WELMA mailservice nr. 2 - 2013

WELMA's mailservice nr. 2 - 2013

Om retten til egen livsstil - og dens grænser - Artikel af professor dr. jur. Mette Hartlev

I artiklen diskuteres de retlige rammer for folkesundhedsstrategier, som sigter mod at bekæmpe livsstilssygdomme forårsaget af rygning og overvægt. Der argumenteres for, at den enkeltes ret til sundhed, som er beskyttet i flere internationale konventioner, indeholder en samfundsmæssig forpligtelse til at beskytte befolkningen mod usunde forhold og sikre den enkelte mulighed for at kunne leve et sundt liv. Dette kan bl.a. begrunde indgreb over for rygning på arbejdspladser og i offentlige rum. Samtidig er det også vigtigt, at det offentliges interesser i at strømline befolkningens sundhedsadfærd respekterer den enkeltes ret til privatliv og til at kunne leve et liv i overensstemmelse med egne præferencer. Der skal således foretages en afvejning, som er forholdsvis enkel, når det handler om at regulere rygning, men langt mere kompleks i forhold til regulering af befolkningens spise- og motionsvaner.

Artiklen kan læses her (pdf)

Ejendomsret til sociale ydelser – Artikel af professor dr. Jur. Kirsten Ketscher

Artiklen behandler sociale rettigheders beskyttelse som ejendom i henhold til EMKs tillægsprotokol 1 art. 1. I artiklen gennemgås en række nye og nyere domme fra Strasbourgdomstolen. I disse sager, der vedrører fundamentale sociale rettigheder som beskyttede menneskerettigheder er der en udvikling i gang, hvor «old school» i stadig højere grad bliver udfordret af en «new school», der argumenterer for en stærkere beskyttelse af sociale rettigheder.

Læs artiklen her

Frisørers henvisning til køn strider mod ligebehandlingsloven

For nylig afgjorde Ligebehandlingsnævnet, at det er i strid med ligebehandlingslovens forbud mod kønsdiskrimination, når frisørsaloner tager forskellige priser for herre- og dameklip. Marie Hove som tidligere har fulgt faget diskriminerings- og ligestillingsret lod sig inspirere, og klagede over, at der tages en fast pris på grund af kundens køn. Heri fik hun medhold. Professor Dr.jur. Kirsten Ketscher som underviser i faget, har udvist stor begejstring for sin studerendes initiativ, og opfordrer til, at frisørerne fremover retter ind.

Artiklen i Universitetsavisen med Marie Hove kan læses her
Artiklen med professor dr. jur. Kirsten Ketscher kan læses her
Ligebehandlingsnævnets afgørelse kan læses her

Nyt menneskerettighedsværktøj baseret på FN’s handicapkonvention

Human Rights. YES! er et nyt menneskerettighedsværktøj baseret på FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap, lavet af bl.a. University of Minnesota Human Rights Center. Værktøjet er udviklet til at udstyre personer med handicap og deres repræsentative organisationer med en overordnet menneskerettighedstilgang i deres rådgivningsarbejde, herunder for advokater. Netværket er også en vigtig ressource for andre menneskerettighedsgrupper, såsom kvindeorganisationer og børneorganisationer, der ønsker at integrere et handicapperspektiv i deres arbejde.

Værket findes her

Internettet som grundlæggende menneskerettighed

En tysk føderal domstol har fastslået, at forbrugerne har ret til økonomisk erstatning, når deres internetservice er afbrudt. I hvad tyske medier kalder en "landmark" afgørelse, fastslog en dommer ved den føderale domstol i Karlsruhe, at internettet er en "væsentlig" del af livet, et ekko af lignende afgørelser fra domstole i Frankrig og Finland. Kendelsen kom som svar på en klage fra en borger, der var ude af stand til at bruge sin ADSL internetforbindelse i to måneder mellem slutningen af 2008 og begyndelsen af 2009. Sagsøgers udbyder havde allerede givet kompensation for afbrydelsen af fastnet og fax-tjenester, men manden hævdede, at det ikke var nok, med den begrundelse, at han også burde kompenseres for tabet af internetservice.

Tysklands højeste domstol enige, og hævdede, at internettet har samme værdi som en bil. "Internettet spiller en meget vigtig rolle i dag og påvirker privatlivet for en person på meget afgørende måder" siger domstolen. "Derfor kan tab af adgang til internettet sammenlignes med tabet af brugen af en bil." Tyskland er ikke det første land der erklærer internettet som en fundamental del af det civile liv. I 2009 kendte Frankrigs forfatningsråd, at internetadgang er en grundlæggende menneskeret, hvilket underminerer landets kontroversielle HADOPI anti-piratkopiering lov. Finlands ministerium for Transport og Kommunikation antog en lignende holdning senere samme år, da det annoncerede planer om at give hver enkelt borger en 100Mb bredbåndsforbindelse inden år 2015 - noget landet beskrev som en juridisk ret.

