierer, som personer risikerer at møde pga. en kombination af deres karaktertræk, såsom etnisk oprindelse, alder, handicap samt køn. EU’s lovgivning yder alene beskyttelse mod forskelsbehandling på grundlag af race, etnisk oprindelse og køn indenfor sundhedssektoren, men ikke på grund af alder, handicap samt seksuel orientering. FRA’s direktør Morten Kjærum finder situationen problematisk og udtaler ”Lovgivningen om ikke-forskelsbehandling bør ændres, så det bliver muligt for ofre for multipel forskelsbehandling at anlægge sag ved domstolene”. Et initiativ fra EU viser da også, at der er opmærksomhed omkring spørgsmålet. Ligestilling i bl.a. sundhedssektoren søges i øjeblikket fremmet gennem et horisontalt direktiv, som blev foreslået af Europa-Kommissionen i 2008.

Læs mere her

Raw and Others v. France (appl. no. 10131/11)

Sagen handler om to børn hvis forældre havde delt forældremyndighed. Moderen boede i England og faderen i Frankrig. Faderen havde besøgsrettigheder, men børnene havde primær bopæl hos moderen i England. I forbindelse med et besøg hos faderen i Frankrig ytrede børnene ønske om at blive hos faderen fremover. En domstol i Frankrig tildelte foreløbigt faderen opholdsretten begrundet i børnenes ønsker. Efter begæring fra moderen besluttede højesteretten at børnene skulle sendes hjem til moderen. Retten mente at børnenes indvendinger mod at vende tilbage til moderen ikke i sig selv var nok til at forhindre hjemsendelsen. De franske myndigheder skulle herefter effektuere hjemsendelsen, hvilket ikke skete.

Moderen klagede derfor til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med den påstand om, at hendes ret til familieliv var blevet krænket efter art. 8. Domstolen fastslog, at børnenes ønsker skulle tages i betragtning, men at disse ikke kunne forhindre hjemsendelsen. Ligeledes blev det fastslået, at de franske myndigheder ikke havde taget alle midler i brug for at effektuere hjemsendelsen af børnene. Domstolen mente derfor at moderens ret til familieliv blev krænket. Dommen blev afsagt med dissens (5-2).

Dommen findes endnu kun på fransk her

Straffeattester som tillægsstraf – af Professor Michael Gøtze

I et indlæg i JyllandsPosten diskuteres behovet for klare juridiske grænser for arbejdsgivere til at tjekke jobansøgeres private straffeattester. Gennem de seneste år er der sket en markant stigning i antallet af udleverede straffeattester. Det viser de nyeste tal fra Rigspolitiet. Professor Michael Gøtze peger på baggrund af tallene på, at nogle arbejdsgivere muligvis kræver en ren straffeattest uden at have ret til dette, og at det kommer til at betyde en tillægsstraf for ansøgerne. Udover selve straffen for det kriminelle forhold får de også forringet deres efterfølgende muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Indlægget kan læses her

Danskernes helbred får bundplacering

Det britiske lægetidsskrift The Lancet har netop publiceret en artikel med en opgørelse, som sammenligner borgernes forventede antal sunde leveår, samt deres levetid i 19 forskellige lande. Den danske befolkning placerer sig i bundfeltet på 18. pladsen. Undersøgelsen viser, at de primære årsager til placeringen skyldes et højt tobaks- og alkoholforbrug samt usunde kostvaner, som medfører en markant stigning i livstilssygdomme. Fra politisk side har man erkendt, at tiltag på sundhedsområdet er nødvendigt, og der er i øjeblikket flere udspil på vej som skal forbedre danskernes sundhed i fremtiden.

Læs mere her

C-619/11 – Vandrende arbejdstagere – Belgien kunne ikke nægte en efterlevende forælder retten til børnetilskud på baggrund af manglende optjeningsperioder i Belgien. Der skulle ske en sammenlægning af forsikrings- og beskæftigelsesperioder optjent i en anden medlemsstat.

En kvinde der efter sin mands død flyttede fra Frankrig til Belgien søgte om børnetilskud til sin søn på baggrund af, at han var delvis forældreløs. Hun fik afslag, fordi Belgien havde en regel om, der skulle være optjent perioder i Belgien for at man kunne være berettiget til dette børnetilskud. Den afdøde mand opfyldte ikke denne betingelse. Kvinden havde heller ikke optjeningsperioder i Belgien, som nægtede at tage hensyn til de forsikrings- og beskæftigelsesperioder, hun havde haft i Frankrig. Domstolen fastslog, at når en national retsforskrift fastsætter, at en efterlevende forælder med status som arbejdstager har ret til denne ydelse skal forsikrings- og beskæftigelsesperioder, der tilbagelagt i en anden medlemsstat tages i betragtning. Det er uden betydning, om der er tilbagelagt sådanne perioder i Belgien. Dette følger af sammenlægningsprincippet i forordning 1408/71 (nu 883/04).

Læs dommen her

Spørgsmål om opholdstilladelse til uledsaget mindreårigt barn.

Efter indrejse ansøgte et uledsaget barn på 15 år om opholdstilladelse i Danmark. Han fik afslag af både Udlændingestyrelsen og Integrationsministeriet. Begrundelsen var, at han ikke ville blive stillet i en reel nødsituation ved tilbagevenden til sit hjemland, Afghanistan. Drengen gjorde gældende, at en sådan afgørelse ikke kunne træffes, uden gennemførelsen af en eftersøgning af hans familie i hjemlandet. Justitsministeriet afviste, at dette skulle være en betingelse efter udlændingeloven. Højesteret stadfæstede landsrettens dom, og fastslog derved, at en afgørelse om afslag på opholdstilladelse til et uledsaget mindreårigt barn, kunne træffes uden at der blev gennemført en eftersøgning af barnets familie.

Læs dommen her

Venlig hilsen

WELMA 

WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDSINTEGRATION

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Studiestræde 6, 1455 København K. 

+45 35 32 26 26 -    www.jura.ku.dk/welma/

Se tidligere nyhedsmailsFor at besvare denne email skriv til welma@jur.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 22. april 2013