Michael Gøtze

Michael Gøtze

Professor

Michael er professor i forvaltningsret og arbejder med forvaltningsret bredt med fokus på mødet mellem borgere og myndigheder, herunder:  

 • Hjemmelskrav, forvaltningslov, offentlighedslov, digitalisering, offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowing.  
 • Retssikkerhedslov, myndigheders kontrolbesøg uden retskendelse og forbud mod selvinkriminering. 
 • Ombudsmandskontrol. Domstolskontrol. Nævnskontrol. Undersøgelses- og granskningskommissioner.
 • Embedsværkets grundlæggende pligter. "Maskinrumstjek" af lovligheds-, faglighedspligter mv. med afsæt i Kodeks VII (de syv centrale pligter).  
 • Deltagelse i juridisk-datalogisk forskningsprojekt ERRATUM om afdækning af digitale systemejl. Projektet omfatter forvaltnings-, forfatnings- og erstatningsretlige spørgsmål. Projektet er støttet af KU Data+ midler.
 • Deltagelse i Magtudredning 2.0 (Statskundskab KU/Aarhus).  

Internationalt deltager Michael i forskningsprojekter om bl.a. AI og digitalisering (Prag, Barcelona og Milano Universitet) og har været advisor for European Law Institute's (Wien) EU-projekt om AI and Public Administration. Michael har bidraget til udgivelser om digitalisering bl.a. Digitalisation of Administrative Law, (Cambridge Publishing, 2022). Han har arbejdet med kodifikation af EU-forvaltningslovsprincipper i regi af Europa-Parlament og EU-Ombudsmand, herunder bidraget til værk om regulering af offentlighed i forvaltning The Laws of Transparency (Palgrave Macmillan, 2019). 

Udvalgte interne hverv

 • Ledelse: centerleder for WELMA (udpeget 2019-23, genudpeget 2024-). Ledelsesuddannelse: DJØFs diplomuddannelse i ledelse (igangværende 2024), kollektivt ledelseskursus v/Mobilize Consulting, Det Juridiske Fakultet (forår 2024), individuel 1-1 ledelsescoaching v/Mobilize Consulting (2023/24) og ledelseskursus Leading Research (course certificate 2020). Tidligere medlem af kollektiv ledelse, forskningscenter CORA (2014-17). Medlem af fakultetets ledelsesteams JUR-FORSK og JUR-LT. 
 • Forskning: vejleder for Ph.D.-studerende/Post Doc som led i prioriteret understøttelse af yngre forskere. Tidligere medlem af Ph.D.-udvalg (suppl).
 • Forskning: formand for videnskabelige bedømmelsesudvalg. I 2021 formand for doktordisputats-udvalg (skatteret, forvaltningsret mv.). I 2022 formand for Ph.D.-bedømmelsesudvalg (politiret mv.) og i 2023 formand for Ph.D.-bedømmelsesesudvalg (skatteret og forvaltningsret).   
 • Forskning: formand for den retsvidenskabelige faggruppe, bibliometrisk forskningsindikator, BFI (udpeget 2011-13, genudpeget 2014-16).
 • Forskning: Medlem af fakultetets rådgivende søgekomité i forhold til eksterne ansøgerprofiler til retsvidenskabelig forskning, udpeget af Akademisk Råd (2020-23).
 • Forskning: Medlem af Akademisk Råd (valgt 2016-19).   
 • Uddannelse: Medlem af Kandidatstudienævnet (valgt 2016-2019, genvalgt 2019-22, genvalgt 2022-25). Bidrag til udvalg under studienævnet (Dispensationsudvalg, Evalueringsudvalg mv.). 
 • Uddannelse: Medlem af Digital Task Force (udpeget 2018). Varetagelse af faglederhverv for BA fag (forvaltningsret) og fagansvar for fag på KA (Udvidet forvaltningsret, Kommunalret) og cand soc jur. (forvaltningsret). Medlem af tre af fakultetets faggrupper. Varetagelse af uddannelseskoordinator-hverv i centerregi (CORA). Supervision af adjunkt-pædagogikum-forløb (2023). Deltagelse i institutionsakkreditering, KU (efterår 2024) og i studiereformsarbejde KA/BA (efterår 2024).  
 • Impact: Medlem af arbejdsgruppe om kortlægning af juraforskningens impact-former, Det Juridiske Fakultet (2020-21).  Har erfaring med medieimpact og har i 2023 bl.a. bidraget til podcasts om Kodeks VII.   
 • KU: Faglige bidrag til forberedelse af whistleblower-ordning på KU efter whistleblower-loven  (2021). Medlem af KU's Senat (udpeget 2016-19). Formand for KU's valgstatutudvalg (udpeget 2007-09). Tidligere udpeget medlem af evalueringsudvalg om KU's studenterambasadør. Tidligere udpeget medlem af et af KU's udvalg om den såkaldte Penkowa-sag. 

