WELMA mailservice nr. 1 - 2013

C-385/11 Elbal Moreno

Sagen omhandlede optjening af lovbestemt pension. Kvinden Elbal Moreno havde i 18 år arbejdet som rengøringshjælp på deltid (4 timer om ugen). Arbejdsindsatsen på 4 timer om ugen udgjorde kun 10 % af den lovhjemlede arbejdstid i Spanien, der er på 40 timer om ugen. Da hun fyldte 66 år ansøgte hun om pension, hvilket hun fik afslag på. Afslaget blev begrundet i, at hun ikke opfyldte betingelsen om en minimumsbidragsperiode på 15 år. Med en deltidskontrakt på 4 timer om ugen, skulle Elbal Moreno arbejde i 100 år for at opfylde minimumsperioden på 15 år.
EU-Domstolen fastslog, at der i situationen var tale om indirekte forskelsbehandling, da 80 % af deltidsansatte i Spanien er kvinder og det således er kvinder, der bliver ramt af den forholdsmæssigt længere bidragsperiode. I praksis udelukkes disse arbejdstagere fra at få en pension på grund af metoden, der anvendes til at beregne den krævede bidragsperiode.

Læs dommen her

Ingen forskelsbehandling af deltidsansat

En kvinde med en fast ugentlig arbejdstid på 30 timer, var omfattet af en pensionsordning, der for fuldtids- og deltidsansatte blev beregnet efter den faste løn, samt en flexordning for alle ansatte. Kvinden anførte, at konkrete aftaler om udbetaling for overskydende timer på flexkontoen indebar, at hun for arbejde udført i intervallet mellem 30 og 37 timer om ugen, blev økonomisk dårligere stillet end fuldtidsansatte, da hun ikke fik indbetalt pensionsbidrag af den del af vederlaget, som lå ud over den faste arbejdstid. Højesterets flertal udtalte, at der ikke skulle ske sammenligning med fuldtidsansatte, der udfører ordinært arbejde i intervallet deltid til fuldtid. Når en ansat opnår vederlag i stedet for tvungen afspadsering af flextimer, foreligger en særegen arbejdssituation, som er uafhængig af den ordinære arbejdstid. Med denne begrundelse, fandtes der ikke at foreligge forskelsbehandling i strid med deltidsloven.

Læs afgørelsen her

Ny lov skal øge antallet af kvinder i bestyrelser

Folketinget har vedtaget en ny lov, der skal føre til, at flere kvinder fremover får en plads i de store virksomheders bestyrelser og direktioner. Loven medfører, at alle statslige institutioner, og de 1.100 største børsnoterede virksomheder, skal opstille måltal som sikre, at antallet af det underrepræsenterede køn i både bestyrelserne og andre kollektive ledelsesorganer øges.

Læs mere her

Europæernes opfattelse af diskriminering i Unionen

Eurobarometer har for nylig foretaget en undersøgelse omhandlende Europæernes opfattelse af diskrimination i Unionen. Det viser sig, at diskrimination stadig bliver betragtet som temmelig udbredt. De primære årsager er ifølge undersøgelsen etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering samt køn. 54 % af de adspurgte vurderer, at den økonomiske krise har medført, at spørgsmål om lighed og mangfoldighed ikke bliver prioriteret fra politikernes side.

Læs undersøgelsen her (pdf)

Forenede sager C-335/11 og C-337/11

Sø- og Handelsretten har anmodet EU domstolen om en præjudiciel afgørelse i to sager om påstand om godtgørelse efter den danske ligebehandlingslov som følge af forskelsbehandling på grund af handicap. Spørgsmålene drejer sig om afgrænsningen mellem handicap og sygdom, om hvorvidt en reduktion af arbejdstiden kan være omfattet af de rimelige tilpasninger til fordel for handicappede og om man kan opsiges med forkortet varsel ved sygdomsfravær som er begrundet i ens handicap. Generaladvokat J. Kokott har hertil udtalt at det uden betydning for definitionen af begrebet handicap, at funktionsnedsættelsen er forårsaget af en sygdom, idet det eneste afgørende er, om begrænsningen er af lang varighed. En nedsættelse af arbejdstiden kan indgå i de foranstaltninger, der er omfattet af direktiv 2000/78. Det påhviler den nationale ret i det konkrete tilfælde at afgøre, om en sådan foranstaltning fører til en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren. Det udgør en uberettiget forskelsbehandling at en arbejdsgiver opsiger en arbejdstager med forkortet opsigelsesvarsel på grund af sygefravær, når sygdommen skyldes handicappet.

Læs afgørelsen her

Vinder af STK-prisen 2012

"Aldersdiskriminering av kvinner i forhold til pensjonsrettigheter" er titelen på opgaven til prisvinder Ninja Tollefsen, ved Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett, Juridisk fakultet. Professor dr. jur. Kirsten Ketscher, WELMA, har været vejleder på opgaven. Prisen gives til bedste masteropgave med kønsperspektiv ved Universitet i Oslo 2012, og uddeles hvert år af Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Opgaven tager udgangspunkt i, at kvinders pension fra staten kun udgør 74 procent af mændenes pension.

Læs mere her

U 2012.3399H - Udvisning var ikke i strid med opholdsdirektivet

En irakisk mand blev udvist af Danmark efter at være blevet idømt 50 dages fængsel for dokumentfalsk, og for ulovligt ophold. Manden levede i et fast forhold med en rumænsk statsborger og parret havde en fælles datter og ventede deres andet barn. Højesteret fandt dog ikke, at den irakiske statsborger var omfattet af opholdsdirektivet. Højesteret bemærkede, at han ikke kunne anses som forælder til en unionsborger, da forsørgelseskravet ikke var opfyldt. Han kunne heller ikke betragtes som ægtefælle til en unionsborger, da parret ikke ansås for at være gift. Højesteret bemærkede endvidere, at selv om fast samlivsforhold sidestilles med ægteskab havde den irakisk statsborger ikke dokumenteret, at han efter EU-opholdsbekendtgørelsen havde ret til ophold i Danmark. Højesteret fastslog ydermere, at selv hvis han havde været omfattet af EU-retten, kunne han alligevel udvises, da hans adfærd udgjorde en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berørte grundlæggende samfundsinteresser. I dommen blev der også taget stilling til EMRK art. 8, som heller ikke fandtes at være til hinder for en udvisning.

Venlig hilsen

WELMA 

WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDSINTEGRATION

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Studiestræde 6, 1455 København K. 

+45 35 32 26 26 - www.welma.eu  

Se tidligere nyhedsmailsFor at besvare denne email skriv til welma@jur.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 11. februar 2013