Carsten Michael Henrichsen

Carsten Michael Henrichsen

Professor emeritus

Sprogkundskaber

Engelsk - kursus i akademisk samtaleengelsk foråret 2010

Præsentation 

Professor, dr. jur. Carsten Henrichsen, CORA - Center for Offentlig Regulering og Administration.

Siden 1975 har jeg haft ansættelse ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og fra 1993 Det Juridiske Fakultet, hvor jeg først har været tilknyttet Institut for Forvaltningslære, og derefter - fra 1985 - Retsvidenskabeligt institut B, som i 2003 blev omdannet til Forskningsafdeling II. Efter afdelingernes nedlæggelse i 2007 har jeg været tilknyttet Forskningsområdet ved Det Juridiske Fakultet.

Jeg blev først ansat som kandidatstipendiat (1975), derefter som adjunkt (1976) og siden som lektor (1981). Jeg disputerede i 1997 med afhandlingen "Retssikkerhed og moderne forvaltning". I 2001 blev jeg udnævnt til professor i Forvaltningsret.

Fra 1982-87 har jeg yderligere været tilknyttet forvaltningsuddannelsen ved Institut for Samfundsfag og Forvaltning (KU) som lektor i Offentlig Ret. Endvidere har jeg i perioden 2000-2006 været tilknyttet Forvaltningsuddannelsen ved RUC som censor.

I 1984-85 var jeg på studieophold ved Universitetet i Oslo (Institutt for Offentlig Rett), hvor jeg studerede under professor, dr. juris Torstein Eckhoff. Opholdet var finansieret af et stipendium fra Nordisk Forskerråd.

Gennem årene har jeg beskæftiget mig med Forvaltningslære (fagansvarlig), Forfatningsret (fra 1987-1991 som fagleder), Forvaltningsret (1991-1998 som ass. fagleder), EU-ret (2007-2009 som fagleder) og Kommunalret (fra 2011 som fagansvarlig). Derudover har jeg beskæftiget mig med almenjuridiske emner (fortrinsvis retssociologi og retsfilosofi).

I min stilling i Forvaltningsret har jeg især beskæftiget mig med samspillet mellem offentlig og privat virksomhed, herunder med fokus på offentlig kontrakts- og udbudsret, statsstøtteordninger og offentlige selskaber, selvejende institutioner og andre virksomheder i grænseområdet mellem offentlig og privat.

I 1999-2001 varetog jeg hvervet som studieleder, hvorefter jeg i 2002 blev valgt til institutleder ved Retsvidenskabeligt Institut B. Da institutterne året efter blev omdannet til afdelinger, fortsatte jeg som afdelingsleder ved Forskningsafdeling II, indtil afdelingerne blev nedlagt i 2007. Herefter har jeg fra 2009 være leder af FFG - Forvaltningsretlig Forskningsgruppe, som i 2010 blev omdannet til CORA - Center for Offentlig Regulering og Fortvaltning, ligeledes med mig som leder indtil primo 2016.

I perioden 2006-2009 var jeg formand for det af Rektor nedsatte Udvalg vedrørende god videnskabelig praksis ved Københavns Universitet (Praksisudvalget). Fra 2013-2016 var jeg udpeget som medlem af universitetets Bladudvalg (Universitetsavisen). Herudover har jeg i 2007-2015 været opmand i hhv. Danmarks Lærerforening og Københavns Lærerforening.

Pr. 1 april har jeg fratrådt min stilling som professor ved fakultetet, men har dog bevaret en tilknytning hertil som professor emeritus.

1. KARRIERE

Personlige data:

 • Fulde navn: Carsten Michael Henrichsen
 • Født: 14. marts 1947
 • Ægteskab. status: Gift m. sygeplejelektor Conny Larsen; 1 barn (Mette-Marie, f. 1986)

Uddannelse:

 • 1966: Den alm. filosofiske prøve (filosofikum)
 • 1974: Juridisk embedseksamen (kvotient: 9,5)
 • 1997: Dr. jur. på afhandlingen "Retssikkerhed og moderne forvaltning. En retspolitisk studie i samspillet mellem stat, borger og forvaltning" (Akademisk Forlag 1997).