Udvalgte eksterne hverv

 • Sagkyndigt medlem af lovforberedende udvalg om ændring af offentlighedsloven, udpeget af Justitsministeriet, (2024-25). Kommissorium (11. janaur 2024). Deltagelse i fokusgruppe om offentlighedslov, udpeget af DJØF formandsskab (efterår 2023),  
 • Deltagelse i juridisk evaluering af granskningskommissioner, udpeget af Folketingets Granskningsudvalg (maj 2023). Udvalgets evaluering (8/5-2024)
 • Sagkyndigt medlem af følgegruppe om ny vejledning for advokatundersøgelser, udpeget af Advokatrådet (2021-22). Følgegruppen bidrog til Vejledning om advokatundersøgelser (september 2022).
 • Faglig evaluator for Rigsrevisionen under Folketinget, udpeget af Rigsrevisionen (2020-). Faglig evaluering af beretninger se senest: Michael Gøtze: Faglig evaluering af Rigsrevisionens beretninger fra 2023.
 • Sagkyndigt medlem af Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Viborg, Erhvervsministeriet (udpeget 2013-17, genudpeget 2017-21, genudpeget 2021-25). Udpeget til næstformand, Energiklagenævnet (2021-).
 • Oplægsholder på DJØFs årlige Personalekonference (2022: fagligt oplæg om "Hvad kan vi lære af undersøgelseskommissioner?", 2023: fagligt oplæg om "Dilemmafyldt ytringsfrihed for offentligt ansatte"). Oplægsholder på KARNOV ekspertmøde 7/3-2024 om U 2024.746 H (udbytteskat-sagen).  
 • Medlem af referencegruppe under Domstolsstyrelsen om etablering af offentlig domsdatabase, udpeget af Domstolsstyrelsen (2016-21). 
 • Sagkyndigt medlem af udvalg under Justitsministeriet om offentligt ansattes ytringsfrihed og whisteblowersystemer, udpeget af Justitsministeriet (2014-15). Udvalget afgav Betænkning nr 1553/2015
 • Responderende virksomhed. Udarbejdelse af juridiske notater inden for det offentligretlige område til brug for retssager mv. Underleverancer til advokatundersøgelser. Bidrag i samarbejde med professor Stine Jørgensen til juridisk udredning om opsporing af pårørende børn til patienter i voksenpsykiatrien, Børns VIlkår, støttet af Ole Kirk's fond mv., 2023. 
 • Kursusunderviser på DJØF-kursus om Forvaltningsret i retssager (10/10-2024) og oplægsholder på DJØF-kursus om Compliance i det offentlige (24/10-2024). Tidligere kurser:  Advokaternes HR-kursus om På forkant med inhabilitet, DJØF-kurser om a) lydighedspligt (medunderviser: advokat Arvid Andersen), b) kontrolbesøg efter retssikkerhedsloven og c) offentligt ansattes ytringsfrihed (medunderviser: advokat Lau Franzmann Berthelsen) og JUC-kursus om grænser for arbejdsgiveres brug af straffeattester.
 • Fagkonsulent, jurabogserier, Forlaget Gyldendal (2016-2021).
 • Censorbeskikkelse, de juridiske uddannelser Aarhus Universitet, SDU, RUC, Aalborg Universitet (udpeget 2018-22, genudpeget 2022-26)
 • Udover forskningsbeskæftigelse og hvervsvaretagelse (se ovenfor) har Michael arbejdet som kst. landsdommer i Østre Landsret (civile sager/straffesager) og embedsmand i Indenrigsministeriets departement.

Interesseområder

Undervisning på jurauddannelserne

Michael er cand.jur. KU og Ph.D. KU (afhandling om magtfordrejning). Studie- og forskningsophold bl.a. Belgien (Leuven) og Frankrig (Aix-Marseille). Michael har pædagogisk uddannelse. Michael har undervist i forvaltningsret, offentlige myndigheders erstatning, offentlig ansættelsesret, civilproces. EU-ret og Juridisk metode. Han arbejder med brobygning uddannelse+forskning, støttet af KU's strategiske midler til forskningsintegration, og er ansvarlig for WELMAs projekt om offentlighedsloven (2024). Michael bidrager til  temaforelæsninger på BA 5. semester (2023: forelæsning om whistleblowing, 2024: forlæsning om offentlighedsloven). Michael støtter fakultetets arbejde med at styrke det fagsociale miljø for studerende via bl.a. inddragelse af studenterforeninger. Han har holdt oplæg på Arguments forskerfrokoster om whistleblowing og Corona-indgreb. Han har holdt oplæg på JDs temauge 2023 om straffesag om tavshedspligt. Han var oplægsholder til JD event (dec 2023) om Højesterets dør-kendelser i FE-sagen. Michael har fast træffetid tirsdage kl. 15-16 (lokale 5C.2.27. Forskningscenter WELMA). 

I 2024 underviser Michael på uddannelserne BA, KA og cand.soc.jur. (se nedenfor). Han er fag- og klyngevejleder på BA-projekter (forår 2024: 8 projekter i forvaltningsret) og KA-specialer. I 24/25 udbyder han i samarbejde med professor Lin Adrian et nyt kursus i regi af KL/Akademikerne, støttet af puljemidler, om Den gode borgerrådgiver ("kommunal ombudsperson").

Undervisning- og vejledning 2024:

Forvaltningsret (BA)

 Undervisning

 Vejledning

 PHD vejledning 

Udvidet forvaltningsret (KA)

 Vejledning

 PHD-vejledning

Embedsmandsnormer (KA) - Kurset udbydes ikke pt

 Vejledning

 PHD-vejledning

Offentlig ansættelsesret (KA)

 Vejledning

Myndigheders erstatningsansvar (KA)

 Vejledning

Forvaltningsret (cand.soc.jur.)

 Undervisning

 Vejledning 

Civilprocesret (KA)

 Undervisning

Kommunalret (KA)

Vejledning

WELMAs offentlighedslov-projekt (strategisk projekt støttet af KU)

 

Facilitering/vejledning

 

Den gode borgerrådgiver (fakultetets Retsakademi, KL, Akademikerne)

 

Undervisning

 

 • BA = Juridisk bacheloruddannelse. KA= Juridisk kandidatuddannelse.
 • Vejledning omfatter klynge- og fagvejledning (BA-projekt/KA-speciale).

[Senest opdateret: juli 2024]

ID: 9426