Læs den tyske pressemeddelelse her

Rapport om kønsdiskrimination ved varer og tjenester

I samfundsdebatten er ligestillingspolitik og ligestillingsregler på arbejdsmarkedet kendt og accepteret stof, mens det er mindre kendt og mindre accepteret, når det gælder køb af varer og brug af offentlig og privat service. Det er et bredt felt, som har stor praktisk betydning for i hverdagen, fx forsikring, bank, frisør, håndværker, revisor, kommunale tilbud, svømmehal, diskotek og bolig. Det er også samfundsområder, som ofte er nye eller uprøvede i en ligestillingssammenhæng. Professor, dr.jur. Ruth Nielsen, juridisk Institut, Copenhagen Business School har for Institut for menneskerettigheder udarbejdet rapport om ligestillingslovens forbud mod kønsdiskrimination i forbindelse med adgang til varer og tjenesteydelser, der gælder både i den private og den offentlige sektor.

Rapporten kan læses i fuld længde her

Dagplejer fyret på grund af overvægt

Sagen omhandler en dagplejer som i november 2010 blev han fyret af Billund Kommune, hvor der var faldende børnetal. Hans leder forklarede, at netop han måtte lade jobbet, fordi han ikke havde tabt sig, som lederen havde opfordret ham til. Den slags behandling strider mod EU-lovgivning, vurderer FOAs advokat. Retten i Kolding har givet tilladelse til at tage sagen for EU domstolen, som skal tage stilling til om det er diskrimination at fyre en ansat på grund af dennes overvægt.

Artiklen fra FOA kan læses her

Dugfrisk SU-dom på mudret baggrund - C-46/12

EU-domstolen kom med en afgørelse, som slår fast, at EU-borgere, der arbejder i Danmark har fri adgang til SU og andre velfærdsydelser på lige fod med andre danskere. Det er der ikke noget overraskende i, afgørelsen er helt efter bogen. Det interessante er, at sagen overhovedet blev til en sag for EU-domstolen, mens flere verserende sager blev ulovligt lagt på is af SU myndighederne.

Kommentar af EU-Domstolens dom bragt i Jyllands Posten, torsdag den 28. februar 2013. Kommentaren er skrevet af Catherine Jacqueson, WELMA.

EU-dommen kan læses her
Artiklen i Jyllands Posten kan læses her

Sikring af adgang til sundhedsydelser for illegale indvandrere i Europa.

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) har i et forskningsprojekt afdækket en række problemstillinger for illegale indvandrere i EU. FRA har nu samlet en række af anbefalingerne fra dette forskningsprojekt i et dokument, som giver vejledning om, hvordan lokale myndigheder kan håndtere illegal indvandring under iagttagelse af fundamentale rettigheder. Anbefalingerne er bl.a. blevet drøftet på et møde arrangeret af Regionsudvalget, PICUM og Eurocities, hvor FRA gav sine input i en diskussion om "Sikring af adgang til sundhedspleje for illegale indvandrere i Europa: Hvilken rolle kan de lokale og regionale myndigheder spille?"

FRA henviste til sine forskningsresultater, der fremhæve r den afgørende rolle, de lokale myndigheder spiller for at sikre adgang til sundhedspleje for illegale indvandrere. Resultaterne viser også, hvordan illegale indvandreres frygt for at blive pågrebet af de retshåndhævende myndigheder afskrækker dem fra at få adgang til sundhedsydelser. Da pågribelse og afsløring af ulovlige indvandrere også foregår på lokalt plan, henledte FRA opmærksomheden på sit arbejde med at yde praktisk vejledning om grundlæggende rettigheder, vejledning om praksis for opdagelse af de retshåndhævende myndigheder og de principper, der er udtrykt i dokumentet ”Apprehension of migrants in an irregular situation – fundamental rights considerations” I de afsluttende bemærkninger fremhævede arrangørerne den vanskelige situation for de lokale og regionale myndigheder, da de sørger for basis ydelser, såsom sundhed og uddannelse, og samtidig er ansvarlige for at afsløre illegale indvandrere.

Dokumentet kan læses her
Artiklen findes her

Venlig hilsen

WELMA 

WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDSINTEGRATION

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Studiestræde 6, 1455 København K. 

+45 35 32 26 26 -    www.jura.ku.dk/welma/

Se tidligere nyhedsmailsFor at besvare denne email skriv til welma@jur.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 12. marts 2013