Ansættelser:

 • 1975-85: Institut for Forvaltningslære v/ KU
 • 1982-87: Institut for Samfundsfag og forvaltning v/ KU (ekstern lærer)
 • 1984-85: Institutt for Offentlig Ret v/ Universitetet i Oslo (studieophold)
 • 1985-03: Det retsvidenskabelige institut B v/ KU
 • 2003-07: Forskningsafdeling II, Det Juridiske Fakultet v/KU
 • 2007-10: Hovedområde II/Forskningsområdet, Det Juridiske Fakultet v/KU
 • 2010-17: Centerforskningsområdet, Det Juridiske Fakultet, KU

Stillinger:

 • 1975-76: Kandidatstipendiat v/ Institut for Forvaltningslære, KU
 • 1976-81: Adjunkt v/ Institut for Forvaltningslære, KU
 • 1981-85: Lektor v/ Institut for Forvaltningslære, KU
 • 1985-97: Lektor v/ Retsvidenskabeligt Institut B, KU
 • 1997-01: Docent v/ Retsvidenskabeligt Institut B, KU
 • 2001-17: Professor v/Det Juridiske Fakultet, KU

2. UNDERVISNING

 • 1. Offentlig forvaltning - Forvaltningslære (1978-)
 • 2. Offentlig ret for samfundsfagsstuderende (1982-87)
 • 3. Forfatningsret, jurastudiet 1. år, fagleder (1987-1991)
 • 4. Forvaltningsret, jurastudiet 3. år, ass. fagleder (1992-1999)
 • 6. EU-ret, jurastudiet 2. år, fagleder (2007-2009)
 • 7. Kommunalret, den juridiske kandidatuddannelse (fra 2011)

3. TILLIDSHVERV

 • 1976-85:  Institutbestyrer for Institut for Forvaltningslære.
 • 1981-86:  Fmd. for Sikkerhedsudvalget v/ Samfundsvidenskabeligt Fak.
 • 1982-84:  Medl. af Repræsentantskabet v/ DJØF/OK (tillidsmand).
 • 1982-90:  Uni.udpeget medl. af bestyrelsen for Nybrogaard kollegium.
 • 1983-84:  Medl. af Biblioteksudvalg v/ De retsvideskabelige institutter.
 • 1984-85:  Fmd. for Lokaleudvalg v/ De retsvidenskabelige institutter.
 • 1984-88:  Medl. af Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsstudienævn.
 • 1989-90:  Fmd. for Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsstudienævn.
 • 1988-94:  Fmd. for Ruskursusudvalg v/ Juridisk Studienævn.
 • 1988-89:  Suppl. til Ankekommissionen v/ Juridisk Studienævn.
 • 1990-91:  Fmd. for Edb-udvalget v/ Retsvidenskabeligt institut B.
 • 1989-99:  Medl. af Offentligretsudvalget v/ De retsvidenskabelige instit.
 • 1990-92:  Medl. af Institutbestyrelsen v/ Retsvidenskabeligt institut B.
 • 1992-99:  Næstfmd. for Institutbestyrelsen v/ Retsvidenskabeligt institut B
 • 1991-97:  Fmd. for bestyrelsen for Videnskabsbutikken v/ Jur/Samf Fak.
 • 1992-99:  Næstfmd. for Det Juridiske Studienævn (vicestudieleder).
 • 1992-99:  Fmd. for Dispensationsudvalg v/ Det Juridiske Studienævn.
 • 1999-01:  Fmd. for Det Juridiske Studienævn (studieleder).
 • 1999-01:  Fmd. for Kursusudvalget v/ Det Juridiske Studienævn.
 • 1999-01:  Fmd. for Koordinationsudvalget v/ Det Juridiske Studienævn
 • 1999-01:  Fmd. for Studieadm.udvalget v/ Det Juridiske Studienævn.
 • 1999-00:  Fmd. for Ansættelsesudvalget v/ Det Juridiske Studienævn.
 • 1999-01:  Medl. af Rektors Uddannelsesudvalg.
 • 1999-00:  Medl. af Indre By-udvalget ved Københavns Universitet.
 • 1999-01:  Medl. af Ledelsesgruppen v/ Det Juridiske Fakultet
 • 1999-01:  Medl. af Administrationsudvalget v/ Det Juridiske Fakultet
 • 1999-01:  Observatør v/ Det Juridiske Fakultetsråd.
 • 2002-:      Medl. af forretningsudvalget for Selskabet for Fremtidsforskning.
 • 2002-03:  Institutleder ved Retsvidenskabeligt Institut B.
 • 2003-07:  Medl. af ledelsesgruppen v/ Det Juridiske Fakultet.
 • 2003-07:  Afdelingsleder ved Forskningsafdeling II v/ Juridisk Fakultet.
 • 2005-06:  Medl. af Sparringsgruppe vedr. KU's organisationsanalyse.
 • 2006-06:  Medl. af Arb.grp. u. UVM vedr. Fremtidens forvaltningsudd.
 • 2006-09:  Fmd. for Praksisudvalget v/Københavns Universitet.
 • 2009-10:  Leder af Forskningsretlig Forskningsgruppe (FFG)
 • 2010-15:  Leder af Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA) 
 • 2010-15:  Medl. af Forskningskoordinationsudvalget ved JurFAk (FOKO)
 • 2013-14:  Medl. af Referencegruppen ved JURFAK
 • 2013-16:  Medlem af Bladudvalget ved KU (Universitetsavisen)
 • 2014-:      Medstifter af Nordisk Forskernetværk i Kommunalrett

 

Uddannelse

dr. jur.

ID: 9431