Michael Gøtze

Michael Gøtze

Professor

Aktuel forskning

Michael Gøtze er professor i forvaltningsret. Han beskæftiger sig som forsker, underviser og formidler med forholdet mellem borgere og myndigheder i stat/region/kommune. Han har fokus på borgerens ret til god forvaltning og arbejder med både grundlæggende forvaltningsretlige problemstillinger og med mere principielle juridiske spørgsmål blandt andet: 

 • borgerens ret til god forvaltning
 • ombudsmands- og domstolskontrol
 • digitaliseringsklar lovgivning, digitale myndigheder og domsdatabse
 • myndigheders kontrolbesøg efter retssikkerhedsloven
 • offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowing
 • kommuners erstatningsretlige ansvar i sager om børnemisbrug
 • snittet mellem politik og jura/politisering af embedsmandsapparatet
 • undersøgelseskommissioner og advokatundersøgelser

Han er medlem af forskningscentret WELMA, med forskningsmæssigt fokus på velfærd, Det Juridiske Fakultet, og indgår i forskningscenterets ledelse. Han har desuden en række tillidshverv og er medlem af bl.a. KA-Studienævnet og fakultetets Eksamensankenævn. Hertil kommer fagledelse. Han har tidligere været medlem af Akademisk Råd og KU's Senat, hvor udvikling af fakultetets og KU's strategi har været et fokusområde. 

Han er partner i et tværfagligt forskningsprojekt om politisering af embedsmænd (Civil servant norms in Danish state bureaucracy in a state of flux), som i 2018 har opnået støtte som excellent forskningsprojekt fra Danmarks Frie Forskningsråd. Han har tidligere opnået ekstern bevilling fra Justitsminsteriets forskningspulje til et kollektivt forskningsprojekt om retssikkerhedsloven/tvangsindgrebsloven.

På europæisk plan har han blandt andet bidraget til forberedelsen af en EU-forvaltningslov i regi af Europa-Parlamentets Legal Affairs Committee og EU-Ombudsmand og har deltaget i et komparativt EU-projekt om offentlighedslovgivning, publiceret i The Laws of Transparency in Action, 2018. Hertil kommer medlemskab af en række netværk e.g. European Group of Public Administration (EGPA), Research Network on EU Administrative Law (ReNeual) og Administrative Law Discussion Forum (ALDF).

Han er involveret i faglig peer review aktiviteter i nordiske og europæiske tidsskrifter, og han er herudover blandt andet fagkonsulent for forlaget Gyldendal.   

Forskningsformidling
Han deltager i den offentlige debat med faglige kommentarer og debatindlæg inden for sit fagområde og er dermed med til at sætte en dagorden med afsæt i den juridiske forskning. Han har i 2018 været hovedarrangør af et WELMA-seminar om Sagbehandlingsrobotterne kommer med deltagelse af juridiske eksperter og IT-eksperter. Han er optaget på listen over KU's mediedarlings (2018). Han er oplægsholder på eksterne kurser for praktikere i regi af bl.a. DJØF og JUC (herunder kurser om ytringsfrihed på sociale medier). 

Arbejde med praktisk jura
Udover forskeransættelsen har han været ansat i centraladministrationen og domstolssystemet (konstitueret dommer i Østre Landsret). Hertil kommer, at han arbejder med en række praktisk betonede opgaver sideløbende med forskningen herunder bl.a. responderende virksomhed (responsa til retssager og juridiske notater) og arbejde som sagkyndigt nævnsmedlem af Energiklagenævnet under Erhvervsministeriet, nu med hovedsæde i Nævnenes Hus, Viborg. Han har været medlem af Udvalget under Justitsministeriet om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblower-systemer (se Betænkning nr. 1553/2015) og medlem af referencegruppen under Domstolsstyrelsen om domsdatabase. 

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Undervisning i forvaltningsret (Bacheloruddannelsen)
 • Undervisning i Embedsmandsnormer (gæsteunderviser)
 • Klyngevejledning Bachelorprojekt og KA-speciale
 • Fagvejledning Bacheloprojekt og KA-speciale
 • Ph.D-vejledning i forvaltningsret/offentlig ret

Faglige vejledningsområder

 • Forvaltningsret og digital forvaltningsret (BA)
 • Udvidet forvaltningsret (KA)
 • Embedsmandsnormer (KA)
 • Offentlig ansættelsesret (KA)

Øvrige uddannelsesrelaterede opgaver de seneste år

 • Medlem af fakultetets Task Force om digitalisering af uddannelse (2018)
 • Censorbeskikkelse Århus/Aalborg/Syddansk Universitet (2018-2022)
 • Medlem af KA-Studienævnet (2016-19 og 2019-22)
 • Medlem af Specialefordelingsudvalget under KA-Studienævnet
 • Medlem af Eksamensankenævnet (offentlig ret)
 • Formand for LLM-optagelsesudvalg, Det Juridiske Fakultet (2018)
 • Formand for Ph.D.-bedømmelsesudvalg (2017)
 • Uddannelseskoordinator, Forskningscenter CORA (2017)
 • Medlem af Evalueringsgruppe vedrørende KU Studenterambassadør (2017)
 • Oplæg om whistleblowing i regi af Studenterforeningen Argument (2017)

ID: 9426