Michael Gøtze

Michael Gøtze

Centerleder, professor

Aktuel forskning

Michael Gøtze er professor i forvaltningsret og er juridisk ekspert i myndighedskontrol. Han arbejder med mødet mellem borgere og myndigheder med fokus på bl.a.:  

 • god forvaltning (hjemmelskrav, retssikkerhedsgarantier)
 • transparens (offentlighed, god forvaltningsskik, forsvarlig digitalisering)
 • embedsmænds lydighedspligt (faglighed, lydighed, ytringsfrihed)
 • retlig kontrol (advokatundersøgelser, undersøgelseskommissioner etc.)

Michael Gøtze er centerleder i forskningscentret WELMA som forsker i velfærd (digitalisering, europæisering, marginalisering og politisering).Han er desuden medlem af en række udvalg og nævn på fakultetet, herunder af Kanididatstudienævnet og af arbejdsgruppe om forsknings-impact.  

Michael Gøtze er partner i et tværfagligt forskningsprojekt om politisering af embedsmænd, som er støttet af Danmarks Frie Forskningsråd (DFF) som excellent forskningsprojekt. Projektet belyser den retlige ramme for moderne embedsmandsarbejde (fagligheds-/lydighedspligt mv.). På europæisk plan er han Advisor for The European Law Institute Project on Artificial Intelligence and Public Administration - Developing Impact Assessment and Public Participation for Digital Democracy, som er et emne, som han selv arbejder med forskningsmæssigt. Tidligere har han bidraget til forberedelsen af en EU-forvaltningslov i regi af Europa-Parlamentet og EU-Ombudsmanden. Hertil kommer deltagelse i et EU-projekt om offentlighed (bidrag til bog: The Laws of Transparency in Action, Palgrave Macmillan 2018).       

Interne hverv

 • Forskning: centerleder WELMA (2019-). 
 • Forskning: medlem af kollektiv centerledelse CORA (2014-17).
 • Forskning: formand for en række videnskabelige bedømmelsesudvalg. 
 • Forskning: formand for den retsvidenskabelige faggruppe, den bibliometriske forskningsindikator, BFI (to perioder: 2011-2016).
 • Uddannelse: formand for uddannelsegruppe, Digital Task Force (2018).
 • KU: formand for KU's valgstatutudvalg (2007-2009).

Eksterne hverv

 • Responderende virksomhed (juridiske responsa, notater og udredninger).
 • Sagkyndigt medlem (og fra april næstformand) i Energiklagenævnet, Erhvervsministeriet, udpeget/genudpeget 2013-17, 2017-21 og 2021-25 af Klimaministeren/Erhvervsministeren/Erhvervsministeren.
 • Faglig evaluator for Rigsrevisionen under Folketinget.
 • Medlem af referencegruppe om domsdatabase, Domstolsstyrelsen.
 • Kursusunderviser hos DJØF (2021: kursus om bl.a. embedsmænds lydighedspligt, 2020: kursus om kontrolbesøg efter retssikkerhedsloven, 2019: kursus om offentligt ansattes ytringsfrihed).
 • Tidligere: medlem af udvalget under Justitsministeriet om offentligt ansattes ytringsfrhed og whistleblower-systemer (afgivet Bet. 1553/2015). 

Udover forskeransættelsen har Michael Gøtze tidligere været ansat som dommer i domstolssystemet (kst. dommer i Østre Landsret) og som embedsmand i centraladministrationen.

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Undervisning i forvaltningsret (Bacheloruddannelsen)
 • Undervisning i Embedsmandsnormer (Kandidatuddannelsen)
 • Klynge- og fagvejledning BA-projekt og KA-speciale
 • Ph.D-vejledning i forvaltningsret/offentlig ret

Faglige vejledningsområder

 • Forvaltningsret (BA)
 • Udvidet forvaltningsret (KA)
 • Embedsmandsnormer (KA)
 • Offentlig ansættelsesret (KA)
 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar (BA)

Øvrige uddannelsesrelaterede opgaver (udvalgte) de seneste år

 • Oplæg om Corona-krise og retsstat, Studenterforeningen Argument (2020)
 • "Reality Check": Forskning møder virkeligheden. Frokostseminar (2019)
 • Medlem af fakultetets Task Force om digitalisering af uddannelse (2018)
 • Censorbeskikkelse Århus/Aalborg/Syddansk Universitet (2018-2022)
 • Medlem af KA-Studienævnet (to perioder: 2016-19 og 2019-22)
 • Medlem af Specialefordelingsudvalget under KA-Studienævnet
 • Medlem af Eksamensankenævnet (offentlig ret)
 • Formand for LLM-optagelsesudvalg, Det Juridiske Fakultet (2018)
 • Uddannelseskoordinator, Forskningscenter CORA (2017)
 • Medlem af Evalueringsgruppe om KU Studenterambassadør (2017)
 • Oplæg om whistleblowing, Studenterforeningen Argument (2017)

[Opdateret februar 2021]

ID: 9426