Baggrunden for projekt jurabog

Den juridiske bog har gennem de seneste år fået en ny rolle for juristens arbejde. Oplagene falder i takt med brugernes øgede fokus på digitale medier. Kun få juridiske bøger har blivende betydning, de mest brugte opdateres løbende. Derfor har navnlig ældre juridiske værker en tendens til at forsvinde fra hylderne på de juridiske biblioteker. Forlagenes forretningsmodeller følger dette paradigme. Deres indtægter fra bogsalg falder derfor og realiseres typisk primært på nyere udgivelser, herunder til lærebogsformål.

Af disse grunde finder man stadigt færre ældre danske jurabøger på hylderne i de juridiske biblioteker. Når der skal ryddes op, ryddes der ofte op i de ældre titler. Bøger, som senere er kommet i nye udgaver, kasseres konsekvent. Denne praksis kan have negative konsekvenser for den juridiske informationssøgning, som udføres af advokater, praktiserende jurister og teoretikere. I stigende grad orienterer man sig mod det nye, ganske enkelt fordi besværet med at finde den ældre litteratur frem via biblioteksudlån mv. er for stor.

Projekt Jurabog har til formål at gøre så megen juridisk litteratur som praktisk, rettighedsmæssigt og økonomisk muligt tilgængelig for alle i digital form. Projektet er sat i værk i et samarbejde mellem Karnov Group og Djøfs Forlag, AC’s Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA). Projektet kører indtil videre som et pilotprojekt, som er støttet af Fonden til Støtte af Retsvidenskabelig Forskning ved Købehavns Universitet.

Det er projektets ambition at skabe rammerne for, at juridiske bøger (monografier og antologier), som er udgivet for mere end 10 år siden, og som ikke på særlig måde er undtaget, bliver gjort alment tilgængelige i søgbare pdf-versioner. Disse pdf-versioner gøres i første omgang tilgængelige fra denne hjemmeside, er betjenes af Det Juridiske Fakultets servere via domænenavnet www.jurabog.dk. Senere er det tanken, at bøgerne også gøres tilgængelige via Det Kongelige Biblioteks servere.

Projekt Jurabog ledes af en styringsgruppe bestående af

  • Professor Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet (formand)
  • Chefkonsulent, cand.jur., Lene Hedegaard Johansen, Det Kongelige Bibliotek
  • Redaktionsschef i DJØFs forlag, Jeppe Markers
  • Forlagschef for KarnovGroup, Anne Nørvang-Hansen
  • Digital chef i G.E.C. Gads Forlag, Bolette Rud. Pallesen
  • Professor Morten Rosenmeier, formand for AC’s Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde

Projektet realiseres via tre forskellige initiativer, der handler om skanning, rettighedsclearing, betaling og tilgængeliggørelse:

Skanningsinitiativet går ud på at skabe søgbare pdf-versioner af de bøger, som skal omfattes af projektet. Nogle bøger foreligger allerede i disse formater. For disses vedkommende består opgaven alene i at formidle værket til tilgængeliggørelse. For andre bøger skal der udføres en skanningsopgave.

Rettighedsclearingen varetages i to spor, der involverer henholdsvis forfattere og forlag.

For det første meddeler de forlag, der deltager i Projekt Jurabog, i kraft af denne deltagelse deres samtykke til indlæggelsen af bøgerne i projektet.

For det andet søges samtykker indhentet fra de forfattere og andre rettighedshavere til bøger, der gøres tilgængelige som led i projektet. Disse samtykker indhentes på grundlag af samtykkeerklæringer fra de relevante rettighedshavere. Indholdet af samtykkeerklæringerne er anbefalet af UBVA, som muligvis kan yde en vis form for kompensation til de berørte rettighedshavere.

Der er iværksat et undersøgelsesarbejde, hvor efterkommere til afdøde forfattere søges identificeret og kontaktes.

Desuden søges der via Forfatternes Forvaltningsselskab etableret en aftalelicensordning, jf. ophavsretslovens § 50, stk. 2, så det også bliver lovligt at indlægge værker på portalen i tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde forfatterne eller deres arvinger.

Materialet på Projekt Jurabog vil være tilgængelig for brugere i hele verden, uanset deres – eller deres servers – fysiske placering.

Den løbende administration af Projekt Jurabog varetages af den førnævnte styringsgruppe. Ved forfald i gruppen udpeger den organisation, som det enkelte gruppemedlem udgår fra, en afløser.