Michael Gøtze

Michael Gøtze

Centerleder, professor

Aktuel forskning

Michael er professor i forvaltningsret og han arbejder med forvaltningsretlige spørgsmål og myndighedskontrol. Hans forskning handler om mødet mellem borgere og myndigheder set i et juridisk perspektiv. 

Nogle eksempler på Michaels forskningsfelter er: 

 • Undersøgelses-/granskningskommissioner 
 • Retlige rammer for embedsmandsapparat, lydighedspligt 
 • Whistleblowerlov, ytringsfrihed og offentlighed/indsigt
 • Kontrolbesøg efter retssikkerhedsloven
 • Digitalisering/digitaliseringsklar lovgivning
 • Ombudsmandskontrol og retlig myndighedskontrol  
 • Straffeattester

Michael er partner i tværfagligt forskningsprojekt om embedsmandsnormer støttet af bevilling fra Danmarks Frie Forskningsråd, DFF (2018-2022) som excellent forskningsprojekt. Projektet belyser de retlige rammer for moderne embedsmandsarbejde (fagligheds-, lydighedspligt mv.). Han er del af nystartet juridisk-datalogisk forskningsprojekt ERRATUM om håndtering af digitale fejl/systemfejl i det offentlige støttet af KU Data+ midler (2021-2025).

Michael er Advisor for The European Law Institute Project on Artificial Intelligence and Public Administration - Developing Impact Assessment and Public Participation for Digital Democracy. Han er bidragyder til Handbook of Civil Servce in Europe, første komparative udgivelse om embedsmandsret (forventes udgivet på Oxford University Press 2023). Tidligere har han bidraget til forberedelsen af EU-forvaltningslov i regi af Europa-Parlament/EU-Ombudsmand. Han har deltaget i et EU-projekt om offentlighed (bidrag til bog: The Laws of Transparency in Action, Palgrave Macmillan 2018).       

Interne hverv (udvalgte)

 • Forskning: centerleder for WELMA (2019-). Medlem af fakultetets ledelsesteam (LT-forum) og JUR-FORSK (centerleder-forum).
 • Forskning: medlem af kollektiv centerledelse CORA (2014-17).
 • Forskning: formand for en række videnskabelige bedømmelsesudvalg (Ph.D. og disputats). 
 • Forskning: formand for den retsvidenskabelige faggruppe, den bibliometriske forskningsindikator, BFI (to perioder: 2011-2016).
 • Forskning: Medlem af fakultetets rådgivende søgekomité i forhold til forskerstillinger (2020-2022). Medlem af Akademisk Råd (2016-2019). 
 • Uddannelse: Medlem af Kandidatstudienævnet (valgt 2016-2019, genvalgt 2019-2022 og 2022-2025). Medlem af Digital Task Force (2018). 
 • Formidling, forskning og impact: Medlem af arbejdsgruppe om kortlægning af forskningsmæssig impact inden for det juridiske område, Det Juridiske Fakultet (2020-2021).
 • KU: Bidrag til forberedelse af whistleblower-ordning på KU (2021). Medlem af KU's Senat (2016-2019). Formand for KU's valgstatutudvalg (2007-2009). Tidligere medlem af evalueringsudvalg om KU's studenterambasadør. Tidligere medlem af et af KU's udvalg om den såkaldte "Penkowa-sag". 

Eksterne hverv (udvalgte)

 • Responderende virksomhed (bidrag til juridiske notater og udredninger).
 • Sagkyndigt medlem af følgegruppe om ny vejledning for advokatundersøgelser, udpeget af Advokatrådet (2021-22).
 • Faglig evaluator for Rigsrevisionen under Folketinget, juridisk evaluering af Rigsrevisionens beretninger, både beretninger afgivet efter statsrevisoranmodning og Rigsrevisionens "egne" beretninger (2020-).
 • Sagkyndigt medlem af Energiklagenævnet, Erhvervsministeriet (udpeget 2013-17, genudpeget 2017-21 og 2021-25). Næstformand (fra 2021).
 • Medlem af referencegruppe om domsdatabase, Domstolsstyrelsen (forventes afsluttet 2022 med etablering af domsbasen).
 • Kursusunderviser på DJØF-kursus om embedsmænds lydighedspligt (kursusdage i 2022: 4/4 og 22/9). Har tidligere afholdt kurser om kontrolbesøg efter retssikkerhedsloven, DJØF, offentligt ansattes ytringsfrihed, DJØF, og arbejdsgiveres brug af straffeattester, JUC.
 • Kommentering af udvalgt lovregulering, KARNOV.    
 • Fagkonsulent, jurabogserier, Forlaget Gyldendal (2016-2021).
 • Censorbeskikkelse, de juridiske uddannelser (Aarhus Universitet, SDU, RUC, Aalborg Universitet, udpeget 2018-2022 og genudpeget 2022-2026).
 • Tidligere: medlem af udvalget under Justitsministeriet om offentligt ansattes ytringsfrhed og whistleblower-systemer (afgivet Bet. 1553/2015). 

Udover forskeransættelsen har Michael tidligere været ansat som dommer (kst. dommer i Østre Landsret) og embedsmand i centraladministrationen.

Undervisnings- og vejledningsområder

Michaels uddannelsesmæssige baggrund er cand.jur.-.eksamen, herunder ERASMUS-ophold i udlandet, og juridisk PH.D.-grad (forvaltningsret).  

Michaels aktuelle undervisningsområder er: 

Forvaltningsret (BA) Undervisning og vejledning
Udvidet forvaltningsret (KA) Vejledning

Embedsmandsnormer (KA)

 Vejledning

Offentlig ansættelsesret (KA)

 Vejledning

Myndigheders erstatningsansvar (KA)

 Vejledning

Forvaltningsret (bred forstand) 

 PHD vejledning

 Supervision
 (adjunkt-pædagogikum)

 • BA = Juridisk bacheloruddannelse. KA= Juridisk kandidatuddannelse.
 • Vejledning omfatter klynge- og fagvejledning (BA-projekt/KA-speciale).

[Opdateret MAJ 2022]

ID: 9426